งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2550-2552 ราย ( +2.98%) * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,176 ราย / วัน ( +2.98%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,116 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน ( +2.98%) * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,176 ราย / วัน ( +2.98%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,116 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน

3 แนวโน้มผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน 10 ปีย้อนหลัง ( ปี 2541-2552) ราย * อัตราเพิ่ม 9.12% ( ประมาณปีละ 188 คนต่อวัน )

4 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2550- 2552 ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,674 ราย / วัน ( +5.56%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,674 ราย / วัน ( +5.56%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน

5 แนวโน้มผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 10 ปีย้อนหลัง ( ปี 2541-2552) ราย

6 ผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกหลัก ปี 2550-2552 ราย Top 5 ปี 52 Med30.3% Ortho12.0% Surg10.6% Ped8.6% Eye6.9%

7 ผู้ป่วยใน จำแนกตามแผนกหลัก ปี 2550-2552 ราย Rank ปี 52 Surg27.6% Med22.4% Obs16.8% Ortho13.1% Ped12.9% Eye6.2% ENT0.6% Dent0.4%

8 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2550 - 2552 ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี 52 100.23% (-0.85%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 101.09% * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29% * ค่าเฉลี่ยปี 52 100.23% (-0.85%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 101.09% * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29%

9 ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ ( วัน ) ปี 2549-2552 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 52 3.85 วัน (- 1.79%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 4.03 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 50 4.02 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 49 4.40 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 48 5.47 วัน

10 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี 2549- 2552 : ผู้ป่วย จำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 = 30.26 (- 11.01%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 = 34.00 * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

11

12 สถานะทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

13 สถานทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552

14 * หนี้สินคงค้าง 74,841,275.70 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 8,649,741.18 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 83,491,016.88 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 244,520,926.10 บาท * มูลค่าคงคลัง 53,179,352.14 บาท สถานะการเงิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 161,026,909.22 บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 205,614,077.00 บาท ) เหลือเงิน - 44,584,167.78 บาท ( ไม่ รวมมูลค่าคงคลัง ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 83,212,613.13 บาท

15 รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 ( เดือนตค.51- กพ.52) แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี บาท

16 รายรับเงินบำรุง เดือนตุลาคม 51- กุมภาพันธ์ 52 สิทธิ์ประมาณ การ 5 ด. รายรับ ตามแผน ปี 52 รับจริง ปี 51+52 % 1. UC.86.139.245.052.3% 3. ประกันสังคม 21.614.119.690.5% 4. ชำระเงิน – OPD 16.613.113.581.1% - IPD 16.612.712.977.5% 5. ข้าราชการ - OPD 112.5107.1134.2119.3% - IPD 50.029.345.090.1% 6. อื่น ๆ 8.09.411.4142.9% รวม 320.8225.1286.089.1% (37.2%) เทียบประมาณการทั้งปี

17 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 51 – กุมภาพันธ์ 52 (5 เดือน ) หมวด ( หน่วย : ล้านบาท ) ประมาณ การ 5 เดือน จ่ายจริง 51+5 2% การใช้ สินค้า 1. งบบุคลากร 76.076.3 100.4% - 2. งบดำเนินงาน ( รวม ) 242.3248.2 102.4% - ค่าจ้าง 12.320.3 165.2% 14.6 - วัสดุทั่วไป 13.614.2 104.7% 14.0 - วัสดุการแพทย์ 48.438.6 79.8% 51.5 - เวชภัณฑ์ยา + มิใช่ ยา 10.412.7 122.7% 13.7 - ยาและเวชภัณฑ์ 158.3134.2 84.8% 133.3 3. งบลงทุน ( รวม ) 96.527.9 28.9% - ครุภัณฑ์มิใช่ การแพทย์ 6.16.4 104.7% 3.9 - ครุภัณฑ์ การแพทย์ 52.516.4 31.3% 15.2 - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 30.73.1 10.0% 6.1 รวม รวม419.1352.9 84.2%

18 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 = 0.8140840

19 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

20


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google