งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พระมหาชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยองเขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พระมหาชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยองเขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พระมหาชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยองเขต 2

2 วิสัยทั ศน์ “ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ”เป้าหมายเป้าหมาย การสร้างให้บุคลากรในสังกัด ทั้งวัยเด็กและ วัยทำงานสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุขและมีธรรมาภิ บาลในจิตใจนำไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่

3 วัตถุประสง ค์ 1. สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก ความเป็นชาติและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในทุกด้าน 2. มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในจิตใจ ของบุคลากรในสังกัดและนำไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพของตน 3. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมใน สังคมอย่างมีความสุข

4 วิธีดำเนินกา ร

5 มิติที่ 1 ด้าน ประสิทธิผล

6

7 มิติที่ 2 ด้าน ประสิทธิภาพ

8 มิติที่ 3 ด้าน นวัตกรรม

9 มิติที่ 4 BONUS SCORE

10 ตัวอย่าง ตัวอย่าง การดำเนินการ ของโรงเรียน การดำเนินการ ของโรงเรียน ตัวอย่าง ตัวอย่าง การดำเนินการ ของโรงเรียน การดำเนินการ ของโรงเรียน

11 การดำเนินการของโรงเรียน อุทยานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดเขา สำรอง อุทยานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดเขา สำรองการดำเนินการของโรงเรียน

12 การดำเนินการของโรงเรียน การเลี้ยงปูไข่ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด การเลี้ยงปูไข่ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราดการดำเนินการของโรงเรียน

13 การดำเนินการของโรงเรียน ปลาดุกสมุนไพรเพื่อ อาชีพโรงเรียนวัดเขาน้อย ปลาดุกสมุนไพรเพื่อ อาชีพโรงเรียนวัดเขาน้อยการดำเนินการของโรงเรียน

14 การดำเนินการของโรงเรียน โครงการประชาธิปไตย ต้นแบบโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โครงการประชาธิปไตย ต้นแบบโรงเรียนวัดไตรรัตนารามการดำเนินการของโรงเรียน

15 การดำเนินการของโรงเรียน เนินยางน้องพี่ งดเหล้า บุหรี่ ทำดีเพื่อพ่อโรงเรียนวัดเนินยาง เนินยางน้องพี่ งดเหล้า บุหรี่ ทำดีเพื่อพ่อโรงเรียนวัดเนินยางการดำเนินการของโรงเรียน

16 การดำเนินการของโรงเรียน กลองยาวสัมพันธ์สร้าง ภูมิคุ้มกันอบายมุข โรงเรียน วัดท่ากง กลองยาวสัมพันธ์สร้าง ภูมิคุ้มกันอบายมุข โรงเรียน วัดท่ากงการดำเนินการของโรงเรียน

17 การดำเนินการของโรงเรียน ร่วมใจปลูกข้าวเพื่ออาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ การดำเนินการของโรงเรียน

18 การดำเนินการของโรงเรียน อาหารพื้นบ้าน ทอดมันประแสร์ ปลากรอบสามรส และ ชาใบขลู่ อาหารพื้นบ้าน ทอดมันประแสร์ ปลากรอบสามรส และ ชาใบขลู่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียน งาม โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียน งามการดำเนินการของโรงเรียน อาหารพื้นบ้าน ทอดมันประแสร์ ปลากรอบสามรส และ ชาใบขลู่ อาหารพื้นบ้าน ทอดมันประแสร์ ปลากรอบสามรส และ ชาใบขลู่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียน งาม โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียน งาม

19 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พระมหาชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยองเขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google