งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดเชื้อเอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552 กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดเชื้อเอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552 กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดเชื้อเอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552 กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

2 จำนวนผู้ป่วยเอดส์จังหวัดสระแก้ว พ. ศ – ตุลาคม 2552 ประเภทผู้ป่วย สถานภาพ รวม มีชีวิต เสียชีวิต ผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) 1, ,267 ติดเชื้อที่มีอาการ ,023 (symptomatic) รวม 2, ,209

3 สถานการณ์การติดเชื้อในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ จังหวัด สระแก้ว ( ปี ) ร้อย ละ

4 การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก ครรภ์ครั้งแรก ในสถานบริการ ปี ปีฝากครรภ์ ใหม่ ติดเชื้อเอช ไอ วี ร้อยละ 25504, ,

5 จำนวนและร้อยละการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของหญิงตั้งครรภ์ฯ จำแนกตามลำดับครรภ์ ปี ปี พ. ศ. หญิงตั้งครรภ์ที่มาครรภ์ใหม่ ครรภ์ 1 ติดเชื้อครรภ์ 2 ติดเชื้อครรภ์ 3 ติดเชื้อ 25501,725151,569141, ,69981,541131,10413

6 จำนวนและร้อยละการติดเชื้อ ของหญิง ตั้งครรภ์ฯ จำแนกตามลำดับครรภ์ ปี 2552 ครรภ์ที่ฝากครรภ์ ใหม่ ติดเชื้อร้อยละ 11, , ≥ 31, รวม 4,

7 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามอายุ ปี 2552 อายุจำนวน ( คน ) ร้อยละ ต่ำกว่า 20 ปี ปี ปี รวม 44100

8 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามสถานภาพสมรส ปี 2552 สถานภาพสมรสจำนวน ( คน ) ร้อยละ คู่ แยกกันอยู่ 49.1 รวม 44100

9 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2552 ระดับการศึกษาจำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้ศึกษา 12.3 ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช อนุปริญญา / ปวส รวม 44100

10 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามอาชีพ ปี 2552 อาชีพจำนวน ( คน ) ร้อยละ รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม ค้าขาย 12.3 แม่บ้าน รวม 44100

11 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามจำนวนครั้งของการสมรส / มีคู่ ปี 2552 จำนวนครั้งจำนวน ( คน ) ร้อยละ ครั้งที่ ครั้งที่ ≥ ครั้งที่ รวม 44100

12 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตามการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด ปี 2552 การตั้งครรภ์ครั้ง ล่าสุด จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครรภ์ที่ ครรภ์ที่ ≥ ครรภ์ที่ รวม 44100

13 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ จำแนกตาม การทราบผลการติดเชื้อ ปี 2552 การทราบผลการติด เชื้อ จำนวน ( คน ) ร้อยละ ทราบก่อน ตั้งครรภ์ครั้งนี้ ทราบเมื่อ ตั้งครรภ์ครั้งนี้ รวม 44100

14 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามจำนวนครั้งของการแต่งงาน / มี คู่ จำนวนครั้งที่ แต่งงาน / มีคู่ จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครั้งที่ ครั้งที่ รวม 17100

15 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามอายุ อายุจำนวน ( คน ) ร้อยละ ปี ปี รวม 17100

16 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตาม ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาจำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้ศึกษา 15.9 ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น รวม 17100

17 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามอาชีพ อาชีพจำนวน ( คน ) ร้อยละ รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม แม่บ้าน 15.9 รวม 17100

18 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด การตั้งครรภ์ครั้ง ล่าสุด จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครรภ์ที่ ครรภ์ที่ ≥ ครรภ์ที่ รวม 17100

19 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามการคุมกำเนิดก่อนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิดจำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้คุม ยาฉีด คุมกำเนิด ยากิน คุมกำเนิด ถุงยางอนามัย 15.9 รวม 17100

20 สาเหตุในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ หัวข้อจำนวน ( คน ) ร้อยละ สามีเดิม 6 ต้องการมี บุตร คุมกำเนิด ผิดพลาด สามีใหม่ 11 ต้องการมี บุตร คุมกำเนิด ผิดพลาด 545.5

21 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามผลการติดเชื้อของสามี ผลการติดเชื้อของสามีจำนวน ( คน ) ร้อยละ ผลเลือดลบ 440 ผลเลือดบวก 110 สามีไม่ยินยอมตรวจเลือด 110 ไม่ทราบผลเลือดสามี 440 รวม ไม่เปิดเผยผลเลือดสามี จำนวน 7 คน

22 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตาม การรับประทานยาต้านไวรัส การได้รับยาต้าน ไวรัส จำนวน ( คน ) ร้อยละ รับยาต้านไวรัส ยังไม่ได้รับยา รวม 17100


ดาวน์โหลด ppt การติดเชื้อเอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552 กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google