งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายสำคัญเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายสำคัญเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายสำคัญเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2555
นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สามัคคี วิชาการ งานสำเร็จ ชาวอุดรธานี สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข / เศรษฐกิจพอเพียง โรคติดต่อ ลดปัญหาโรค,ภัยสุขภาพ DHF,AIDS,TB,AF,โรคเรื้อน เด็ก IQ,EQ ส่งเสริมสุขภาพทักษะชีวิต สุขบัญญัติ ส. , 3 อ ลดหวาน มัน เค็ม โรคไม่ติดต่อ MS,DM,HT,หัวใจ,สมอง,มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งท่อน้ำดี,มะเร็งเต้านม, สุขภาพจิต,โรคซึมเศร้า, ยาเสพติด, EMS ,อุบัติเหตุ นร./เยาวชน (เพศศีกษา) P ส่งเสริม P ป้องกัน วัยทำงาน วัยสูงอายุ ปรับสิ่งแวดล้อม R ฟื้นฟู Rx รักษา อาหารปลอดภัย(ร้านก๋วยเตี๋ยว,น้ำมันทอดซ้ำ,ดินประสิว) ส้วม,รร.ส่งเสริมสุขภาพ,ศูนย์เด็กเล็ก,วัดส่งเสริมสุขภาพ,คบส. <บุหรี่,แอลกอฺฮอร์ (กฎหมาย)> สูงอายุ (คุณภาพชีวิต) ทุพพลภาพ พิการ ท.74 บริการรักษา SERVICE PLAN บูรณาการเชื่อมโยง 3˚- 2˚- 1˚เขตเมือง,เขตชนบท,แพทย์ทางเลือก ,รพ.สต. , ฟันเทียม พิการ ท.74

2 ระบบบริหารจัดการ สสจ. สสอ. พัฒนาบุคลากร COMPETENCY,KM,LO,Innovation,
แผนที่ยุทธศาสตร์,PMQA, การบริหารจัดการที่ดี , เครื่องชี้วัดชัดเจน(KPI) , SRRT, ZONE เข้มแข็ง,อำเภอเข้มแข็ง, ระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) , DATA CENTER, ประชาสัมพันธ์ รพศ. รพช. แผนเงินบำรุง, แผน P&P, HA, LA ประกันคุณภาพ, SERVICE PLAN, HosXP, ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม รพ.สต. แผนเงินบำรุง, แผน P&P,แผนสุขภาพตำบล, HCA,อปท.เข้มแข็ง , กองทุนสุขภาพ, ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม ชุมชน ภาคีสุขภาพ 5 อ., สมัชชาสุขภาพ, ชมรมสร้างสุขภาพ, หมู่บ้านจัดการสุขภาพ, หมู่บ้านต้นแบบ,แผนชุมชน (เด็ก IQ ,EQ ดี ,คนไทยไร้พุง, ความดันโลหิต, เบาหวาน, 3 ส , 3อ)

3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาลอุดรธานี
มฤตยูช่วงออกพรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาลอุดรธานี

4 จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด
ทั้งหมด 51 ราย ปี ( 1 กันยายน 2551 – 6 ตุลาคม 2551) - พิการนิ้วขาดทั้งหมด ราย - พิการนิ้วขาด 1 นิ้ว จำนวน ราย - พิการนิ้วขาด 2-4 นิ้ว จำนวน 13 ราย - นิ้วมือกระดูกแตก หักและเส้นเอ็นขาด ราย สรุป พิการ 33 รายและทุพลภาพชั่วคราว 18 ราย

5 จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด
ทั้งหมด 41 ราย ปี ( 1 กันยายน 2552 – 6 ตุลาคม 2552) - พิการนิ้วขาด 1 นิ้ว จำนวน 13 ราย - พิการนิ้วขาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ราย - พิการนิ้วขาด 3 นิ้ว จำนวน ราย - พิการนิ้วขาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ราย - พิการนิ้วขาด 5 นิ้ว จำนวน 2 ราย - มือขวาขาด ราย - นิ้วมือกระดูกแตก หักและเส้นเอ็นขาด ราย สรุป พิการ 25 รายและทุพลภาพชั่วคราว 16 ราย

6 จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด
ทั้งหมด 101 ราย ปี ( 1 ตุลาคม 2553 – 26 ตุลาคม 2553) - พิการนิ้วขาด 1 นิ้ว จำนวน ราย - พิการนิ้วขาด 2 นิ้ว จำนวน ราย - พิการนิ้วขาด 3 นิ้ว จำนวน ราย - พิการนิ้วขาด 4 นิ้ว จำนวน ราย - พิการนิ้วขาด 5 นิ้ว จำนวน ราย - บาดเจ็บที่บริเวณตา ราย - บาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า ราย - นิ้วมือกระดูกแตกหัก และเส้นเอ็นขาด ราย สรุป พิการ 46 ราย และทุพลภาพชั่วคราว 55 ราย

7 95 % เป็นเด็กชายวัยเรียนชั้น ป.1 – ป.6

8 สรุปสาเหตุประทัดระเบิด
ประกอบใหม่โดยใช้เทป ทำให้เหนียวติดมือขณะโยน ประทัดลูกบอลเล็ก สายฉนวนสั้น ทำให้โยนไม่ทัน โยนไปแล้วไม่ติดไฟ จึงเดินเข้าไปจับขึ้นมาใหม่และเกิดระเบิดขึ้น ผู้ใหญ่ให้เด็กถือไว้จุดแล้วให้เด็กโยนแต่โยนไม่ทัน ดัดแปลงใส่ขวด/กระบอกไม้ไผ่ จุดระเบิด

9 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

10 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

11 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

12 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

13 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

14 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

15 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

16 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

17 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

18 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

19 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

20 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

21 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

22 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด

23 มาตรการ ปี 2554 - หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อป้องกันความรุนแรง แนะนำและให้ความรู้ในกลุ่มนักเรียนชายระดับ ป.1-ป.6 มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมกำกับอย่างเคร่งครัด กวดขันและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อเป็นการป้องปราม จัดประชุมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเรื่องประทัด จัดบริเวณและช่วงเวลาในการจุดประทัด

24 กลุ่มผู้ป่วยถูกประทัดระเบิด
กลุ่มผู้เล่นประทัด ฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย แลกเปลี่ยนถึงวิธีการเล่น อันก่อให้เกิดสาเหตุดังกล่าว

25

26 ปี 54 มือขาด ? ?

27 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด
รายแรกของปีนี้ (วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ บ้านสามพร้าว อำเภอเมือง )

28 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด
รายแรกของปีนี้ (วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ บ้านสามพร้าว อำเภอเมือง )

29 ผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัด
รายที่ สองของปีนี้ (วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ อำเภอน้ำโสม )

30 ตัวอย่างประทัดที่ทำให้บาดเจ็บ

31 ตัวอย่างประทัดที่ทำให้บาดเจ็บ

32 ตัวอย่างประทัดที่ทำให้บาดเจ็บ

33 ส้วมเคลื่อนที่ชั่วคราว UDON MODEL

34 ส้วมเคลื่อนที่ชั่วคราว UDON MODEL

35 ส้วมเคลื่อนที่ชั่วคราว UDON MODEL

36 ส้วมเคลื่อนที่ชั่วคราว UDON MODEL


ดาวน์โหลด ppt นโยบายสำคัญเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google