งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางรองรับผลจาก ASEAN-CER (ASEAN-Australia-New Zealand FTA) โดย คุณเจน นำชัยศิริ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางรองรับผลจาก ASEAN-CER (ASEAN-Australia-New Zealand FTA) โดย คุณเจน นำชัยศิริ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางรองรับผลจาก ASEAN-CER (ASEAN-Australia-New Zealand FTA) โดย คุณเจน นำชัยศิริ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

2 ความเป็นมา ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ นั้น อยู่บนพื้นฐาน ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย และไทย - นิวซีแลนด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ. ศ. 2551 นี้

3 การค้าระหว่างประเทศของไทย กับ ออสเตรเลีย ระหว่างปี 2547-2550

4 การนำเข้าส่งออกไทย - ออสเตรเลีย 2547-2550

5 การส่งออกไปยังออสเตรเลีย

6 การนำเข้าจากออสเตรเลีย

7 มูลค่าการค้าไทย - นิวซีแลนด์ 2547- 2550

8 การนำเข้า - ส่งออกไทย - นิวซีแลนด์ 2547-2550

9 การส่งออกไปยังนิวซีแลนด์

10 การนำเข้าจากนิวซีแลนด์

11 การดำเนินนโยบายเชิงรุก การปรับแนวคิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด กล่าวคือ ต้องมองทั้งในมิติของประเทศไทย และมิติ อาเซียนไปพร้อมๆ กัน เพราะแนวโน้มความตก ลงการค้าเสรีจะเป็นระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาค เพิ่มขึ้น ต้องเปรียบเทียบกับความตกลงที่อาเซียนทำไว้ กับประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

12 การดำเนินนโยบายเชิงรุก ( ต่อ ) การศึกษาและใช้ประโยชน์จากความตกลง เป็น สิ่งสำคัญ เช่น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ มีข้อบทที่ว่าด้วยความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึงอาจเป็นช่องทาง สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มายังกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ในเรื่องมาตรฐานสินค้า เป็นต้น

13 การดำเนินนโยบายเชิงรุก ( ต่อ ) การสร้างมาจรฐานเดียวกันทั้งสินค้าส่งออก และ สินค้าภายในประเทศจะเป็นการแก้ปัญหาใน ระยะยาวที่ยั่งยืน ด้วยความตกลงการค้าเสรีใน อนาคตจะมีลักษณะเป็นแบบภูมิภาคต่อภูมิภาค เพิ่มขึ้น ดังนั้น การสร้างมาตรฐานอาเซียน จึง เป็นแนวทางที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน

14 การดำเนินนโยบายเชิงรุก ( ต่อ ) ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการค้าเสรีนั้น จะมีลักษณะ เป็นระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาคเพิ่มขึ้น ดังนั้น การสร้างพันธมิตร หรือสร้างความเป็นปึกแผ่น เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง เป็นสิ่งที่ต้องเร่ง ดำเนินการ – การรวมกลุ่มในนามสภาอุตสาหกรรมฯ สภา หอการค้าฯ สมาคมธนาคาร ซึ่งจะนำไปสู่ คณะกรรมการร่วมฯ ( กกร.) และพัฒนาไปสู่ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในนาม กรอ. – ในส่วนของภาคเอกชนอาเซียนมี สภา หอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN- CCI) และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) จะเป็นองค์กรที่สำคัญที่ ผลักดันประเด็นต่างๆ สู่การประชุมระดับสูง ของรัฐบาลอาเซียน

15 สรุป การเตรียมการรองรับผลกระทบความตกลง การค้าเสรี และการดำเนินนโยบายเชิงรุก นั้น จะต้องทำในลักษณะหลายมิติ (Level of Analysis) กล่าวคือ จะต้องดำเนินการทั้งในมิติ ของประเทศไทย และมิติของอาเซียน ซึ่ง จะต้องดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดตั้ง คณะกรรมการเขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อดูแล รับผิดชอบในเรื่องนี้ เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนทั้งหมด

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางรองรับผลจาก ASEAN-CER (ASEAN-Australia-New Zealand FTA) โดย คุณเจน นำชัยศิริ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google