งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนสร้างสรรค์ หญิงตั้งครรภ์ไม่ขาดไอโอดีน. - เมื่อ พ. ศ. 2551-2552 พบไอคิวเฉลี่ย 91 จุด ( ไอคิวเฉลี่ยปกติ 90-110 จุด ) อีกทั้งผลการ สำรวจพัฒนาการในเด็กอายุต่ำกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนสร้างสรรค์ หญิงตั้งครรภ์ไม่ขาดไอโอดีน. - เมื่อ พ. ศ. 2551-2552 พบไอคิวเฉลี่ย 91 จุด ( ไอคิวเฉลี่ยปกติ 90-110 จุด ) อีกทั้งผลการ สำรวจพัฒนาการในเด็กอายุต่ำกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนสร้างสรรค์ หญิงตั้งครรภ์ไม่ขาดไอโอดีน

2 - เมื่อ พ. ศ. 2551-2552 พบไอคิวเฉลี่ย 91 จุด ( ไอคิวเฉลี่ยปกติ 90-110 จุด ) อีกทั้งผลการ สำรวจพัฒนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของกรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบพัฒนาการสมวัย ลดลง - ปี 2552 มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 72 ปี 2547 ร้อยละ 71 และปี 2550 ลดลงเหลือ ร้อยละ 67 - ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ในทารก แรกเกิด ( แสดงภาวะพร่องสารไอโอดีนใน ทารกแรกเกิด ) พบ ร้อยละ 15.2 ( การสำรวจ สถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศ ไทย, 2552) - อัตราการคัดกรองภาวะขาดสารไอโอดีนใน ทารกแรกเกิด TSH >11.2 mq/l อำเภอนา หว้า คิดเป็นร้อยละ 5.38 รับผิดชอบ รนพ. สต. นางัว l จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.37 เมื่อสำรวจร้านค้าที่ใช้เกลือไอโอดีนคุณภาพ เป็น ร้อยละ 72.72 1 ใน 3 โรงเรียน ยังมีการใช้เกลือไม่ได้มาตรฐาน การสำรวจการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน สุ่มตรวจ 250 หลังคาเรือน พบ มีการใช้เกลือที่มี คุณภาพ เพียง 78 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.34 ซึ่งถือว่าไม่ผ่าน มาตรฐาน ประเ ทศ ตำบล นางัว

3 เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า เกลือบริโภค / น้ำปลา / สารปรุงรส เกลืออุตสาหกรรมอาหาร / อาหารสัตว์ คุณภาพโรงงาน / เกลือ ทะเบียน อย. เกลือ ระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ / เด็กเล็ก TSH ทารกแรกเกิด คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน  แหล่งผลิต  ร้านค้า  ครัวเรือน พัฒนาการเด็ก สร้างกระแสสังคม สื่อสารให้ผู้บริหาร สื่อสารความเสี่ยง สื่อสารสาธารณะ ภาคี เครือข่ายสื่อ การบริหารจัดการ และสร้างความ เข้มแข็งภาคีเครือข่าย หน่วยงานรัฐ ภูมิภาค จังหวัด /สสจ. / อสจ. / ปศจ. ฯลฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการเกลือ ชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน วิจัย และปฏิบัติการ เฝ้าระวัง Sentinel ความสัมพันธ์ไอโอดีน กับพัฒนาการเด็ก มาตรการเสริม คู่มือปฏิบัติงาน จังหวัด / อปท. / อสม. การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. 2553 - 2555

4 แนวทางการ ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ สถานบริการ ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ บริการที่มีคุณภาพ ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ติดตามรักษา. เสริมเกลือไอโอดีน วิตามินเสริม ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ส่งเสริม การได้รับสารไอโอดีน ชุมชน ร่วมกันใช้และส่งเสริม การใช้ไอโอดีนใน ครัวเรือน อปท. 1. จัดทำแผนแก้ไข ปัญหาไอโอดีนโดย ใช้ งบท้องถิ่น 2. สร้างค่านิยม “ การบริโภคไอโอดีน ” 3. สนับสนุนการใช้ มาตรการ ป้องกันและควบคุม การขาดไอโอดีน 4. รณรงค์ป้องกัน การขาดสาร ไอโอดีน 5. สนับสนุน เกลือ ไอโอดีน และ ผลิตภัณฑ์เสริม ไอโอดีน โรงเรียน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ อาหารกลางวันปรุงด้วยเกลือ เสริมไอโอดีนและผลิตภัณ์ เสริมไอโอดีน

5 1. เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิง ตั้งครรภ์ 2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหา 3. เพื่อพัฒนาความรู้ นวตกรรม ในการ แก้ไขปัญหา ไอโอดีน 4. เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการ จัดการสุขภาพในการ ป้องกันการขาดสารไอโอดีนด้วย ตนเอง (self management)

6 การ ดำเนินงาน

7 สถาน บริการ การให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่

8 สมองที่ได้รับไอโอดีนอย่าง เพียงพอ ไอโอดีนสำคัญ อย่างไร ? ที่มา : ข้อมูลจาก UNICEF สมองที่ขาด ไอโอดีน  ช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและเซลล์ ประสาท โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์  ภาวะขาดสารไอโอดีนเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบ ต่อระดับไอคิว ( ทำให้ระดับไอคิวต่ำลง 10-15 จุด )

9 พื้นที่ขาดไอโอดีน เด็ก IQ ลดลง 13.5 จุด หญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน เด็ก IQ ลดลง 30 จุด แม่ที่มีโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนเด็ก IQ น้อยกว่า 85 เด็กแรกเกิดที่พร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน IQ ลด เหลือ 70-80 ทันที เพราะเรารู้ว่า

10 การ ดำเนินงาน สถาน บริการ การให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่

11 การ ดำเนินงาน สถาน บริการ การให้ความรู้โดยแกนนำภาคีเครือข่าย

12 อย. น้อย ตรวจร้านอาหารโรงเรียน * มอบเกลือไอโอดีนให้นักเรียน การ ดำเนินงา น โรงเรี ยน

13 เป็นตัวแทนอำเภอ สู่รางวัล ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนอำเภอ สู่รางวัล ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศชมรมอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลนาหว้า และรางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา รร. นา งัวราษฎร์รังสรรค์ ปี 2555

14 การ ดำเนินงาน เกิดนวตกรรมชุมชน เมนูชุมชน เมนู 4 หมู่ ชูรส ไอโอดีน

15 เกิดนวตกรรม การจัดการสุขภาพ ของหญิงตั้งครรภ์ บันทึกรัก แม่จ๋า หนูไม่อยากเป็นโรค เอ๋อ

16 บันทึกรัก แม่จ๋า หนูไม่อยากเป็นโรค เอ๋อ

17 บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานว ตกรรม / ผลงานนวตกรรม การส่งเสริมการใช้ไอโอดีน การให้ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ จะทำให้เกิดการปรับทัศนคติ พฤติกรรม การทำงานในบริบท ชุมชน การปรับ ลด เป็นไปได้ยาก จะต้องพยายามให้เกิด ทางเลือกสุขภาพมากที่สุด

18 ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ การแสวงหาความรู้ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การเรียนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การเห็นศักยภาพของชุมชน

19 ป.1 ดุเป็น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่มีไอโอดีน ดูฉลากให้ได้ มาตรฐาน ป.2 ปรุงเป็น ผลิตภัณฑ์เสริม ไอโอดีน เมื่อสุก แล้วยกลงแล้ว ค่อยเติม หลีกเลี่ยงกินร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ถั่วดิบ กะหล่ำดิบ ป. 3 คิดเป็นรู้ว่า ตนเองต้องได้ ปริมาณไอโอดีนเท่าไรจึงเพียงพอ ในแต่ละวัน ป้องกันขาดสารไอโอดีน ด้วยหลัก 3 ป.

20 นวตกรรม “ ปลาร้า สมุนไพรไอโอดีน ” นวตกรรม “ ปลาร้า สมุนไพรไอโอดีน ” ร่วมกับโรงเรียนและ อปท. ร่วมกับโรงเรียนและ อปท. โครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียน โรงเรียนชุมชนนางัว

21


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนสร้างสรรค์ หญิงตั้งครรภ์ไม่ขาดไอโอดีน. - เมื่อ พ. ศ. 2551-2552 พบไอคิวเฉลี่ย 91 จุด ( ไอคิวเฉลี่ยปกติ 90-110 จุด ) อีกทั้งผลการ สำรวจพัฒนาการในเด็กอายุต่ำกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google