งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ (Geriatric Clinic Model) โรงพยาบาลอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ (Geriatric Clinic Model) โรงพยาบาลอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ (Geriatric Clinic Model) โรงพยาบาลอุดรธานี
โดย...ทีมคลินิกผู้สูงอายุ

2 ร้อยละผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีและอำเภอเมือง

3 จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก/ใน ปีงบประมาณ 2552 - 2554

4 การจัดระบบการดำเนินงานผู้สูงอายุ ร.พ.อุดรธานี
การจัดระบบการดำเนินงานผู้สูงอายุ ร.พ.อุดรธานี ● “คลินิกผู้สูงอายุ ” จัดตั้งเมื่อ 2 ก.พ. 2552 * คณะกรรมการอำนวยการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ - กำหนดนโยบาย สนับสนุน * คณะทำงานจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ - กำหนดแนวทางดำเนินงาน * ผู้รับผิดชอบหลักการให้บริการในคลินิก

5 การดำเนินงานในคลินิก
● กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป - อยู่ในเขตอำเภอเมือง - ไม่มีแพทย์ประจำและแพทย์กลุ่มงานอื่นส่งมาปรึกษา ให้บริการ ทุกวันจันทร์ เวลา น. ● แนวทางการดูแล แพทย์ใช้แนวทางเวชศาสตร์ ครอบครัวและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม

6 รูปแบบการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุ กลับบ้าน
ผู้สูงอายุมารับบริการ ผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยใหม่ มาตามนัด มาผิดนัด พยาบาลคัดกรอง คลินิกผู้สูงอายุ ปรึกษาต่างสาขา ซักประวัติ/พบแพทย์ การดูแลครบวงจร อย่างเอื้ออาทร จนท.คลินิกผู้สูงอายุให้บริการ กลับบ้าน

7 ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอุดรธานี

8 พยาบาลคัดกรองผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

9 จุดรอพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา/ ซักประวัติ - วัดความดัน
จุดรอพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา/ ซักประวัติ - วัดความดัน

10 ประเมินสุขภาพ/คัดกรอง (Geriatric Assessment)

11 แบบฟอร์มที่ใช้ในคลินิกผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย - สมุดบันทึกสุขภาพ - OPD การ์ด - ใบสั่งยา - ใบนัด

12 ผู้สูงอายุพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา

13 แพทย์ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุและญาติ

14 ดูแลรับยาและติดตามผล Lab ให้ผู้สูงอายุ

15 ผู้สูงอายุและญาติพบพยาบาลให้คำปรึกษา

16 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิก

17 โภชนากรให้ความรู้ด้านอาหาร

18 การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ

19 การประสานงานระหว่าง PCU/รพ.สต. และคลินิกสูงอายุ

20 การคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน
รพ.สต. / PCU เครือข่ายโรงพยาบาลอุดรธานี คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและมีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการส่งต่อที่คลินิกผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมกลุ่ม

21 พิจารณาแล้วเห็นควรส่งเข้าคลินิกผู้สูงอายุ
แนวทางการส่งต่อผู้สูงอายุจาก รพ.สต. เข้าคลินิกผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีอาการของโรค ที่เกิดจากความเสื่อมทางร่างกาย จนท. ประเมินสุขภาพ และความเสี่ยงของผู้สูงอายุเบื้องต้นตามข้อบ่งชี้ ส่งพบแพทย์ประจำ PCU เครือข่าย หรือ จนท. ประจำรพ.สต. พิจารณาแล้วเห็นควรส่งเข้าคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาล (ดำเนินการตามขั้นตอนในคลินิกผู้สูงอายุข้างต้น)

22 การประสานงานระหว่าง PCU และคลินิกสูงอายุ โดยใช้ใบส่งต่อผู้ป่วย

23 ภาพกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนโดย รพ.สต.
ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว

24 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กะลานวดเท้า จักรยานต้านเข่าเสื่อม ออกกำลังกายด้วยยางยืด

25 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ
ทำบายศรีสู่ขวัญ

26 ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ

27 จำนวนครั้งที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ ปี 2552 - 2554
จำนวนครั้งที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ ปี

28 เพศผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ

29 อายุของผู้มาใช้บริการที่คลินิกผู้สูงอายุ

30 ร้อยละผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก ปี 2554

31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุและญาติต่อการรับบริการ 2554
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุและญาติต่อการรับบริการ 2554

32 ปัญหาในการดำเนินงานในโรงพยาบาล
สถานที่คับแคบ พื้นที่การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านโภชนาการ สุขภาพจิต ออกกำลังกายไม่สะดวก การให้บริการใช้เวลา น. กรณีที่ผู้สูงอายุได้รับการตรวจเลือด หรือ การส่งตรวจพิเศษอย่างอื่น ผลการตรวจพิเศษจะรายงานในช่วงบ่าย ผู้ให้บริการ มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบมีภาระงานหลายด้านและ ไม่ใช่ จนท.หลัก (อาสาสมัคร)

33 แนวทางการพัฒนางานผู้สูงอายุ
1. ปรับลดกลุ่มอายุผู้ป่วยเหลือ 65 ปีขึ้นไป สร้างเครือข่ายติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและปัญหาสุขภาพร่วมกับพื้นที่ 3. พัฒนางานผู้สูงอายุในชุมชน Day Center ทบทวนแนวทางการส่งต่อจาก รพ.สต. มายังคลินิกผู้สูงอายุ/พัฒนาบุคลากร 5. ทบทวนคำสั่งคณะทำงานและร่วมประชุมพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

34 “คลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ” (Geriatric Clinic Model)
ความภาคภูมิใจ ประเมินผ่านมาตรฐานการจัดตั้งคลินิก “คลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ” (Geriatric Clinic Model) จาก สถาบันเวชศาตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ  ได้รับโล่รางวัลประกาศ เกียรติคุณ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ จาก สสจ. อุดรธานี

35 บทเรียนที่ได้รับ แนวทางการดูแลผู้สูงอายุเชิงรับและเชิงรุก
แนวทางการส่งต่อ  การทำงานร่วมกันเป็นทีม

36 ด้วยความขอบคุณ วันวานในน้ำมีปลา วันข้างหน้าในสังคมมีผู้สูงวัย
เปลี่ยนความห่วงใยเป็นการปฏิบัติ อย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุที่เรารัก ด้วยความขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt คลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ (Geriatric Clinic Model) โรงพยาบาลอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google