งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 องค์ประกอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ 4 ส่งเสริม สุขภาพ บุคลากร รพ. 6 ส่งเสริม สุขภาพ ชุมชน 5 ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 องค์ประกอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ 4 ส่งเสริม สุขภาพ บุคลากร รพ. 6 ส่งเสริม สุขภาพ ชุมชน 5 ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 7 องค์ประกอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ 4 ส่งเสริม สุขภาพ บุคลากร รพ. 6 ส่งเสริม สุขภาพ ชุมชน 5 ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ และญาติ 1 การนำ & การบริหาร การบริหารทรัพยากร & พัฒนาบุคคล 2 7 ผลลัพธ์

3 1. การนำองค์กร การบริหาร 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา นโยบาย 1.2 โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน 1.3 การจัดทำแผนงาน / แผนปฏิบัติ การ 1.4 กลไก การดูแลและติดตาม ประเมินผลการบริหารงานที่ ส่งเสริมสุขภาพ 1.5 วัฒนธรรมองค์กร

4 2. การบริหารทรัพยากรและการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ 2. การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ 3. การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1. โครงสร้างทางกายภาพ 2. การจัดการด้านกายภาพ 3. การจัดการสิ่งแวดล้อม 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ กระตุ้นให้มีการส่งเสริม สุขภาพ

6 4. การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับ บุคลากรของ โรงพยาบาล 1. กฎระเบียบข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพบุคลากร 2. กิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ และการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม สุขภาพ 3. ระบบข้อมูลสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพบุคลากร

7 5. การส่งเสริมสุขภาพสำหรับ ผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ 1. การปรับระบบบริการของ โรงพยาบาล 2. ระบบข้อมูลสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพของ ผู้รับบริการ 3. การส่งเสริมสุขภาพ 4. การให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ

8 1. พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพ เจ้าหน้าที่ 2. พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพ 3. พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของ ชุมชน 1. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดย โรงพยาบาลเครือข่าย 2. การสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 7. ผลลัพธ์ของกระบวนการ ส่งเสริมสุขภาพ 6. การส่งเสริมสุขภาพใน ชุมชน

9


ดาวน์โหลด ppt 7 องค์ประกอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ 4 ส่งเสริม สุขภาพ บุคลากร รพ. 6 ส่งเสริม สุขภาพ ชุมชน 5 ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google