งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุนของประเทศไทย โดย พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุนของประเทศไทย โดย พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุนของประเทศไทย โดย พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549

2 NESDB หน้า 2 ส าระสำคัญ สถานการณ์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นโยบายการค้าการลงทุน

3 เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม รูปแบบการ บริโภค 5 บริบท การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจโลก ศตวรรษแห่งเอเชีย เศรษฐกิจและสังคม ฐานความรู้ สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการออม และ ผลิตภาพการผลิต ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและ พลังงานทางเลือก โอกาสจากการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การบริโภค บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อการปรับตัวของประเทศ ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ใช้ทุนที่มีอยู่ในเชิง ปริมาณมากกว่าคุณภาพ ทรัพยากร / สวล. มี ข้อจำกัดมากขึ้น สังคมมีความเสี่ยงสูง ภูมิคุ้มกันลดลง ขาดความสมดุลระหว่าง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ส ถานการณ์การพัฒนาประเทศ NESDB หน้า 3

4 สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม ทางสายกลาง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี พอประมาณ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม นำสู่ เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก รอบแนวคิดของแผนฯ 10 NESDB หน้า 5

5 มุ่งนำทุนที่มีอยู่ใน สังคมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างให้ เข้มแข็ง ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน พึ่งตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการประเทศสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน วางแนวทาง เสริมสร้างทุนจาก บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน ประเทศ NESDB หน้า 5

6 5 ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาคุณภาพคนและ สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 2. การสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่ มั่นคงของประเทศ 4. การพัฒนาบนฐานความ หลากหลายทางชีวภาพและการ สร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้สมดุลและยั่งยืน 5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารจัดการประเทศสู่ความ ยั่งยืน พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง กายและใจที่ดี อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข แนวทางการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมขน สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้อยู่ ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติและ เกื้อกูลกัน บริหารเศรษฐกิจส่วนรวมให้มี เสถียรภาพ/กระจายความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างการผลิต (อุตสาหกรรม เกษตร บริการ) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (โครงสร้าง พื้นฐาน ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน) รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุล ระบบนิเวศ/สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง ชีวภาพ เป้าหมาย ด้านสังคม ความรู้ คุณธรรม สุขภาพ ความ มั่นคง/ ปลอดภัย ในชีวิต ด้าน เศรษฐกิจ เสถียรภาพ คุณภาพ เสมอภาค/ เป็นธรรม ด้านทรัพยากร หลากหลาย ทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ NESDB หน้า 6 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

7 ระบบเศรษฐกิจ ที่มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ และมี ความเป็นธรรม การปรับโครงสร้างการผลิต เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ปัจจัยสนับสนุน - องค์ความรู้ - โครงสร้างพื้นฐาน & Logistics - นโยบายการค้า ระหว่างประเทศ การสร้างภูมิคุ้มกัน -เศรษฐกิจส่วนรวม -ส่งเสริมการออม -ประสิทธิภาพพลังงาน ความเป็นธรรม & การกระจายประโยชน์ - ส่งเสริมการแข่งขัน - กระจายโครงสร้าง พื้นฐาน - กระจายระบบการเงิน ฐานราก - น.การคลังที่ส่งเสริม การกระจายรายได้ ยุ ทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้สมดุลและยั่งยืน NESDB หน้า 7

8 แนวทางการปรับโครงสร้างภาคเกษตร แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน พัฒนา ประสิทธิภาพการ ผลิต พัฒนาคุณภาพ / มาตรฐาน สนับสนุน ผู้ประกอบการระดับ รากหญ้า เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน พัฒนา ประสิทธิภาพการ ผลิต พัฒนาคุณภาพ / มาตรฐาน สนับสนุน ผู้ประกอบการระดับ รากหญ้า สร้างมูลค่าเพิ่ม การวิจัยพัฒนา การสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนา อุตสาหกรรม ไฟเบอร์ที่มี ศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม การวิจัยพัฒนา การสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนา อุตสาหกรรม ไฟเบอร์ที่มี ศักยภาพ รักษาเสถียรภาพ รายได้ของเกษตรกร ควบคุมปริมาณการ ผลิตให้ เหมาะสมกับ ตลาด ปรับกลไกการ จัดการและพัฒนา ตลาด การยกระดับราคา รักษาเสถียรภาพ รายได้ของเกษตรกร ควบคุมปริมาณการ ผลิตให้ เหมาะสมกับ ตลาด ปรับกลไกการ จัดการและพัฒนา ตลาด การยกระดับราคา NESDB เป็นแหล่งผลิตไฟเบอร์เพื่อสนับสนุนสาขาอื่นนอกจากการเป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสใหม่ เช่น พลังงานทดแทน (Bio-fuel) และสินค้าที่สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

9 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตรแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 2. กลุ่มสินค้าเกษตรที่มี โอกาสในการแปรรูป (New Opportunity) ไม้ยางพารา ( เฟอร์นิเจอร์ ) กลุ่มพลังงาน ทดแทน ( ปาล์มน้ำมัน อ้อย ) โคเนื้อ สินค้าเกษตร อินทรีย์ สมุนไพร 1. กลุ่มสินค้าพื้นฐานที่มี อนาคต เป็นแหล่งรายได้ และพัฒนาสู่อุตสาหกรรม ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กุ้ง ไก่ 3. กลุ่มสินค้าเกษตรที่ ต้องปรับโครงสร้างการ ผลิต กลุ่มผลไม้ ( ลำไย ทุเรียน ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ) หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ กาแฟ ถั่วเหลือง ข้าวโพด พัฒนา ประสิทธิภาพการ ผลิต พัฒนาคุณภาพ / มาตรฐาน พัฒนาตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม การยกระดับราคา พัฒนา ประสิทธิภาพการ ผลิต พัฒนาคุณภาพ / มาตรฐาน พัฒนาตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม การยกระดับราคา พัฒนา ประสิทธิภาพการ ผลิต พัฒนาคุณภาพ / มาตรฐาน การวิจัยพัฒนาเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม สนันสนุน ผู้ประกอบการระดับ รากหญ้า พัฒนา ประสิทธิภาพการ ผลิต พัฒนาคุณภาพ / มาตรฐาน การวิจัยพัฒนาเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม สนันสนุน ผู้ประกอบการระดับ รากหญ้า ควบคุมปริมาณการ ผลิตให้เหมาะสมกับ ตลาด ปรับกลไกการ จัดการตลาด การวิจัยพัฒนาเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคุมปริมาณการ ผลิตให้เหมาะสมกับ ตลาด ปรับกลไกการ จัดการตลาด การวิจัยพัฒนาเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการ พัฒนา NESDB

10 แนวทางการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม พัฒนา Infrastructure และ business environment Integrated Intelligenc e Center Single integrated center Standardi ze of informatio n Transpare ncy& Accuracy Synthesiz ed info & readily available for decision making Focus Investme nt Attract advance enterpris es in innovatio n & Science& Technolo gy Based Industry Laws &Regulat ion Focus on Supportin g and facilitatin g innovativ e economy Balancing pros & cons (not only on controllin g) Skilled Resource: Highly educated population & available skilled workforces R&D Center Seamless integrati ng & collabora ting of tri- parties to support and facilitate innovativ e enterpris es Innovative enterprise program Produ ct innov ation Process innovation Marketing innovation Management innovation พัฒนาผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ : การเป็น Innovative Enterprises บนพื้นฐานสี่ด้าน พัฒนาผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ : การเป็น Innovative Enterprises บนพื้นฐานสี่ด้าน OEM ODM, OBM Imitation Innovation Low cost Differentiation Radical: new products/needs Incremental: improved products Modern/New Management Corporate culture Branding New channels Radical: new processes/models Incremental: improved processes สร้าง มูลค่า โดยใช้ องค์ ความรู้ / นวัตกรร ม ให้ ความสำ คัญกับ อุตสาห กรรมที่มี ศักยภา พสูง และ วางราก ฐาน ให้กับ อุตสาห กรรม ใหม่ที่มี ศักยภา พและ แนวโน้ม ที่ดี ผลักดัน สู่ฐาน การผลิต ระดับ ภูมิภาค / โลก สร้าง มูลค่า โดยใช้ องค์ ความรู้ / นวัตกรร ม ให้ ความสำ คัญกับ อุตสาห กรรมที่มี ศักยภา พสูง และ วางราก ฐาน ให้กับ อุตสาห กรรม ใหม่ที่มี ศักยภา พและ แนวโน้ม ที่ดี ผลักดัน สู่ฐาน การผลิต ระดับ ภูมิภาค / โลก NESDB

11 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม 2. กลุ่มที่ต้อง พัฒนา (Improving Industry) Non- Agricultur al Chemicals Furniture Electrical machine Pharmace utical Steel Agricultural Processed fruit & vegetable Canned fish & seafood Rice & grain industries Sugar refinery 1. กลุ่มที่มี ศักยภาพ (Potential Industry) Automoti ve Petroche mical, Petroleu m Refinery & Plastic Rubber products Fashion (Textile & Apparel, Jewelry, Leather) Office & home appliance IC, Radio and TV 3. กลุ่มที่ต้อง ปรับตัว (Survival Industry) Non- Agricultur al Industrial machiner y Metal products Ship, Railway & Aircraft equip Non metal ore Paper products& printing Agricultura l Tobacco Dairy product Animal food 4. กลุ่มสร้างเพื่อ อนาคต (New Wave industry) Bio- energy Bio- material (packagi ng, interior trims for automoti ve) Nutraceu ticals NESDB

12 แนวทางการปรับโครงสร้างภาคบริการ โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการใน 3 ระดับ Policy Planning พัฒนา 1) กลุ่มท่องเทียว โทรคมนาคม Logistics บริการ สุขภาพ การศึกษา 2) กลุ่ม Emerging (Business service & R&D service centre) ระยะยาว ดึงดูด FDI ( เน้นกลุ่มเป้าหมาย ข้างต้น ) และ Strategic alliance & Knowledge transfer Policy Implemen tation ศึกษา Emerging Industry เพื่อ แสวงหา โอกาสในการ แข่งขัน Foundatio ns Skilled Resource &Service center training พัฒนา Service Intelligence Center พัฒนาผู้ประกอบการไทย เป็น Innovative Enterprises บนพื้นฐาน Value Creation และ Service Specialization & Differentiation ไม่พึ่ง Natural resourc es มาก เกินไป โดย มุ่งเน้น วัฒนธร รมและ ความ เป็นไทย สร้าง บริการ สาขา ใหม่ๆ เพื่อ สนอง ความ ต้องการ ที่ เปลี่ยนไ ป พัฒนา บริการ เพื่อ สนองวิถี ชีวิต สมัยใหม่ Domestic Domestic & Regional focus GeneralizationService Specialization & Differentiation Tradition Innovation (focus new emerging services, focus service quality assurance & productivity) Value creation Hi gh Low Gene ric Specia lized Service Focus Real Estate, Renting & Business Activity Construction Transport, Storage & Communications International Education Health Care (Private) Wholesale & Retail Trade Tourism Dom estic Regi onal ? ? Global Level NESDB

13 การจัดกลุ่มธุรกิจบริการแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม 2. กลุ่ม Potential Industry (Enhance niche market) Transporta tion & Communica tion Real Estate, Renting & Business Activity Constructio n Education Other Community, Social & Personal Service Activities 1. กลุ่มที่มี ศักยภาพสูง (High Potential Industry) Tourism (Hotels & Restaura nts industry) Wholesal es & Retails 3. กลุ่ม Domestic Focus Industry Financial Intermedi ation Utility Health & Social work Private Household s with employed persons 4. กลุ่มแนวโน้มมา แรง (Emerging industry) Call centre service & BPO (Business Process outsourcin g) Software developme nt & implement ation Business services Research service centre Maintenanc e service centre Development Direction Enhance regional capability & expansion Increase service specializati on & differentiat ion Strengthen niche segment Increase service specializatio n & value creation Liberalizatio n planning & managemen t Strengthen & upgrade capabilities Increase service specializati on & value creation Capture industry where TH has comparativ e advantage/ strengths or small gap to build NESDB

14 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ NESDB หน้า 8 น โยบายการค้าการลงทุน 1. สร้างกลไกรองรับผลกระทบและผลักดัน การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่างๆ จากการค้า การลงทุน และบริการ 2. ขยายตลาดส่งออกโดยเปิดเสรีกับประเทศ ที่มีช่องทางการค้าสำหรับไทยในทวีปอเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 3. ปรับกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้า การลงทุนข้ามพรมแดน 4. พัฒนามาตรฐานของประเทศในด้านต่างๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

15 นโยบายการลงทุน NESDB หน้า 9 น โยบายการค้าการลงทุน พัฒนาผู้ประกอบเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ FDI : - สร้างบรรยากาศการลงทุน - การถ่ายทอดเทคโนโลยี - การพัฒนาแรงงาน ( คุณภาพ & ปริมาณ ) - การปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ส่งเสริมนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและขาดแคลนวัตถุดิบ โดยจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ภายในประเทศ ต่างประเทศ

16 NESDB หน้า 10 ค วามเห็นต่อรายงานการศึกษา More Trade & Investment

17 Thank You www.nesdb.go.th NESDB หน้า 11


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุนของประเทศไทย โดย พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google