งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สมพงษ์ กิตติ พิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาล ตราด จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สมพงษ์ กิตติ พิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาล ตราด จังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สมพงษ์ กิตติ พิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาล ตราด จังหวัดตราด

2 ผู้คลอด หญิงไทย อายุ 27 ปี G 3 P 2 ครรภ์แรก คลอดปกติ 2,800 กรัม ปี 2545 ครรภ์ที่สอง คลอดปกติ 2,500 กรัม ปี 2547 ANC รพ. ตราด ครั้งแรก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 LMP 15 กันยายน 2552 EDC 22 มิถุนายน 2552 EDC 28 พฤษภาคม 2552 by U/S อายุครรภ์ 20 wks. by LMP, wks. by U/S

3

4 ประวัติเป็น Thyroid มาประมาณ 1 ปี รักษาที่ Clinic รับประทานยา ส่ง consult แพทย์ ENT ได้รับ - Propranolol 10 mg.1x2 oral pc - Hydralazine HCl 50 mg. 1x2 oral pc BP 169/118 mm.Hg ภาวะแทรกซ้อนที่พบ

5 GA 30 wks. By U/S Admit รพ. ตราด มีเลือดสดปนก้อนเลือดออกทางช่อง คลอด ไม่เจ็บครรภ์ แพทย์ U/S พบ Placenta previa totallis BP 140/100 – 200/110 mm.Hg Dx. Chronic HT HR /min Dx. Hyperthyroidism consult แพทย์อายุ รกรรมและแพทย์ ENT 19 มีนาคม 2552

6 FBS 70 mg% UA พบ Ketone 3+ พบ Protein trace CBC พบ Hct 35.1% SGOT 126 IU/L ( ) สูง SGPT 168 IU/L ( ) สูง ALK 147 U/L ผล Lab 20 มีนาคม 2552

7 ขณะ Admit มีนาคม 2552 Dexamethasone 6 mg IM q 12 hrs. x 4 dose Ampicillin 2 gms. IV stat then 1 gm. IV q 4 hrs. Nicadipine 0.5 mg. IV ถ้า BP 160/110 mm.Hg PTU 50 mg. 1x3 oral pc Metoprolol 100 mg. ½ x 1 oral pc Methydopa 125 mg. 1x2 oral pc สรุปการรักษา

8 มา ANC ตามนัด BP 131/ /110 mm.Hg HR 141/min ตรวจ 50 gms. Glocose loading test ผล 128 mg% ไม่มีอาการปวด ศีรษะ ตาพร่ามัว ไม่มีเลือดออกทาง ช่องคลอด การรักษา - PTU 50 mg. 1x3 oral pc - Propranolol 10 mg. 1x3 oral pc - Methydopa 125 mg. 2x2 oral pc 10 เมษายน 2552 เวลา น.

9 Admit ห้องคลอด 50 นาทีก่อนมารพ. มีเลือดสด ๆ ออก ทางช่องคลอด G 3 P 2 GA wks. by U/S มี เลือดสดปนก้อนเลือดออก เวลา น. เปื้อนผ้าถุง 2 ผืน ไม่เจ็บครรภ์ เด็กดิ้นดี อาการแรกรับ - มีเลือดสดออกเรื่อย ๆ เหงื่อออกตัวเย็น HR 120/min, BP 130/100 mm.Hg - Hct stat 36 % - EFM 10 เมษายน 2552 เวลา น.

10 มีเลือดออกชุ่มผ้าอนามัย 2 ผืน HR 120/min, BP 140/100 mm.Hg เหงื่อ ออก ตัวเย็น ใจสั่น FHR /min ให้ O2 FHR /min Consult อายุรแพทย์ และ Set C/S ส่ง OR เวลา น. ทารกเกิดเวลา น. Apgar 6, 7 น้ำหนัก 3,060 กรัม Blood loss ~ 100 cc. 10 เมษายน 2552 เวลา น.

11 EKG เวลา น. Abnormal EKG HR 163/min, BP 80/30 mm.Hg ผล Lab เวลา น. CBC - Hct 24.1 % ให้ WB 2 unit - Plt. 131 ( ) ต่ำ T mg/mL ( ) ต่ำ FT mg/dL ( ) หลังผ่าตัด

12 ผล Lab ( ต่อ ) TSH mIU/L ( ) BUN 7.0 mg/dL ( 7-20 ) Cretinine 0.3 mg/dL ( ) ต่ำ Sodium mmol/L ( ) ต่ำ Potassium 5.46 mmol/L ( ) สูง

13 เวลา น. - วัด BP ไม่ได้ ทำ CPR ใน OR นาน 1 ชม. 30 นาที HR 100/min วัด BP ไม่ได้ วัด SpO 2 ไม่ได้ เวลา น. เข้า ICU HR 111/min วัด BP ไม่ได้ SpO 2 66 % เวลา น. No HR

14 Problem Lists Placenta previa totalis Hyperthyroidism Chronic Hypertension Abnormal Liver function test


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สมพงษ์ กิตติ พิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาล ตราด จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google