งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคม โครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มคน จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีแบบแผนในการ ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายเดียวกัน กลุ่มคน หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคม โครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มคน จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีแบบแผนในการ ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายเดียวกัน กลุ่มคน หมายถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคม โครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มคน จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีแบบแผนในการ ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายเดียวกัน กลุ่มคน หมายถึง คนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ที่มีการติดต่อกันทางสังคม และอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่ใด สถานที่หนึ่ง

2 องค์ประกอบ ของสังคม  คน  กลุ่มคน  ความสัมพันธ์กัน ของกลุ่มคน  อาณาเขต  การจัดระเบียบทาง สังคม

3 ความสัมพันธ์ทางสังคม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง วิถึชีวิต / บรรทัดฐาน การศึกษา การเมือง / การปกครอง สุขภาพ ประเพณี / วัฒนธรรม อาชีพ

4 โครงสร้างหมู่บ้าน กลุ่มคน อาชีพ วิถึชีวิต สถานะของคนในหมู่บ้าน ผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน การปกครอง การพัฒนา หมู่บ้าน สาธารณูปโภค กองทุน สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส

5 ตัวอย่างโครงสร้างคณะกรรมการ หมู่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้าน กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคน ส. อบต. ทุกคน กรรมการจากการเลือกตั้ง ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายป้องกัน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายสวัสดิการและสังคม ฝ่ายศึกษาและวัฒนธรรม

6 การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็น การร่วมมือกันทำงาน การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็น การร่วมมือกันทำงาน เป็นกลุ่มร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจ เพื่อให้งานสำเร็จ หมู่บ้านจะเจริญก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน งานทุกอย่าง ไม่สามารถทำคนเดียวได้ คณะกรรมการทุกฝ่ายมีบทบาทเท่ากัน มองปัญหาร่วมกัน มีความต้องการเดียวกัน และต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นอยู่เสมอ เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อความเจริญของหมู่บ้าน


ดาวน์โหลด ppt สังคม โครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มคน จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีแบบแผนในการ ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายเดียวกัน กลุ่มคน หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google