งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย. ที่มา / หลักการและเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย. ที่มา / หลักการและเหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

2 ที่มา / หลักการและเหตุผล

3 ปี พ. ศ ทารกน้ำหนักน้อยกว่า ๒, ๕๐๐ กรัม ( ไม่เกินร้อยละ ๗ ) หญิงตั้งครรภ์มีค่า BMI ตามเกณฑ์ ( ร้อยละ ๙๐ ) การคลอดก่อน กำหนด ( ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ) ผลการตรวจ TSH (≤ ร้อยละ ๓ ) เกิด นน. <2,500 ร้อย ละ ANC ปกติร้อย ละ ทั้ง หมด ก่อน กำหนด ร้อย ละ เกิดสูงกว่า เกณฑ์ ร้อย ละ 25543026.673432 94.11 3000 00 2555253 12.00 3229 90.63 2514 00 ( ข้อมูลเดือนตุลาคม 2553– กุมภาพันธ์ 2555)

4 ความสัมพันธ์ของอายุหญิงคลอดบุตรกับทารกน้ำหนัก แรกเกิดต่ำกว่า2,500 กรัม รพสต.บ้านหม้อปี 2554-2555

5 ( ข้อมูลเดือนตุลาคม 2553– กุมภาพันธ์ 2555) จำนวนและน้ำหนักทารกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ปี 2554-2555 ปี พ.ศ. นน.ทารกแรกเกิด (กรัม) 1,500-1,9992,000-2,499รวม 2554011 2555123

6 การดำเนินงาน “ แก้ไขปัญหาทารกแรกเกิด นน.< 2,500 ” รพ.แม่ข่าย, รพสต. จัดบริการ ตามเกณฑ์ “รพ. สายใยรัก” ครอบครัว,หญิง ตั้งครรภ์ เยาวชน, ภาคี อบต.,รร., ศพด.,ผู้นำฯ,อสม.,ปราชญ์, ชมรมสายใย รัก ทารกแรกเกิด นน.>2,500 gm เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย

7 กระบวนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาทารกแรกเกิด นน.< 2,500 กรัม 2. ขับเคลื่อนระดับชุมชนและท้องถิ่น 4. สร้างความรู้ บูรณาการร่วมกับงาน “ ตำบลนมแม่ ” 3. พัฒนามาตรฐานการบริการสถานบริการให้ได้ตามเกณฑ์ รพ. สต. สายใย รัก 1. ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง รพ. แม่ข่ายและ รพสต.

8 กระบวนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาทารกแรกเกิด นน.< 2,500 กรัม ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

9 รพ. แม่ข่ายผ่านเกณฑ์ รพ. สายใยรักระดับเขต และ รพสต. ผ่านเกณฑ์ รพสต. สายใยรักระดับจังหวัด การศึกษาดูงานตำบลนมแม่ ภาคีเครือข่ายร่วมต้อนรับการประเมิน

10 2. ขับเคลื่อนระดับชุมชนและท้องถิ่น

11

12

13

14 3. พัฒนามาตรฐานการบริการสถานบริการให้ได้ตามเกณฑ์ รพ. สต. สายใย รัก

15

16

17 4. สร้างความรู้ บูรณาการร่วมกับงาน “ ตำบลนมแม่ ”

18

19

20 ปี พ. ศ ทารกน้ำหนักน้อยกว่า ๒, ๕๐๐ กรัม ( ไม่เกินร้อยละ ๗ ) หญิงตั้งครรภ์มีค่า BMI ตามเกณฑ์ ( ร้อยละ ๙๐ ) การคลอดก่อน กำหนด ( ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ) ผลการตรวจ TSH (≤ ร้อยละ ๓ ) เกิด นน. <2,500 ร้อย ละ ANC ปกติร้อย ละ ทั้ง หมด ก่อน กำหนด ร้อย ละ เกิดสูงกว่า เกณฑ์ ร้อย ละ 25543026.673432 94.11 3000 00 2555293 10.34 3532 91.42 2913.452900 ( ข้อมูลเดือนตุลาคม 25523– กันยายน 2555)

21 ข้อมูล ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555) ปี พ. ศ. ผลลัพธ์ด้าน ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ( ร้อยละ ๕๐ ) เป้าหมายผลงานร้อยละ 2554341338.23 2555352057.15

22 ข้อมูล ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 ปี พ. ศ. ผลลัพธ์ด้าน อัตราเด็กอายุ๐ - ๖เดือน เลี้ยงลูกด้วย นมแม่อย่างน้อย ๖เดือน ( ร้อยละ ๖๐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒. ๕ ต่อปี ) เป้าหมายผลงานร้อยละ 2554 301446.66 2555 291965.51

23 ข้อมูล ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555) ปี พ. ศ. ผลลัพธ์ด้าน เด็กแรกเกิด๐ - ๕ปีมีพัฒนาการ สมวัย ร้อยละ ๙๐ เป้า หมายผลงานร้อยละ 255412912899.22 255514514499.31


ดาวน์โหลด ppt อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย. ที่มา / หลักการและเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google