งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสำรวจความคิดเห็นของนัก ธุรกิจอินเดียที่มีต่อการค้าการลงทุน กับไทย สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง พฤษภาคม 2548 www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสำรวจความคิดเห็นของนัก ธุรกิจอินเดียที่มีต่อการค้าการลงทุน กับไทย สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง พฤษภาคม 2548 www.FTAMonitoring.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสำรวจความคิดเห็นของนัก ธุรกิจอินเดียที่มีต่อการค้าการลงทุน กับไทย สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง พฤษภาคม 2548 www.FTAMonitoring.org

2 ภาพรวมการเยือนแดน ภรต มี 28 รัฐ กับ 7 เขต ปกครอง ประชากรประมาณ 1,100 ล้านคน รู้หนังสือประมาณร้อย ละ 70 ประชากร - ชนบท : เมือง 75:25 www.FTAMonitoring.org

3 ภาพรวมการเยือนแดน ภรต  ฮินดูร้อยละ 82.0  อิสลามร้อยละ 12.1  คริสต์ร้อยละ 2.3  ซิก ร้อยละ 1.9  พุทธร้อยละ 0.8  อื่นๆร้อยละ 0.9 ศาสนา www.FTAMonitoring.org

4 ฮินดูที่มั่งคั่งส่วนใหญ่เป็น Vegetarians มี 2 รัฐ (West Bengal และ Tripura) ปกครองโดยพรรค คอมมิวนิสต์ แต่ละรัฐแข่งขันในการดึงนักลงทุน จากต่างประเทศโดยให้สิ่งจูงใจที่ แตกต่างกัน การปิดงบประมาณขาดดุลในบางรัฐ ทำโดยแก้กฎหมายเรื่องการจัดเก็บ ภาษีในปีนั้นๆ ผู้ประกอบการอินเดียส่วนใหญ่ เติบโตและมั่งคั่งในช่วงสิบกว่าปีที่ ผ่านมา ภาพรวมการเยือนแดน ภรต www.FTAMonitoring.org

5 ภาพรวมการเยือนแดน ภรต ผู้ประกอบการอินเดียส่วนใหญ่มี ความกระตือรือร้นที่จะทำมา ค้าขายและลงทุนร่วมกับ ผู้ประกอบการไทย : HCL  SCB JK  Catering System (Thai Airway) IFB  Sitipol Motor Rasoi Mansinghka Sons www.FTAMonitoring.org

6 ภาพรวมการเยือนแดน ภรต การเติบโตของธุรกิจอินเดียมา จากธุรกิจครอบครัวและขยาย อาณาจักรไปใน Sector อื่นๆ Sectors: สินค้าเกษตร อาหาร แปรรูป อัญมณีและ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเจาะดู เป็นรายการสินค้า ภาคธุรกิจอินเดียมีการเน้น R&D มาก และต้องการพึ่งพา ตนเองให้ได้ เช่น IT การให้ข้อมูลทางธุรกิจค่อนข้าง จะเกินความจริง www.FTAMonitoring.org

7 สถานฑูตและสถานกงสุลไทย  การสัมผัสกับผู้ประกอบการอินเดีย และหน่วยงานราชการของอินเดีย กลุ่มผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปใน อินเดีย : CP, Auto-parts (Thai Summit), AIS, Ital-Thai, Sino- Thai, ABAC. ภาคการก่อสร้าง - ถนน เขื่อน ไฟฟ้า ท่าเรือ อู่ต่อเรือ ฯลฯ มีโอกาสมาก บทบาทของ Exim Bank ไทยใน การส่งเสริมนักลงทุน / ผู้ประกอบการไทยไปอินเดีย โดยเฉพาะแหล่งเงินทุน  แต่ละรัฐ คงต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจาก ภายนอก ภาพรวมการเยือนแดน ภรต www.FTAMonitoring.org

8 ภาพรวมการเยือนแดน ภรต ภาครักษาพยาบาล : ต้องจำแนก โรคเป็นการเฉพาะที่ แพทย์ไทย เก่ง ด้านเวชภัณฑ์ : อินเดียมีศักยภาพ การผลิตยาหลายตัว มี R&D เป็น ของตนเอง ภาคการศึกษา ไทยก็มีโอกาสดี ใน ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย ความสะดวก หนังสือ / ตำราเรียนในอินเดีย ราคา ถูกมาก ภาค IT: การประสานความร่วมมือ โดยการตั้ง IT College ในประเทศ ไทย ทำการผลิต IT Army ป้อน ตลาดแรงงาน www.FTAMonitoring.org

9 ภาพรวมการเยือนแดน ภรต ภาคการท่องเที่ยว โอกาสเข้าไป ลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน อินเดียก็มีโอกาสเติบโตอีกมาก เช่น ในรัฐพิหาร มีมรดกทางพุทธ ศาสนาอยู่มาก ซึ่งเชื่อมต่อกับ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ Real Estate และ ภาคการประมง ก็เป็นที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุน พัฒนา ผู้ประกอบการอินเดียส่วนใหญ่ บ่น เรื่องการเข้ามาในประเทศไทย ยุ่งยากลำบากเรื่องการเข้าเมือง www.FTAMonitoring.org

10 เรื่องที่ต้องคิดไตร่ตรองในการไป ลงทุนในอินเดีย โครงสร้างพื้นฐานต้องมีความ พร้อม กฎกติกามารยาทในการลงทุน โดยเฉพาะรัฐบาลระดับรัฐที่ต้อง ทำความเข้าใจให้ชัดเจนทั้ง 2 ฝ่าย ในเรื่อง การลงทุน ภาษี แรงงาน และการส่งกำไรกลับ มาตุภูมิ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ระหว่างนักธุรกิจ และระหว่างนัก ธุรกิจกับรัฐ เป็นกุญแจสำคัญใน การคลี่คลายปัญหาอุปสรรคทั้ง มวล ภาพรวมการเยือนแดน ภรต www.FTAMonitoring.org

11 เรื่องที่ต้องคิดไตร่ตรองในการไป ลงทุนในอินเดีย ประเด็นสำคัญเรื่องกฎระเบียบที่ ต้อง Deal ให้ถูกคน และมีความ อดทนสูง เพราะเต็มไปด้วย Rent Seeking  Unexpected Cost Incurred วัฒนธรรม / พฤติกรรมคนอินเดีย ในแต่ละรัฐที่แตกต่างกันในเชื้อ ชาติ วรรณะ รวมถึงกฎระเบียบ ต่างๆที่กำลังอยู่ในระหว่างการ ปฏิรูป กฎหมายแรงงาน – เมื่อจ้างแล้ว จะทำการเลิกจ้างได้ลำบาก ภาพรวมการเยือนแดน ภรต www.FTAMonitoring.org << Back << Back

12 เรื่องที่ต้องคิดไตร่ตรองในการไป ลงทุนในอินเดีย ประเด็นสำคัญเรื่องกฎระเบียบที่ ต้อง Deal ให้ถูกคน และมีความ อดทนสูง เพราะเต็มไปด้วย Rent Seeking  Unexpected Cost Incurred วัฒนธรรม / พฤติกรรมคนอินเดีย ในแต่ละรัฐที่แตกต่างกันในเชื้อ ชาติ วรรณะ รวมถึงกฎระเบียบ ต่างๆที่กำลังอยู่ในระหว่างการ ปฏิรูป กฎหมายแรงงาน – เมื่อจ้างแล้ว จะทำการเลิกจ้างได้ลำบาก ภาพรวมการเยือนแดน ภรต www.FTAMonitoring.org << Back << Back


ดาวน์โหลด ppt ผลการสำรวจความคิดเห็นของนัก ธุรกิจอินเดียที่มีต่อการค้าการลงทุน กับไทย สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง พฤษภาคม 2548 www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google