งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...ทีมคลินิกผู้สูงอายุ. ร้อยละผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีและอำเภอเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...ทีมคลินิกผู้สูงอายุ. ร้อยละผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีและอำเภอเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย...ทีมคลินิกผู้สูงอายุ

2 ร้อยละผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีและอำเภอเมือง

3 จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก/ใน ปีงบประมาณ 2552 - 2554

4 การจัดระบบการดำเนินงานผู้สูงอายุ ร.พ.อุดรธานี ● “คลินิกผู้สูงอายุ ” จัดตั้งเมื่อ 2 ก.พ. 2552 * คณะกรรมการอำนวยการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ - กำหนดนโยบาย สนับสนุน * คณะทำงานจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ - กำหนดแนวทางดำเนินงาน * ผู้รับผิดชอบหลักการให้บริการในคลินิก

5 การดำเนินงานในคลินิก ● กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป - อยู่ในเขตอำเภอเมือง - ไม่มีแพทย์ประจำและแพทย์กลุ่มงานอื่นส่งมาปรึกษา ให้บริการ ทุกวันจันทร์ เวลา 8.00-12.00 น. ● แนวทางการดูแล แพทย์ใช้แนวทางเวชศาสตร์ ครอบครัวและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม

6 รูปแบบการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมารับบริการ ผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยใหม่ มาตามนัด มาผิดนัด คลินิกผู้สูงอายุ ซักประวัติ/พบแพทย์ จนท.คลินิกผู้สูงอายุให้บริการ กลับบ้าน พยาบาลคัดกรอง ปรึกษาต่างสาขา การดูแลครบวงจร อย่างเอื้ออาทร

7 ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอุดรธานี

8 พยาบาลคัดกรองผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

9 จุดรอพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา/ ซักประวัติ - วัดความดัน

10 ประเมินสุขภาพ/คัดกรอง (Geriatric Assessment)

11 ประกอบด้วย - สมุดบันทึกสุขภาพ - OPD การ์ด - ใบสั่งยา - ใบนัด แบบฟอร์มที่ใช้ในคลินิกผู้สูงอายุ

12 ผู้สูงอายุพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา

13 แพทย์ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุและญาติ

14 ดูแลรับยาและติดตามผล Lab ให้ผู้สูงอายุ

15 ผู้สูงอายุและญาติพบพยาบาลให้คำปรึกษา

16 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิก

17 โภชนากรให้ความรู้ด้านอาหาร

18 การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ

19 การประสานงานระหว่าง PCU/รพ.สต. และคลินิกสูงอายุ

20 การคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน รพ.สต. / PCU เครือข่ายโรงพยาบาลอุดรธานี คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและมีปัญหาด้าน สุขภาพได้รับการส่งต่อที่คลินิกผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมกลุ่ม

21 แนวทางการส่งต่อผู้สูงอายุจาก รพ.สต. เข้าคลินิกผู้สูงอายุ ส่งพบแพทย์ประจำ PCU เครือข่าย หรือ จนท. ประจำรพ.สต. พิจารณา แล้วเห็นควรส่งเข้าคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาล (ดำเนินการตามขั้นตอนในคลินิกผู้สูงอายุข้างต้น) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีอาการของโรค ที่เกิดจากความเสื่อมทางร่างกาย จนท. ประเมินสุขภาพ และความเสี่ยงของผู้สูงอายุเบื้องต้นตามข้อบ่งชี้

22 การประสานงานระหว่าง PCU และคลินิกสูงอายุ โดยใช้ใบส่งต่อผู้ป่วย

23 ภาพกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนโดย รพ.สต. ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว

24 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ออกกำลังกายด้วยยางยืด จักรยานต้านเข่าเสื่อม กะลานวดเท้า

25 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ ทำบายศรีสู่ขวัญ

26 ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ

27 จำนวนครั้งที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ ปี 2552 - 2554

28 เพศผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ

29 อายุของผู้มาใช้บริการที่คลินิกผู้สูงอายุ

30 ร้อยละผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก ปี 2554

31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุและญาติ ต่อการรับบริการ 2554

32 ปัญหาในการดำเนินงานในโรงพยาบาล สถานที่คับแคบ พื้นที่การจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้าน โภชนาการ สุขภาพจิต ออกกำลังกายไม่สะดวก การให้บริการใช้เวลา 08.00 -12.00 น. กรณี ที่ผู้สูงอายุได้รับการตรวจเลือด หรือ การส่งตรวจ พิเศษอย่างอื่น ผลการตรวจพิเศษจะรายงาน ในช่วงบ่าย ผู้ให้บริการ มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบมีภาระงานหลายด้านและ ไม่ใช่ จนท.หลัก (อาสาสมัคร)

33 แนวทางการพัฒนางานผู้สูงอายุ 1. ปรับลดกลุ่มอายุผู้ป่วยเหลือ 65 ปีขึ้นไป 2.สร้างเครือข่ายติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วยเรื้อรังและปัญหาสุขภาพร่วมกับ พื้นที่ 3. พัฒนางานผู้สูงอายุในชุมชน Day Center 4.ทบทวนแนวทางการส่งต่อจาก รพ.สต. มายังคลินิกผู้สูงอายุ/พัฒนาบุคลากร 5. ทบทวนคำสั่งคณะทำงานและร่วมประชุม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

34 ความภาคภูมิใจ ประเมินผ่านมาตรฐานการจัดตั้งคลินิก “คลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ” (Geriatric Clinic Model) จาก สถาบันเวชศาตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ ได้รับโล่รางวัลประกาศ เกียรติคุณ รพ.สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ที่มีผลการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ จาก สสจ. อุดรธานี

35 บทเรียนที่ได้รับ  แนวทางการดูแลผู้สูงอายุเชิงรับและเชิงรุก  แนวทางการส่งต่อ  การทำงานร่วมกันเป็นทีม

36 วันวานในน้ำมีปลา วันข้างหน้าในสังคมมีผู้สูงวัย เปลี่ยนความห่วงใยเป็นการปฏิบัติ อย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุที่เรารัก ด้วยความขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โดย...ทีมคลินิกผู้สูงอายุ. ร้อยละผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีและอำเภอเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google