งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี ราย ( +2.98%) * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,176 ราย / วัน ( +2.98%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,116 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน ( +2.98%) * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,176 ราย / วัน ( +2.98%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,116 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน

3 แนวโน้มผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน 10 ปีย้อนหลัง ( ปี ) ราย * อัตราเพิ่ม 9.12% ( ประมาณปีละ 188 คนต่อวัน )

4 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,674 ราย / วัน ( +5.56%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,674 ราย / วัน ( +5.56%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน

5 แนวโน้มผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 10 ปีย้อนหลัง ( ปี ) ราย

6 ผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกหลัก ปี ราย Top 5 ปี 52 Med30.3% Ortho12.0% Surg10.6% Ped8.6% Eye6.9%

7 ผู้ป่วยใน จำแนกตามแผนกหลัก ปี ราย Rank ปี 52 Surg27.6% Med22.4% Obs16.8% Ortho13.1% Ped12.9% Eye6.2% ENT0.6% Dent0.4%

8 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี % (-0.85%) * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ยปี % (-0.85%) * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี %

9 ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ ( วัน ) ปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน (- 1.79%) * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน

10 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี : ผู้ป่วย จำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 = ( %) * ค่าเฉลี่ยปี 51 = * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

11

12 สถานะทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

13 สถานทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552

14 * หนี้สินคงค้าง 74,841, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 8,649, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 83,491, บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 244,520, บาท * มูลค่าคงคลัง 53,179, บาท สถานะการเงิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 161,026, บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 205,614, บาท ) เหลือเงิน - 44,584, บาท ( ไม่ รวมมูลค่าคงคลัง ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 83,212, บาท

15 รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 ( เดือนตค.51- กพ.52) แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี บาท

16 รายรับเงินบำรุง เดือนตุลาคม 51- กุมภาพันธ์ 52 สิทธิ์ประมาณ การ 5 ด. รายรับ ตามแผน ปี 52 รับจริง ปี % 1. UC % 3. ประกันสังคม % 4. ชำระเงิน – OPD % - IPD % 5. ข้าราชการ - OPD % - IPD % 6. อื่น ๆ % รวม % (37.2%) เทียบประมาณการทั้งปี

17 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 51 – กุมภาพันธ์ 52 (5 เดือน ) หมวด ( หน่วย : ล้านบาท ) ประมาณ การ 5 เดือน จ่ายจริง % การใช้ สินค้า 1. งบบุคลากร % - 2. งบดำเนินงาน ( รวม ) % - ค่าจ้าง % วัสดุทั่วไป % วัสดุการแพทย์ % เวชภัณฑ์ยา + มิใช่ ยา % ยาและเวชภัณฑ์ % งบลงทุน ( รวม ) % - ครุภัณฑ์มิใช่ การแพทย์ % ครุภัณฑ์ การแพทย์ % ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง % 6.1 รวม รวม %

18 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 =

19 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

20


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google