งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธารณสุขร่วมใจลดภัยโลกร้อน ภายใต้แนวคิดของกรมอนามัย GREEN & CLEAN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธารณสุขร่วมใจลดภัยโลกร้อน ภายใต้แนวคิดของกรมอนามัย GREEN & CLEAN"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธารณสุขร่วมใจลดภัยโลกร้อน ภายใต้แนวคิดของกรมอนามัย GREEN & CLEAN
โรงพยาบาลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

2 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
ตามหลัก GREEN โรงพยาบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

3 GREEN หลักการ Garbage การกำจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้
Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS GREEN Energy ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน Nutrition รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

4 C L E A N กลยุทธ์หลัก Clean
Communication การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ Leader สร้างบทบาทนำ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน Efficiency ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม Network ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน C L E A N

5 กลยุทธ์ Communication การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล Leadership สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินงาน -พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและสถานบริการลดปัญหาภาวะโลกร้อน -เจ้าหน้าที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงาน

6 กลยุทธ์ Effectiveness ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
-ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากพลังงาน เช่น ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม -รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง -สนับสนุนองค์ความรู้การลดภาวะโลกร้อนแก่ อสม./นักเรียน Networking ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน -ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน กับภาคีเครือข่ายทุกระดับและจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน

7 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
ตามหลัก GREEN โรงพยาบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

8 GREEN หลักการ Garbage การกำจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้
Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS GREEN Energy ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน Nutrition รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

9 G=Garbage การกำจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้

10 ธนาคารขยะ

11 R=Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS

12 E=Energy ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ

13 นโยบายประหยัดพลังงาน

14 E=Energy ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ

15 E=Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ดูสวยงาม จัดทำสระน้ำปล่อยปลาและปลูกพืชรอบสระน้ำ

16 N=Nutrition รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
* ดำเนินการในโรงครัว * ดำเนินการในครอบครัวบุคลากร * สนับสนุนชุมชน ใช้ใบเตย ใบตะไคร้หอม แทนน้ำยาดับกลิ่นในห้องส้วม

17

18

19 สวัสดีเด้อ


ดาวน์โหลด ppt สาธารณสุขร่วมใจลดภัยโลกร้อน ภายใต้แนวคิดของกรมอนามัย GREEN & CLEAN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google