งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551 ราย ( + 2.77%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,925 ราย / วัน ( + 2.77%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน ( + 2.77%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,925 ราย / วัน ( + 2.77%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน

3 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549- 2551 ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,429 ราย / วัน ( - 2.33%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,446 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,429 ราย / วัน ( - 2.33%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,446 ราย / วัน

4 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2549 - 2551 ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี 51 100.84% ( -0.08%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29% * ค่าเฉลี่ยปี 51 100.84% ( -0.08%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29%

5 ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ ( วัน ) ปี 2548- 2551 วัน ค่าเฉลี่ยปี 51 4.00 วัน (-0.25%) * ค่าเฉลี่ยปี 50 4.02 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 49 4.40 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 48 5.47 วัน

6 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี 2549-2551 : ผู้ป่วย จำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 51 = 35.18 (- 0.46%) * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

7 Cycle time OPD. โดยรวม ปี 2549 - 2551 นาที Star t

8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF,DHF) จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2549–255 1 ( ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2551) คนคน อัตราป่วย 9.39 ต่อแสนประชากร เดือน มค - เมย. สูงกว่าค่า median แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

9

10 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

11 รายรับกระแสเงินสดเงินบำรุง ปี 2549-2551 บาท เดือน เมษายน 2551 รวม 12,650,205.60 บาท เงินบำรุงโรงพยาบาล 11,645,234.60 บาท รพ. สาขารวม 834,390.00 บาท ศรีดอนไชย 493,370.00 บาท รพ. แม่และเด็ก 31,316.00 บาท สสจ. เชียงใหม่ 312,704.00 บาท ศูนย์แพทย์ดอนแก้ว 42,881.00 บาท ตรวจสุขภาพ 115.700.00 บาท

12 * หนี้สินคงค้าง 71,884,010.18 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 1,702.076.16 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 73,586,086.34 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 300,288,025.26 บาท * มูลค่าคงคลัง 55,497,284.34 บาท เดือนเมษายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ปลอดหนี้ ) 226,701,938.92 บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 122,058,036.63 บาท ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 111,778,037.20 บาท

13 มูลค่าคงคลัง ปีงบประมาณ 2551 เปรียบเทียบปี 2549-2550 บาท เดือน เมย.51 ( เกิน ประมาณการ 59.3%) * คลังพัสดุ 9,426,335.36 บาท * คลังยา 39,212,342.30 บาท * คลังอื่น ๆ 9,858,606.68 บาท

14 รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ( เดือนตค.50- เมย.51) รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ( เดือนตค.50- เมย.51) ( ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี ) บาท + 5.20% +20.56% -39.72% -11.14%

15 ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม 50 - เมษายน 2551 บาท

16 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนก ตามหมวดจ่าย บาท

17 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบบุคลากร ล้านบาท

18 มูลค่าการใช้สินค้า ( ตค.50- พค.51) หมวด จัดส รร สั่งซื้อ รับเข้า คลัง จ่าย % ใช้ สินค้า คลังพัสดุ 1. ค่าจ้าง 1. ค่าจ้าง36.116.216.616.2 44.9 % 2. วัสดุ ทั่วไป 2. วัสดุ ทั่วไป31.416.416.815.7 50.0 % 3. วัสดุ วิทย์ 3. วัสดุ วิทย์91.653.854.853.3 58.2 % 4. ครุภัณฑ์ 4. ครุภัณฑ์88.620.223.122.1 24.9 % 5. สิ่งก่อสร้าง 5. สิ่งก่อสร้าง63.53.11.71.7 2.7% คลังยา 1. ED. 1. ED. 219. 0 133.5126.4111.6 51.0 % 2. NED. 2. NED. 110. 0 74.571.965.6 59.6 % 3. เวชภัณฑ์ 3. เวชภัณฑ์18.011.711.79.8 54.4 %

19 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 = 1.026751

20 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

21 การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่าย เงิน บำรุง ปี 2552 หน่วยงานขอตั้งรายจ่าย 4 มิย. – 14 กค.51 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี 52 15-30 มิย. คณะทำงานลงพื้นที่ ( สำรวจความต้องการ เหตุผล / ความ จำเป็น )1-14 กค. รวมรวม / ตรวจสอบข้อมูล ( พัสดุ, บัญชี, ฝ่ายแผนงาน ) 15-18 กค พิจารณาจัดสรร - คณะทำงานพิจารณา 19-30 กค - ผู้บริหารพิจารณา 1- 30 สค จัดทำ / อนุมัติแผน / แจ้งประกาศ 1-15 กย โปรแกรมจัดสรรครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ หน่วยงานขอตั้งรายจ่าย 4 มิย. – 14 กค.51 - ครุภัณฑ์ ( การแพทย์ / มิใช่การแพทย์ / คอมพิวเตอร์ ) - อาคาร สิ่งก่อสร้าง - แผนงาน / โครงการ - แผนฝึกอบรม ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี 52 15-30 มิย. คณะทำงานลงพื้นที่ ( สำรวจความต้องการ เหตุผล / ความ จำเป็น )1-14 กค. รวมรวม / ตรวจสอบข้อมูล ( พัสดุ, บัญชี, ฝ่ายแผนงาน ) 15-18 กค พิจารณาจัดสรร - คณะทำงานพิจารณา 19-30 กค - ผู้บริหารพิจารณา 1- 30 สค จัดทำ / อนุมัติแผน / แจ้งประกาศ 1-15 กย โปรแกรมจัดสรรครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

22 http://192.168.6.42

23 การเข้าสู่โปรแกรม หน้าจอที่ใช้ เข้าระบบ

24 กรอกชื่อ และรหัสผ่าน เพื่อ เข้าสู่โปรแกรม ระบบจะแจ้งผลการเข้าสู่ระบบ การเข้าสู่ระบบสำเร็จการเข้าสู่ระบบผิดพลาด

25 แถบเมนูการใช้งาน 1. ครุภัณฑ์ 2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 3. แผนงาน และ โครงการ 4. แผนพัฒนาบุคลากร 5. ออกจากระบบ อยู่ด้านล่างของหน้าจอการใช้งาน ปุ่มใช้งานของแต่ละหน้าจอ

26 แถบเมนูสถานะ เพื่อแจ้งสถานะ ต่าง ๆ ด้านซ้ายของหน้าจอ

27 หน้าจอ การใช้งาน ครุภัณฑ์

28 หน้าจอ อาคาร / สิ่งก่อสร้าง

29 หน้าจอแผนงาน / โครงการ

30 หน้าจอ แผนงาน / โครงการ ( ต่อ )

31 หน้าจอ แผนพัฒนาบุคลากร

32 การเรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบ / แก้ไข / ลบ คลิกปุ่ม เรียกดู 1. เมื่อต้องการเรียกดูเพื่อทำการแก้ไข ให้คลิกที่ แก้ไข ข้อมูล จะปรากฏบนฟอร์มที่ใช้ในการกรอกข้อมูล เพื่อให้ทำการแก้ไขต่อไป 2. เมื่อต้องการลบ ให้คลิกที่ check box ที่อยู่ข้างหน้าข้อมูล 3. เมื่อต้องการลบทั้งหมด ให้คลิกที่ check box ที่อยู่ที่แถบสีฟ้า

33 การออกจากระบบ 1. คลิกที่แถบเมนูด้านบน “ ออกจากระบบ ” 2. ปิดหน้าต่าง ของ IE

34


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google