งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแก้ปัญหาภัย พิบัติโดยชุมชน บ้านห้วยลากปืนใน ต. ห้วยไร่ อ. เด่น ชัย จ. แพร่ ความเป็นมา แพร่เป็นเขตป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศ สภาพภูมิ ประเทศเป็นเทือกเขาสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแก้ปัญหาภัย พิบัติโดยชุมชน บ้านห้วยลากปืนใน ต. ห้วยไร่ อ. เด่น ชัย จ. แพร่ ความเป็นมา แพร่เป็นเขตป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศ สภาพภูมิ ประเทศเป็นเทือกเขาสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแก้ปัญหาภัย พิบัติโดยชุมชน บ้านห้วยลากปืนใน ต. ห้วยไร่ อ. เด่น ชัย จ. แพร่ ความเป็นมา แพร่เป็นเขตป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศ สภาพภูมิ ประเทศเป็นเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน จากสภาวะโลก ร้อน ส่งผลให้แพร่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ใน อัตราสูงแห่งหนึ่งของประเทศ เกิดพายุฤดูร้อนต่อเนื่อง ทุกปีและทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทำให้ปัญหาไฟป่ากำลัง ส่งผลต่อสภาวะในอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ จากสถิติพบว่าปัญหาน้ำป่าก็รุนแรงหนักเช่นกัน ในปี 2544 น้ำป่าทำลายบ้านเรือนผู้คนใน 3 ตำบลของอำเภอ วังชิ้น ที่ลุ่มน้ำสรอยและลุ่มน้ำแม่พุง มีผู้เสียชีวิตภายใน คืนเดียวพร้อมกันถึง 40 ราย ปี 2549 เกิดน้ำป่ารุนแรง ขึ้นอีกในเทือกเขารอยต่อแพร่อุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบถึง 3 อำเภอคือ อ. เด่นชัย อ. สูงเม่น และ อ. เมืองแพร่ และจากนี้ไป ไม่มีใครยืนยันได้ว่า ภัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้น ในจังหวัดแพร่อีก และปัญหานี้ประชาชนกำลังให้ ความสำคัญ

2 จุดเริ่มต้น โครงการฟื้นฟูภัยพิบัติโดยชุมชนบ้าน ห้วยลากปืน ปี 2549 ชาวบ้านต้องเผชิญกับปัญหาน้ำป่า รุนแรง ส่งผลกระทบหลายด้าน การช่วยเหลือภัยพิบัติจากทางการไม่ตรงความ ต้องการ ในขณะที่การใช้ทรัพยากร ของชาวบ้านและ ราชการ ไม่รับผิดชอบต่อธรรมชาติ ปัญหาพืชผลเกษตรที่ประสบสภาวะขาดทุน ชุมชนยังคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียง ไม่ติดไป ทำงานต่างพื้นที่และอยู่กับดินน้ำป่าบ้านของ ตนเอง

3 เกิดเวทีชาวบ้าน สรุปบทเรียนประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ หาทางออก ชาวบ้านพบหลายประเด็นน่าสนใจ จากประวัติของชุมชน - ชาวบ้านอยู่มานานก่อนกบฏเงี้ยวปล้นเมือง แพร่ อาศัยป่ายังชีพ - ป่าไม้ในอดีตให้ความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี ไม่ แห้งแล้ง - ป่าให้ปัจจัย 4 กับชุมชนได้ใช้อย่างเพียงพอ - ชาวบ้านเชื่อว่าป่ามี “ ผี ” ดูแลไม่ลบหลู่

4 สิ่งที่ได้จากเวทีเกิดการค้นหาความ จริง ศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยในชุมชน – พบพื้นที่ดินถล่มมากกว่า 20 แห่งในลำห้วยลากปืน – พบป่าไม้สักของ ออป. ต้นเหตุดินพังทลาย – พบชาวบ้านไม่ให้ความสำคัญกับลำห้วย สร้างขยะ ในลำห้วย – พบว่าพืชเชิงเดี่ยวของชาวบ้านก็คือตัวทำให้ดิน พังทลายเร็วขึ้น ค้นหาคนทำงานและปราชญ์ของชุมชน ผู้นำทางพิธีกรรม หมอพื้นบ้าน – ได้ผู้นำในระบบ ผญบ. อบต. กำนัน พระสงฆ์ ที่มี ใจ – ได้ผู้นำธรรมชาติ หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน

5 สิ่งที่ได้จากเวทีเกิดการค้นหาความ จริง ร่วมสำรวจป่าหาสาเหตุสำคัญ ในการ แก้ปัญหาและต้นเหตุของปัญหา – ได้หมอพื้นบ้านเป็นผู้รู้ในการนำสำรวจไปตาม เส้นทางหาสมุนไพร – ได้ชุดความรู้การเฝ้าระวังภัยพิบัติ ด้วยการดูต้นไม้ และสัตว์ป่า – เกิดสำนึกรักป่า ชาวบ้านหันมาฟื้นฟูการใช้สมุนไพร ในการรักษาโรค – พบพืชพันธุ์ท้องถิ่นหลายชนิดลดลงไปเกิดการ เพาะพันธุ์พืชท้องถิ่นคืนป่า

6 สิ่งที่ได้จากเวทีเกิดการค้นหาความ จริง สำรวจชุมชน ที่อยู่อาศัย ที่ปลอดภัย เก็บ ข้อมูล – ทำฐานข้อมูลชุมชน ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตร สิ่ง สาธารณะประโยชน์ – กำหนดจุดปลอดภัย – ฝึกอาสาสมัคร และ ฝืกเตือนภัย – เกิดกองทุน ( ยังไม่ชัด )

7 สิ่งที่ได้จากการทำงานใน รอบ 1 ปี พบชุมชนมีการเฝ้าระวังโดย วัฒนธรรม – การดูต้นไม้ สัตว์ป่า พยากรณ์อากาศ – การตั้งถิ่นฐานที่อยู่ไม่รุกล้ำที่ลุ่ม – หมอยามีวิธีรักษาป่าและเข้าใจนิเวศน์ของป่า มากกว่าหน่วยงานรัฐ

8 ยกระดับชุมชนห้วยลากปืนสู่ลุ่มน้ำ แม่พวก นำแนวคิดของห้วยลากปืน สู่การฟื้นฟู ร่วมกันในลุ่มน้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ


ดาวน์โหลด ppt โครงการแก้ปัญหาภัย พิบัติโดยชุมชน บ้านห้วยลากปืนใน ต. ห้วยไร่ อ. เด่น ชัย จ. แพร่ ความเป็นมา แพร่เป็นเขตป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศ สภาพภูมิ ประเทศเป็นเทือกเขาสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google