งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุนของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุนของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุนของประเทศไทย
โดย พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549

2 สถานการณ์การพัฒนาประเทศ
สาระสำคัญ สถานการณ์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นโยบายการค้าการลงทุน NESDB หน้า 2

3 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์การพัฒนาประเทศ บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อการปรับตัวของประเทศ ผลการพัฒนาที่ผ่านมา เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รูปแบบการบริโภค 5 บริบท การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ศตวรรษแห่งเอเชีย เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการออม และผลิตภาพการผลิต ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทางเลือก โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค ขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคมมีความเสี่ยงสูง ภูมิคุ้มกันลดลง ทรัพยากร / สวล. มีข้อจำกัดมากขึ้น ใช้ทุนที่มีอยู่ในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ NESDB หน้า 3

4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวคิดของแผนฯ 10 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี พอประมาณ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) นำสู่ ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน NESDB หน้า 5

5 ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน พึ่งตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งนำทุนที่มีอยู่ในสังคมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างให้เข้มแข็ง บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน ประเทศ วางแนวทาง เสริมสร้างทุนจาก NESDB หน้า 5

6 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจที่ดี อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ด้านสังคม ความรู้ คุณธรรม สุขภาพ ความมั่นคง/ปลอดภัยในชีวิต 1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมขน สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติและเกื้อกูลกัน 2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ เสถียรภาพ คุณภาพ เสมอภาค/ เป็นธรรม 3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน บริหารเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ/กระจายความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างการผลิต (อุตสาหกรรม เกษตร บริการ) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (โครงสร้างพื้นฐาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) 4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลระบบนิเวศ/สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านทรัพยากร หลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ 5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน NESDB หน้า 6

7 การปรับโครงสร้างการผลิต
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้สมดุลและยั่งยืน ความเป็นธรรม & การกระจายประโยชน์ การสร้างภูมิคุ้มกัน ระบบเศรษฐกิจ ที่มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ และมีความเป็นธรรม - ส่งเสริมการแข่งขัน - กระจายโครงสร้างพื้นฐาน - กระจายระบบการเงินฐานราก - น.การคลังที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ -เศรษฐกิจส่วนรวม -ส่งเสริมการออม -ประสิทธิภาพพลังงาน การปรับโครงสร้างการผลิต ปัจจัยสนับสนุน องค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน & Logistics นโยบายการค้าระหว่างประเทศ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ NESDB หน้า 7

8 แนวทางการปรับโครงสร้างภาคเกษตร
เป็นแหล่งผลิตไฟเบอร์เพื่อสนับสนุนสาขาอื่นนอกจากการเป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสใหม่ เช่น พลังงานทดแทน (Bio-fuel) และสินค้าที่สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน สนับสนุนผู้ประกอบการระดับรากหญ้า สร้างมูลค่าเพิ่ม การวิจัยพัฒนา การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรม ไฟเบอร์ที่มีศักยภาพ รักษาเสถียรภาพรายได้ของเกษตรกร ควบคุมปริมาณการผลิตให้ เหมาะสมกับตลาด ปรับกลไกการจัดการและพัฒนาตลาด การยกระดับราคา Change from domestic focus only to balancing domestic and regional focus by segmenting enterprises and enhance capability to upper level Increase value creation Increase service specialization & differentiation NESDB

9 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตรแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มสินค้าพื้นฐานที่มีอนาคต เป็นแหล่งรายได้ และพัฒนาสู่อุตสาหกรรม ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กุ้ง ไก่ 2. กลุ่มสินค้าเกษตรที่มีโอกาสในการแปรรูป (New Opportunity) ไม้ยางพารา(เฟอร์นิเจอร์) กลุ่มพลังงานทดแทน (ปาล์มน้ำมัน อ้อย) โคเนื้อ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สมุนไพร 3. กลุ่มสินค้าเกษตรที่ต้องปรับโครงสร้างการผลิต กลุ่มผลไม้ (ลำไย ทุเรียน ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด) หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ กาแฟ ถั่วเหลือง ข้าวโพด แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน พัฒนาตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม การยกระดับราคา infrastructure as foundation for the future R&D Information to keep track on international protocol and trend Resource skilled Promote IP as a source of revePC i.e gaining from loyalty fee พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สนันสนุนผู้ประกอบการระดับรากหญ้า ควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับตลาด ปรับกลไกการจัดการตลาด การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม NESDB

10 แนวทางการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ : การเป็น Innovative Enterprises บนพื้นฐานสี่ด้าน สร้างมูลค่าโดยใช้องค์ความรู้/นวัตกรรม ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และ วางรากฐานให้กับอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพและแนวโน้มที่ดี ผลักดันสู่ฐานการผลิตระดับภูมิภาค/ โลก OEM ODM, OBM Imitation Innovation Low cost Differentiation Innovative enterprise program Product innovation Process Marketing Management Continuous development Radical: new products/needs Incremental: improved products Radical: new processes/models Incremental: improved processes Branding New channels Modern/New Management Corporate culture พัฒนา Infrastructure และ business environment Integrated Intelligence Center Single integrated center Standardize of information Transparency& Accuracy Synthesized info & readily available for decision making Focus Investment Attract advance enterprises in innovation & Science& Technology Based Industry Laws &Regulation Focus on Supporting and facilitating innovative economy Balancing pros & cons (not only on controlling) Skilled Resource: Highly educated population & available skilled workforces R&D Center Seamless integrating & collaborating of tri-parties to support and facilitate innovative enterprises OEM= Original equipment mfg ODM= Original design mfg OBM= Original brand mfg NESDB

11 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
1.กลุ่มที่มีศักยภาพ (Potential Industry) Automotive Petrochemical, Petroleum Refinery & Plastic Rubber products Fashion (Textile & Apparel, Jewelry, Leather) Office & home appliance IC, Radio and TV 2.กลุ่มที่ต้องพัฒนา (Improving Industry) Non-Agricultural Chemicals Furniture Electrical machine Pharmaceutical Steel Agricultural Processed fruit & vegetable Canned fish & seafood Rice & grain industries Sugar refinery 3.กลุ่มที่ต้องปรับตัว (Survival Industry) Non-Agricultural Industrial machinery Metal products Ship, Railway & Aircraft equip Non metal ore Paper products& printing Agricultural Tobacco Dairy product Animal food 4.กลุ่มสร้างเพื่ออนาคต (New Wave industry) Bio-energy Bio-material (packaging, interior trims for automotive) Nutraceuticals infrastructure as foundation for the future R&D Information to keep track on international protocol and trend Resource skilled Promote IP as a source of revePC i.e gaining from loyalty fee NESDB

12 แนวทางการปรับโครงสร้างภาคบริการ
พัฒนาผู้ประกอบการไทย เป็น Innovative Enterprises บนพื้นฐาน Value Creation และ Service Specialization & Differentiation Domestic Domestic & Regional focus Generalization Service Specialization & Differentiation Tradition Innovation (focus new emerging services, focus service quality assurance & productivity) ไม่พึ่ง Natural resources มากเกินไปโดยมุ่งเน้นวัฒนธรรมและความเป็นไทย สร้างบริการสาขาใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป พัฒนาบริการเพื่อสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ High Global Level Real Estate, Renting & Business Activity Construction Transport, Storage & Communications International Education Health Care (Private) Wholesale & Retail Trade Tourism Domestic Regional ? Value creation Low Generic Specialized Service Focus โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการใน 3 ระดับ Change from domestic focus only to balancing domestic and regional focus by segmenting enterprises and enhance capability to upper level Increase value creation Increase service specialization & differentiation Policy Planning พัฒนา 1) กลุ่มท่องเทียว โทรคมนาคม Logistics บริการสุขภาพ การศึกษา 2) กลุ่ม Emerging (Business service & R&D service centre) ระยะยาว ดึงดูดFDI (เน้นกลุ่มเป้าหมายข้างต้น) และ Strategic alliance & Knowledge transfer Policy Implementation ศึกษา Emerging Industry เพื่อแสวงหาโอกาสในการแข่งขัน Foundations Skilled Resource &Service center training พัฒนา Service Intelligence Center NESDB

13 การจัดกลุ่มธุรกิจบริการแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
1.กลุ่มที่มีศักยภาพสูง (High Potential Industry) Tourism (Hotels & Restaurants industry) Wholesales & Retails 2.กลุ่ม Potential Industry (Enhance niche market) Transportation & Communication Real Estate, Renting & Business Activity Construction Education Other Community, Social & Personal Service Activities 3.กลุ่ม Domestic Focus Industry Financial Intermediation Utility Health & Social work Private Households with employed persons 4.กลุ่มแนวโน้มมาแรง (Emerging industry) Call centre service & BPO (Business Process outsourcing) Software development & implementation Business services Research service centre Maintenance service centre Development Direction Development Direction Development Direction infrastructure as foundation for the future R&D Information to keep track on international protocol and trend Resource skilled Promote IP as a source of revePC i.e gaining from loyalty fee Enhance regional capability & expansion Increase service specialization & differentiation Strengthen niche segment Increase service specialization & value creation Liberalization planning & management Strengthen & upgrade capabilities Increase service specialization & value creation Development Direction Capture industry where TH has comparative advantage/strengths or small gap to build NESDB

14 นโยบายการค้าการลงทุน
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สร้างกลไกรองรับผลกระทบและผลักดัน การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่างๆ จากการค้า การลงทุน และบริการ 2. ขยายตลาดส่งออกโดยเปิดเสรีกับประเทศ ที่มีช่องทางการค้าสำหรับไทยในทวีปอเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ปรับกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้า การลงทุนข้ามพรมแดน พัฒนามาตรฐานของประเทศในด้านต่างๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล NESDB หน้า 8

15 นโยบายการค้าการลงทุน
นโยบายการลงทุน ภายในประเทศ พัฒนาผู้ประกอบเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ FDI : - สร้างบรรยากาศการลงทุน - การถ่ายทอดเทคโนโลยี - การพัฒนาแรงงาน (คุณภาพ & ปริมาณ) - การปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ต่างประเทศ ส่งเสริมนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและขาดแคลนวัตถุดิบ โดยจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ NESDB หน้า 9

16 More Trade & Investment
ความเห็นต่อรายงานการศึกษา More Trade & Investment NESDB หน้า 10

17 Thank You NESDB หน้า 11


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุนของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google