งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
การเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดระยอง อำพร บุศรังษี กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย โทร นำเสนอในการอบรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์

2 สิ่งที่จะนำเสนอ ปัญหาความเป็นมาของระยอง
การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสารวีโอซีในบรรยากาศ บรรยากาศในพื้นที่ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด HIA กับการเฝ้าระวังฯ และหลักการเฝ้าระวังฯ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ในชุมชนมาบชะลูด (เชิงรุก) (2553) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ รอบสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ(เชิงรับ)(2553) การดำเนินงานในปีต่อไป 2554 ข้อเสนอต่อการเฝ้าระวังใน จ.ระยอง

3 ดิฉันขอเริ่มด้วยรูปที่คิดว่าทุกคนในห้องนี้รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น

4 ผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนา มลพิษที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ผลลัพธ์สุดท้ายคือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออก

5 ลำดับเหตุการณ์ เวลา เหตุการณ์ 27 มี.ค. 50
ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน ปี 2551 ตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ จ.ระยอง ปี แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน 30 เม.ย. 52 ประกาศเขตควบคุมมลพิษ 29 ก.ย. 52 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและพวก 43 คน ฟ้องต่อศาลปกครองต่อ กก.วล./เลขาธิการ สผ./รมว.ทส./รมว.อก./รมว.พน./รมว.คค./รมว.สธ./กนอ./ 13 พ.ย. 52 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ (คณะกรรมการ 4 ฝ่าย) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้วย แก้ไข

6 ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่...... จัดให้มีกระบวนการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่มีท่านอานันท์ เป็นประธาน ซึ่งเคยลงมาในพื้นที่มาบตาพุดด้วยใช่ไหมคะ ตอนที่ลงมารู้สึกว่ามีเหตุการณ์อะไรนะคะที่เกิดขึ้น รู้สึกสารเคมีไหลรั่วที่ท่าเทียบเรือ โดยคณะทำงานนี้ทำงานรู้สึกว่าประมาณหลายเดือน จนกระทั่งได้ได้ข้อสรุป องค์กรอิสระ ให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการ - ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรค 2 ได้ทาง 67 /proposal.asp

7 แผนการดำเนินงานใน จ.ระยอง ตามบัญชานายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีรับ 9 ประเด็น ที่คณะกรรมการ 4 ฝ่าย นำเสนอ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีข้อที่ เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 ข้อ คือ ข้อ 1 ข้อมูลและดัชนีชี้วัดสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวัง และใช้ใน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ ข้อ 2 ขีดความสามารถในการรับรู้ และติดตามตรวจสอบ ป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ทำแผน

8 กก.วล. มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและกำหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อ ก.พ. 2550 แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ จ.ระยอง ปี กรมอนามัย

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google