งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียนความสำเร็จการ ดำเนินงานโครงการโรคเอดส์ ด้าน การป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียนความสำเร็จการ ดำเนินงานโครงการโรคเอดส์ ด้าน การป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียนความสำเร็จการ ดำเนินงานโครงการโรคเอดส์ ด้าน การป้องกัน

2 สรุปบทเรียน การผลักดันเพศศึกษาในหลักสูตร สถานศึกษา

3 บทเรียนที่สำคัญ ๑.การผลักดันนโยบายการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา และเอดส์ในสถานศึกษา : มีความต่อเนื่องของ การสื่อสารจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ผ่านเวบไซต์ คอลัมน์ของผู้บริหารระดับสูง แต่ยังไม่ “ แรง + ชัด ” พอที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติได้เหมือนกันทุก พื้นที่ ๒.การพัฒนากระบวนการทำงานเพศศึกษาอย่าง เป็นระบบ : มีการออกแบบหลักสูตร + แผนการ เรียนรู้ คู่มือการจัดกิจกระบวนการเรียนรู้ และ พัฒนาเครือข่ายผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบ ด้านในสถานศึกษาทุกระดับประถม มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน และ อุดมศึกษา และศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน ๒ แห่ง แต่ ครูยังเลือกสอนตามที่ตัวเองสะดวกใจและไม่ ถนัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิด การคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง

4 ภาพความสำเร็จ ของการทำงาน เพศศึกษาในจังหวัดนำ ร่อง จากบทเรียนการทำงาน โครงการก้าวย่างอย่าง เข้าใจ

5 ภาพความสำเร็จของจังหวัดนำร่องที่มีการดำเนินงาน เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ๑.มีหน่วยงานชัดเจนเป็นเจ้าภาพในการผลักดันงาน “ เพศศึกษาใน สถานศึกษา ” อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและในแต่ละพื้นที่ ๒.มีภาคี / เครือข่ายที่ทำงานทำงานเพศศึกษาในสถานศึกษา ๓.มีการจัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรจากท้องถิ่นสนับสนุนงาน เพศศึกษาในสถานศึกษา ๔. MT/ ครู ที่ร่วมงานโครงการก้าวย่างฯ ยังคงทำงานเรื่องเพศศึกษา อย่างมีคุณภาพ ๕.มีแหล่งประโยชน์ / ผู้ให้บริการ ที่เยาวชน / โรงเรียน / ครู สามารถ แสวงหาความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาสุขภาวะทาง เพศของเยาวชน และเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ ๖.สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่าง น้อย ๘ ชั่วโมงต่อภาคเรียน ( ๑๖ ชั่วโมง / ปีการศึกษา ) ทุกระดับชั้น โดยครูอย่างน้อย ๓ - ๑๐ คนสามารถจัดการเรียนรู้เพศศึกษาได้ ๗.สถานศึกษามีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนและการจัดกิจกรรม ของเยาวชน เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษานอก ห้องเรียนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี ๘.มีแกนนำ / กลุ่มเยาวชนทำงานเพื่อพัฒนาเพศศึกษาสู่เยาวชน / ชุมชนในท้องถิ่น ๙.มีการสร้างเวที / เปิดโอกาส / สนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาให้เกิด เยาวชนนักกิจกรรมที่มีความตั้งใจในการทำงานพัฒนาเยาวชนและ ชุมชน

6 โครงการป้องกันและบริหาร จัดการด้านเอดส์ ในสถานประกอบกิจการ 5 ปี  ASO THAILAND AIDS-response Standard Organization

7 Lesson Learned – มี 2 กรม ร่วมกันรับรองมาตรฐาน ASO – มี MOU ระหว่าง 2 กรม กับ TBCA – มีประกาศกระทรวงแรงงาน – อาจมีแนวปฏิบัติแห่งชาติ – มีกรรมการระดับกระทรวง กรม กอง ช่วยผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม – มี Focal point ของภาคี มีความสำคัญ อย่างยิ่ง 1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง นั้นสำคัญยิ่ง

8  ASO เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาเอดส์ ได้  ASO เป็นจุดขายได้ มีทิศทางชัดเจน เกิดความยั่งยืนได้  มีเครือข่าย NGO ที่เข้มแข็ง มีผู้ตรวจ ประเมินทุกจังหวั  ASO ถูกบรรจุเป็น KPI ของกรมสวัสดิ์ฯ เข้าสู่แผนงานปกติของทุกจังหวัดแล้ว  กลุ่มเป้าหมายชอบ ( ใบ Cert. มีความ จำเป็นต่อธุรกิจปัจจุบัน ) Lesson Learned

9 พัฒนานโยบาย และดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ใน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  จำนวนสถาน ประกอบกิจการมี มาตรฐานฯ ASO Thailand แผนยุทธศาสตร์บูรณา การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ. ศ. 2550 -2554

10 Lesson Learned Policy Code + ASO Sharing Knowledge & Lesson Learned Partnership

11 กรม คร. กรมสวัสดิ์ฯ สสจ. สสค. สปก. NGO GF อปท. ภาคธุรกิจ รัฐบาลกลาง ทุนอื่นๆ

12 โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์ ดำเนินการโดย มูลนิธิดวงประทีป สนับสนุนโดย กองทุน โลก ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 www.dpf.or.th

13 1. การเข้าถึงพื้นที่ / กลุ่มเป้าหมาย 1.1 การสำรวจทุนของชุมชนและต่อ ยอดจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ 1.2 สร้างความไว้วางใจ 1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่

14 2. เทคนิคในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ( เยาวชนอายุ 15-24 ปี ) 2.1 กิจกรรมขายตรงความรู้เอดส์สู่ ชุมชน 2.2 กลุ่มย่อยเยาวชน 2.3 ทำงานร่วมกับกลุ่มแม่วัยทีน 2.4 ทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นำ ชุมชน 2.5 กิจกรรมลานเด็กลานวัฒนธรรม 2.6 กิจกรรมเปิดท้ายขายความรู้ เอดส์ 2.7 บ้านพักใจเข้าใจ วัยรุ่น 2.8 ดนตรีสัญจรสอน เอดส์ 2.9 สโมสรสัญจร ( ละคร หุ่น ) 2.10 มิสควีน เรนโบว์ สกาย 2.11 วิทยุชุมชน


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียนความสำเร็จการ ดำเนินงานโครงการโรคเอดส์ ด้าน การป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google