งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางรองรับผลจาก ASEAN-CER (ASEAN-Australia-New Zealand FTA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางรองรับผลจาก ASEAN-CER (ASEAN-Australia-New Zealand FTA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางรองรับผลจาก ASEAN-CER (ASEAN-Australia-New Zealand FTA)
โดย คุณเจน นำชัยศิริ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 ความเป็นมา ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ นั้น อยู่บนพื้นฐานความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ นี้

3 การค้าระหว่างประเทศของไทย กับ ออสเตรเลีย ระหว่างปี 2547-2550

4 การนำเข้าส่งออกไทย-ออสเตรเลีย 2547-2550

5 การส่งออกไปยังออสเตรเลีย

6 การนำเข้าจากออสเตรเลีย

7 มูลค่าการค้าไทย-นิวซีแลนด์ 2547-2550

8 การนำเข้า-ส่งออกไทย-นิวซีแลนด์ 2547-2550

9 การส่งออกไปยังนิวซีแลนด์

10 การนำเข้าจากนิวซีแลนด์

11 การดำเนินนโยบายเชิงรุก
การปรับแนวคิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด กล่าวคือ ต้องมองทั้งในมิติของประเทศไทย และมิติอาเซียนไปพร้อมๆ กัน เพราะแนวโน้มความตกลงการค้าเสรีจะเป็นระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาคเพิ่มขึ้น ต้องเปรียบเทียบกับความตกลงที่อาเซียนทำไว้กับประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

12 การดำเนินนโยบายเชิงรุก (ต่อ)
การศึกษาและใช้ประโยชน์จากความตกลง เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีข้อบทที่ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึงอาจเป็นช่องทางสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มายังกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ในเรื่องมาตรฐานสินค้า เป็นต้น

13 การดำเนินนโยบายเชิงรุก (ต่อ)
การสร้างมาจรฐานเดียวกันทั้งสินค้าส่งออก และสินค้าภายในประเทศจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวที่ยั่งยืน ด้วยความตกลงการค้าเสรีในอนาคตจะมีลักษณะเป็นแบบภูมิภาคต่อภูมิภาคเพิ่มขึ้น ดังนั้น การสร้างมาตรฐานอาเซียน จึงเป็นแนวทางที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

14 การดำเนินนโยบายเชิงรุก (ต่อ)
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการค้าเสรีนั้น จะมีลักษณะเป็นระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาคเพิ่มขึ้น ดังนั้น การสร้างพันธมิตร หรือสร้างความเป็นปึกแผ่น เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ การรวมกลุ่มในนามสภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ สมาคมธนาคาร ซึ่งจะนำไปสู่คณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) และพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในนาม กรอ. ในส่วนของภาคเอกชนอาเซียนมี สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN-CCI) และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) จะเป็นองค์กรที่สำคัญที่ผลักดันประเด็นต่างๆ สู่การประชุมระดับสูงของรัฐบาลอาเซียน

15 สรุป การเตรียมการรองรับผลกระทบความตกลงการค้าเสรี และการดำเนินนโยบายเชิงรุก นั้น จะต้องทำในลักษณะหลายมิติ (Level of Analysis) กล่าวคือ จะต้องดำเนินการทั้งในมิติของประเทศไทย และมิติของอาเซียน ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของความตกลงการค้าเสรีอาเซียนทั้งหมด

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางรองรับผลจาก ASEAN-CER (ASEAN-Australia-New Zealand FTA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google