งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) ร่วมสองกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) ร่วมสองกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) ร่วมสองกรม
ภายใน พ.ศ (สร้างเมื่อ 2 มิถุนายน 2552) ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ประชาชน ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง ภาคี ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ การจัดการนวัตกรรมที่ดี กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม

2 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) ร่วมสองกรม
แสดงเส้นทาง Road Map (สีแดง) และกระบวนงานที่แนะนำ (สีเขียว) 4 เปิดงาน ใช้กระบวนการสร้างบทบาทประชาชน(ทำที่ตำบล) ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประชาชน ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม 3 ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ ปรับใช้แผนปฏิบัติการ กับโครงการของ อบต.(ทำที่ อบต) กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง 2 สร้างแผนปฏิบัติการ วางตัวผู้รับผิดชอบ (ทำที่ตำบล) การจัดการนวัตกรรมที่ดี ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ 1 1.สอนการสร้างและใช้ แผนที่ฯยุทธศาสตร์ (สังเขป) 2. ปรับ SLM ฉบับนี้ตามบริบท สร้างตาราง 11 ช่อง (ทำที่อำเภอ) องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม

3 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) ร่วมสองกรม
แสดงกลยุทธ์สำคัญ (*) และกิจกรรมสำคัญ (-) * สร้างมาตรการทางสังคมอย่างมีส่วนร่วม -จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ *พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน -ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน ประชาชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ *พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม... -สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน *สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงร่วม - สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง *ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทเครือข่ายองค์กรชุมชน -ประชุมส่งเสริมการสร้างบทบาทและ หาข้อตกลงร่วม *ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน -จัดเวทีประชาคม *สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ฯ -กระบวนการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ การจัดการนวัตกรรมที่ดี กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ *สร้างนวัตกรรมกระบวนการ ร่วมกับภาคี -สนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ *พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ -จัดเวทีสานเสวนาสื่อมวลชน *สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม -สร้างจริยธรรมการทำงานร่วมกัน องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน *พัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัยเป็นจริง -สร้างกระบวนการจัดการข้อมูล บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม *พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ -พัฒนากระบวนการในแผนปฏิบัติ การเป็นกิจกรรมตามตาราง11ช่อง

4 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมสองกรม
แสดงกลยุทธ์และกิจกรรมสำคัญเฉพาะส่วนที่กำหนดโดย Road Map * สร้างมาตรการทางสังคมอย่างมีส่วนร่วม -จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน ประชาชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ *พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม... -สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน เส้นสีแดงคือ Road Map *สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงร่วม - สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง *ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน -จัดเวทีประชาคม *สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ฯ -กระบวนการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ การจัดการนวัตกรรมที่ดี กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม *พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ -พัฒนากระบวนการในแผนปฏิบัติ การเป็นกิจกรรมตามตาราง11ช่อง

5 แผนปฏิบัติการ สร้างจาก SLM เฉพาะส่วนที่กำหนดโดย Road Map
สำหรับระยะที่ 1 ของการปฏิบัติการตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แสดงกิจกรรมสำคัญที่ควรทำ ส่วนงานหรือการกระทำกำหนดโดยคณะผู้รับผิดชอบที่กำหนดตามที่ตกลงกัน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามประเด็นที่กำหนดโดย SLM ประชาชน จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพื่อสร้างมาตรการทางสังคม สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน จัดเวทีประชาคมทำแผนงานโครงการร่วมกับท้องถิ่น ภาคี เตรียมการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร (สธ/ท้องถิ่น) กระบวนการ สร้างแผนปฏิบัติการ ตามประเด็นวางตัวผู้รับผิดชอบ (ทำที่ตำบล) -1.สอนการสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ อย่างสังเขป -2.ปรับ SLM ร่วม 2 กรมตามประเด็น สร้างตาราง 11 ช่อง (ทำที่อำเภอ) พื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) ร่วมสองกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google