งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สมพงษ์ กิตติ พิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาล ตราด จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สมพงษ์ กิตติ พิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาล ตราด จังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สมพงษ์ กิตติ พิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาล ตราด จังหวัดตราด

2 ผู้คลอด หญิงไทย อายุ 27 ปี G 3 P 2 ครรภ์แรก คลอดปกติ 2,800 กรัม ปี 2545 ครรภ์ที่สอง คลอดปกติ 2,500 กรัม ปี 2547 ANC รพ. ตราด ครั้งแรก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 LMP 15 กันยายน 2552 EDC 22 มิถุนายน 2552 EDC 28 พฤษภาคม 2552 by U/S อายุครรภ์ 20 wks. by LMP, 23 +4 wks. by U/S

3

4 ประวัติเป็น Thyroid มาประมาณ 1 ปี รักษาที่ Clinic รับประทานยา ส่ง consult แพทย์ ENT ได้รับ - Propranolol 10 mg.1x2 oral pc - Hydralazine HCl 50 mg. 1x2 oral pc BP 169/118 mm.Hg ภาวะแทรกซ้อนที่พบ

5 GA 30 wks. By U/S Admit รพ. ตราด มีเลือดสดปนก้อนเลือดออกทางช่อง คลอด ไม่เจ็บครรภ์ แพทย์ U/S พบ Placenta previa totallis BP 140/100 – 200/110 mm.Hg Dx. Chronic HT HR 108-132 /min Dx. Hyperthyroidism consult แพทย์อายุ รกรรมและแพทย์ ENT 19 มีนาคม 2552

6 FBS 70 mg% UA พบ Ketone 3+ พบ Protein trace CBC พบ Hct 35.1% SGOT 126 IU/L ( 15- 41 ) สูง SGPT 168 IU/L ( 10- 54 ) สูง ALK 147 U/L ผล Lab 20 มีนาคม 2552

7 ขณะ Admit 19-24 มีนาคม 2552 Dexamethasone 6 mg IM q 12 hrs. x 4 dose Ampicillin 2 gms. IV stat then 1 gm. IV q 4 hrs. Nicadipine 0.5 mg. IV ถ้า BP 160/110 mm.Hg PTU 50 mg. 1x3 oral pc Metoprolol 100 mg. ½ x 1 oral pc Methydopa 125 mg. 1x2 oral pc สรุปการรักษา

8 มา ANC ตามนัด BP 131/99- 143/110 mm.Hg HR 141/min ตรวจ 50 gms. Glocose loading test ผล 128 mg% ไม่มีอาการปวด ศีรษะ ตาพร่ามัว ไม่มีเลือดออกทาง ช่องคลอด การรักษา - PTU 50 mg. 1x3 oral pc - Propranolol 10 mg. 1x3 oral pc - Methydopa 125 mg. 2x2 oral pc 10 เมษายน 2552 เวลา 09.35 น.

9 Admit ห้องคลอด 50 นาทีก่อนมารพ. มีเลือดสด ๆ ออก ทางช่องคลอด G 3 P 2 GA 33 +2 wks. by U/S มี เลือดสดปนก้อนเลือดออก เวลา 21.00 น. เปื้อนผ้าถุง 2 ผืน ไม่เจ็บครรภ์ เด็กดิ้นดี อาการแรกรับ - มีเลือดสดออกเรื่อย ๆ เหงื่อออกตัวเย็น HR 120/min, BP 130/100 mm.Hg - Hct stat 36 % - EFM 10 เมษายน 2552 เวลา 21.50 น.

10 มีเลือดออกชุ่มผ้าอนามัย 2 ผืน HR 120/min, BP 140/100 mm.Hg เหงื่อ ออก ตัวเย็น ใจสั่น FHR 80-100/min ให้ O2 FHR 150- 170/min Consult อายุรแพทย์ และ Set C/S ส่ง OR เวลา 24.00 น. ทารกเกิดเวลา 00.45 น. Apgar 6, 7 น้ำหนัก 3,060 กรัม Blood loss ~ 100 cc. 10 เมษายน 2552 เวลา 23.30 น.

11 EKG เวลา 00.51 น. Abnormal EKG HR 163/min, BP 80/30 mm.Hg ผล Lab เวลา 01.50 น. CBC - Hct 24.1 % ให้ WB 2 unit - Plt. 131 ( 140-400 ) ต่ำ T 3 0.77 mg/mL ( 0.87-1.78 ) ต่ำ FT 4 0.730 mg/dL ( 0.58-1.64 ) หลังผ่าตัด

12 ผล Lab ( ต่อ ) TSH 0.390 mIU/L ( 0.34-5.56 ) BUN 7.0 mg/dL ( 7-20 ) Cretinine 0.3 mg/dL ( 0.6-1.3 ) ต่ำ Sodium 133.1 mmol/L ( 134- 145) ต่ำ Potassium 5.46 mmol/L ( 3.5- 5.0 ) สูง

13 เวลา 01.00 น. - วัด BP ไม่ได้ ทำ CPR ใน OR นาน 1 ชม. 30 นาที HR 100/min วัด BP ไม่ได้ วัด SpO 2 ไม่ได้ เวลา 02.30 น. เข้า ICU HR 111/min วัด BP ไม่ได้ SpO 2 66 % เวลา 03.40 น. No HR

14 Problem Lists Placenta previa totalis Hyperthyroidism Chronic Hypertension Abnormal Liver function test


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สมพงษ์ กิตติ พิบูลย์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาล ตราด จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google