งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com สายงานด้าน ICT ของประเทศไทย การจัดเวทีวิพากษ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com สายงานด้าน ICT ของประเทศไทย การจัดเวทีวิพากษ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com สายงานด้าน ICT ของประเทศไทย การจัดเวทีวิพากษ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ เรื่อง “การระดมสมอง เพื่อจัดทำผลการศึกษาสายงานด้าน ICT ของประเทศไทย” โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

2 Contents คุณสมบัติบุคลากร 2 การเติบโตทางสายงานวิชาชีพ 4 คุณลักษณะสายวิชาชีพ 31 เงินเดือน 33 คุณธรรมและจรรยาบรรณ 5

3 บทนำ  เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อหน่วยงานทางธุรกิจมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานของรัฐแทบทุกหน่วยงานต่างก็นำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตน ดังนั้น ในปัจจุบันจึงเกิดอาชีพทาง เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากมาย ซึ่งตำแหน่งงานบางตำแหน่งก็อาจมี ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งทางอาชีพทาง เทคโนโลยีสารสนเทศตามสายงานด้านวิชาชีพและ Technical Gap ระหว่าง หลักสูตรของอุดมศึกษาและความต้องการทางวิชาชีพในการทำงานจริง มักจะประกอบด้วยสายงานวิชาชีพด้าน ICT หลัก ได้แก่ สายงานวิชาชีพ Programmer, System Administrator, Web Designer, System Analyst, Software Engineer, Graphic Designer และ Support

4 แบบสายอาชีพ ICT ในประเทศไทย 1. สายงานวิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer) 2. สายงานวิชาชีพบริหารระบบ (System Administrator) 3. สายงานวิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer) 4. สายงานวิชาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 5. งานวิชาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ สาย (Software Engineer) 6. สายงานวิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designer) 7. สายงานวิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT (Support)

5 สายงานวิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ เป็นสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการ ออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ เงินเดือน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 17,000 - 18,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เป็นสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการ ออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็น อย่างดี คุณสมบัติ บุคลากร ปริญญาตรี หรือ ปโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเคียงความสามารถทางด้าน คอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมบน WEB Application ด้วย PHP และ ASP ได้คล่อง มีความรู้ด้านฐานข้อมูล มีความคิด สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6 สายงานวิชาชีพบริหารระบบ (System Administrator) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของ คอมพิวเตอร์ให้ ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารระบบเครือข่าย การบริหารระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ และระบบปฏิบัติการยูนิกส์ การ บริหารจัดการระบบเว็บ และการบริหารระบบฐานข้อมูล เงินเดือน ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ทำงานภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้างระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อเดือน การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เป็น นักบริหารระบบเครือข่าย นักออกแบบระบบเครือข่าย นักบริหารระบบ คอมพิวเตอร์ นักออกแบบระบบ นักบริหารระบบเว็บ นักบริหารระบบ ฐานข้อมูล นักออกแบบระบบฐานข้อมูล หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ควรจดจำไว้เสมอว่า ไม่ควรเปิดเผยความลับของบริษัทที่ตนทำหน้าที่บริหาร ระบบอยู่ พัฒนาองค์กรในระบบที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ทำ คุณสมบัติ บุคลากร สำเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการวิเคราะห์และการ แก้ปัญหา มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการ ติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการควบคุมลูกน้องได้ดี และมี ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

7 สายงานวิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่นออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Visual Design) ออกแบบลักษณะหน้าจอโฮมเพจ และเว็บเพจ พัฒนาเครื่องมือ สำหรับ Update หรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ เปิดตัวเว็บไซต์ และทำ ให้เป็นที่รู้จักดูและพัฒนาต่อเนื่อง เงินเดือน ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ราชการ 5,000-8,000 บาท เอกชน 7,000-12,000 บาท รับทำเป็นงานอิสระ ชิ้นละประมาณ 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท หรือ รับทำเป็นรายหน้า หน้าละ 500 - 1,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ หากมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้ชำนาญการในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Master) ผู้บริหารพัฒนา เว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถที่จะตั้งกิจการของ ตนเองโดยรับเขียนโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ให้หน่วยงานหรือองค์กร ต่างๆ คุณธรรมและ จรรยาบรรณ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับสาร และ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ บุคลากร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ มีความรู้ความ เข้าใจในเทคโนโลยี Open source เขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งหรือ หลายภาษา (HTML, DHTML, PHP, Mysql, JAVA Script, VB.net. C#.net, Delphi) และความรู้ด้าน Database (MS SQL) มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script มีความกระตือรือร้น มีความคิดเป็น ระบบ เรียนรู้เร็ว

8 สายงานวิชาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ งานในสายอาชีพนักวิเคราะห็ระบบจะเกี่ยวข้องกับเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และออกแบบระบบให้สมบูรณ์ วางแผนการใช้ทรัพยากรและจัดทำมาตรฐาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ ติดตามระเมินผล จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ เงินเดือน ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อ เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนในระหว่าง การศึกษาว่าได้ฝึกฝนด้วยตนเอง หรือ ฝึกงานกับองค์กรใด ได้ตรงกับสายงาน ที่ตนได้งานนั้นๆ หรือไม่ เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 80,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ ผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการทำงาน การทำงบประมาณรายจ่าย ขององค์กร การควบคุมลูกน้องได้ดี และมีทักษะในการสื่อสารดีจะมีโอกาส เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ หรือผู้จัดการฝ่าย คอมพิวเตอร์ และเป็นผู้บริหารขององค์กรในที่สุด คุณธรรมและ จรรยาบรรณ นักวิเคราะห์ระบบจะได้รับข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับองค์กรและส่วนหนึ่งนั้นเป็น ข้อมูลที่เป็นความลับ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องตระหนักถึงความถูกต้องและ ความผิดในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสำคัญ คุณสมบัติ บุคลากร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ความรู้ความ เข้าใจในเทคโนโลยี Open source ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา ใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script สามารถบริหารทีมงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้

9 สายงานวิชาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ เป็นสายงานที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อนของ องค์กร ซึ่งจะต้องใช้กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และสามารถส่ง มอบงานได้ในเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่ตกลงกันและได้ผลงานใน ระดับคุณภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ระบบ มุ่งเน้นการออกแบบระบบงานที่สามารถบำรุงรักษาได้ ตลอดจนการ คิดค้นกรรมวิธีการดำเนินงานโครงการและองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี ประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างอัตโนมัติ เงินเดือน ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 14,000 - 18,000 บาทต่อ เดือน เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 100,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เริ่มต้นตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่วิศวกรซอฟต์แวร์ จนถึงตำแหน่งหน้าที่การงานสุดท้าย ในสายงานนั้น หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ในสาขาที่ทำอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่งานที่มีคุณภาพ คุณสมบัติ บุคลากร ปริญญาตรี /โทวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรซอฟต์แวร์, สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะความชำนาญทั้งหมดใน ฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถใช้ภาษาพัฒนาเว็บไซต์ได้ดี มีทักษะการ ใช้ SQL เข้าใจการทำงานของเว็บเช่น AJAX, CSS สามารถประยุกต์ เทคโนโลยี CMM: กับองค์กร สามารถทดสอบซอฟต์แวร์โดยกรรมวิธี มาตรฐาน หรือสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี.Net หรือ J2EE

10 สายงานวิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ออกแบบหรือจัดทำรูปแบบการออกแบบ โดยใช้ความรู้ศิลปะและการวาดรูป เพื่อนำเสนอลูกค้า ให้แนะนำแก้ไขหรืออนุมัติกำหนดขนาดและกำหนดรูปแบบ ของการนำเสนอแล้วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานสร้างชิ้นงานโดย ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์แล้วประกอบชิ้นงานบนคอมพิวเตอร์ ทบทวนงาน ร่วมกับลูกค้าและแก้ไขตามที่ลูกค้าเสนอแนะ สร้างชิ้นงานกราฟฟิค สื่อประสม เพื่อใช้ในงานศิลป์ต่างๆ ตลอดจนสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว เงินเดือน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆ ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้ อยู่ระหว่าง 14,000 - 18,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 100,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ ตำแหน่งงานของนักออกแบบกราฟฟิคได้แก่ เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิคดี ไซน์ ผู้จัดการฝ่ายมัลติมีเดีย คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาที่ทำอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือ มีประสบการณ์ ให้เกียรติลูกค้า อดทน ไม่บ่น ไม่ด่า ไม่เถียง เพื่อนำไปสู่งาน ที่มีคุณภาพ ไม่ควร Copy งานผู้อื่น แล้วแอบอ้าง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น คุณสมบัติ บุคลากร มีความสามารถ สร้างสรรค์ความคิด สามารถฟังและเข้าใจเนื้อหาที่ผู้อื่น พยายามสื่อสาร สามารถประยุกต์กฎทั่วไปบางอย่างที่เป็นที่ยอมรับกับปัญหา เพื่อให้ได้คำตอบที่สมเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดและนำเสนอชัดถ้อยชัดคำ

11 สายงานวิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT (Support) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ สายงานนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สนับสนุนการนำระบบสารสนเทศมาใช้ใน องค์กร โดยจะปฏิบัติงานที่เป็นพื้นฐานตั้งแต่การติดตั้ง ปรับแต่งระบบ ป้อน ข้อมูล จัดทำรายงาน สอนการใช้งาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และสนับสนุน ผู้ใช้ในทุกด้านตอบคำถามที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องของระบบ หรือ จากสาเหตุภายนอก เช่น ไวรัส หรือการใช้แอพพลิเคชั่น จัดทำคู่มือการใช้งาน และบทเรียนสอนการใช้งาน ประมวลปัญหาการใช้งานเพื่อขอความช่วยเหลือ จากผู้ผลิตหรือฝ่ายพัฒนาระบบ เงินเดือน อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้และความชำนาญ สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ไม่มี ประสบการณ์ จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้ ประเภทองค์กร เงินเดือน ราชการ 5,000-8,000 บาท เอกชน 10,000- 12,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เริ่มต้นตั้งแต่ เจ้าหน้าที่สนับสนุน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจนถึงตำแหน่งหน้าที่การ งานสุดท้ายในสายงาน เช่น ผู้จัดการสายงาน คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ต้องซื่อสัตย์กับตนเองและต้องมีจริยธรรม ต้องอาศัยความมุ่งมานะเมื่อผจญกับ ปัญหาที่ยากลำบาก และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและต้องมีใจบริการ คุณสมบัติ บุคลากร ต้องมีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศต่างๆ เพื่อกำหนดกฎทั่วไป หรือได้บทสรุป สามารถเชื่อมโยงพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ไม่เกี่ยวเนื่องกัน สื่อสารโดยคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

12 www.themegallery.com  Click to edit subtitle style


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com สายงานด้าน ICT ของประเทศไทย การจัดเวทีวิพากษ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google