งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินการใช้ ยา Drug Use Evaluation 1. ปัญหาจากการติดตาม DUE 2. การสั่งยาร้านมูลนิธิฯ นอกเวลาราชการ 3. งานบริหารเวชภัณฑ์ 4. อื่น ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินการใช้ ยา Drug Use Evaluation 1. ปัญหาจากการติดตาม DUE 2. การสั่งยาร้านมูลนิธิฯ นอกเวลาราชการ 3. งานบริหารเวชภัณฑ์ 4. อื่น ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินการใช้ ยา Drug Use Evaluation 1. ปัญหาจากการติดตาม DUE 2. การสั่งยาร้านมูลนิธิฯ นอกเวลาราชการ 3. งานบริหารเวชภัณฑ์ 4. อื่น ๆ

2 ผลการติดตาม DUE เชิงคุณภาพ รายการยาจำนวน Caseมูลค่า(บาท) Tienam inj2383,575,777 Tazocin inj3885,477,955 Sulperazon inj1432,067,660 Meropenem inj12307,558 รวม78111,428,950 ผลการติดตาม เดือน ต.ค. 50-ม.ค. 51

3 1. การเขียนใบประกอบการสั่งใช้ยา ในเวลา ราชการขอได้ 100% บางรายอาจล่าช้าบ้าง - ปัญหา  การสั่งยาเวรบ่าย-ดึก/ OR ไม่มีใบ ประกอบการสั่งใช้ - แก้ปัญหา  ให้ไป 1 dose ตามดุลพินิจของ เภสัชกร แล้วตามใบ RD ตอนเช้า ปัญหาจากการติดตาม DUE

4 2. การติดตามเชิงคุณภาพ 4 รายการ (ต.ค. 50 - ม.ค.51) - ปัญหา  การติดตามเชิงคุณภาพ ติดตามได้เพียง 10% ของจำนวน case ทั้งหมด 781 case เฉลี่ยเดือนละ 195 ราย/ เภสัชกร 4 คน - แก้ปัญหา  ปรับระบบงาน พร้อมกำลังคน ปัญหาจากการติดตาม DUE


ดาวน์โหลด ppt การประเมินการใช้ ยา Drug Use Evaluation 1. ปัญหาจากการติดตาม DUE 2. การสั่งยาร้านมูลนิธิฯ นอกเวลาราชการ 3. งานบริหารเวชภัณฑ์ 4. อื่น ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google