งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวที.. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฎิบัติการ เวที.. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฎิบัติการ ชุมชนเดินทาง ปลอดภัย.. ชุมชนเดินทาง ปลอดภัย.. 1. เกริ่นนำ.. 2. นำเสนอ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวที.. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฎิบัติการ เวที.. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฎิบัติการ ชุมชนเดินทาง ปลอดภัย.. ชุมชนเดินทาง ปลอดภัย.. 1. เกริ่นนำ.. 2. นำเสนอ.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวที.. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฎิบัติการ เวที.. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฎิบัติการ ชุมชนเดินทาง ปลอดภัย.. ชุมชนเดินทาง ปลอดภัย.. 1. เกริ่นนำ.. 2. นำเสนอ.. บทเรียนดี ๆ จากพื้นที่ ต้นแบบ ปทุมวิลเลจ.. ชุมชนปลอดภัย แบบมีส่วน ร่วม อบต. แพง ร่วมใจ.. สร้างถนนปลอดภัย แก้ไขจุดเสี่ยง ชุมชนปลอดภัย.. วังทรายพูน จ. พิจิตร 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้.. จากผู้ร่วม ประชุม ศูนย์วิชาการเพื่อ ความปลอดภัยทาง ถนน ศวปถ.

2 โจ๋ไทย.. ตายเพราะเหล้า – มอเตอร์ไซด์สูงสุด.. วัยรุ่นไทย.. อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่บาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 29 แห่ง พบว่า 1/3 มาจากอุบัติเหตุจราจร (บาดเจ็บ 9,840 ราย เสียชีวิต 334 ราย) พาหนะต้นเหตุ คือ รถมอเตอร์ไซด์ (70% ) ผู้บาดเจ็บ 97% พบว่าดื่มสุรา และ 95% ไม่สวมหมวกกันน๊อค ส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 16.00 – 24.00 น. ในวันเสาร์ - อาทิตย์ สร้างถนนขึ้นมาเยอะแยะ แต่ไม่ได้สร้างจิตสำนึกขึ้นมาด้วย.. สุดท้าย ก็มาตายบนถนน ที่ช่วยกันสร้างขึ้นมา นายก อบต. ต.ตลาด อ.เมือง นครราชสีมา

3 ตาย 35 คน / วัน เข้า รพ. 2,700 คน / วัน พิการสะสม 10 0,000 คน ความสูญเสีย 2 แสนล้าน / ปี สภาพชำรุด ขาดป้ายเตือน พฤติกรรม.. ขับเร็ว ดื่มสุรา ง่วง สภาพไม่พร้อม ดัดแปลง คน รถถนน ปัจจัย เสี่ยง การกวดขัน บังคับใช้ กฎหมาย อย่าง ต่อเนื่อง สิ่งแวดล้อม.. ออกแบบไม่ เหมาะ ขาดระบบ ตรวจสอบ ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ราก ปัญ หา ราก ปัญ หา ระดับ ปัญหา - สาเหตุ อุบัติเหตุ จราจร..ปัจเจกโครงสร้าง วัฒนธรรม

4 สังคมไทย.. ในสายตาฝรั่ง

5 ประเพณี.. วิถีชีวิต แบบไทย ๆ

6 ความเร็ว.. ความเร่งรีบ.. เป็นสิ่งปกติ ของสังคมไทย

7 ข้ามถนนเมืองไทย.. ไม่ง่าย อย่างที่คิด

8

9 ช่วยกัน.. ถอดบทเรียน 1.อะไรคือ.. ความสำเร็จ – ความภูมิใจ 2.อะไรคือ.. เงื่อนไข – ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ ความสำเร็จ (เบื้องหลัง / เคล็ดลับความสำเร็จ) ชุมชน.. วิเคราะห์ – สร้างความเข้าใจปัญหาได้อย่างไร ชุมชน.. ระดมการมีส่วนร่วมอย่างไร ชุมชน.. มีวิธีสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร ชุมชน.. มองหาทางออกของตัวเองได้อย่างไร 3.อะไรคือ.. สิ่งที่ท่านเรียนรู้ (ปิ๊ง) และนำกลับไปใช้

10 สรุป.. ข้อเสนอแนะ สำหรับทิศทางการดำเนินงานของ อปท. ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

11 7 ข้อเสนอ.. บทบาท อปท. ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ท้องถิ่น ชุมชน ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ อปท. ทล. ทช. ควรดำเนินการ ส่งเสริมกระบวนการออกแบบถนนที่ คำนึงถึงวิถีชีวิต และประโยชน์ของ ชุมชนสองข้างทาง พร้อมทั้งนำหลัก วิชา การจัดการเพื่อความปลอดภัยใน การใช้รถใช้ถนน ( Road Safety Audit ) มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัย สนับสนุนบุคลากร ท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ท้องถิ่น-ชุมชนมี แผนปฏิบัติการเพื่อปลูก จิตสำนึกให้เยาวชน ตระหนักในเรื่องความ ปลอดภัย ส่งเสริมวินัย จราจร พร้อมทั้งจัดให้มีการ บรรจุเรื่องความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน เป็น หลักสูตรท้องถิ่นใน สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นมี บทบาทในการสนับสนุนการให้บริการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตาม มาตรฐานขั้นพื้นฐาน มีกลไกประสานงานความปลอดภัยทางถนน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานและ เชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง 1 2 5 6 7 รัฐบาลและท้องถิ่นต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็น ทางเลือกทดแทนการใช้รถจักรยานยนต์และ รถยนต์ส่วนตัวโดยไม่จำเป็น โดยคำนึงถึง บริการที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทั่วทุก ภูมิภาค ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ บริการได้โดยสะดวก ปลอดภัย และให้ ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน มากกว่าความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น 4 มีการพัฒนามาตรฐานการป้องกัน อุบัติภัยทางถนนและระบบจูงใจให้ แต่ละท้องถิ่นนำไปดำเนินการ โดย เน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ จัดทำระบบ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรใน พื้นที่ และมีการตรวจสอบความ ปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง 3 ข้อเสนอ จาก.. เวทีสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และ เวที ศปถ.

12 แยกส่วน ต่างคนต่างทำ  บูรณาการ - ภาพรวม ติดกรอบ สูตรสำเร็จ  เรียนรู้ ปรับวิธี ตามบริบท แก้ปลายเหตุ ( รณรงค์ )  แก้ที่ราก ปัญหา รองบส่วนกลาง  หาแนวร่วม เจ้าภาพ ใหม่ๆ ทำเป็นช่วง ๆ  ทำต่อเนื่อง เกาะติด หัวใจสำคัญ อยู่ที่ปรับเปลี่ยน แนวคิด.. คนทำงาน

13 บทเรียน.. การขับเคลื่อนใน ระดับพื้นที่ บทเรียน.. การขับเคลื่อนใน ระดับพื้นที่ กลุ่ม เป้าหมาย แกนนำ ในระดับ พื้นที่ สสส ภาคีใน ระดับ พื้นที่ A B ภาครัฐ ภาคสังคม / ปชช. ภาคธุรกิจ ท้องถิ่น งบอื่น ๆ กองทุนเลขสวย ท้องถิ่น สปสช. ฯลฯ

14 สิ่งที่ผู้ใหญ่.. มักจะทำ กับ สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ผู้ใหญ่.. มักจะทำ กับ สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ผู้ใหญ่มักจะทำ คือ การควบคุม (control) ? ผ่านการออกกฎเกณฑ์ และ ข้อบังคับต่างๆ สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรจะทำ ? การสร้างค่านิยมที่ดีของชุมชน ปลูกฝังคุณค่า ค่านิยมให้เยาวชน เช่น เป็นแบบอย่าง ส่งเสริมเรื่องดีๆ ทำไม.. ผู้ใหญ่จึงคิดแต่จะสร้างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ?

15 สภาวะ.. ที่สร้าง การเรียนรู้ สภาวะ.. ที่สร้าง การเรียนรู้ อยู่ในสภาวะเปิดใจ/พร้อม รู้สึกสนุก บรรยากาศสบายๆ สัมพันธ์แนวราบ มีการกระตุ้นด้านบวก มีคนรับฟัง ในสภาวะคับขัน / ระวังตัว สมองจะหยุดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อม เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ความสัมพันธ์แนวดิ่ง บรรยากาศด้านลบ ถูกกดดัน ตำหนิ บีบคั้น Learning mode สภาวะเรียนรู้ Defense mode สภาวะปิดกั้น

16 การอ่าน การฟัง ดูภาพ - ภาพยนตร์ ชมสาธิต - ไปดูงาน ร่วมอภิปราย + แสดง ความคิดเห็น ได้แสดง / อยู่ในสถานการณ์จำลอง ลงมือทำจริง สรุปผล + นำเสนอผล ( เล่าต่อ ) 10% การอ่าน 20% การฟัง 30% สิ่งที่เราเห็น 50% เห็น + ฟัง 70% สิ่งที่เราพูด 90% สิ่งที่เรา ได้ลงมือทำ รับรู้จากการ มองเห็น รับรู้จากการฟัง เห็น พูด จากการมี ส่วนร่วม Learning pyramid : การรับรู้ของคน

17 บทเรียนความสำเร็จ.. จาก บทบาทผู้นำ บทเรียนความสำเร็จ.. จาก บทบาทผู้นำ เริ่มจากปรับเปลี่ยน.. วิธีคิด + วิธีทำงาน จาก.. กรอบคิด - ทัศนะเก่า  สู่ มุมมอง ใหม่ๆ จาก.. ต่างคนต่างทำ  สู่ แกนนำ ทีม - เครือข่าย จาก.. การสั่งการ  สู่ การเรียนรู้ร่วมกัน ลุกขึ้นมา.. เป็น เจ้าภาพ ด้วยตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt เวที.. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฎิบัติการ เวที.. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฎิบัติการ ชุมชนเดินทาง ปลอดภัย.. ชุมชนเดินทาง ปลอดภัย.. 1. เกริ่นนำ.. 2. นำเสนอ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google