งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๔. พยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กน ” มาตรากน หรือแม่ กน คือ พยางค์ที่มีตัว น สะกด หรือ ตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว น สะกด ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๔. พยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กน ” มาตรากน หรือแม่ กน คือ พยางค์ที่มีตัว น สะกด หรือ ตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว น สะกด ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๔. พยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กน ”

3 มาตรากน หรือแม่ กน คือ พยางค์ที่มีตัว น สะกด หรือ ตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว น สะกด ได้แก่

4 เจริญ อ่านว่า จะ เริน ตฤณ อ่านว่า ตริน กุญชร อ่านว่า กุน - ชอน อวสาน อ่านว่า อะ - วะ - สาน ตัวอย่ าง

5 น้ำตาล อ่านว่า น้ำ - ตาน ทมิฬ อ่านว่า ทะ - มิน อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา - สาน - หะ - บู - ชา กาญจน์ อ่านว่า กาน

6 กาสร อ่านว่า กา - สอน มลทิน อ่านว่า มน - ทิน เทวัญ อ่านว่า เท - วัน

7 กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร เริ่มเล่น ไปกันเลย

8 ก. กินน้ำ ใต้ศอก ข. กินบน เรือน ค. ขี้รดบน หลังคา ง. กินปูน ร้อนท้อง ๑. สำนวนใดมีมาตรา “ แม่ กน ” ทั้งหมด

9 ๒. ข้อใดมี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กน ทั้งหมด ก. บัณฑิต คนพาล ข. ทมิฬ โจร ปล้น ค. ชำนาญ กาลเวลา ง. มลทิน กุญชร

10 ก. วิเชียร ฉันท์ ข. นวล สมร ค. บังอร ง. ธัญญาอาห าร ๓. ข้อใดมีมาตรา “ แม่ กน ” ๑ คำ

11 ๔. ข้อใดมีมาตรา “ แม่ กน ” ต่างข้ออื่น ก. ธัญญา ข. ความสำคั ญ ค. กาลเวลา ง. สรรเสริญ

12 ก. อาคาร ข. กุศล ค. บุคคล ง. ผล บุญ ๕. ข้อใดมีมาตรา “ แม่กน ” ต่างข้ออื่น

13 ๖. ข้อใด ไม่มี มาตรา “ แม่กน ” ง. วรรค ไว้ ค. วรรณคดี ข. มารดา ก. กาญจนา

14 ๗. ข้อใดไม่มี มาตรา “ แม่กน ” ก. ตฤณ สัณจร ข. กิจกรรม ทัศนะ ค. มลทิน ถวิลหา ง. ปีขาล ซมซาน

15 ๘. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กน ” เหมือนกัน ก. กาล ผลิตผล ข. คนพาล สันดาร ค. สรรสร้าง ทางเดิน ง. เชิญชวน นวลนาง

16 ๙. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กน ” ทุกพยางค์ ก. กาล ผลิตผล ข. คนพาล สันดาร ค. สรรสร้าง ทางเดิน ง. เชิญชวน นวลนาง

17 ๑๐. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กน ” ทุกพยางค์ ก. อักษร เสกสรร ข. บรรณาการ เจริญ ค. ศูนย์ ศาล ง. สมภาร เหตุการณ์

18 ไชโย... เก่ง จังเลยชนะ ครั้งที่๔ ดู เฉล ย

19 เฉลย ๑. ข ๒. ง ๓ ค ๔. ค ๕. ก ๖. ง ๗. ข ๘. ก ๙ ข ๑๐. ค พักก่อนดี ไหมคะ

20 ขอบคุณ คะ ไปค้นคว้าแม่กนในหนังสือ ต่อดีไหมคะ

21 ไปค้นคว้าหนังสือใน ห้องสมุดได้เลย

22 ไปต่อ “ แม่ กบ ” เลย

23 ต้าย ! ตาย ไปต่อ ไม่ได้แล้ว ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ๔. พยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กน ” มาตรากน หรือแม่ กน คือ พยางค์ที่มีตัว น สะกด หรือ ตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว น สะกด ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google