งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551
ราย * ค่าเฉลี่ย ปี ,925 ราย/วัน ( %) * ค่าเฉลี่ย ปี ,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,792 ราย/วัน

3 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549- 2551
ราย * ค่าเฉลี่ย ปี ,429 ราย/วัน ( %) * ค่าเฉลี่ย ปี ,510 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,446 ราย/วัน

4 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2549 - 2551
ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี % ( -0.08%) * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี %

5 ผู้ป่วยในนอน รพ.เฉลี่ยคนละ (วัน) ปี 2548-2551
ค่าเฉลี่ยปี วัน (-0.25%) * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน

6 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี 2549-2551
: ผู้ป่วยจำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 51 = (- 0.46%) * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

7 Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551
นาที Start

8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF,DHF) จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549–2551 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2551)
คน อัตราป่วย 9.39 ต่อแสนประชากร เดือน มค-เมย. สูงกว่าค่า median แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

9 Question

10 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

11 รายรับกระแสเงินสดเงินบำรุง ปี 2549-2551
บาท เดือน เมษายน รวม 12,650, บาท เงินบำรุงโรงพยาบาล 11,645, บาท รพ.สาขา รวม , บาท ศรีดอนไชย , บาท รพ.แม่และเด็ก , บาท สสจ.เชียงใหม่ , บาท ศูนย์แพทย์ดอนแก้ว , บาท ตรวจสุขภาพ บาท

12 เดือนเมษายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 226,701,938.92 บาท
*เงินบำรุงคงเหลือ 300,288, บาท * มูลค่าคงคลัง ,497, บาท * หนี้สินคงค้าง ,884, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 1, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ,586, บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 226,701, บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 122,058, บาท) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 111,778, บาท

13 มูลค่าคงคลัง ปีงบประมาณ 2551 เปรียบเทียบปี 2549-2550
บาท เดือน เมย.51 (เกินประมาณการ 59.3%) *คลังพัสดุ ,426, บาท *คลังยา 39,212, บาท *คลังอื่น ๆ 9,858, บาท

14 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50-เมย
รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค.50-เมย.51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) บาท -11.14% +20.56% + 5.20% -39.72%

15 ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม 50 - เมษายน 2551
บาท

16 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่าย
บาท

17 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบบุคลากร
ล้านบาท

18 มูลค่าการใช้สินค้า (ตค.50-พค.51)
หมวด จัดสรร สั่งซื้อ รับเข้าคลัง จ่าย % ใช้สินค้า คลังพัสดุ 1.ค่าจ้าง 36.1 16.2 16.6 44.9% 2.วัสดุทั่วไป 31.4 16.4 16.8 15.7 50.0% 3.วัสดุวิทย์ 91.6 53.8 54.8 53.3 58.2% 4.ครุภัณฑ์ 88.6 20.2 23.1 22.1 24.9% 5. สิ่งก่อสร้าง 63.5 3.1 1.7 2.7% คลังยา 1. ED. 219.0 133.5 126.4 111.6 51.0% 2. NED. 110.0 74.5 71.9 65.6 59.6% 3.เวชภัณฑ์ 18.0 11.7 9.8 54.4%

19 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 =

20 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
(รวมงบลงทุนรอจ่าย)

21 การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปี 2552
หน่วยงานขอตั้งรายจ่าย มิย. – 14 กค ครุภัณฑ์ (การแพทย์ / มิใช่การแพทย์ /คอมพิวเตอร์) - อาคาร สิ่งก่อสร้าง - แผนงาน / โครงการ - แผนฝึกอบรม ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี มิย. คณะทำงานลงพื้นที่(สำรวจความต้องการ เหตุผล/ความจำเป็น) กค. รวมรวม / ตรวจสอบข้อมูล (พัสดุ,บัญชี,ฝ่ายแผนงาน) กค พิจารณาจัดสรร - คณะทำงานพิจารณา กค - ผู้บริหารพิจารณา สค จัดทำ / อนุมัติแผน / แจ้งประกาศ กย โปรแกรมจัดสรรครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

22

23 การเข้าสู่โปรแกรม หน้าจอที่ใช้เข้าระบบ

24 กรอกชื่อ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่โปรแกรม
ระบบจะแจ้งผลการเข้าสู่ระบบ การเข้าสู่ระบบสำเร็จ การเข้าสู่ระบบผิดพลาด

25 ปุ่มใช้งานของแต่ละหน้าจอ
แถบเมนูการใช้งาน ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน และ โครงการ แผนพัฒนาบุคลากร ออกจากระบบ ปุ่มใช้งานของแต่ละหน้าจอ อยู่ด้านล่างของหน้าจอการใช้งาน

26 แถบเมนูสถานะ เพื่อแจ้งสถานะต่าง ๆ
ด้านซ้ายของหน้าจอ

27 หน้าจอ การใช้งาน ครุภัณฑ์

28 หน้าจอ อาคาร/สิ่งก่อสร้าง

29 หน้าจอแผนงาน/โครงการ

30 หน้าจอ แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

31 หน้าจอ แผนพัฒนาบุคลากร

32 การเรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบ/แก้ไข/ลบ
คลิกปุ่ม เรียกดู 1. เมื่อต้องการเรียกดูเพื่อทำการแก้ไข ให้คลิกที่ แก้ไข ข้อมูล จะปรากฏบนฟอร์มที่ใช้ในการกรอกข้อมูล เพื่อให้ทำการแก้ไขต่อไป 2. เมื่อต้องการลบ ให้คลิกที่ check box ที่อยู่ข้างหน้าข้อมูล 3. เมื่อต้องการลบทั้งหมด ให้คลิกที่ check box ที่อยู่ที่แถบสีฟ้า

33 การออกจากระบบ คลิกที่แถบเมนูด้านบน “ออกจากระบบ” ปิดหน้าต่าง ของ IE

34 Question สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google