งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมเลือดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมเลือดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมเลือดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
จุติรุ่ง แพทย์โอสถ นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี

2 การคัดเลือกผู้ป่วยส่งกลับรับเลือดที่ รพ. ใกล้บ้าน
ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีผล Screening antibody เป็น Negative

3 การเชื่อมต่อรายชื่อผู้ป่วย
LAB โรงพยาบาลชุมชน มีรายชื่อผู้ป่วยส่งกลับ รับเลือด ตรงกับ รายชื่อ ที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานีมี

4 ตารางรายชื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย อำเภอ.................
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย นางสดใส แสนดี นายธนชล ใจดี นางคำแปลง ดีคำ นางสาวนิรมล นาจา

5 การขอโลหิตให้ผู้ป่วย
LAB โรงพยาบาลชุมชน โทรประสานห้องจ่ายเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี - แจ้งชื่อผู้ป่วยที่ต้องการรับเลือด - จำนวนและชนิดเลือดที่ต้องการใช้ ( โทร ต่อ 1252 )

6 การรับโลหิต ผู้มารับเลือดให้นำกระติกมาพร้อมน้ำแข็ง (ice pack)

7 ขั้นตอนการขอเลือดผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
LAB โทรประสานขอเลือด แจ้งชื่อผู้ป่วย,ชนิดเลือด ,จำนวน รถโรงพยาบาลชุมชนมารับเลือด

8 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาธนาคารเลือด
ผู้ประสานงานโครงการ คุณ ศุภวัลย์ คำชาย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาธนาคารเลือด โทร ต่อ 1252

9 บทบาทงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี
จัดหาโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย เป็นที่ปรึกษาให้กับงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนในการเตรียมโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

10 บทบาทงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอำเภอ
จัดเตรียมโลหิตที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ประสานการจัดหาโลหิตสำหรับผู้ป่วยกับโรงพยาบาลอุดรธานี

11 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมเลือดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google