งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน DUE เสนอ PTC 4 มิถุนายน 2552. มูลค่าการสั่งใช้ยา ปี 49 - 51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน DUE เสนอ PTC 4 มิถุนายน 2552. มูลค่าการสั่งใช้ยา ปี 49 - 51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน DUE เสนอ PTC 4 มิถุนายน 2552

2 มูลค่าการสั่งใช้ยา ปี 49 - 51

3 ปริมาณการสั่งใช้ยา ตค 51 – พค 52

4 รายงานความไวของเชื้อ A.baum ปี 49-51

5 รายงานความไวของเชื้อ P.aeruginosa ปี 49-51

6 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยา Sulperazon inj

7 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

8 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

9 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Sulperazon

10 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยา Tienam inj

11 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

12 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

13 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Tienam

14 ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานประเมิน การใช้ยา แพทย์ Staff ผู้สั่งใช้ Restricted drug กรอก รายละเอียดไม่ครบถ้วน บางครั้งไม่ได้เขียนเอง ใบประกอบการสั่งใช้ยา ไม่ได้มาพร้อมคำสั่งการใช้ ยา เภสัชกรให้ยืมใช้ยา คราวละ 1 dose

15 แนวทางการดำเนินงานต่อไป แจ้งเวียนหัวหน้า PCT และแพทย์ทุกกลุ่มงาน ให้ ทราบผลการประเมินการใช้ยา และขอความร่วมมือ การเขียนใบประกอบการสั่งใช้ยา ( ใบ RD) ให้ ครบถ้วนตามคำสั่ง PTC ทบทวนรายการยา Restricted drug ปีละ 1 ครั้ง แจ้งเวียนพยาบาลประจำตึก ทราบระเบียบการสั่งใช้ ยา Restricted drug กลุ่มงานเภสัชกรรม เข้มงวดการปฏิบัติตามระเบียบ การสั่งใช้ยาอย่างเคร่งครัด

16 นโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะ ให้เลือกใช้ยาปฏิชีวนะในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก ข และ ค ก่อน กรณีต้องการใช้ยาปฏิชีวนะ Restricted drug จำนวน 9 รายการ ได้แก่ Unasyn, Tienam, Meropenem, Colistin, Fosfomicin, Tazocin, Levofloxacin,Sulperazon, Vancomycin ให้ แพทย์ Staff กรอกใบประกอบการสั่งใช้ยา ให้ ครบถ้วนส่งห้องยาพร้อม Doctor order sheet * Invanz

17 Criteria setting HAP / VAP ควรมีการประเมินตาม Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) คะแนน ที่ได้ ถ้ามากกว่า 6 ควรให้ยาปฏิชีวนะสำหรับ HAP/VAP ถ้าคะแนนที่ได้น้อยกว่า 6 ควรหยุดการให้ยา ปฏิชีวนะ

18 CAP Inpatient : no risk of Pseudo ควรให้ 3 rd gen cephalosporin / Macrolides : risk of Pseudo ในผู้ป่วยที่เป็น DM, Neutropenia, Bronchiectasis, on immunosupressive drug ควรเลือกใช้ Ceftazidime 2 gm IV q 8 hr + Ciprofloxacin 400 mg IV q 8 hr or + Aminoglycoside

19 ICU patient :Hemodynamic instable, Respiratory failure, Lobar pneumonia ควรเลือกใช้ 3 rd gen cephalosporin + Fluoroquinolone / Aminoglycoside

20 ESBL : Carbapenam or Aminoglycoside ตาม C/S E.coli ESBL UTI : Ertapenem Klebsiella ESBL : Imipenem, Meropenem, Ertapenem(UTI)

21 A. baumanii : Cefoperazone+ Sulbactam +/- Colistin IV Antibiotics ที่ไม่ควรใช้แบบ Empirical ได้แก่ Sulperazon, Invanz, Meropenem, Tienam, Colistin, Fosfomicin, Vancomycin

22 การบริหารจัดการยาในบัญชี จ 2 บัญชียา จ (2) มีระดับความเข้มงวดในการ ควบคุมสูงที่สุด มีราคาแพง และมีปัญหาการเข้าถึงยา คณะกรรมการแห่งชาติด้านยากำหนดบทบาท ให้ระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน จัด กลไกกลางเป็นพิเศษในการกำกับการเข้าถึง เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา (Pharmaceutical benefit) = Reimbursement

23 แนวคิดของระบบ 1 Top up benefit 2 VMI 3 Pre-authorization 4 Post audit เงื่อนไขการอนุมัติชดเชยยา - ตรงหน่วยบริการ - ตรงแพทย์ผู้ใช้ - ตรงข้อบ่งใช้

24 รายการยาแพทย์ผู้สั่งใช้ Botulinum toxin type A inj จักษุแพทย์ IVIG inj Leuprorelin inj กุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม Liposomal amphotericin B inj Verteporfin inj Docetaxel inj สำหรับมะเร็ง ปอดและมะเร็งต่อมลูกหมาก Oncologist และแพทย์เฉพาะ ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

25 Acute phase of Kawasaki disease กุมารแพทย์ + Cardiologist และมีผล Echo ภายใน 2 สัปดาห์ Idiopathic thrombocytopenia purpura โลหิตแพทย์ Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค เลือด X Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค เลือด X กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติด เชื้อ X Guillian – barre syndrome ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา X Primary immunodeficiency disease ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และ ภูมิคุ้มกัน X กรณีส่งต่อ / รับยาต่อเนื่อง = ผอ Myasthenia gravis crisis ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา X IVIG inj

26 รายงานการใช้ IVIG inj UC มค - พค 52 ICD 10 มูลค่ายา ( บาท ) เงื่อนไข Kawasaki35,444Echo X Kawasaki53,166Echo X TEN212,664Reimbursement X Kawasaki35,444Echo X ITP88,610admit

27 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยา Meropenam inj

28 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

29 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

30 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Meropenam

31 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยา Levofloxacin inj

32 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

33 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

34 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Levofloxacin

35 ร้อยละของการติดเชื้อที่สั่งใช้ยา Tazocin inj

36 ร้อยละความรุนแรงของการติดเชื้อ

37 ร้อยละของตำแหน่งที่ติดเชื้อ

38 ร้อยละของรูปแบบการสั่งใช้ Tazocin


ดาวน์โหลด ppt รายงาน DUE เสนอ PTC 4 มิถุนายน 2552. มูลค่าการสั่งใช้ยา ปี 49 - 51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google