งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน DUE เสนอ PTC 4 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน DUE เสนอ PTC 4 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน DUE เสนอ PTC 4 มิถุนายน 2552

2 มูลค่าการสั่งใช้ยา ปี 49 - 51
มูลค่าการสั่งใช้ยา ปี

3 ปริมาณการสั่งใช้ยา ตค 51 – พค 52

4 รายงานความไวของเชื้อ A.baumปี 49-51

5 รายงานความไวของเชื้อ P.aeruginosaปี 49-51

6 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยาSulperazon inj

7 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

8 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

9 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Sulperazon

10 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยาTienam inj

11 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

12 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

13 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Tienam

14 ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานประเมินการใช้ยา
แพทย์ Staff ผู้สั่งใช้ Restricted drug กรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน บางครั้งไม่ได้เขียนเอง ใบประกอบการสั่งใช้ยา ไม่ได้มาพร้อมคำสั่งการใช้ยา เภสัชกรให้ยืมใช้ยา คราวละ 1 dose

15 แนวทางการดำเนินงานต่อไป
แจ้งเวียนหัวหน้า PCT และแพทย์ทุกกลุ่มงาน ให้ทราบผลการประเมินการใช้ยา และขอความร่วมมือ การเขียนใบประกอบการสั่งใช้ยา (ใบ RD) ให้ครบถ้วนตามคำสั่ง PTC ทบทวนรายการยา Restricted drug ปีละ 1 ครั้ง แจ้งเวียนพยาบาลประจำตึก ทราบระเบียบการสั่งใช้ยา Restricted drug กลุ่มงานเภสัชกรรม เข้มงวดการปฏิบัติตามระเบียบการสั่งใช้ยาอย่างเคร่งครัด

16 นโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะ
ให้เลือกใช้ยาปฏิชีวนะในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก ข และ ค ก่อน กรณีต้องการใช้ยาปฏิชีวนะ Restricted drug จำนวน 9 รายการ ได้แก่ Unasyn , Tienam, Meropenem, Colistin, Fosfomicin, Tazocin, Levofloxacin,Sulperazon, Vancomycin ให้แพทย์ Staff กรอกใบประกอบการสั่งใช้ยา ให้ครบถ้วนส่งห้องยาพร้อม Doctor order sheet * Invanz

17 Criteria setting HAP / VAP ควรมีการประเมินตาม Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) คะแนนที่ได้ ถ้ามากกว่า 6 ควรให้ยาปฏิชีวนะสำหรับ HAP/VAP ถ้าคะแนนที่ได้น้อยกว่า 6 ควรหยุดการให้ยาปฏิชีวนะ

18 CAP Inpatient : no risk of Pseudo ควรให้ 3rd gen cephalosporin / Macrolides : risk of Pseudo ในผู้ป่วยที่เป็น DM, Neutropenia, Bronchiectasis, on immunosupressive drug ควรเลือกใช้ Ceftazidime 2 gm IV q 8 hr + Ciprofloxacin 400 mg IV q 8 hr or + Aminoglycoside

19 ICU patient :Hemodynamic instable, Respiratory failure, Lobar pneumonia
ควรเลือกใช้ 3rd gen cephalosporin + Fluoroquinolone / Aminoglycoside

20 ESBL : Carbapenam or Aminoglycoside ตาม C/S
E.coli ESBL UTI : Ertapenem Klebsiella ESBL : Imipenem, Meropenem, Ertapenem(UTI)

21 A. baumanii : Cefoperazone+ Sulbactam +/- Colistin IV
Antibiotics ที่ไม่ควรใช้แบบ Empirical ได้แก่ Sulperazon, Invanz, Meropenem, Tienam, Colistin, Fosfomicin, Vancomycin

22 การบริหารจัดการยาในบัญชี จ 2
บัญชียา จ (2) มีระดับความเข้มงวดในการควบคุมสูงที่สุด มีราคาแพง และมีปัญหาการเข้าถึงยา คณะกรรมการแห่งชาติด้านยากำหนดบทบาทให้ระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน จัดกลไกกลางเป็นพิเศษในการกำกับการเข้าถึง เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา (Pharmaceutical benefit) = Reimbursement

23 แนวคิดของระบบ 1 Top up benefit 2 VMI 3 Pre-authorization 4 Post audit เงื่อนไขการอนุมัติชดเชยยา ตรงหน่วยบริการ - ตรงแพทย์ผู้ใช้ - ตรงข้อบ่งใช้

24 รายการยา แพทย์ผู้สั่งใช้ Botulinum toxin type A inj จักษุแพทย์ IVIG inj Leuprorelin inj กุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม Liposomal amphotericin B inj Verteporfin inj Docetaxel inj สำหรับมะเร็งปอดและมะเร็งต่อมลูกหมาก Oncologist และแพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

25 Acute phase of Kawasaki disease
IVIG inj Acute phase of Kawasaki disease กุมารแพทย์ + Cardiologist และมีผล Echo ภายใน 2 สัปดาห์ Idiopathic thrombocytopenia purpura โลหิตแพทย์ Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดX Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อX Guillian – barre syndrome ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาX Primary immunodeficiency disease ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันX กรณีส่งต่อ/รับยาต่อเนื่อง = ผอ Myasthenia gravis crisis

26 รายงานการใช้ IVIG inj UC มค - พค 52
ICD 10 มูลค่ายา (บาท) เงื่อนไข Kawasaki 35,444 Echo X 53,166 TEN 212,664 Reimbursement X ITP 88,610 admit

27 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยาMeropenam inj

28 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

29 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

30 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Meropenam

31 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยาLevofloxacin inj

32 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

33 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

34 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Levofloxacin

35 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยาTazocin inj

36 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

37 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

38 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Tazocin


ดาวน์โหลด ppt รายงาน DUE เสนอ PTC 4 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google