งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

N I C U โรงพยาบาลนครพิงค์. (Box of love) นวัตกรรม “ กล่องดวงใจ ” (Box of love) หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "N I C U โรงพยาบาลนครพิงค์. (Box of love) นวัตกรรม “ กล่องดวงใจ ” (Box of love) หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 N I C U โรงพยาบาลนครพิงค์

2

3 (Box of love)

4 นวัตกรรม “ กล่องดวงใจ ” (Box of love) หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

5 ความเป็นมา  การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะ สุดท้ายมีความละเอียดอ่อนและมี ขั้นตอนที่ซับซ้อนแตกต่างจากการ ดูแลผู้ป่วยทั่วไป

6 วัตถุประสงค์  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ทารกแรกเกิดระยะสุดท้าย ( การ จัดการกับศพ )

7 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับบริการ บิดามารดาของผู้ป่วยทารกแรกเกิด ระยะสุดท้าย และบุคลากรพยาบาล ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ บิดามารดาของผู้ป่วยทารกแรกเกิด ระยะสุดท้าย และบุคลากรพยาบาล ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่

8 แนวคิดการสร้างนวัตกรรม  การดูแลด้านร่างกาย และจิต วิญญาณโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่ง ความเป็นมนุษย์ทั้งของทารกและ ครอบครัว เป็นหัวใจสำคัญของการ ดูแลทารกแรกเกิดระยะสุดท้าย โดยเฉพาะการจัดการกับศพ ซึ่งมี ความละเอียดอ่อนและไวต่อ ความรู้สึกของบิดามารดา

9 การนำผลงานไปใช้ / วิธี ดำเนินงาน  การจัดการกับศพผู้ป่วยทารก แรกเกิดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ( ซึ่ง กระทำภายหลังการให้บิดา มารดารวมถึงญาติเข้ามามีส่วน ร่วมดูแล ทำพิธีขออโหสิกรรม และไว้อาลัย )

10  อุปกรณ์  กล่องแข็งขนาด. ขนาด 9x18, 7x 18 ( แล้วแต่น้ำหนักและความยาว ของทารก )  กระดาษห่อของขวัญ  พลาสติกกันกระแทก  สกอตเทป การผลิตนวัตกรรม

11

12 ขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยถึงแก่ กรรม พยาบาลเริ่มถอดอุปกรณ์ การแพทย์ออกจากตัวผู้ป่วย

13 ให้บิดามารดาเช็ดตัว ทำความ สะอาดร่างกาย และสวมใส่เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ป่วย ให้บิดามารดาเช็ดตัว ทำความ สะอาดร่างกาย และสวมใส่เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ป่วย

14 แพทย์ พยาบาล และบิดามารดา ร่วมทำพิธีขออโหสิกรรมและไว้ อาลัยให้แก่ผู้ป่วย

15 แพทย์ พยาบาล และบิดามารดา ร่วมกันบรรจุร่างของผู้ป่วยลงใน กล่องดวงใจ

16 ส่งมอบให้หน่วยรักษาศพดูแล ต่อไป

17 ผลลัพธ์ 1. บุคลากรพยาบาลผู้ดูแลและบิดา มารดามีความพึงพอใจในการดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยเฉพาะการ จัดการกับศพ 2. เป็นการนำกล่องกระดาษที่ใช้ แล้วมารีไซเคิล และสร้างคุณค่า ของงาน

18 แผนภูมิแสดงความพึงพอใจ

19 แนวทางการพัฒนาใน อนาคต เปิดโอกาสให้บิดามารดาและ ครอบครัวร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเขียนความในใจเพื่อไว้อาลัยให้ บุตรเป็นครั้งสุดท้าย

20 บทเรียนเพื่อแบ่งปัน อยู่เพื่อรัก … จากไปเพื่อรำลึกถึง


ดาวน์โหลด ppt N I C U โรงพยาบาลนครพิงค์. (Box of love) นวัตกรรม “ กล่องดวงใจ ” (Box of love) หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google