งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ. อุดรธานี ขับเคลื่อนนโยบาย ลด โรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจเทิด ไท้องค์ราชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ. อุดรธานี ขับเคลื่อนนโยบาย ลด โรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจเทิด ไท้องค์ราชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ. อุดรธานี ขับเคลื่อนนโยบาย ลด โรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจเทิด ไท้องค์ราชัน

2 ปรับปรุงโครงสร้าง ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ทางลาด รพ. บ้านผือ

3 ทางลาดรพ. ศรีธาตุ

4 ที่นั่งพักสำหรับผู้สูงอายุ ( เบาหวาน ) นั่งรับประทาน อาหาร สมาธิบำบัด / ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ

5 ห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ. ศรีธาตุ

6 ป้ายประชาสัมพันธ์คลินิกผู้สูงอายุ และ 70 ปีไม่มีคิว รพ. ไชย วาน รพ. กุม ภวาปี รพ. บ้าน ผือ

7 ป้ายประชาสัมพันธ์

8 ที่จอดรถ

9 บริการ 70 ปีไม่มีคิว ทุกจุดในรพ.( ห้องบัตร ห้องตรวจ ห้องยา ) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 จุดยื่นบัตรตรวจ โรค

10 ขั้นตอนการทำ บัตรและ บัตรทางด่วน ผู้สูงอายุ

11 รพ. บ้านผือ คลินิกผู้สูงอายุ จุดซักประวัติ บัตร ผู้สูงอายุ 70 ปี

12 ขั้นตอนการตรวจคัดกรองและซักประวัติ คลินิกผู้สูงอายุ รพ. กุมภวาปี

13 ขั้นตอนการตรวจคัด กรองและซักประวัติ คลินิกผู้สูงอายุ รพ. ไชย วาน

14 แผนผังการให้บริการ “ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปไม่มีคิว ” งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านผือ  จุดบริการโต๊ะคัดกรอง - ดูแลซักประวัติ วัด V/S ในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยื่นบัตร ในตะกร้าสีเขียวเป็นกลุ่มแรก - แล้วแนะนำผู้ป่วยไปยื่นบัตรที่ตะกร้าสีเขียว ที่จุดบริการโต๊ะ 1  จุดบริการห้องบัตร - ห้องบัตรคัดแยกบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่ แนบบัตร “ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปไม่มีคิว ” ไปทำบัตรจากจุด บริการคัดกรอง - คัดแยกในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปทำบัตร ตรวจโรค เป็นกลุ่มแรก - ทำบัตรตรวจโรคและปั๊มตรายาง “ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปไม่มีคิว ” ลงบนใบนำทาง และแยกนำส่งไปจุด บริการโต๊ะ 1  จุดบริการโต๊ะ 1 - รับบัตรตรวจโรค แยกบัตรกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ลงบันทึกข้อมูลในระบบ Hosxp. ทันที เมื่อรับบัตรตรวจโรคแล้ว - คัดแยกบัตรผู้ป่วยกลุ่มที่ส่งต่อไปรอตรวจ กับแพทย์ ที่จุดบริการโต๊ะ 2  จุดบริการโต๊ะ 2 - จัดช่องทางด่วนให้บริการเข้าตรวจเป็นกลุ่ม แรก โดยจัดห้องตรวจ 3 เป็นห้องให้บริการในกลุ่ม ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป - หลังตรวจเสร็จ แยกใบนำทางให้ผู้ป่วยไปรับยา ที่จุดบริการ ห้องยาเบอร์ 6  จุดบริการห้องยาเบอร์ 6 - ห้องยาคัดแยกใบนำทางที่มีปั๊มตรายาง “ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่มีคิว ” ให้บริการ จัด - จ่ายยา ในกลุ่ม ผู้รับบริการกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มแรก จนกระทั่งรับยากลับบ้าน  ประชาสัมพันธ์ - คัดกรองผู้ป่วยสูงอายุ 70 ปีขึ้น ไป - แจกบัตรที่มีคำว่า “ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่มีคิว ” ( บัตรสีเขียว ) - แนะนำไปยื่นบัตรในตะกร้าสีเขียว ที่จุดบริการโต๊ะคัดกรอง

15 ในชุมชน 2.1 สำรวจ คัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ แบบประเมินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน (ADL) ประเมินภาวะซึมเศร้าและประเมินภาวะสมอง เสื่อม จำแนกกลุ่มตามศักยภาพ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ซึมเศร้าและแยกตัว ลงทะเบียน ติดตามเยี่ยมให้การดูแลต่อเนื่อง

16 2.2 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ รพสต. และแพทย์รพช / รพท ที่ดูแล เครือข่าย แก่ผู้สูงอายุ / ผู้ดูแลติดต่อในกรณี เร่งด่วนหรือขอคำปรึกษา 2.3 ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ บ้านที่มีคุณภาพ (Home Heath Care) เพื่อติดตามและให้การดูแลต่อเนื่อง 2.4 บริการ 1669 นำส่งโรงพยาบาล มีการ ประสานรับ - ส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุที่จำเป็นต้อง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ. อุดรธานี ขับเคลื่อนนโยบาย ลด โรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจเทิด ไท้องค์ราชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google