งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวที .. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวที .. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวที .. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ
ชุมชนเดินทางปลอดภัย .. เกริ่นนำ .. นำเสนอ .. บทเรียนดี ๆ จากพื้นที่ต้นแบบ ปทุมวิลเลจ .. ชุมชนปลอดภัย แบบมีส่วนร่วม อบต.แพง ร่วมใจ ..สร้างถนนปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยง ชุมชนปลอดภัย .. วังทรายพูน จ.พิจิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ .. จากผู้ร่วมประชุม ศูนย์วิชาการเพื่อ ความปลอดภัยทางถนน ศวปถ.

2 โจ๋ไทย .. ตายเพราะเหล้า – มอเตอร์ไซด์สูงสุด ..
วัยรุ่นไทย .. อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่บาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 29 แห่ง พบว่า 1/3 มาจากอุบัติเหตุจราจร (บาดเจ็บ 9,840 ราย เสียชีวิต 334 ราย) พาหนะต้นเหตุ คือ รถมอเตอร์ไซด์ (70% ) ผู้บาดเจ็บ 97% พบว่าดื่มสุรา และ 95% ไม่สวมหมวกกันน๊อค ส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา – น. ในวันเสาร์ - อาทิตย์ สร้างถนนขึ้นมาเยอะแยะ แต่ไม่ได้สร้างจิตสำนึกขึ้นมาด้วย .. สุดท้ายก็มาตายบนถนน ที่ช่วยกันสร้างขึ้นมา นายก อบต. ต.ตลาด อ.เมือง นครราชสีมา

3 บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ระดับปัญหา-สาเหตุ อุบัติเหตุจราจร .. ปัจเจก ตาย 35 คน/วัน เข้า รพ. 2,700 คน/วัน พิการสะสม 100,000 คน ความสูญเสีย 2 แสนล้าน/ปี ปัจจัยเสี่ยง โครงสร้าง รถ ถนน สภาพชำรุด ขาดป้ายเตือน สภาพไม่พร้อม ดัดแปลง คน พฤติกรรม .. ขับเร็ว ดื่มสุรา ง่วง วัฒนธรรม ราก ปัญหา สิ่งแวดล้อม .. ออกแบบไม่เหมาะ ขาดระบบตรวจสอบ ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม การกวดขัน บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

4 สังคมไทย .. ในสายตาฝรั่ง

5 ประเพณี .. วิถีชีวิต แบบไทย ๆ

6 เป็นสิ่งปกติ ของสังคมไทย
ความเร็ว .. ความเร่งรีบ .. เป็นสิ่งปกติ ของสังคมไทย

7 ข้ามถนนเมืองไทย .. ไม่ง่าย อย่างที่คิด

8

9 ช่วยกัน .. ถอดบทเรียน อะไรคือ .. ความสำเร็จ – ความภูมิใจ
อะไรคือ .. เงื่อนไข – ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ (เบื้องหลัง / เคล็ด ลับความสำเร็จ) ชุมชน .. วิเคราะห์ – สร้างความเข้าใจปัญหาได้อย่างไร ชุมชน .. ระดมการมีส่วนร่วมอย่างไร ชุมชน .. มีวิธีสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร ชุมชน .. มองหาทางออกของตัวเองได้อย่างไร อะไรคือ .. สิ่งที่ท่านเรียนรู้ (ปิ๊ง) และนำกลับไปใช้

10 สำหรับทิศทางการดำเนินงานของ อปท.
สรุป .. ข้อเสนอแนะ สำหรับทิศทางการดำเนินงานของ อปท. ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

11 บทบาท อปท. ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
1 5 ท้องถิ่น-ชุมชนมีแผนปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ส่งเสริมวินัยจราจร พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรจุเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนการให้บริการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 4 รัฐบาลและท้องถิ่นต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวโดยไม่จำเป็น โดยคำนึงถึงบริการที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาค ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยสะดวก ปลอดภัย และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น 7 ข้อเสนอ.. บทบาท อปท. ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ท้องถิ่น ชุมชน ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 3 มีการพัฒนามาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและระบบจูงใจให้แต่ละท้องถิ่นนำไปดำเนินการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ จัดทำระบบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ และมีการตรวจสอบความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง 6 สนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นให้มีสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7 2 มีกลไกประสานงานความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานและเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อปท. ทล. ทช. ควรดำเนินการส่งเสริมกระบวนการออกแบบถนนที่คำนึงถึงวิถีชีวิต และประโยชน์ของชุมชนสองข้างทาง พร้อมทั้งนำหลักวิชา การจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ( Road Safety Audit ) มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ข้อเสนอ จาก .. เวทีสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และ เวที ศปถ.

12 หัวใจสำคัญ อยู่ที่ปรับเปลี่ยน
แนวคิด .. คนทำงาน แยกส่วน ต่างคนต่างทำ  บูรณาการ - ภาพรวม ติดกรอบ สูตรสำเร็จ  เรียนรู้ ปรับวิธี ตามบริบท แก้ปลายเหตุ (รณรงค์)  แก้ที่รากปัญหา รองบส่วนกลาง  หาแนวร่วม เจ้าภาพใหม่ๆ ทำเป็นช่วง ๆ  ทำต่อเนื่อง เกาะติด

13 บทเรียน .. การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
A สสส กลุ่ม เป้าหมาย แกนนำ ในระดับพื้นที่ B งบอื่น ๆ กองทุนเลขสวย ท้องถิ่น สปสช. ฯลฯ ภาครัฐ ภาคสังคม / ปชช. ภาคธุรกิจ ท้องถิ่น ภาคีใน ระดับพื้นที่

14 ทำไม .. ผู้ใหญ่จึงคิดแต่จะสร้างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ?
สิ่งที่ผู้ใหญ่ .. มักจะทำ กับ สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ผู้ใหญ่มักจะทำ คือ การควบคุม (control) ? ผ่านการออกกฎเกณฑ์ และ ข้อบังคับต่างๆ สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรจะทำ ? การสร้างค่านิยมที่ดีของชุมชน ปลูกฝังคุณค่า ค่านิยมให้เยาวชน เช่น เป็นแบบอย่าง ส่งเสริมเรื่องดีๆ ทำไม .. ผู้ใหญ่จึงคิดแต่จะสร้างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ?

15 สภาวะ .. ที่สร้างการเรียนรู้
Defense mode สภาวะปิดกั้น อยู่ในสภาวะเปิดใจ/พร้อม รู้สึกสนุก บรรยากาศสบายๆ สัมพันธ์แนวราบ มีการกระตุ้นด้านบวก มีคนรับฟัง ในสภาวะคับขัน/ระวังตัว สมองจะหยุดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อม เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ความสัมพันธ์แนวดิ่ง บรรยากาศด้านลบ ถูกกดดัน ตำหนิ บีบคั้น Learning mode สภาวะเรียนรู้

16 Learning pyramid : การรับรู้ของคน
10% การอ่าน 20% การฟัง การอ่าน การฟัง รับรู้จากการฟัง เห็น พูด 30% สิ่งที่เราเห็น ดูภาพ-ภาพยนตร์ รับรู้จากการ มองเห็น 50% เห็น + ฟัง ชมสาธิต - ไปดูงาน 70% สิ่งที่เราพูด ร่วมอภิปราย + แสดงความคิดเห็น จากการมี ส่วนร่วม ได้แสดง / อยู่ในสถานการณ์จำลอง ลงมือทำจริง สรุปผล + นำเสนอผล (เล่าต่อ) 90% สิ่งที่เรา ได้ลงมือทำ

17 บทเรียนความสำเร็จ .. จากบทบาทผู้นำ
เริ่มจากปรับเปลี่ยน .. วิธีคิด + วิธีทำงาน จาก..กรอบคิด-ทัศนะเก่า  สู่ มุมมองใหม่ๆ จาก..ต่างคนต่างทำ  สู่ แกนนำ ทีม-เครือข่าย จาก..การสั่งการ  สู่ การเรียนรู้ร่วมกัน ลุกขึ้นมา .. เป็น เจ้าภาพ ด้วยตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt เวที .. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google