งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ด้านเอดส์ในแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ด้านเอดส์ในแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ด้านเอดส์ในแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ผล PMTCT รายงานจากห้องคลอด หญิงคลอดทั้งหมด8,1415, ร้อยละการตรวจ HIV(8,138) 99.96% 100% 3. ร้อยละ HIV บวก(43) 0.5% (37) 0.6% 4. ร้อยละได้รับยา100%

3 ผลป้องกันการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก หญิงคลอด หญิงคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี เด็กเกิดจากแม่ติดเชื้อ 2.1 ได้รับยาต้านไวรัส การจ่ายนมผสมก่อนออก รพ. 3.1 จำนวนทารกได้รับนมผสม(คน) 3.2 จำนวนนมผสมที่ได้รับ(ก.ก.)

4 ผลการดำเนินงาน รายการ หน่วย  เด็กเกิดจากแม่ติดเชื้ออายุ 18 – 24 เดือน 3721ราย  ได้รับการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี34 (91.89%) 18 (85.7%) ราย  ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี  ผลเลือด เป็นบวก 3 (8.82%) 3 1 (5.56%) ราย การติดตามสุขภาพเด็กที่เกิดจาก แม่ติดเชื้อเอช ไอ วี

5 ข้อมูลหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อHIV/ตั้งครรภ์ซ้ำ หญิงคลอด หญิงคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี 1.1 ครรภ์แรก HIV+ 1.2 ครรภ์ที่ 2 HIV+ 1.3 ครรภ์ที่ 3-ขี้นไป HIV+ 1.4 ครรภ์แรก HIV- แต่ครรภ์ที่ 2 หรือ 3 HIV สาเหตุการตั้งครรภ์ 2.1 มีสามีใหม่ 2.2 สามีคนเดิม ต้องการมีบุตร คุมกำเนิดผิดพลาด 3. ไม่ทราบข้อมูล

6 ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์เป็นคู่ รายการ จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่2,6582, จำนวนคู่ที่ทำ Couple Csg 2.1 จำนวนตรวจหาเชื้อ 2.2 ผลเลือดต่าง(คู่) 1,357 1, ,

7 ปัญหา/อุปสรรค 1.ข้อมูลจาก PHIM ยังใช้ในการติดตามเด็กและดึงจากNAP PROGRAM ไม่ได้ ทำให้ต้องทำรายงานหลายครั้ง 2.นโยบายของกรมอนามัยในปี 2554 เปลี่ยนแนวทางการให้ ยาลดการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก ชี้แจงให้ระดับจังหวัด และ ระดับจังหวัดไปขยายผลต่อสู่ผู้ปฏิบัติในหน่วยบริการ ซึ่งใช้ เวทีการติดตามงาน ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและระดับเขต 3.การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ต้องมีการชี้แจงและทำความ เข้าใจระบบบริการใหม่ การติดตามงานด้วยระบบรายงานทำ ให้ไม่ทันเวลา

8


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ด้านเอดส์ในแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google