งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สมพงษ์ กิตติพิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สมพงษ์ กิตติพิบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สมพงษ์ กิตติพิบูลย์
นายแพทย์สมพงษ์ กิตติพิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

2 ผู้คลอด หญิงไทย อายุ 27 ปี
G3P2 ครรภ์แรก คลอดปกติ 2,800 กรัม ปี 2545 ครรภ์ที่สอง คลอดปกติ 2,500 กรัม ปี 2547 ANC รพ.ตราด ครั้งแรก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 LMP 15 กันยายน EDC 22 มิถุนายน 2552 EDC 28 พฤษภาคม by U/S อายุครรภ์ 20 wks. by LMP , wks. by U/S

3

4 ประวัติเป็น Thyroid มาประมาณ 1 ปี รักษาที่ Clinic รับประทานยา ส่ง consult แพทย์ ENT ได้รับ
- Propranolol 10 mg.1x2 oral pc - Hydralazine HCl 50 mg. 1x2 oral pc BP 169/118 mm.Hg ภาวะแทรกซ้อนที่พบ

5 19 มีนาคม 2552 GA 30 wks. By U/S Admit รพ.ตราด
19 มีนาคม 2552 GA 30 wks. By U/S Admit รพ.ตราด มีเลือดสดปนก้อนเลือดออกทางช่องคลอด ไม่เจ็บครรภ์ แพทย์ U/S พบ Placenta previa totallis BP 140/100 – 200/110 mm.Hg Dx. Chronic HT HR /min Dx. Hyperthyroidism consult แพทย์อายุรกรรมและแพทย์ ENT

6 ผล Lab 20 มีนาคม 2552 FBS 70 mg% UA พบ Ketone 3+ พบ Protein trace
CBC พบ Hct 35.1% SGOT IU/L ( ) สูง SGPT IU/L ( ) สูง ALK U/L

7 สรุปการรักษา ขณะ Admit 19-24 มีนาคม 2552
Dexamethasone 6 mg IM q 12 hrs. x 4 dose Ampicillin 2 gms. IV stat then 1 gm. IV q 4 hrs. Nicadipine mg. IV ถ้า BP 160/110 mm.Hg PTU 50 mg. 1x3 oral pc Metoprolol mg. ½ x 1 oral pc Methydopa mg. 1x2 oral pc

8 10 เมษายน เวลา น. มา ANC ตามนัด BP 131/99-143/110 mm.Hg HR 141/min ตรวจ 50 gms. Glocose loading test ผล mg% ไม่มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด การรักษา - PTU 50 mg. 1x3 oral pc - Propranolol 10 mg. 1x3 oral pc - Methydopa mg. 2x2 oral pc

9 10 เมษายน 2552 เวลา 21.50 น. Admit ห้องคลอด
10 เมษายน เวลา น. Admit ห้องคลอด 50 นาทีก่อนมารพ. มีเลือดสด ๆ ออกทางช่องคลอด G3P2 GA wks. by U/S มีเลือดสดปนก้อนเลือดออก เวลา น. เปื้อนผ้าถุง 2 ผืน ไม่เจ็บครรภ์ เด็กดิ้นดี อาการแรกรับ - มีเลือดสดออกเรื่อย ๆ เหงื่อออกตัวเย็น HR 120/min , BP 130/100 mm.Hg - Hct stat 36 % - EFM

10 10 เมษายน เวลา น. มีเลือดออกชุ่มผ้าอนามัย 2 ผืน HR 120/min , BP 140/100 mm.Hg เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสั่น FHR /min ให้ O2 FHR /min Consult อายุรแพทย์ และ Set C/S ส่ง OR เวลา น. ทารกเกิดเวลา น. Apgar 6 , 7 น้ำหนัก 3,060 กรัม Blood loss ~ 100 cc.

11 หลังผ่าตัด EKG เวลา 00.51 น. Abnormal EKG HR 163/min , BP 80/30 mm.Hg
ผล Lab เวลา น. CBC Hct % ให้ WB 2 unit - Plt ( ) ต่ำ T mg/mL ( ) ต่ำ FT mg/dL ( )

12 ผล Lab ( ต่อ ) TSH mIU/L ( ) BUN mg/dL ( 7-20 ) Cretinine mg/dL ( ) ต่ำ Sodium mmol/L ( ) ต่ำ Potassium mmol/L ( ) สูง

13 เวลา น. - วัด BP ไม่ได้ ทำ CPR ใน OR นาน 1 ชม. 30 นาที HR 100/min วัด BP ไม่ได้ วัด SpO2 ไม่ได้ เวลา น. เข้า ICU HR 111/min วัด BP ไม่ได้ SpO2 66 % เวลา น. No HR

14 Problem Lists Placenta previa totalis Hyperthyroidism
Chronic Hypertension Abnormal Liver function test


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สมพงษ์ กิตติพิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google