งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UHF RFID Reader.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UHF RFID Reader."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UHF RFID Reader

2 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน

3 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Function การทำงาน API Mr915ApiV10.dll Public Declare Function CommOpen Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByRef hCom As Long, ByVal com_port As String) As Integer ‘คำสั่งในการเปิด Port ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องอ่าน Public Declare Function CommClose Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long) As Integer 'คำสั่งในการปิด Port ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องอ่าน Public Declare Function SetBaudRate Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal BaudRate As Integer, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการกำหนดความเร็วในการสื่อสารข้อมูลของ Port RS232(Serial Port) Public Declare Function ResetReader Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการ Reboot เครื่องอ่าน

4 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Public Declare Function GetFirmwareVersion Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByRef major As Byte, ByRef minor As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการอ่าน Version Firmware ของเครื่องอ่าน Public Declare Function SetRf Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal power As Byte, ByVal freq_type As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งการกำหนด Power ระยะการอ่านของเครื่องอ่าน (Power 0~30) Public Declare Function GetRf Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByRef power As Byte, ByRef freq_type As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งอ่านค่า Power ระยะการอ่านของเครื่องอ่าน (Power 0~30) Public Declare Function SetAnt Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal ant As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสังในการ Set ค่า antenna Public Declare Function ClearIDBuffer Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal iAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการ Clear Buffer ของเครื่องอ่าน

5 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
'===========ISO180006B Function============ Public Declare Function IsoMultiTagIdentify Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByRef Count As Long, ByRef Value As TagIds, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการอ่านข้อมูล Tag ISO B Public Declare Function IsoMultiTagRead Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal iAddr As Long, ByRef Count As Long, ByRef Value As TagIds, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการอ่านข้อมูลของ Tag ISO1800-6B โดยสามารถระบุ Addr ในการอ่านได้ Public Declare Function IsoWriteTag Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal iAddr As Byte, ByVal Value As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer 'คำสั่งในการเขียนข้อมูลของ Tag ISO1800-6B โดยสามารถระบุ Addr ในการเขียนได้

6 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Public Declare Function IsoLockTag Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal iAddr As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการ Lock Tag ใม่ให้เขียนข้อมูลซ้ำได้ Public Declare Function IsoQueryLock Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal iAddr As Byte, ByRef status As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการเช็ดสถานะว่า Tag โดน Lock หรือไม่ Public Declare Function IsoSigleTagRead Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal iAddr As Long, ByRef Value As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการอ่านค่า Tag โดยสามารถระบุ Addr ในการอ่านข้อมูลได้

7 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
===========EPC GEN2 Function========== Public Declare Function Gen2MultiTagIdentify Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByRef Count As Long, ByRef Value As TagIds, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ' คำสั่งในการอ่านข้อมูล Tag EPC Gen2 Public Declare Function Gen2LockTag Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal MemBank As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer 'คำสั่งในการ Lock Tag ใม่ให้เขียนข้อมูลซ้ำได้ Public Declare Function Gen2KillTag Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal PassWord As Long, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการทำลาย Tag (เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้ว Tag จะไม่สามารถเกลับมาใช้งานได้อีก) Public Declare Function Gen2InitEPC Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal WordCount As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer ‘คำสั่งในการ initial Tag

8 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Public Declare Function Gen2Read Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal MemBank As Byte, ByVal WordPtr As Byte, ByVal wordcnt As Byte, ByRef Value As Byte, ByVal NetAddr As Byte) As Integer 'คำสั่งในการอ่านข้อมูลของ EPC GEN2 โดยสามารถระบุ Addr ในการอ่านได้ Public Declare Function Gen2Write Lib "Mr915ApiV10.dll" (ByVal hCom As Long, ByVal MemBank As Byte, ByVal WordPtr As Byte, ByVal Value As Long, ByVal NetAddr As Byte) As Integer 'คำสั่งในการเขียนข้อมูลของ EPC GEN2 โดยสามารถระบุ Addr ในการเขียนได้

9 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน

10 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Function Display(str$) Dim tempstr As String If flagTag < 10 Then tempstr = "0" & flagTag & " :" & Time & str Else tempstr = flagTag & " :" & Time & str End If List1.AddItem (tempstr) flagTag = flagTag + 1 List1.Selected(List1.ListCount - 1) = True End Function

11 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmdConncet_Click() Dim temp&, temp1&, tempstr$, strComm$, major As Byte, minor As Byte Dim result As Integer Dim addr As Integer If Combo4.ListIndex = 0 Then addr = 255 Else addr = Combo4.ListIndex End If temp = Combo2.ListIndex strComm = Combo1.Text

12 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
result = CommOpen(hCom, strComm) If result = 0 Then Display (" Open SerialPort" & (Combo1.ListIndex + 1) & " success!") temp1 = SetBaudRate(hCom, temp, addr) If temp1 = 0 And result = 0 Then Display (" Set BaudRate success!") cmdConncet.Enabled = False cmdDisCon.Enabled = True Frame3.Enabled = True Text1.Enabled = True Text1.BackColor = &HFFFFFF Combo12.Enabled = True Combo12.BackColor = &HFFFFFF

13 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
result = GetFirmwareVersion(hCom, major, minor, 255) If result = 0 Then If minor < 10 Then tempstr = " Firmware version is V" & major & ".0" & minor & "!" Else tempstr = " Firmware version is V" & major & "." & minor & "!" End If Display (tempstr) Display (" Query Firmware version failed!")

14 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Else Display (" Set BaudRate failed!") result = CommClose(hCom) End If tempstr = " Open SerialPort" & (Combo1.ListIndex + 1) & " failed!" Display (tempstr) End Sub

15 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmdDisCon_Click() result = SetBaudRate(hCom, 0, 255) If result = 0 Then result = CommClose(hCom) cmdConncet.Enabled = True cmdDisCon.Enabled = False End If End Sub

16 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmdPow_QUERY_Click() Dim power As Byte, freq_type As Byte Dim result As Integer Dim tempstr As String result = GetRf(hCom, power, freq_type, 255) If result = 0 Then tempstr = " Querry RF Parameter success!" Display (tempstr) Text1.Text = power tempstr = " Power is " & power & " dBm!"

17 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Display (tempstr) Select Case freq_type Case 0 Combo12.Text = Combo12.List(0) tempstr = " Reader Frequency is " & Combo12.Text & " Frequency!" Case 1 Combo12.Text = Combo12.List(1)

18 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Case 2 Combo12.Text = Combo12.List(2) tempstr = " Reader Frequency is " & Combo12.Text & " Frequency!" Display (tempstr) Case Else Combo12.Text = Combo12.List(3) tempstr = " Unknown Frequency!" End Select

19 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Else tempstr = " Query Reader Frequency failed!" Display (tempstr) End If End Sub

20 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Dim result As Integer, tempstr As String Dim a(3) As Byte a(0) = 0 a(1) = 1 a(2) = 2 If Text1.Text <> "" And Combo12.ListIndex <> 3 Then

21 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
result = SetRf(hCom, CByte(Text1.Text), a(Combo12.ListIndex), 255) If result = 0 Then tempstr = " Set Reader RF Parameter success!" Else tempstr = " Set Reader RF Parameter failed!" End If Display (tempstr)

22 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน

23 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmdGen2IDENTIFY_Click() Dim Values(100) As TagIds Dim tempstr As String, result As Integer Dim i As Long, j As Integer Dim Count As Long result = ClearIDBuffer(hCom, 255) List1.Clear flagTag = 1

24 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Dim period(5) As Integer period(0) = 10 period(1) = 50 period(2) = 100 period(3) = 500 period(4) = 1000

25 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
If Combo7.Text <> "continurous" Then If Combo7.Text > 0 Then Timeflag = 1 Timer3.Interval = period(Combo6.ListIndex) Timer3.Enabled = True isButton14.Enabled = False isButton15.Enabled = True Else result = Gen2MultiTagIdentify(hCom, Count, Values(0), 255) If result = 0 And Count > 0 Then List1.AddItem " Read success, TagID is:"

26 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
tempstr = " " For i = 0 To Count - 1 For j = 0 To 11 If (Values(i).Ids(j) And &HF0) / 16 < &H10 Then tempstr = tempstr & Hex((Values(i).Ids(j) And &HF0) / 16) Else tempstr = tempstr & Hex((Values(i).Ids(j) And (&HF0) / 16 + &H7)) End If If Values(i).Ids(j) Mod 16 < &H10 Then tempstr = tempstr & Hex(Values(i).Ids(j) Mod 16)

27 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
tempstr = tempstr & Hex(Values(i).Ids(j) Mod 16 + &H7) End If tempstr = tempstr + " " Next j tempstr = tempstr + "!" Display (tempstr) tempstr = " " Next i Else

28 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Timeflag = 1 Timer4.Interval = period(Combo6.ListIndex) Timer4.Enabled = True cmdGen2IDENTIFY.Enabled = False cmdGen2Stop.Enabled = True End If Text3.Text = flagTag - 1 End Sub

29 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub Timer4_Timer() Dim IDNUM(100) As TagIds Dim FFZ As Integer Dim CountID As Long Dim ii As Integer, jj As Integer, kk As Integer Dim tempstr As String, temp1 As String Dim rr As Integer Dim AddID As Boolean FFZ = Gen2MultiTagIdentify(hCom, CountID, IDNUM(0), 255) If FFZ <> 0 Then Exit Sub

30 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
If List1.ListCount = 0 Then List1.AddItem "ID of Read Tags:" End If For ii = 0 To CountID - 1 AddID = False tempstr = " " For jj = 0 To 11 If (IDNUM(ii).Ids(jj) And &HF0) / 16 < &H10 Then tempstr = tempstr & Right("00" & Hex(IDNUM(ii).Ids(jj)), 2) tempstr = tempstr & " " Next For kk = 0 To List1.ListCount

31 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Display (tempstr + "!") tempstr = " " Next Text3.Text = flagTag - 1 End Sub

32 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmd6BStop_Click() Timer2.Enabled = False cmd6B_Indentify.Enabled = True cmd6BStop.Enabled = False Combo3.ListIndex = 0 End Sub

33 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Dim tempstr As String, result As Integer Dim i As Long, j As Integer Dim bank As Integer, ptr As Integer, cnt As Integer Dim ID(100) As Byte List1.Clear flagTag = 1 Dim Memb(4) As Integer Memb(0) = 0 Memb(1) = 1 Memb(2) = 2 Memb(3) = 3

34 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
bank = Memb(Combo8.ListIndex) ptr = CByte(Combo9.Text) cnt = CByte(Combo10.Text) result = Gen2Read(hCom, bank, ptr, cnt, ID(0), 255) If result = 0 Then List1.AddItem " Read success, Data is:" tempstr = " " For i = 0 To cnt * 2 - 1 tempstr = tempstr & " " & Right$("00" & Hex(ID(i + 1)), 2) Next Display (tempstr) Else

35 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
tempstr = " Read failed!" Display (tempstr) End If End Sub

36 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmdGen2Write_Click() Dim result As Integer, bank As Integer, address As Integer, datalength As Integer, n As Integer Dim tempstr As String Dim MemBank(3) As Integer Dim a() As Long, k As Integer Dim wordcnt As Integer If Combo8.Text = "EPC" And (Combo9.ListIndex = 0 Or Combo9.ListIndex = 1) Then tempstr = " Address " & Combo9.Text & " of EPC is forbidden to write!"

37 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Display (tempstr) Exit Sub End If MemBank(0) = 0 MemBank(1) = 1 MemBank(2) = 2 MemBank(3) = 3 bank = MemBank(Combo8.ListIndex) address = CByte(Combo9.Text) datalength = IIf(Len(Text6.Text) Mod 3 = 0, Len(Text6.Text) \ 3, Len(Text6.Text) \ 3 + 1)

38 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
wordcnt = Combo10.ListIndex + 1 If Text6.Text <> "" And datalength < wordcnt * 2 Then Display (" The input data is less than needed!") Exit Sub End If If Text6.Text <> "" And datalength > wordcnt * 2 Then Display (" The input data is more than needed!")

39 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Dim Data1() As String Data1 = Split(Text6.Text, " ") For n = 0 To datalength - 1 Step 2 ReDim Preserve a(k) a(k) = (CByte("&H" & Data1(n))) * 2 ^ 8 + (CByte("&H" & Data1(n + 1))) k = k + 1 Next

40 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
If Text6.Text <> "" Then For k = 0 To IIf(datalength Mod 2 <> 0, datalength \ 2 + 1, datalength \ 2) - 1 result = Gen2Write(hCom, bank, address + k, a(k), 255) Next Else Display (" Please input Data!") Exit Sub End If

41 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
If result = 0 Then tempstr = " Write Data success!" Display (tempstr) Else tempstr = " Write Data failed!" End If End Sub

42 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmdGen2Lock_Click() Dim tempstr As String, i As Integer, result As Integer result = Gen2LockTag(hCom, 1, 255) flagTag = 1 List1.Clear If result = 0 Then tempstr = " Lock Tag success!" Else : tempstr = " Lock Tag failed!" End If Display (tempstr) End Sub

43 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmdGen2Init_Click() Dim result As Integer Dim tempstr As String result = Gen2InitEPC(hCom, 6, 255) List1.Clear flagTag = 1 If result = 0 Then tempstr = " Tag Init success!" Display (tempstr)

44 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Else tempstr = " Tag Init failed!" Display (tempstr) End If End Sub

45 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน

46 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmd6B_Indentify_Click() Dim Values(100) As TagIds Dim tempstr As String, result As Integer Dim i As Long, j As Integer Dim Count As Long List1.Clear flagTag = 1 result = ClearIDBuffer(hCom, 255)

47 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Dim period(5) As Integer period(0) = 10 period(1) = 50 period(2) = 100 period(3) = 500 period(4) = 1000 If Combo3.Text <> "continurous" Then If Combo3.Text > 0 Then Timeflag = 1 Timer1.Interval = period(Combo5.ListIndex) Timer1.Enabled = True

48 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
cmd6B_Indentify.Enabled = False cmd6BStop.Enabled = True Else result = IsoMultiTagIdentify(hCom, Count, Values(0), 255) If result = 0 And Count > 0 Then List1.AddItem " Read success, TagID is:" tempstr = " " For i = 0 To Count - 1 For j = 0 To 7 If (Values(i).Ids(j) And &HF0) / 16 < &H10 Then tempstr = tempstr & Right("00" & Hex(Values(i).Ids(j)), 2) End If

49 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
tempstr = tempstr + " " Next j tempstr = tempstr + "!" Display (tempstr) tempstr = " " Next i End If Else

50 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Timeflag = 1 Timer2.Interval = period(Combo5.ListIndex) Timer2.Enabled = True cmd6B_Indentify.Enabled = False cmd6BStop.Enabled = True End If Text2.Text = flagTag - 1 End Sub

51 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub Timer2_Timer() Dim IDNUM(100) As TagIds Dim FFZ As Integer Dim CountID As Long Dim ii As Integer, jj As Integer, kk As Integer Dim tempstr As String, temp1 As String Dim rr As Integer Dim AddID As Boolean FFZ = IsoMultiTagIdentify(hCom, CountID, IDNUM(0), 255) If FFZ <> 0 Then Exit Sub

52 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
If List1.ListCount = 0 Then List1.AddItem " Read success, TagID is:" End If For ii = 0 To CountID - 1 AddID = False tempstr = " " For jj = 0 To 7 If (IDNUM(ii).Ids(jj) And &HF0) / 16 < &H10 Then tempstr = tempstr & Right("00" & Hex(IDNUM(ii).Ids(jj)), 2) tempstr = tempstr & " " Next

53 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Display (tempstr + "!") tempstr = " " Next Text2.Text = flagTag - 1 End Sub

54 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmd6BStop_Click() Timer2.Enabled = False cmd6B_Indentify.Enabled = True cmd6BStop.Enabled = False Combo3.ListIndex = 0 End Sub

55 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmd6BRead_Click() Dim Values(40) As Byte Dim tempstr As String, result As Integer, addr As Integer Dim n As Integer, j As Integer addr = Val(Text3.Text) For j = 0 To 1 List1.Clear flagTag = 1 If Text2.Text <> "" And Text4.Text <> "" Then result = IsoSigleTagRead(hCom, addr, Values(0), 255)

56 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
If result = 0 Then List1.AddItem " Read Tag success, Data is:" tempstr = " " For n = 0 To Val(Text4.Text) - 1 tempstr = tempstr & " " & Right$("00" & Hex(Values(n + 1)), 2) Next Display (tempstr) tempstr = "" Else List1.AddItem " Read Tag failed!" End If

57 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Else If Text3.Text = "" Then List1.AddItem " ByteAddr can't be blank!" If Text4.Text = "" Then List1.AddItem " ByteCnt can't be blank!" End If Next End Sub

58 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmd6BWrite_Click() Dim result As Integer, address As Integer, datalength As Integer Dim tempstr As String Dim i As Integer If Text2.Text <> "" Then address = Val(Text2.Text) If Text5.Text <> "" Then datalength = IIf(Len(Text5.Text) Mod 3 = 0, Len(Text5.Text) \ 3, Len(Text5.Text) \ 3 + 1)

59 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Dim Data1() As String Dim Data2(8) As Byte Data1 = Split(Text5.Text, " ") For i = 0 To datalength - 1 Data2(i) = CByte("&H" & Data1(i)) result = IsoWriteTag(hCom, address + i, Data2(i), 255) Next If result = 0 Then Display (" Write Tag success!") Else Display (" Write Tag failed!") End If

60 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Else Display (" Please input Data!") End If Display (" Please input ByteAddr!") End Sub

61 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmd6BLock_Click() Dim tempstr As String, i As Integer, result As Integer result = IsoLockTag(hCom, Val(Text3.Text), 255) List1.Clear flagTag = 1 If result = 0 Then tempstr = " Lock Tag success!" Display (tempstr) Else

62 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
tempstr = " Lock Tag failed!" Display (tempstr) End If End Sub

63 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
Private Sub cmd6BQuery_Click() Dim Value As Byte Dim tempstr As String, i As Integer, result As Integer List1.Clear flagTag = 1 result = IsoQueryLock(hCom, Val(Text3.Text), Value, 255) If result = 0 Then tempstr = " Query success!" tempstr = tempstr + "StorageAddress " + Text3.Text Select Case Value Case Is = 0

64 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
tempstr = tempstr + " Not Locked!" Case Is = 1 tempstr = tempstr + " Locked!" End Select Display (tempstr) Else tempstr = " Query failed!" End If End Sub

65 คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่องอ่าน
END


ดาวน์โหลด ppt UHF RFID Reader.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google