งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดเชื้อเอช ไอ วี ในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดเชื้อเอช ไอ วี ในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดเชื้อเอช ไอ วี ในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552
กฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

2 จำนวนผู้ป่วยเอดส์จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 – ตุลาคม 2552
จำนวนผู้ป่วยเอดส์จังหวัดสระแก้ว พ.ศ – ตุลาคม ประเภทผู้ป่วย สถานภาพ รวม มีชีวิต เสียชีวิต ผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) , ,267 ติดเชื้อที่มีอาการ ,023 (symptomatic) รวม , ,209

3 สถานการณ์การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ จังหวัดสระแก้ว( ปี 2544-2552 )
ร้อยละ

4 การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ในสถานบริการ ปี 2550-2551
ฝากครรภ์ใหม่ ติดเชื้อเอช ไอ วี ร้อยละ 2550 4,417 35 0.8 2551 4,344

5 หญิงตั้งครรภ์ที่มาครรภ์ใหม่
จำนวนและร้อยละการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของหญิงตั้งครรภ์ฯ จำแนกตามลำดับครรภ์ปี ปี พ.ศ. หญิงตั้งครรภ์ที่มาครรภ์ใหม่ ครรภ์1 ติดเชื้อ ครรภ์ 2 ครรภ์ 3 2550 1,725 15 1,569 14 1,123 6 2551 1,699 8 1,541 13 1,104

6 จำนวนและร้อยละการติดเชื้อ ของหญิงตั้งครรภ์ฯ จำแนกตามลำดับครรภ์ ปี 2552
จำนวนและร้อยละการติดเชื้อ ของหญิงตั้งครรภ์ฯ จำแนกตามลำดับครรภ์ ปี 2552 ครรภ์ที่ ฝากครรภ์ใหม่ ติดเชื้อ ร้อยละ 1 1,834 15 0.8 2 1,497 14 0.9 ≥ 3 1,114 21 1.9 รวม 4,445 50 1.1

7 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกตามอายุ ปี 2552
จำนวน ( คน ) ร้อยละ ต่ำกว่า 20 ปี 6 13.6 20-29 ปี 19 43.2 30-39 ปี รวม 44 100

8 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกตามสถานภาพสมรส ปี 2552
จำนวน ( คน ) ร้อยละ คู่ 40 90.9 แยกกันอยู่ 4 9.1 รวม 44 100

9 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2552
จำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้ศึกษา 1 2.3 ประถมศึกษาตอนปลาย 21 47.8 มัธยมศึกษาตอนต้น 18 40.9 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 4.5 อนุปริญญา/ ปวส. รวม 44 100

10 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกตามอาชีพ ปี 2552
จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกตามอาชีพ ปี 2552 อาชีพ จำนวน ( คน ) ร้อยละ รับจ้างทั่วไป 28 63.6 เกษตรกรรม 7 15.9 ค้าขาย 1 2.3 แม่บ้าน 8 18.2 รวม 44 100

11 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกตามจำนวนครั้งของการสมรส/มีคู่ ปี 2552
จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครั้งที่ 1 9 20.4 ครั้งที่ 2 30 68.2 ≥ ครั้งที่ 3 5 11.4 รวม 44 100

12 การตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด
จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกตามการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด ปี 2552 การตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครรภ์ที่ 1 9 20.4 ครรภ์ที่ 2 14 31.8 ≥ ครรภ์ที่ 3 21 47.8 รวม 44 100

13 การทราบผลการติดเชื้อ
จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกตาม การทราบผลการติดเชื้อ ปี 2552 การทราบผลการติดเชื้อ จำนวน ( คน ) ร้อยละ ทราบก่อนตั้งครรภ์ครั้งนี้ 17 38.6 ทราบเมื่อตั้งครรภ์ครั้งนี้ 27 61.4 รวม 44 100

14 จำนวนครั้งที่แต่งงาน/มีคู่
จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามจำนวนครั้งของการแต่งงาน/ มีคู่ จำนวนครั้งที่แต่งงาน/มีคู่ จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครั้งที่ 2 15 88.3 ครั้งที่ 3 2 11.7 รวม 17 100

15 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามอายุ
จำนวน ( คน ) ร้อยละ 20-29 ปี 10 58.8 30-39 ปี 7 41.2 รวม 17 100

16 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตาม ระดับการศึกษา
จำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้ศึกษา 1 5.9 ประถมศึกษาตอนปลาย 10 58.8 มัธยมศึกษาตอนต้น 6 35.3 รวม 17 100

17 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามอาชีพ
จำนวน ( คน ) ร้อยละ รับจ้างทั่วไป 12 70.6 เกษตรกรรม 4 23.5 แม่บ้าน 1 5.9 รวม 17 100

18 การตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด
จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด การตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด จำนวน ( คน ) ร้อยละ ครรภ์ที่ 2 5 29.4 ครรภ์ที่ 3 8 47.0 ≥ ครรภ์ที่ 4 4 23.6 รวม 17 100

19 จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามการคุมกำเนิดก่อนการตั้งครรภ์
จำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่ได้คุม 4 23.5 ยาฉีดคุมกำเนิด 5 35.3 ยากินคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย 1 5.9 รวม 17 100

20 สาเหตุในการตั้งครรภ์ครั้งนี้
หัวข้อ จำนวน ( คน ) ร้อยละ สามีเดิม 6 ต้องการมีบุตร 1 16.6 คุมกำเนิดผิดพลาด 5 83.4 สามีใหม่ 11 54.5 45.5

21 ผลการติดเชื้อของสามี
จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตามผลการติดเชื้อของสามี ผลการติดเชื้อของสามี จำนวน ( คน ) ร้อยละ ผลเลือดลบ 4 40 ผลเลือดบวก 1 10 สามีไม่ยินยอมตรวจเลือด ไม่ทราบผลเลือดสามี รวม 100 ไม่เปิดเผยผลเลือดสามี จำนวน 7 คน

22 การได้รับยาต้านไวรัส
จำนวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ซ้ำ จำแนกตาม การรับประทานยาต้านไวรัส การได้รับยาต้านไวรัส จำนวน ( คน ) ร้อยละ รับยาต้านไวรัส 10 58.8 ยังไม่ได้รับยา 7 41.2 รวม 17 100


ดาวน์โหลด ppt การติดเชื้อเอช ไอ วี ในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google