งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย Logistics กับการ พัฒนาการค้าการลงทุน โดย นาย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย Logistics กับการ พัฒนาการค้าการลงทุน โดย นาย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย Logistics กับการ พัฒนาการค้าการลงทุน โดย นาย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ

2 นโยบาย Logistics เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อ ตอบสนองต่อกระแส โลกาภิวัฒน์

3 ต้นทุน Logistics ของไทย เปรียบเทียบกับ สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น LOGISTICS COST PER GDP

4 Transportation Cost 86.76 % การขนส่งทางถนน พัฒนาระบบ การขนส่งทางราง และน้ำให้มากขึ้น Multimodal Transport เชื่อมโยงกับท่าเรือ, ท่าอากาศยาน, โรงงาน อุตสาหกรรมต่าง

5 นครสวรรค์ นครราชสีมา ปากบารา แหลมฉบัง รถไฟทางคู่ ปัจจุบัน รถไฟรางเดี่ยว ปัจจุบัน ทางเลี่ยง (Chord Line) ขอนแก่น รถไฟทางคู่ เสนอแนะ ศูนย์รวบรวมและ กระจายสินค้า ผลผลิตข้าว ผลผลิตน้ำตาล ทราย ผลผลิตมัน สำปะหลัง รถไฟรางเดี่ยว เสนอแนะ ผลผลิต ยางพารา สงขลา สุราษฎร์ธานี RoRo แหล่งผลิต : ข้าว แหล่งผลิต : น้ำตาลทราย แหล่งผลิต : ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง แหล่งผลิต : ยางพารา

6 นครสวรรค์ นครราชสีมา ปากบารา แหลมฉบัง รถไฟทางคู่ ปัจจุบัน รถไฟทาง เดี่ยวปัจจุบัน ทางเลี่ยง (Chord Line) ขอนแก่น รถไฟทางคู่ เสนอแนะ ศูนย์รวบรวมและ กระจายสินค้า รถไฟทางเดี่ยว เสนอแนะ สงขลา สุราษฎร์ธานี การพัฒนาโครงข่ายรถไฟในอนาคต ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ – แก่งคอย - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง – มาบกะเบา - นครราชสีมา – ลพบุรี - นครสวรรค์ – นครปฐม - เพชรบุรี - ชุมพร - หาดใหญ่ - ปา ดังเบซาร์ ก่อสร้างรถไฟทางเดี่ยวเข้าสู่ ท่าเรือ ปากบารา สาย ตรัง - อ. ละงู ก่อสร้างรถไฟทางเดี่ยวเข้าสู่ ท่าเรือ ปากบารา สาย ตรัง - อ. ละงู

7 ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตู้ ทางบก – บริเวณ สถานีท่าพระ จ. ขอนแก่น – บริเวณ สถานีกุดจิก จ. นครราชสีมา – สถานีท่าข้าวกำนันทรง จ. นครสวรรค์ – บริเวณ สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ จ. สุราษฎร์ธานี ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ทางน้ำ – อ. ท่าเรือ จ. อยุธยา – อ. เมือง จ. อ่างทอง สถานีขนส่งสินค้าชายแดน – อ. แม่สอด จ. ตาก – อ. เมือง จ. หนองคาย – อ. เมือง จ. มุกดาหาร – อ. เชียงของ จ. เชียงราย การพัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนส่งใน อนาคต ยางพารา 0.2 ล้านตัน ข้าว น้ำตาล ทราย ผลิตภัณฑ์มัน สำปะหลัง 2.3 ล้านตัน / ปี ข้าว น้ำตาล ทราย ผลิตภัณฑ์มัน สำปะหลัง 1.5 ล้านตัน / ปี ข้าว ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง 1.5 ล้านตัน / ปี ข้าว น้ำตาล ทราย ผลิตภัณฑ์มัน สำปะหลัง 0.5 ล้านตัน / ปี

8 18,00 0 บาท 13,00 0 บาท ประหยัดได้ 28% จ. พิจิตร - ท่าเรือแหลม ฉบัง ขนส่งทาง ถนน ขนส่งทาง รถไฟ สถานีท่าข้าว กำนันทรง จ. นครสวรร ค์ กรุงเ ทพฯ จ. พิจิต ร ไอ ซีดี ท่าเรือ แหลม ฉบัง

9 13,000 บาท ประหยัดได้ 40% จ. สุรินทร์ - ท่าเรือแหลม ฉบัง 22,000 บาท สถานี กุดจิก ขนส่งทาง ถนน ขนส่งทาง รถไฟ ไอ ซีดี ท่าเรือ แหลม ฉบัง จ. นครราช สีมา จ. สุริน ทร์

10 29,00 0 บาท ประหยัดได้ 48% จ. สุราษฎร์ธานี - ท่าเรือแหลมฉบัง ขนส่งทาง ถนน ขนส่งทาง รถไฟ สถานีชุมทาง บ้านทุ่งโพธิ์ ไอ ซีดี ท่าเรือ แหลม ฉบัง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 15,00 0 บาท

11 การเปลี่ยนสัดส่วนรูปแบบการขนส่ง สินค้าในอนาคต รถไฟ : 2.84%  8.29% น้ำ : 10.39%  10.41% พ. ศ. 2548 2559

12 Inventory Cost ผู้ประกอบการลงทุน warehouse และ บริหารจัดการเอง ผู้ประกอบการลงทุน warehouse และ บริหารจัดการเอง ต้นทุนในการ ดำเนินการสูง ต้นทุนในการ ดำเนินการสูง รัฐบาลควรจะมีการ สร้าง public warehouse ให้มาก ขึ้น เน้นรูปแบบการบริหาร การจัดการแบบ outsourcing ใช้ระบบเทคโนโลยี

13 Logistics For Wine Export handling Office (EHO) Suppli er Import er Profreight International after receive confirmation from importers NOMINATIO N send nomination via e-mail Input data in the system Stage 1 : order confirm Stage 2 : pick up Stage 3 : in warehouse Stage 4 : booked Stage 5 : shipped Stage 6 : transship at SIN (skip if FCL) Stage 7 : transport Stage 8 : Delivery send receive Check shipment status

14 Flow chart of using AXIS Open www.jfhillebrand.com Log in to system using Select “search an order” then easy search web page will show up key name or select by country to see active orders Click to required shipment to see details “search results” will show up

15

16

17

18

19

20

21 Producer Source Country Warehouse 1. Consolidation Warehouse 2. Producer Warehouses Destination Port Destination Warehouse Destination Distribution Stores Own systemHillebrand System Hillebrand System Warehouse System Distribution System CSR System Forecast Replenishment Source Country Pipeline : End- to-End Process

22 Administrative Cost กฎระเบียบต่างๆและ กระบวน กฎระเบียบต่างๆและ กระบวน การนำเข้า - ส่งออกมี ขั้นตอน มากและล่าช้า E-Logistics Paperless One stop services

23 Logistics Services Multiple vendors Consolidation Warehouse Bar Coding & On-Line Receiving Report Container Stuffing Sorting & storageTally & stuffing sequenceMulti-modal Transport Shipping Report & Status Tracking Customs Lodge through EDI Forwarder’s Receipt or House B/L Customs Clearance De-Consolidation & Storage Customs Clearance Customs Lodge through EDI Delivery Duty Settlement on-line

24 Secured Free Zone Project – Thai Customs Sponsorship : Western Digital (Thailand) Co., Ltd. Tradelane : between Free Zones and Bangkok Int’l airport Period : July 4,th 2005 – present eSealed every truck between free zones and airport Utilize Web application as a mean to handle electronic Customs declaration Participants : - Western Digital (Thailand) - GeoLogistics - Royal Thai Customs Result : Reduce paper for each shipment Alert Customs officer of late truck and tampered seal Reduce no. of Customs inspection Reduce handling cost

25 การพัฒนาบุคลากรทางด้าน Logistics ปัจจุบันขาดบุคลากร ทั้งภาครัฐ ปัจจุบันขาดบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาบุคลากรโดย ส่งเสริมให้ สถาบันการศึกษา พัฒนาหลักสูตร เกี่ยวกับ Logistics

26 การพัฒนาธุรกิจการให้บริการ Logistics ผู้ประกอบการ Logistics ไทย ผู้ประกอบการ Logistics ไทย ขาด know-how, เงินทุน และ network และส่วน ใหญ่เป็น ผู้ประกอบการลักษณะ sme รัฐควรส่งเสริมและ พัฒนาให้ ผู้ประกอบการไทยมี ศักยภาพ ในการให้บริการ แข่งขันกับต่างประเทศ ได้

27 Multimodal Transport Hub / Suvarnabhumi Logistics City Lat Krabang ICD Project 1 & 2 Laem Chabang Deep Sea Port Bangkok Port (P.A.T) Suvarnabhumi Int’l Airport Nationwide Distribution - International Freight Terminal - Multi-modal Transshipment Hub - Warehousing & Distribution - LCL Consolidation Management Singapore Myanmar Laos Cambodia Malaysia LANDBRIDGE Truck Terminal Chiangmai CHINA Map Ta Phut

28 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย Logistics กับการ พัฒนาการค้าการลงทุน โดย นาย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google