งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังของการ ส่งเสริมวินัยและ จริยธรรมข้าราชการ กรมอนามัย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรม กรม อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังของการ ส่งเสริมวินัยและ จริยธรรมข้าราชการ กรมอนามัย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรม กรม อนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังของการ ส่งเสริมวินัยและ จริยธรรมข้าราชการ กรมอนามัย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรม กรม อนามัย

2 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรมอนามัย มาตรฐานจริยธรรมกลาง / ค่านิยมหลัก ๙ ประการ มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ สถานการณ์ปัจจุบันของกรมอนามัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ได้ผล ความคาดหวัง

3 มาตรฐานทางจริยธรรมกลาง หรือค่านิยมหลัก (Core Value) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กำหนดขึ้นโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) มิติด้านประโยชน์สุขของชาติบ้านเมือง ๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปะมุข ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มิติด้านประโยชน์สุขของประชาชน ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มิติด้านจริยธรรม ๑. การยึดมั่นในคุณธรรม และ จริยธรรม ๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มิติด้านจริยธรรมวิชาชีพและวัฒนธรรมองค์กร ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

4 ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและ จริยธรรม ๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ๓. การยึดถือประโยชน์ของ ประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืน หยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและ เป็นธรรม ๒.ต้องมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ๓. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก ตำแหน่งหน้าที่และยึดถือ ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ชาติเหนือกว่าประโยชน์ ส่วนตน ๔. ต้องละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย ตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำ การอันเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ค่านิยมหลัก ๙ ประการ จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ

5 ๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วย ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่ เลือกปฏิบัติ ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง ๕. ต้องเคารพ และปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย อย่าง ตรงไปตรงมา ๖. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง ธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้ บริการแก่ ปชช. โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๗.ต้องปฏิบัติตาม ก.ม. ว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการ ดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ปชช. อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ค่านิยมหลัก ๙ ประการ จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ

6 ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๘. การยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยา วิชาชีพขององค์กร ๑.ต้องมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ๙. ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา คุณภาพและมาตรฐานแห่ง วิชาชีพโดยเคร่งครัด ๑๐. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรง ตน รักษาชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม ค่านิยมหลัก ๙ ประการ จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ

7 สถานการณ์ปัจจุบันจาก รายงาน ไม่มีรายงานการฝ่าฝืนจริยธรรมตามความใน หมวด ๒ ( จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ) ของ ประมวลจริยธรรม

8 สถานการณ์ปัจจุบันจากการสำรวจ แบบเร่งด่วน ยังไม่มีเริ่มต้นพอใช้ดีดีมากเป็น แบบอย่า ง ไม่แน่ใจ ๑. K ๒.๑ P๒.๑ P ๒.๒ P๒.๒ P ๒. ๓ P ๒. ๔ P ๒. ๕ P ๒. ๖ P ๒.๗ P๒.๗ P ๒. ๘ P ๒. ๙ P ๒. ๑๐ P ๒. รวม P

9 สถานการณ์ปัจจุบันจากการสำรวจ แบบเร่งด่วน ยังไม่มีเริ่มต้นพอใช้ดีดีมากเป็น แบบอย่า ง ไม่แน่ใจ ๓. ๑ R ๓. ๒ R ๓. ๓ D ๓. ๔ D ๓. ๕ D ๓. ๖ D

10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว ปฏิบัติที่ได้ผล กิจกรรมกลุ่ม – แต่ละคนตอบคำถามใน แบบสอบถามและจับคู่ลปรร กิจกรรมกลุ่มใหญ่ – นำเสนอแนวปฏิบัติตัวอย่าง

11 ตัวอย่างแนวปฏิบัติ การเป็นแบบอย่างของผู้นำ การสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร และ ปลอดภัย การเปิดโอกาสให้ทุกคน “ อยู่รอด อยู่ร่วม และ อยู่อย่างมีความหมาย ” การส่งเสริมการใช้หลักคำสอนของศาสนาที่แต่ ละคนนับถือ การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมติและข้อตกลงร่วมกัน เน้นความ โปร่งใส

12 ฐานกาย อยู่รอด ฐานใจ อยู่ร่วม ฐาน คิด จิต วิญญาณ อยู่อย่างมีความหมาย

13 พรหม วิหาร๔ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา

14 ฆราวาส ธรรม สัจจะทมะขันติจาคะ

15 ทฤษฎี ยู ของ ออตโต ชาร์เมอร์

16 สุนทรีย ปรัศนีย์ AI ค้นหา Discovery ทอฝัน Dream ออกแบบ Design สร้างสรรค์ Destiny ต่อยอดความดีด้วย KM และ AI Knowledge Management (KM) Appreciative Inquiry (AI)

17 ความคาดหวัง ตั้งเป้าหมายระดับความสำเร็จเพิ่มจากปัจจุบัน อย่างน้อยหนึ่งระดับ ทบทวนตนเอง ร่วมทบวนระบบในหน่วยงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและ เลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทตนเองและหน่วยงาน ปฏิบัติเองก่อนที่จะคาดหวังให้คนอื่นทำ และมีคุณธรรมไม่ใช่ “ คุณ - นะ - ทำ ”

18 สรุป.. เราต้องตอบคำถามต่อไปนี้ให้ ได้ ทำไมจึงต้องมีเรา จริยธรรมของเราอยู่ระดับใด เราจะไปถึงระดับใด เพราะอะไร จะไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

19


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังของการ ส่งเสริมวินัยและ จริยธรรมข้าราชการ กรมอนามัย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรม กรม อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google