งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การระบาด ของ โรคคอตีบ จังหวัดเลย และ เพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การระบาด ของ โรคคอตีบ จังหวัดเลย และ เพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การระบาด ของ โรคคอตีบ จังหวัดเลย และ เพชรบูรณ์

2

3 Confirmed Case Carrier 1 23 4 56 7 8 9 10 12 13 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 32 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 11 12 16 17 22 18 29 19 20 21 Cluster A : ครอบครัวเดียวกัน : Cluster B : โรงเรียนเดียวกัน : Cluster C : โรงเรียนเดียวกัน : Cluster D : โรงเรียนเดียวกัน : Cluster E : ครอบครัวเดียวกัน : Cluster F : ครอบครัวเดียวกัน : Cluster G : รถโรงเรียนเดียวกัน : 31 Week 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 24 มิ. ย. – 30 มิ. ย. 55 1 ก. ค. – 7 ก. ค. 55 8 ก. ค. – 14 ก. ค. 55 15 ก. ค. – 21 ก. ค. 55 22 ก. ค. – 28 ก. ค. 55 29 ก. ค. – 4 ส. ค. 55 5 ส. ค. – 11 ส. ค. 55 12 ส. ค. – 18 ส. ค. 55 19 ส. ค. – 25 ส. ค. 55 26 ส. ค. – 1 ก. ย. 55 2 ก. ย. – 8 ก. ย. 55 9 ก. ย. – 15 ก. ย. 55

4 52 87

5 4 confirmed 3 probable 3 Contact and carrier

6

7 4 6 สค. กย. ตค. 2 ราย ( ต. นาซำ ต. หินฮาว )** 1 ตค. ** ค้นหาในชุมชนโดยทีม

8 รูปที่ 3 ผู้ป่วยโรคคอตีบ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ จำแนก ตามตำบล ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 17 ตุลาคม 2555

9 จังหวั ด อำเภอตำบลห มู่ ผู้ป่วย ที่ สงสัย / ผู้ สัมผัส และ ผู้ป่ วย รัก ษา รพ. ผู้ป่ว ย ค้น หา ใน ชุม ชน จำนว น พาห ะ วันเริ่ม ป่วย ผู้ป่วย รายแรก วันเริ่ม ป่วยผู้ป่วย ราย สุดท้าย จำแนกพื้นที่ เพชร บูรณ์ หล่ม เก่า หินฮาว 1042101 2- ส. ค.- 55 พื้นที่ติดตาม ต่อเนื่อง หล่ม เก่า หินฮาว 1258110 9- ก. ย.- 55 1- ต. ค.-55 พื้นที่ติดตาม ต่อเนื่อง หล่ม เก่า วังบาล 1377120 2- ส. ค.- 55 29- ส. ค.- 55 พื้นที่ติดตาม ต่อเนื่อง หล่ม เก่า ศิลา 68100 31- ส. ค.- 55 พื้นที่ติดตาม ต่อเนื่อง หล่ม เก่า นาซำ 2,1 0 122051 17- ก. ย.- 55 1- ต. ค.-55 พื้นที่ติดตาม ต่อเนื่อง หลัก ด่าน 612101 19- ส. ค.- 55 พื้นที่ติดตาม ต่อเนื่อง พิษณุ โลก ชาติ ตระการ 10000 พื้นที่เสี่ยง 329583

10 ลักษณะทางระบาดวิทยาและข้อบ่งชี้ประเด็น การระบาดกระจายวงกว้างขึ้น ตามพื้นที่เดิมไปพื้นที่ใหม่ กลุ่มอายุเปลี่ยนจากวัยทำงาน ผู้ใหญ่ไปสู่เด็กอายุน้อยลง แต่ การติดเชื้อพบได้ทุกกลุ่มอายุ ลักษณะการถ่ายทอดโรค propagated pattern, close contact, intimate contacts และ การอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วยหรือพาหะ Risk factors: Personal contact with cases or bacterial positive carrier, live in the same house, School outbreak/cluster, share same bus/van, others – unknowns (still many unclear). มีผู้ป่วยหลายรายในชุมชนที่ไม่สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้ชัดเจน อาจแสดงว่ามีการระบาดในวงกว้างและอาจเกิดมาระยะหนึ่งแล้ว พื้นที่ที่พบผู้ป่วยและ พาหะที่พบเชื้อแล้ว คือพื้นที่การระบาด (indicated epidemic area) ประชากรในพื้นที่น่าจะถือได้ว่า เป็น population at Risk Vulnerable population or at risk อาจมีมาก เพราะความ ครอบคลุมวัคซีนไม่ชัดเจน หรือน่าจะต่ำ แนวโนม้การระบาด ยังจะเดินหน้าต่อไป และสถานการณ์อาจพบ ผู้ป่วยต่อเนื่องในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่

11 END

12 สถานการณ์การระบาดโรคคอตีบ ในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 17 ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยรวมทั้งหมด 13 ราย ( ผู้ป่วยรักษาในรพ.=5 ราย, ค้นหาในชุมชน =8 ราย ) และพาหะ 3 ราย ( ดังตารางที่ 1) จำแนกเป็นผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 12 ราย ผู้ป่วยสงสัย 1 ราย พบผู้ป่วยเพศชาย 7 ราย หญิง 6 ราย ค่ามัธยฐานอายุผู้ป่วย 12 ปี ( อายุต่ำสุด 1 ปี 8 เดือน สูงสุด 45 ปี ) เมื่อพิจารณา จำแนกตามกลุ่มอายุ พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 30 ปี พบว่าทุกรายมีอาการไข้ เจ็บคอ และคอแดง ส่วนมีแผ่นเยื่อขาวในคอร้อยละ 80 ( ดังรูปที่ 2) ผู้ป่วยทั้งหมด อาศัยอยู่ ใน อ. หล่มเก่า จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต. หินฮาว ต. วังบาล ต. ศิลา และต. นาซำ และ ต. หลักด่าน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ ( ดังรูปที่ 3) การรณรงค์ฉีดวัคซีน วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ทีมอำเภอหล่มเก่า สสจ. เพชรบูรณ์ และสคร.9 พิษณุโลก ได้ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนแก่ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาคมเรื่อง การฉีดวัคซีนในหมู่บ้านชาวเขาบ้านทับเบิก หมู่ 14,16 ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ และจะ รณรงค์ฉีดวัคซีนในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 จังหวัดพิษณุโลก อ. ชาติตระการ ได้เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยคอตีบ จำนวน 2 ราย และผู้สัมผัส จำนวน 8 ราย ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อโรคคอตีบในตัวอย่างทั้งหมด วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ผู้รับผิดชอบงานจาก สสจ. พิษณุโลก สคร.9 พิษณุโลก สสอ. นครไทย และชาติตระการ ได้ประชุมร่วมกันพิจารณาพื้นที่เสี่ยงโรคคอตีบ จากการสอบสวนโรค ของ จังหวัดเลย พบว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ที่มาจากหลายจังหวัด และกลุ่ม ชาวเขาทำไร่กะหล่ำปลี ที่ บ้านกกสะทอน และ บ้านทับเบิก พื้นที่เสี่ยง อ. นครไทย ได้แก่ ต. บ่อ โพธิ์ ( หมู่ 1) ต. เนินเพิ่ม ( หมู่ 10,15,16) ต. นาบัว ( หมู่ 15) และ ต. ห้วยเฮี้ย ( หมู่ 6) รวม 6 หมู่บ้าน เป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนประมาณ 4079 คน สำหรับ พื้นที่เสี่ยง อ. ชาติตระการ ได้แก่ อ. ชาติ ตระการ ตำบลบ่อภาค หมู่ 11-13 และหมู่ 15-16 รวม 5 หมู่บ้าน เป้าหมายที่จะฉีดวัคซีน ประมาณ 3107 คน และได้ดำเนินการเบิกวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีด ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การระบาด ของ โรคคอตีบ จังหวัดเลย และ เพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google