งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GREEN & CLEAN สาธารณสุขร่วมใจลดภัยโลกร้อน ภายใต้แนวคิดของกรมอนามัย GREEN & CLEAN โรงพยาบาลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GREEN & CLEAN สาธารณสุขร่วมใจลดภัยโลกร้อน ภายใต้แนวคิดของกรมอนามัย GREEN & CLEAN โรงพยาบาลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GREEN & CLEAN สาธารณสุขร่วมใจลดภัยโลกร้อน ภายใต้แนวคิดของกรมอนามัย GREEN & CLEAN โรงพยาบาลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

2 กิจกรรมลดภาวะ โลกร้อน ตามหลัก GREEN โรงพยาบาลสร้างคอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี

3 GREEN Garbage การกำจัดขยะและ การใช้ประโยชน์ จากสิ่งเหลือใช้ Rest room การจัดการส้วมให้ ได้มาตรฐาน HAS Energy ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงาน ทดแทนจาก ชีวภาพ Environment การจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ช่วย ลดโลกร้อน Nutrition รณรงค์อาหาร ปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง หลักการ

4

5 Communication Communication การสื่อสารเพื่อสร้างความ เข้าใจ - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล Communication Communication การสื่อสารเพื่อสร้างความ เข้าใจ - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล Leadership Leadership สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่าง การดำเนินงาน - พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานและสถานบริการลดปัญหาภาวะโลกร้อน - เจ้าหน้าที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัด พลังงาน Leadership Leadership สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่าง การดำเนินงาน - พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานและสถานบริการลดปัญหาภาวะโลกร้อน - เจ้าหน้าที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัด พลังงาน กลยุทธ์

6 Effectiveness Effectiveness ให้บังเกิดผลอย่างมี ประสิทธิภาพ - ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากพลังงาน เช่น ค่าไฟฟ้า / ค่า น้ำประปา / ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ Effectiveness Effectiveness ให้บังเกิดผลอย่างมี ประสิทธิภาพ - ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากพลังงาน เช่น ค่าไฟฟ้า / ค่า น้ำประปา / ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ Activity Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก อย่างมีส่วนร่วม - รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง - สนับสนุนองค์ความรู้การลดภาวะโลกร้อนแก่ อสม./ นักเรียน Activity Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก อย่างมีส่วนร่วม - รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง - สนับสนุนองค์ความรู้การลดภาวะโลกร้อนแก่ อสม./ นักเรียน กลยุทธ์ Networking Networking ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ ดำเนินงาน - ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน กับภาคี เครือข่ายทุกระดับและจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน Networking Networking ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ ดำเนินงาน - ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน กับภาคี เครือข่ายทุกระดับและจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน

7 กิจกรรมลดภาวะ โลกร้อน ตามหลัก GREEN โรงพยาบาลสร้างคอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี

8 GREEN Garbage การกำจัดขยะและ การใช้ประโยชน์ จากสิ่งเหลือใช้ Rest room การจัดการส้วมให้ ได้มาตรฐาน HAS Energy ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงาน ทดแทนจาก ชีวภาพ Environment การจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ช่วย ลดโลกร้อน Nutrition รณรงค์อาหาร ปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง หลักการ

9 G=Garbage G=Garbage การกำจัดขยะและการใช้ประโยชน์ จากสิ่งเหลือใช้

10 ธนาคารขยะ

11 R=Rest room R=Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS

12 E=Energy E=Energy ประหยัดพลังงานและใช้พลังงาน ทดแทนจากชีวภาพ

13 นโยบายประหยัดพลังงาน

14 E=Energy E=Energy ประหยัดพลังงานและใช้พลังงาน ทดแทนจากชีวภาพ

15 E=Environment E=Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลก ร้อน จัดทำสระน้ำปล่อยปลาและ ปลูกพืชรอบสระน้ำ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ให้ดูสวยงาม การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ให้ดูสวยงาม

16 N=Nutrition N=Nutrition รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ใช้ใบเตย ใบตะไคร้หอม แทน น้ำยาดับกลิ่นในห้องส้วม * ดำเนินการในโรงครัว * ดำเนินการในครอบครัวบุคลากร * สนับสนุนชุมชน

17

18

19 สวัสดี เด้อ


ดาวน์โหลด ppt GREEN & CLEAN สาธารณสุขร่วมใจลดภัยโลกร้อน ภายใต้แนวคิดของกรมอนามัย GREEN & CLEAN โรงพยาบาลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google