งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามัคคี วิชาการ งานสำเร็จ เด็ก IQ,EQ ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะชีวิต สุขบัญญัติ 3 ส., 3 อ. ลดหวาน มัน เค็ม พิการ ท.74 ลดปัญหาโรค,ภัยสุขภาพ DHF,AIDS,TB,AF,โรคเรื้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามัคคี วิชาการ งานสำเร็จ เด็ก IQ,EQ ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะชีวิต สุขบัญญัติ 3 ส., 3 อ. ลดหวาน มัน เค็ม พิการ ท.74 ลดปัญหาโรค,ภัยสุขภาพ DHF,AIDS,TB,AF,โรคเรื้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สามัคคี วิชาการ งานสำเร็จ เด็ก IQ,EQ ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะชีวิต สุขบัญญัติ 3 ส., 3 อ. ลดหวาน มัน เค็ม พิการ ท.74 ลดปัญหาโรค,ภัยสุขภาพ DHF,AIDS,TB,AF,โรคเรื้อน อาหารปลอดภัย(ร้านก๋วยเตี๋ยว,น้ำมัน ทอดซ้ำ,ดินประสิว) ส้วม,รร.ส่งเสริม สุขภาพ,ศูนย์เด็กเล็ก,วัดส่งเสริม สุขภาพ,คบส. P ป้องกัน R ฟื้นฟู Rx รักษา นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ชาวอุดรธานี สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข / เศรษฐกิจพอเพียง ชาวอุดรธานี สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข / เศรษฐกิจพอเพียง SERVICE PLAN บูรณาการเชื่อมโยง 3˚- 2˚- 1˚ เขตเมือง,เขตชนบท, แพทย์ทางเลือก,รพ.สต., ฟันเทียม บริการรักษา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ P ส่งเสริม ปรับสิ่งแวดล้อม MS,DM,HT,หัวใจ,สมอง,มะเร็งปาก มดลูก, มะเร็งท่อน้ำดี,มะเร็งเต้านม, สุขภาพจิต,โรคซึมเศร้า, ยาเสพติด, EMS,อุบัติเหตุ นร./เยาวชน (เพศศีกษา) วัยทำงาน วัยสูงอายุ สูงอายุ (คุณภาพชีวิต) ทุพพลภาพ พิการ ท.74 นโยบายสำคัญเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2555

2 สสจ. สสอ. รพศ. รพช. พัฒนาบุคลากร COMPETENCY,KM,LO,Innovation, แผนที่ยุทธศาสตร์,PMQA, การบริหารจัดการที่ดี, เครื่องชี้วัดชัดเจน(KPI), SRRT, ZONE เข้มแข็ง,อำเภอเข้มแข็ง, ระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT), DATA CENTER, ประชาสัมพันธ์ แผนเงินบำรุง, แผน P&P, HA, LA ประกันคุณภาพ, SERVICE PLAN, HosXP, ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม แผนเงินบำรุง, แผน P&P,แผนสุขภาพตำบล, HCA, อปท.เข้มแข็ง, กองทุนสุขภาพ, ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม ชุมชน ภาคีสุขภาพ 5 อ., สมัชชาสุขภาพ, ชมรมสร้างสุขภาพ, หมู่บ้านจัดการสุขภาพ, หมู่บ้านต้นแบบ,แผนชุมชน (เด็ก IQ,EQ ดี,คนไทยไร้พุง, ความดันโลหิต, เบาหวาน, 3 ส, 3อ) ระบบบริหารจัดการ รพ.สต.

3 มฤตยูช่วงออก พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลอุดรธานี

4 จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด ทั้งหมด 51 ราย ปี 2551 ( 1 กันยายน 2551 – 6 ตุลาคม 2551) - พิการนิ้วขาดทั้งหมด 1 ราย - พิการนิ้วขาด 1 นิ้ว จำนวน 19 ราย - พิการนิ้วขาด 2-4 นิ้ว จำนวน 13 ราย - นิ้วมือกระดูกแตก หักและเส้นเอ็นขาด 18 ราย สรุป พิการ 33 รายและทุพลภาพชั่วคราว 18 ราย

5 จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด ทั้งหมด 41 ราย ปี 2552 ( 1 กันยายน 2552 – 6 ตุลาคม 2552) - พิการนิ้วขาด 1 นิ้ว จำนวน 13 ราย - พิการนิ้วขาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ราย - พิการนิ้วขาด 3 นิ้ว จำนวน 3 ราย - พิการนิ้วขาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ราย - พิการนิ้วขาด 5 นิ้ว จำนวน 2 ราย - มือขวาขาด 1 ราย - นิ้วมือกระดูกแตก หักและเส้นเอ็นขาด 16 ราย สรุป พิการ 25 รายและทุพลภาพชั่วคราว 16 ราย

6 จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด ทั้งหมด 101 ราย ปี 2553 ( 1 ตุลาคม 2553 – 26 ตุลาคม 2553) - พิการนิ้วขาด 1 นิ้ว จำนวน 15 ราย - พิการนิ้วขาด 2 นิ้ว จำนวน 10 ราย - พิการนิ้วขาด 3 นิ้ว จำนวน 3 ราย - พิการนิ้วขาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ราย - พิการนิ้วขาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ราย - บาดเจ็บที่บริเวณตา 15 ราย - บาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า 6 ราย - นิ้วมือกระดูกแตกหัก และเส้นเอ็นขาด 49 ราย สรุป พิการ 46 ราย และทุพลภาพชั่วคราว 55 ราย

7 95 % เป็นเด็กชายวัยเรียน ชั้น ป.1 – ป.6

8 สรุปสาเหตุประทัดระเบิด 1. ประกอบใหม่โดยใช้เทป ทำให้เหนียวติดมือ ขณะโยน 2. ประทัดลูกบอลเล็ก สายฉนวนสั้น ทำให้โยน ไม่ทัน 3. โยนไปแล้วไม่ติดไฟ จึงเดินเข้าไปจับขึ้นมา ใหม่และเกิดระเบิดขึ้น 4. ผู้ใหญ่ให้เด็กถือไว้จุดแล้วให้เด็กโยนแต่โยน ไม่ทัน 5. ดัดแปลงใส่ขวด / กระบอกไม้ไผ่ จุดระเบิด

9 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

10 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

11 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

12 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

13 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

14 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

15 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

16 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

17 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

18 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

19 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

20 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

21 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

22 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

23 มาตรการ ปี 2554 - หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วย ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อป้องกันความ รุนแรง - แนะนำและให้ความรู้ในกลุ่มนักเรียนชาย ระดับ ป.1- ป.6 - มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมกำกับอย่าง เคร่งครัด - กวดขันและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อ เป็นการป้องปราม - จัดประชุมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเรื่อง ประทัด - จัดบริเวณและช่วงเวลาในการจุดประทัด

24 กลุ่มผู้ป่วยถูกประทัดระเบิด กลุ่มผู้เล่นประทัด ฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย แลกเปลี่ยนถึงวิธีการเล่น อันก่อให้เกิดสาเหตุดังกล่าว

25

26 ปี 54 มือขาด ? ?

27 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด รายแรกของปีนี้ ( วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ บ้านสามพร้าว อำเภอเมือง )

28 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

29 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด รายที่ สองของปีนี้ ( วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ อำเภอน้ำ โสม )

30 ตัวอย่างประทัดที่ทำให้บาดเจ็บ

31 ตัวอย่างประทัดที่ทำให้บาดเจ็บ

32 ตัวอย่างประทัดที่ทำให้บาดเจ็บ

33 ส้วมเคลื่อนที่ชั่วคราว UDON MODEL

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt สามัคคี วิชาการ งานสำเร็จ เด็ก IQ,EQ ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะชีวิต สุขบัญญัติ 3 ส., 3 อ. ลดหวาน มัน เค็ม พิการ ท.74 ลดปัญหาโรค,ภัยสุขภาพ DHF,AIDS,TB,AF,โรคเรื้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google