งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดระยอง อำพร บุศรังษี กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย โทร 0 2590 4349 นำเสนอในการอบรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดระยอง อำพร บุศรังษี กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย โทร 0 2590 4349 นำเสนอในการอบรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดระยอง อำพร บุศรังษี กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย โทร 0 2590 4349 นำเสนอในการอบรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จากมลพิษอากาศ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์ http://hia.anamai.moph.go.th http://hia.anamai.moph.go.th/hia

2 สิ่งที่จะนำเสนอ ปัญหาความเป็นมาของระยอง การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสารวี โอซีในบรรยากาศ บรรยากาศในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด HIA กับการเฝ้าระวังฯ และหลักการเฝ้า ระวังฯ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษอากาศ ในชุมชนมาบชะลูด ( เชิงรุก ) (2553) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษอากาศ รอบสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุม มลพิษ ( เชิงรับ )(2553) การดำเนินงานในปีต่อไป 2554 ข้อเสนอต่อการเฝ้าระวังใน จ. ระยอง

3

4

5 ลำดับเหตุการณ์ เวลาเหตุการณ์ 27 มี. ค. 50 ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน ปี 255 1 ตามแผนปฏิบัติการลดและขจัด มลพิษในพื้นที่ จ. ระยอง ปี 2550 - 2554 ------- แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน 30 เม. ย. 52 ประกาศเขตควบคุมมลพิษ 29 ก. ย. 52 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและพวก 43 คน ฟ้องต่อศาล ปกครองต่อ กก. วล./ เลขาธิการ สผ./ รมว. ทส./ รมว. อก./ รมว. พน./ รมว. คค./ รมว. สธ./ กนอ./ 13 พ. ย. 52 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550 ( คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้วย แก้ไ ข

6 โครงการหรือกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพ จะ กระทำมิได้ เว้นแต่...... จัดให้มี กระบวนการ รับฟังความ คิดเห็นของ ประชาชนผู้มี ส่วนได้เสีย ศึกษาและ ประเมินผล กระทบต่อ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของ ประชาชนใน ชุมชน องค์กรอิสระ ให้ความเห็น ประกอบก่อน ดำเนินการ - ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรค 2 ได้ทาง http://www.publicconsultation.opm.go.th/rubfung 67 /proposal.asp

7 นายกรัฐมนตรีรับ 9 ประเด็น ที่ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย นำเสนอ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีข้อที่ เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 ข้อ คือ ข้อ 1 ข้อมูลและดัชนีชี้วัดสุขภาพเพื่อการ เฝ้าระวัง และใช้ใน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากโครงการ ข้อ 2 ขีดความสามารถในการรับรู้ และ ติดตามตรวจสอบ ป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมใน กระบวนการ ตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ทำแผน แผนการดำเนินงานใน จ. ระยอง ตาม บัญชานายกรัฐมนตรี

8 แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใน พื้นที่ จ. ระยอง ปี 2550 - 2554 กก. วล. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไข ปัญหามลพิษและกำหนดการพัฒนาใน พื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อ ก. พ. 2550 กรมอนามัย

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดระยอง อำพร บุศรังษี กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย โทร 0 2590 4349 นำเสนอในการอบรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google