งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ศูนย์พระมหาชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

2 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”
การสร้างให้บุคลากรในสังกัดทั้งวัยเด็กและ วัยทำงานสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีธรรมาภิบาลในจิตใจนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

3 วัตถุประสงค์ 1. สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกความเป็นชาติและประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในทุกด้าน 2. มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในจิตใจของบุคลากรในสังกัดและนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพของตน 3. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

4 วิธีดำเนินการ 1. จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
2. จัดตั้งศูนย์พระมหาชนกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 3. จัดทำโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 2 4. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการ/กิจกรรม 5. รายงานผลการดำเนินงานให้สถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยองทราบทุกเดือน

5 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทุกรูปแบบ 2. ถ่ายทอดแนวคิดการจัดตั้งสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง และศูนย์พระมหาชนกประจำส่วนราชการสู่ภาคีเครือข่ายทีรับผิดชอบ

6 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
3.ถ่ายทอดแนวคิดการจัดตั้งสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง และศูนย์พระมหาชนกประจำส่วนราชการจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

7 มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ
1. ระดับความสำเร็จในการจัดส่งแผนงาน/โครงการให้กับสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยองได้ทันตามกำหนด 2.ระดับความสำเร็จในการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยองได้ทันตามกำหนด 3.ร้อยละของการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความรู้

8 การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม่ๆในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
มิติที่ 3 ด้านนวัตกรรม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม่ๆในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (1) ลักษณะของโครงการ (2) ผู้รับผิดชอบโครงการ (3) ขั้นตอน/กระบวนการ (4) ผลผลิต/ผลลัพธ์

9 มิติที่ 4 BONUS SCORE ประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดส่งให้สถาบันพระมหาชนก มีทั้งประเภทสารตั้งต้นและเครื่องกรองน้ำ ความพร้อมในการรับการตรวจติดตามและประเมินการ ดำเนินงานของศูนย์พระมหาชนก มีความพร้อมทั้งด้านเอกสารและเจ้าหน้าที่ครบถ้วน สมบูรณ์

10 ตัวอย่าง การดำเนินการของโรงเรียน

11 การดำเนินการของโรงเรียน
อุทยานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดเขาสำรอง

12 การดำเนินการของโรงเรียน
การเลี้ยงปูไข่โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด

13 ปลาดุกสมุนไพรเพื่ออาชีพโรงเรียนวัดเขาน้อย
การดำเนินการของโรงเรียน ปลาดุกสมุนไพรเพื่ออาชีพโรงเรียนวัดเขาน้อย

14 การดำเนินการของโรงเรียน
โครงการประชาธิปไตยต้นแบบโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

15 การดำเนินการของโรงเรียน
เนินยางน้องพี่ งดเหล้า บุหรี่ทำดีเพื่อพ่อโรงเรียนวัดเนินยาง

16 การดำเนินการของโรงเรียน
กลองยาวสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข โรงเรียนวัดท่ากง

17 การดำเนินการของโรงเรียน
ร่วมใจปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

18 การดำเนินการของโรงเรียน
อาหารพื้นบ้าน ทอดมันประแสร์ ปลากรอบสามรส และ ชาใบขลู่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google