งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M&E Systems Strengthening Tool Checklist to Assess Data Management Capacities of the Management Unit กลุ่มที่ 2 : หน่วยบริหารจัดการ : Management Unit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M&E Systems Strengthening Tool Checklist to Assess Data Management Capacities of the Management Unit กลุ่มที่ 2 : หน่วยบริหารจัดการ : Management Unit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M&E Systems Strengthening Tool Checklist to Assess Data Management Capacities of the Management Unit กลุ่มที่ 2 : หน่วยบริหารจัดการ : Management Unit

2 วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อประเมินศักยภาพของหน่วยบริหาร จัดการที่เกี่ยวข้องกับ ดำเนินโครงการในด้าน To assess data management capacities of the management unit การเก็บรวบรวมข้อมูล (On Data Collection) วิเคราะห์ข้อมูล (On Data Analysis) รายงานข้อมูล (On Data reporting)

3 * Management Unit : => PR-DDC * Sub-reporting Entities : SR Meaning

4 เนื้อหาในการประเมิน Contents of the assessment 1. กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและ ทรัพยากรของหน่วยบริหารจัดการ Data management Process& Resources (Checklist 1-16) 2. การกำกับดูแลหน่วยงานผู้รับทุนรอง Oversight of Sub-reporting Entities (Checklist 17-37)

5 1. กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากร Data management Process & Resources ประสบการณ์และทักษะในการบริหารจัดการ ข้อมูลและรายงาน (1-3) Experience & Skill in Data Management & Reporting => Yes C: 3 โครงสร้าง ทรัพยากรและระบบบริหารจัดการของ MU(4-11,14=9) Data management Structure, resources and procedures => Yes C: 4, Mostly: 1, Partly: 4 => 1) Staff-Time 2) MU use M&E data for Decision Making, 3)Training Data Management 4) Link Data Report System การ Feedback ไปยังหน่วยงานย่อย ด้านคุณภาพ ของรายงานและ ผลการดำเนินงานของโครงการ (12-13,15-16) Feedback to sub-reporting entities on Quality of Reporting and Program performance => Yes C: 4

6 2. การกำกับดูแลหน่วยงานผู้รับทุนรอง (1) Oversight of Sub reporting Entities การจัดระบบในการทำรายงานจากหน่วยงานย่อย ไปยัง MU(17-22) Reporting Management from Sub-reporting Entities to MU => Yes C: 5, Partly: 1 => MU identify source document & data form all level การตรวจสอบรายงานที่ส่งจากหน่วยงานย่อยไป ยัง MU ( ความทันเวลา ความสมบูรณ์ ความ สอดคล้อง และความถูกต้อง ) (23-27) Systematically Verified report (On time, Completeness, Consistency, Mistake free) from Sub-reporting Entities to MU => Yes C: 1, Mostly: 4

7 2. การกำกับดูแลหน่วยงานผู้รับทุนรอง (2) Oversight of Sub reporting Entities การพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานย่อยด้านการ ติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการข้อมูล (28-31) Capacities building Sub-reporting Entities in M&E, data Management & Tools =>Mostly: 2, Partly: 2 (Training M&E and MIS) การติดตามกำกับด้านคุณภาพข้อมูลของ หน่วยงานย่อย (32-33) Follow up with Sub-reporting Entities on Data Quality => Yes C.: 1, Mostly: 1(Double counting) กระบวนการนิเทศติดตามที่หน่วยบริการ Malaria post (34-37) Mechanism/Procedure to periodically verify at service points (MP) =>Mostly: 4

8 Data management Process & Resources Oversight of Sub- reporting Entities Over all Dashboard Data Management Capacities of Management Unit

9 ISSUESTRENGTHWEAKNESS ACTION PLAN 1. การกำหนด ผังโครงสร้าง องค์กร และ กำหนด ภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ อย่างชัดเจน (Organizatio n Structure & Job Description) PR มีการจัดทำ ผังโครงสร้าง องค์กรและ กำหนดหน้าที่ รับผิดชอบ ปริมาณของ ภาระงาน ไม่สอดคล้อง กันจำนวนของ บุคลากร (Staff-time) โครงสร้างของ องค์กรยังไม่ เหมาะสมกับ การรองรับ โครงการ มาลาเรียรอบที่ 7 => ขาด Malaria Specialist จ้างบุคลากร ที่มี ความสามารถ และ สอดคล้องกับ ปริมาณงาน ( ทั้ง Full Time & Part Time) => Q1 - Malaria Specialist - Admin Staff 2. ข้อตกลง ร่วมกันระหว่าง PR และ SR อย่างชัดเจน ในการจัดทำ รายงาน (Written Term of Reference) กองทุนโลกมี การกำหนด ข้อตกลง ดังกล่าว แสดงใน Program Grant Agreement - กำหนด รายงานที่ SR ต้องจัดส่งให้ PR - กำหนด ระยะเวลาในการ จัดส่งรายงาน ต่างๆ

10 ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management System) ISSUESTRENGTH WEAKNES S ACTION PLAN 3.1 สมรรถนะ ของบุคลากร PR ในการ บริหารจัดการ ข้อมูล (Capacity in MIS) * บุคลากร PR มี ประสบการณ์ใน การอบรมด้านการ บริหารจัดการ ข้อมูล * การอบรม บุคลากร PR ด้านการ จัดการข้อมูล ยังไม่ ต่อเนื่องและ เป็นระบบ อบรมบุคลากร PR ด้านการ บริหารจัดการ ข้อมูล Excel & SPSS & Cognos อย่างต่อเนื่อง => Q1 3.2 เครื่องมือ บริหารจัดการ ข้อมูล (Data Management Tool) * PR มีการนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ บริหารจัดการ ข้อมูล เช่น โปรแกรม Cognos8 และ GIS * PR ยังไม่มี การเชื่อมโยง ข้อมูลกับ SR และ SSR ด้านตัวชี้วัด และ สถานการณ์ พื้นที่ อบรมด้านการ บันทึกข้อมูล / การเชื่อมโยง ข้อมูลผ่าน โปรแกรม Cognos ให้กับ บุคลากรทุกระดับ => Q2 3.3 กระบวนการ บริหารจัดการ ข้อมูล (Data Management Process) * PR มีการ ดำเนินงานในเรื่อง - การทำฟอร์ม บันทึกข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - การตรวจสอบ ความถูกต้อง - การประมวลผล และวิเคราะห์ - การจัดทำ รายงาน การบริหาร จัดการข้อมูล ยังไม่เป็น ระบบและไม่ ดำเนินการ ทุกระดับ ประชุมทำความ ชัดเจนแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลในทุก ระดับ => Q1 จัดทำระเบียบ ปฏิบัติข้อบังคับ การทำรายงาน เป็นลายลักษณ์ อักษร => Q1 อบรมการบริหาร จัดการข้อมูลใน ทุกระดับ => Q2

11 ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management System) ISSUESTRENGTHWEAKNESS ACTION PLAN 3.4 การนำ ข้อมูลฯ ไปใช้ ในงาน M&E ให้มี ประสิทธิภาพ (Utilization of Data / Information ) * PR-DDC มี การเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ ให้กับ หน่วยงานต่างๆ ผ่านทาง www.thaiprd dc.org และมี การ แลกเปลี่ยน ข้อมูลผ่านทาง web link * ขาดการนำ ข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ โดยเฉพาะด้าน M&E ให้มี ประสิทธิภาพ * ขาดการ แลกเปลี่ยน ข้อมูลในระดับ จังหวัดและ พื้นที่ ดำเนินงาน บรรจุวาระเรื่อง การนำข้อมูลไป ใช้ประโยชน์ หรือการนำเสนอ ผลการ ดำเนินงาน ใน การประชุมอย่าง สม่ำเสมอ => Q2 พัฒนาศักยภาพ ด้านการนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ ด้าน M&E => Q3 พัฒนา website เพื่อให้ เกิดการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ในทุกระดับ => Q3

12 ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management System) ISSUESTRENGTHWEAKNESS ACTION PLAN 4. การนิเทศ ติดตามการ ดำเนินงาน ใน ระดับ SR, SSR และ หน่วยบริการ (MP) * PR มีการ นิเทศติดตาม งานของพื้นที่ (MP) ร่วมกับ SR สคร. และ จังหวัด * PR ร่วม กิจกรรมตาม แผนงานของ SR และให้ คำปรึกษาใน กรณีที่พบ ปัญหา การนิเทศ ติดตามงานใน พื้นที่ยังอยู่ใน วงจำกัด และไม่ ครอบคลุมทุก พื้นที่ โดยเน้น เฉพาะพื้นที่ที่มี ปัญหาเท่านั้น * วางแผนการ นิเทศติดตาม งานในพื้นที่ อย่างเป็นระบบ เช่น site visit ภาคละ 2 จังหวัด ( ใน 6 ภาค ) โดยลงไป ในทุกระดับ จนถึง Malaria Post => Q3


ดาวน์โหลด ppt M&E Systems Strengthening Tool Checklist to Assess Data Management Capacities of the Management Unit กลุ่มที่ 2 : หน่วยบริหารจัดการ : Management Unit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google