งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไม...ต้องเป็น “วัดส่งเสริมสุขภาพ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไม...ต้องเป็น “วัดส่งเสริมสุขภาพ”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไม...ต้องเป็น “วัดส่งเสริมสุขภาพ”

2 จำนวนวัดในเขต ๓,๙ (๒,๓๔๔ วัด) ฉช. ๓๑๐ ชบ. ๓๖๕ สป. ๑๒๐ รย. ๒๕๖ ปจ. ๓๕๕
จำนวนวัดในเขต ๓,๙ (๒,๓๔๔ วัด) ฉช. ๓๑๐ สป. ๑๒๐ ปจ. ๓๕๕ นย. ๑๙๖ สก. ๒๙๖ ชบ. ๓๖๕ รย. ๒๕๖ จบ. ๓๒๐ ตร. ๑๒๗

3 วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ฯ
ประมาณ ๕ % ( ๑๐๐ วัด)

4 จังหวัดมีวัดผ่านเกณฑ์ “วัดส่งเสริมสุขภาพ”๑ อำเภอ/วัด
ตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๓ จังหวัดมีวัดผ่านเกณฑ์ “วัดส่งเสริมสุขภาพ”๑ อำเภอ/วัด ร้อยละ ๖๕

5 จังหวัดมีวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๒ เป้าหมาย : ๑ วัด / ๑ อำเภอ ร้อยละ๖๕

6 ดำเนินการขับเคลื่อนให้วัดผ่านเกณฑ์ “วัดส่งเสริมสุขภาพ”...ได้อย่างไร
ดำเนินการขับเคลื่อนให้วัดผ่านเกณฑ์ “วัดส่งเสริมสุขภาพ”...ได้อย่างไร - คู่มือวัดส่งเสริมสุขภาพ (แนวคิดและการดำเนินงาน) - อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในวัด

7 การสนับสนุนการดำเนินงาน ศอ. ๓ สนับสนุนการดำเนินงาน
๑) ใบประกาศเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพ ๒) โล่เกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ศอ. ๓ สนับสนุนการดำเนินงาน

8 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พระแกนนำ คกก.วัด ชุมชน วัดส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt ทำไม...ต้องเป็น “วัดส่งเสริมสุขภาพ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google