งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับ การควบคุมอุณหภูมิ ทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบ โรงพยาบาล นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำเสนอนางสาวจรีลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับ การควบคุมอุณหภูมิ ทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบ โรงพยาบาล นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำเสนอนางสาวจรีลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับ การควบคุมอุณหภูมิ ทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบ โรงพยาบาล นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำเสนอนางสาวจรีลักษณ์ รักษ์ กิตติสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย

2 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา ด้านทารกด้านสิ่งแวดล้อมด้านการปฏิบัติ ภาวะอุณหภูมิกายผิดปกติ preterm

3 Preterm

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนา CPG 2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้ CPG ต่อ อุบัติการณ์ภาวะอุณหภูมิ กายต่ำและภาวะอุณหภูมิกายสูง 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ CPG

5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการ วิจัย กรอบแนวคิดที่ใช้ในการ วิจัย สภาวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งชาติ ของประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research Council, 1998)

6 วิธีการดำเนินการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย วิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research) กลุ่มประชากร 1. ทารกเกิดก่อนกำหนดทุกรายที่อยู่ใน ตู้อบ 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานใน NICU

7 กลุ่มตัวอย่าง 1. ทารกเกิดก่อนกำหนดทุกรายที่อยู่ในตู้อบ ก่อนการใช้ CPG20 ราย หลังการใช้ CPG10 ราย 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานใน NICU ระหว่างที่ใช้ CPG ( แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ) รวม 25 ราย

8 การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ

9 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่ม ตัวอย่าง

10 การดำเนินการวิจัย 1. กำหนดหัวข้อ ทีมผู้พัฒนา และ วัตถุประสงค์ 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ 3. ค้นหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

11 การดำเนินการวิจัย 4. ยกร่างแนวปฏิบัติ 5. ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเมินร่างแนวปฏิบัติ 6. ทดลองใช้แนวปฏิบัติ

12 การดำเนินการวิจัย 7. ทำแผนการเผยแพร่ การนำไปใช้ การ ประเมินผล และการปรับปรุงแนวปฏิบัติ 8. นำแนวปฏิบัติไปใช้ 9. ประเมินผลลัพธ์

13 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. การวัดค่าความเสี่ยง (Relative Risk) ของการ เกิดภาวะอุณหภูมิต่ำและภาวะอุณหภูมิสูงของ ทารก ก่อนและหลังการใช้ CPG 2. การจำแนกความถี่ ร้อยละ ของความคิดเห็น ของผู้ใช้ CPG

14 แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการ ควบคุมอุณหภูมิ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 3 ด้าน 1. ด้านทารก 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่

15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. กลุ่มทารกก่อนการใช้ CPG มีโอกาสเสี่ยงต่อ การเกิดภาวะอุณหภูมิต่ำเป็น 2.27 เท่า ของกลุ่มทารกที่ได้รับการใช้ CPG 2. กลุ่มทารกก่อนการใช้ CPG มีโอกาสเสี่ยงต่อ การเกิดภาวะอุณหภูมิสูงเป็น 4.44 เท่าของ กลุ่มทารกที่ได้รับการใช้ CPG

16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความคิดเห็น ว่า - มีความง่ายในการปฏิบัติ - มีความชัดเจน - มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ - มีความถูกต้อง ตรงประเด็น - มีความพึงพอใจ มากกว่าร้อย ละ 80

17 ปัญหาในขั้นตอนการพัฒนาแนว ปฏิบัติทางคลินิก - ระดับความน่าเชื่อถือและคุณภาพของหลักฐานส่วน ใหญ่อยู่ในระดับ 4 - ความจำกัดด้านโครงสร้างและการทำหน้าที่ของ ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ - ภาวะเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเกิดขึ้น ตลอดเวลา - มีความเปราะบางมีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงที่เป็น อันตรายค่อนข้างสูง

18 ปัญหาในขั้นตอนการนำมาใช้ ด้านทารก การใช้ CPG ใน VLBW, Sepsis ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ตู้อบร่วมกับ photo ที่ไม่มีพัดลมระบาย ความร้อน ด้านบุคลากรพยาบาล ความจำกัดด้านจำนวนบุคลากรพยาบาล ต่อ จำนวนผู้รับบริการ

19 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาและการใช้ แนวปฏิบัติทางคลินิก 1. การพัฒนา CPG จากสหสาขาวิชาชีพ 2. การตระหนักถึงความสำคัญและความรู้สึก เป็นเจ้าของ CPG 3. ความครอบคลุมของ CPG 4. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ CPG ที่เป็น ระบบและต่อเนื่อง

20 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาและการใช้แนว ปฏิบัติทางคลินิก 5. การดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำการใช้ CPG อย่างใกล้ต่อเนื่อง 6. การใช้ความคิดเห็นของผู้ที่มีชื่อเสียงด้าน การดูแลทารกแรกเกิด 7. การเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานที่ ดูแลทารกแรกเกิดอื่นๆ

21 ข้อเสนอแนะ การนำแนวปฏิบัติทางคลินิกฉบับนี้ไปใช้ใน สถาบันอื่นๆ ควรพิจารณาความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น - ด้านสถานที่ - ด้านบุคคลกร - ด้านอุปกรณ์

22

23 ขอบ คุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับ การควบคุมอุณหภูมิ ทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบ โรงพยาบาล นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำเสนอนางสาวจรีลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google