งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้นมมารดา และการสร้างสาย สัมพันธ์ นโยบายส่งเสริมนม แม่ของกระทรวง โรงพยาบาล ส่งเสริมนมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้นมมารดา และการสร้างสาย สัมพันธ์ นโยบายส่งเสริมนม แม่ของกระทรวง โรงพยาบาล ส่งเสริมนมแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การให้นมมารดา และการสร้างสาย สัมพันธ์ นโยบายส่งเสริมนม แม่ของกระทรวง โรงพยาบาล ส่งเสริมนมแม่

3 บริบทของหน่วยงาน หอผู้ป่วยบริบาลทารกที่ เจ็บป่วยต้องดูแลใกล้ชิด มีทารกที่มีปัญหาน้ำหนักตัว น้อย หายใจเร็ว การดูดกลืน ไม่ดี มีทารกที่ถูกแยกจากมารดา นาน พัฒนาการช้า

4 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ในการมาให้นม ภาวะทางร่างกายของมารดา ( เจ็บ แผล อ่อนเพลีย ซีด เวียนศีรษะ ) ภาวะทางจิตใจของมารดา ( เศร้า โดดเดี่ยว ไร้คุณค่า ) ความเชื่อ ค่านิยม ของครอบครัว มารดาบ้านไกล มาเยี่ยมไม่บ่อย ไม่มีห้องให้มารดาเฝ้าตลอด ปัญหาทางเศรษฐกิจของ ครอบครัว

5 ตามแล้วไม่มารับ ตามมาฝึกเลี้ยงบุตรแล้วมา ไม่ได้ ไม่มา มารับบุตรกลับแล้วไม่ สามารถดูแลได้ดี เด็กกลับมา admit ด้วย ภาวะแทรกซ้อน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ มารับบุตรกลับบ้าน

6 ผลกระทบที่ทารกได้รับ ทารกไม่ได้รับนมมารดา ทารกไม่ได้รับสารอาหารบางตัวที่ มีอยู่ในนมมารดาเท่านั้น ไม่เกิดสายสัมพันธ์ มารดาทารก พัฒนาการไม่ค่อยดี ( น้ำหนักขึ้น ช้า ร้องไห้มาก หลับน้อย ) มีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์เมื่อ โตขึ้น

7 แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้น มีความสะดวก มี คำแนะนำ เข้าถึงได้ง่าย สบายกาย สบายใจ ไม่ รู้สึกถูกบังคับ ให้โอกาส มีทางเลือก ไม่กระทบเศรษฐกิจ

8 การปรับเปลี่ยน เก้าอี้สนามที่สามารถเอนหลัง ได้มากและมีพื้นที่กว้าง หมอนวางแขนกันเมื่อย มีห้องให้นมที่มิดชิดและเป็น ส่วนตัว การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพมารดา ใกล้ชิดพยาบาลสามารถแนะนำได้ สะดวก ห้องพักในโรงพยาบาล

9 หอผู้ป่วย Sub NICU

10

11

12

13 มีห้องให้นมที่มิดชิดและเป็นส่วนตัว

14 เก้าอี้สนามที่สามารถเอนหลัง ได้มากและมีพื้นที่กว้าง

15 หมอนวางแขน กันเมื่อย

16

17 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพมารดา

18 บอร์ดความรู้ ต่าง ๆ

19 ใกล้ชิดพยาบาลสามารถแนะนำได้สะดวก

20 การให้ทางเลือก กรณีที่มารดาต้องการอยู่ให้นม บุตรสามารถทำได้หลายกรณี  ไป - กลับ ( บ้านใกล้ )  มีห้องพักให้ เบิกข้าวให้ สามมื้อ ตอนกลางวันสามารถอยู่ให้นม บุตรได้ตลอดเวลา ประมาณ 20.00 น ให้ไปพักผ่อนที่ห้องพัก ( สามารถพักได้มากที่สุด 3 คน )

21 ผลที่ได้รับ ทารกมีโอกาสได้รับนมมารดา ส่งเสริมพัฒนาการทารก ส่งเสริม สายใยรัก มารดาไม่เครียด ไม่ปวดหลัง สามารถงีบหลับได้บางครั้ง น้ำนมไหลได้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ระหว่างมารดา ด้วยกัน

22 เพิ่มพูนความรู้จากบอร์ดด้านข้าง ผ่อนคลายความเครียดจาก หนังสือและรูปภาพ มีกำลังใจในการเลี้ยงดูบุตร สามารถสังเกตความผิดปกติของ บุตรขณะดูดนม โดยมีพยาบาล อยู่ให้คำปรึกษาตลอด มีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตร เมื่อรับกลับบ้าน ผลที่ได้รับ

23 การใช้ประโยชน์ของห้องให้คุ้มค่า คุ้มทุน ( เริ่มปฏิบัติ ) ปรับใช้เป็นห้องให้สุขศึกษาและ คำแนะนำก่อนรับบุตรกลับบ้าน ปรับใช้เป็นห้องประเมิน พัฒนาการเด็กที่เคย admit และมา FU โดยมารดาพามา เยี่ยม ปรับใช้เป็นห้องส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ ( โยคะแบบง่าย พักผ่อนยามว่าง )

24 ปรับใช้เป็นห้องนวดกระตุ้น พัฒนาการ และการจัดกระดูก และกล้ามเนื้อ ( มีพยาบาลที่ได้รับ การอบรมมณีเวช ) ปรับใช้เป็นห้องให้คำปรึกษากรณี unwanted child, มารดา HIV ( มี พยาบาลปริญญาโท จิตวิทยาการ ปรึกษา ) ปรับใช้เป็นห้องตรวจหูทารก การใช้ประโยชน์ของห้องให้คุ้มค่า คุ้ม ทุน ( โครงการในอนาคต )


ดาวน์โหลด ppt การให้นมมารดา และการสร้างสาย สัมพันธ์ นโยบายส่งเสริมนม แม่ของกระทรวง โรงพยาบาล ส่งเสริมนมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google