งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบ จังหวัดเลย และเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบ จังหวัดเลย และเพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบ จังหวัดเลย และเพชรบูรณ์

2

3 : รถโรงเรียนเดียวกัน :
24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 55 26 1 ก.ค. – 7 ก.ค. 55 Confirmed Case Carrier 27 25 8 ก.ค. – 14 ก.ค. 55 28 15 ก.ค. – 21 ก.ค. 55 29 22 ก.ค. – 28 ก.ค. 55 30 19 29 ก.ค. – 4 ส.ค. 55 31 5 ส.ค. – 11 ส.ค. 55 32 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 55 33 19 ส.ค. – 25 ส.ค. 55 34 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 55 20 35 2 ก.ย. – 8 ก.ย. 55 36 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 55 37 28 Week 1 23 24 30 Cluster D : โรงเรียนเดียวกัน : 12 11 17 16 15 27 11 14 31 Cluster C : โรงเรียนเดียวกัน : 2 1 4 3 5 6 10 Cluster E : ครอบครัวเดียวกัน : 14 5 7 6 8 9 12 13 7 8 9 26 16 Cluster B : โรงเรียนเดียวกัน : 18 21 13 4 Cluster G : รถโรงเรียนเดียวกัน : 32 10 17 20 18 Cluster F : ครอบครัวเดียวกัน : 19 21 29 Cluster A : ครอบครัวเดียวกัน : 15 22 2 3

4 52 87

5 4 confirmed 3 probable 3 Contact and carrier

6

7 สค. กย. ตค. 2 ราย (ต. นาซำ ต. หินฮาว)** 1 ตค. 6 4
** ค้นหาในชุมชนโดยทีม 1 ตค. สค. กย. ตค.

8 รูปที่ 3 ผู้ป่วยโรคคอตีบ อ. หล่มเก่า จ
รูปที่ 3 ผู้ป่วยโรคคอตีบ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จำแนกตามตำบล ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 17 ตุลาคม 2555

9 จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ผู้ป่วยที่สงสัย/ผู้สัมผัสและ ผู้ป่วยรักษารพ.
ผู้ป่วยค้นหาในชุมชน จำนวนพาหะ วันเริ่มป่วยผู้ป่วยรายแรก วันเริ่มป่วยผู้ป่วยรายสุดท้าย จำแนกพื้นที่ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า หินฮาว 10 42 1 2-ส.ค.-55 พื้นที่ติดตามต่อเนื่อง 12 58 9-ก.ย.-55 1-ต.ค.-55 วังบาล 13 77 2 29-ส.ค.-55 ศิลา 6 8 31-ส.ค.-55 นาซำ 2,10 122 5 17-ก.ย.-55 หลักด่าน 19-ส.ค.-55 พิษณุโลก ชาติตระการ พื้นที่เสี่ยง 329 3

10 ลักษณะทางระบาดวิทยาและข้อบ่งชี้ประเด็น
การระบาดกระจายวงกว้างขึ้น ตามพื้นที่เดิมไปพื้นที่ใหม่ กลุ่มอายุเปลี่ยนจากวัยทำงาน ผู้ใหญ่ไปสู่เด็กอายุน้อยลง แต่การติดเชื้อพบได้ทุกกลุ่มอายุ ลักษณะการถ่ายทอดโรค propagated pattern, close contact, intimate contacts และ การอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วยหรือพาหะ Risk factors: Personal contact with cases or bacterial positive carrier, live in the same house, School outbreak/cluster, share same bus/van, others – unknowns (still many unclear). มีผู้ป่วยหลายรายในชุมชนที่ไม่สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้ชัดเจน อาจแสดงว่ามีการระบาดในวงกว้างและอาจเกิดมาระยะหนึ่งแล้ว พื้นที่ที่พบผู้ป่วยและ พาหะที่พบเชื้อแล้ว คือพื้นที่การระบาด (indicated epidemic area) ประชากรในพื้นที่น่าจะถือได้ว่าเป็น population at Risk Vulnerable population or at risk อาจมีมาก เพราะความครอบคลุมวัคซีนไม่ชัดเจน หรือน่าจะต่ำ แนวโนม้การระบาด ยังจะเดินหน้าต่อไป และสถานการณ์อาจพบผู้ป่วยต่อเนื่องในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่

11 END

12 สถานการณ์การระบาดโรคคอตีบ ในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 17 ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยรวมทั้งหมด 13 ราย(ผู้ป่วยรักษาในรพ.=5ราย,ค้นหาในชุมชน=8ราย) และพาหะ 3 ราย (ดังตารางที่1) จำแนกเป็นผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 12 ราย ผู้ป่วยสงสัย 1 ราย พบผู้ป่วยเพศชาย 7 ราย หญิง 6 ราย ค่ามัธยฐานอายุผู้ป่วย 12 ปี (อายุต่ำสุด 1 ปี 8 เดือน สูงสุด 45 ปี) เมื่อพิจารณา จำแนกตามกลุ่มอายุ พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ < 30 ปี ร้อยละ 61.5 (ดังรูปที่ 1) อาการและอาการแสดงพบว่า ผู้ป่วยทุกรายมีอาการคอแดง ร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ มีอาการเจ็บคอ ร้อยละ 83.3 อาการไข้ ร้อยละ 66.7 แผ่นเยื่อขาวในคอ ร้อยละ 41.7 และ มีอาการไอ ร้อยละ 25 เมื่อพิจารณาอาการตามกลุ่ม กลุ่มอายุ > 30 ปี พบว่าทุกรายมีอาการไข้ เจ็บคอ และคอแดง ส่วนมีแผ่นเยื่อขาวในคอร้อยละ 80 (ดังรูปที่ 2) ผู้ป่วยทั้งหมด อาศัยอยู่ ใน อ.หล่มเก่า จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.หินฮาว ต.วังบาล ต.ศิลา และต.นาซำ และ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (ดังรูปที่ 3) การรณรงค์ฉีดวัคซีน วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ทีมอำเภอหล่มเก่า สสจ.เพชรบูรณ์ และสคร.9พิษณุโลก ได้ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนแก่ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาคมเรื่องการฉีดวัคซีนในหมู่บ้านชาวเขาบ้านทับเบิก หมู่ 14,16 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และจะรณรงค์ฉีดวัคซีนในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 จังหวัดพิษณุโลก อ.ชาติตระการ ได้เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยคอตีบ จำนวน 2 ราย และผู้สัมผัส จำนวน 8 ราย ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อโรคคอตีบในตัวอย่างทั้งหมด วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ผู้รับผิดชอบงานจาก สสจ.พิษณุโลก สคร.9 พิษณุโลก สสอ.นครไทย และชาติตระการ ได้ประชุมร่วมกันพิจารณาพื้นที่เสี่ยงโรคคอตีบ จากการสอบสวนโรค ของ จังหวัดเลย พบว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ที่มาจากหลายจังหวัด และกลุ่มชาวเขาทำไร่กะหล่ำปลี ที่ บ้านกกสะทอน และ บ้านทับเบิก พื้นที่เสี่ยง อ.นครไทย ได้แก่ ต.บ่อโพธิ์ (หมู่1) ต.เนินเพิ่ม (หมู่ 10,15,16) ต.นาบัว(หมู่15) และ ต.ห้วยเฮี้ย (หมู่6) รวม 6 หมู่บ้านเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนประมาณ 4079 คน สำหรับ พื้นที่เสี่ยง อ.ชาติตระการ ได้แก่ อ.ชาติตระการ ตำบลบ่อภาค หมู่ และหมู่15-16 รวม 5 หมู่บ้าน เป้าหมายที่จะฉีดวัคซีน ประมาณ 3107 คน และได้ดำเนินการเบิกวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีด ในวันที่ 17ตุลาคม2555


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบ จังหวัดเลย และเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google