งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 M AT. ผู้เรียนแบบที่ 1 ขว า ซ้า ย ขว า ซ้า ย ขว า ซ้า ย ขว า ผู้เรียนแบบที่ 2 ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนแบบที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 M AT. ผู้เรียนแบบที่ 1 ขว า ซ้า ย ขว า ซ้า ย ขว า ซ้า ย ขว า ผู้เรียนแบบที่ 2 ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนแบบที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 M AT

2 ผู้เรียนแบบที่ 1 ขว า ซ้า ย ขว า ซ้า ย ขว า ซ้า ย ขว า ผู้เรียนแบบที่ 2 ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนแบบที่ 4

3 วัฏจักรการเรียนรู้ 8 ขั้น

4 6. สร้าง ชิ้นงานตาม ความถนัด 7. วิเคราะห์ ประยุกต์ใ ช้ 8. แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด กับผู้อื่น 1. สร้าง ประสบก ารณ์ 2. วิเคราะห์ ประสบก ารณ์ 3. ปรับ ประสบการณ์เป็น ความมาคิดรวบ ยอด 4. พัฒนา ความคิดด้วย ข้อมูล 5 ทำตาม แนวคิดที่ กำหนด ความคิดรวบยอด ประสบการณ์ตรง กา ร ลง มือ ป ฏิ บั ติ สัง เกต คิด วิเครา ะห ์ ข ซ ข ซ ซ ข ซ ข

5 ผู้เรียน 4 แบบ แบบที่ 1 มีความสามารถด้านจินตนาการ ( ศิลปิน ) แบบที่ 1 มีความสามารถด้านจินตนาการ ( ศิลปิน ) แบบที่ 2 ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็น เหตุเป็นผล ( นักวิชาการ ) แบบที่ 2 ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็น เหตุเป็นผล ( นักวิชาการ ) แบบที่ 3 ชอบปฏิบัติ มีทักษะ ( นักปฏิบัติ ) แบบที่ 3 ชอบปฏิบัติ มีทักษะ ( นักปฏิบัติ ) แบบที่ 4 ชอบประยุกต์ ( นักสร้างสรรค์ ) แบบที่ 4 ชอบประยุกต์ ( นักสร้างสรรค์ )

6 จิตวิทยาที่ใช้ในการ เรียนการสอน 1. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 2. การเสริมแรง 3. ตัวแบบ

7 ตัวอย่างของการเขียน แผนการสอน แบบ 4 Mat


ดาวน์โหลด ppt 4 M AT. ผู้เรียนแบบที่ 1 ขว า ซ้า ย ขว า ซ้า ย ขว า ซ้า ย ขว า ผู้เรียนแบบที่ 2 ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนแบบที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google