งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดเชื้อเอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552 กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดเชื้อเอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552 กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดเชื้อเอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552 กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

2 จำนวนผู้ป่วยเอดส์จังหวัดสระแก้ว พ. ศ. 2536 – ตุลาคม 2552 ประเภทผู้ป่วย สถานภาพ รวม มีชีวิต เสียชีวิต ผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) 1,930 337 2,267 ติดเชื้อที่มีอาการ 681 342 1,023 (symptomatic) รวม 2,611 679 3,209

3 สถานการณ์การติดเชื้อในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ จังหวัด สระแก้ว ( ปี 2544-2552 ) ร้อย ละ

4 การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก ครรภ์ครั้งแรก ในสถานบริการ ปี 2550-2551 ปีฝากครรภ์ ใหม่ ติดเชื้อเอช ไอ วี ร้อยละ 25504,417350.8 25514,344350.8

5 จำนวนและร้อยละการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของหญิงตั้งครรภ์ฯ จำแนกตามลำดับครรภ์ ปี 2550-2551 ปี พ. ศ. หญิงตั้งครรภ์ที่มาครรภ์ใหม่ ครรภ์ 1 ติดเชื้อครรภ์ 2 ติดเชื้อครรภ์ 3 ติดเชื้อ 25501,725151,569141,1236 25511,69981,541131,10413

6 จำนวนและร้อยละการติดเชื้อ ของหญิง ตั้งครรภ์ฯ จำแนกตามลำดับครรภ์ ปี 2552 ครรภ์ที่ฝากครรภ์ ใหม่ ติดเชื้อร้อยละ 11,834150.8 21,497140.9 ≥ 31,114211.9 รวม 4,445501.1

7 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามอายุ ปี 2552 อายุจำนวน ( คน ) ร้อยละ ต่ำกว่า 20 ปี 613.6 20-29 ปี 1943.2 30-39 ปี 1943.2 รวม 44100

8 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามสถานภาพสมรส ปี 2552 สถานภาพสมรสจำนวน ( คน ) ร้อยละ คู่ 4090.9 แยกกันอยู่ 49.1 รวม 44100

9 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2552 ระดับการศึกษาจำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้ศึกษา 12.3 ประถมศึกษาตอนปลาย 2147.8 มัธยมศึกษาตอนต้น 1840.9 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 24.5 อนุปริญญา / ปวส. 24.5 รวม 44100

10 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามอาชีพ ปี 2552 อาชีพจำนวน ( คน ) ร้อยละ รับจ้างทั่วไป 2863.6 เกษตรกรรม 715.9 ค้าขาย 12.3 แม่บ้าน 818.2 รวม 44100

11 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามจำนวนครั้งของการสมรส / มีคู่ ปี 2552 จำนวนครั้งจำนวน ( คน ) ร้อยละ ครั้งที่ 1 920.4 ครั้งที่ 2 3068.2 ≥ ครั้งที่ 3 511.4 รวม 44100

12 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด ปี 2552 การตั้งครรภ์ครั้ง ล่าสุด จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครรภ์ที่ 1 920.4 ครรภ์ที่ 2 1431.8 ≥ ครรภ์ที่ 3 2147.8 รวม 44100

13 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตาม การทราบผลการติดเชื้อ ปี 2552 การทราบผลการติด เชื้อ จำนวน ( คน ) ร้อยละ ทราบก่อน ตั้งครรภ์ครั้งนี้ 1738.6 ทราบเมื่อ ตั้งครรภ์ครั้งนี้ 2761.4 รวม 44100

14 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามจำนวนครั้งของการแต่งงาน / มี คู่ จำนวนครั้งที่ แต่งงาน / มีคู่ จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครั้งที่ 2 1588.3 ครั้งที่ 3 211.7 รวม 17100

15 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามอายุ อายุจำนวน ( คน ) ร้อยละ 20-29 ปี 1058.8 30-39 ปี 741.2 รวม 17100

16 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตาม ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาจำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้ศึกษา 15.9 ประถมศึกษาตอนปลาย 1058.8 มัธยมศึกษาตอนต้น 635.3 รวม 17100

17 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามอาชีพ อาชีพจำนวน ( คน ) ร้อยละ รับจ้างทั่วไป 1270.6 เกษตรกรรม 423.5 แม่บ้าน 15.9 รวม 17100

18 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด การตั้งครรภ์ครั้ง ล่าสุด จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครรภ์ที่ 2 529.4 ครรภ์ที่ 3 847.0 ≥ ครรภ์ที่ 4 423.6 รวม 17100

19 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามการคุมกำเนิดก่อนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิดจำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้คุม 423.5 ยาฉีด คุมกำเนิด 535.3 ยากิน คุมกำเนิด 535.3 ถุงยางอนามัย 15.9 รวม 17100

20 สาเหตุในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ หัวข้อจำนวน ( คน ) ร้อยละ สามีเดิม 6 ต้องการมี บุตร 116.6 คุมกำเนิด ผิดพลาด 583.4 สามีใหม่ 11 ต้องการมี บุตร 654.5 คุมกำเนิด ผิดพลาด 545.5

21 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามผลการติดเชื้อของสามี ผลการติดเชื้อของสามีจำนวน ( คน ) ร้อยละ ผลเลือดลบ 440 ผลเลือดบวก 110 สามีไม่ยินยอมตรวจเลือด 110 ไม่ทราบผลเลือดสามี 440 รวม 10100 ไม่เปิดเผยผลเลือดสามี จำนวน 7 คน

22 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตาม การรับประทานยาต้านไวรัส การได้รับยาต้าน ไวรัส จำนวน ( คน ) ร้อยละ รับยาต้านไวรัส 1058.8 ยังไม่ได้รับยา 741.2 รวม 17100


ดาวน์โหลด ppt การติดเชื้อเอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552 กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google