งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 M AT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 M AT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 M AT

2 ผู้เรียนแบบที่ 4 ผู้เรียนแบบที่ 1 ขวา ขวา ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ผู้เรียนแบบที่ 2 ซ้าย ซ้าย ผู้เรียนแบบที่ 3

3 วัฏจักรการเรียนรู้ 8 ขั้น
วัฏจักรการเรียนรู้ 8 ขั้น

4 8. แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น
ประสบการณ์ตรง 1. สร้างประสบการณ์ 8. แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น 2. วิเคราะห์ประสบการณ์ การลง มือ ปฏิ บัติ 7. วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ สัง เกต คิด วิเคราะห์ 3. ปรับประสบการณ์เป็นความมาคิดรวบยอด 6. สร้างชิ้นงานตามความถนัด 4. พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 5 ทำตามแนวคิดที่กำหนด ความคิดรวบยอด

5 ผู้เรียน 4 แบบ แบบที่ 1 มีความสามารถด้านจินตนาการ (ศิลปิน)
แบบที่ 1 มีความสามารถด้านจินตนาการ (ศิลปิน) แบบที่ 2 ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นเหตุเป็นผล (นักวิชาการ) แบบที่ 3 ชอบปฏิบัติ มีทักษะ (นักปฏิบัติ) แบบที่ 4 ชอบประยุกต์ (นักสร้างสรรค์)

6 จิตวิทยาที่ใช้ในการเรียนการสอน
1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. การเสริมแรง 3. ตัวแบบ

7 ตัวอย่างของการเขียนแผนการสอน แบบ 4 Mat


ดาวน์โหลด ppt 4 M AT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google