งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะการเงิน การคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะการเงิน การคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะการเงิน การคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 เงินบำรุงคงเหลือ ปี ( ตค.51 - มีค 52) บาท

3 แนวโน้มผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน 10 ปีย้อนหลัง ( ปี ) ราย * อัตราเพิ่ม 9.12% ( ประมาณปีละ 188 คนต่อวัน )

4 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,673 ราย / วัน ( +5.46%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,673 ราย / วัน ( +5.46%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน

5 แนวโน้มผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 10 ปีย้อนหลัง ( ปี ) ราย

6 ผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกหลัก ปี ราย Top 5 ปี 52 Med30.2% Ortho11.9% Surg10.6% Ped8.6% Eye7.0%

7 ผู้ป่วยใน จำแนกตามแผนกหลัก ปี ราย Rank ปี 52 Surg27.6% Med22.5% Obs16.5% Ped13.1% Ortho13.0% Eye 6.3% ENT 0.6% Dent 0.3%

8 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี % (-0.96%) * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ยปี % (-0.96%) * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี %

9 ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ ( วัน ) ปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน (- 2.93%) * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน

10 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี : ผู้ป่วย จำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 = ( %) * ค่าเฉลี่ยปี 51 = * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

11

12 สถานะทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

13 สถานทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552

14 * หนี้สินคงค้าง 76,821, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 5,682, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 82,504, บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 270,849, บาท * มูลค่าคงคลัง 56,177, บาท สถานะการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2552 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 188,345, บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 198,123, บาท )

15 รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 ( เดือนตค.51- มีค.52) แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี บาท 100.5% 86.1%

16 รายรับเงินบำรุง เดือนตุลาคม มีนาคม 2552 สิทธิ์ประมาณ การ 6 ด. รายรับ ตามแผน ปี 52 รายรับ จริง ปี % 1. UC ประกันสังคม ชำระเงิน – OPD IPD ข้าราชการ - OPD IPD อื่น ๆ รวม (50.3%) เทียบประมาณการทั้งปี หน่วย : ล้านบาท แหล่งข้อมูลจากฝ่ายบัญชี

17 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 (6 เดือน ) หมวดรายจ่าย ( หน่วย : ล้านบาท ) ประมาณ การ 6 เดือน รายจ่าย ตาม แผน ปี 52 รายจ่าย จริงปี % 1. งบบุคลากร งบ ดำเนินงาน ( รวม ) ค่าจ้าง วัสดุทั่วไป วัสดุ การแพทย์ / เวชภัณฑ์มิใช่ ยา ยาและ เวชภัณฑ์ งบลงทุน ( รวม ) ครุภัณฑ์มิใช่ การแพทย์ ครุภัณฑ์ การแพทย์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวม รวม

18 รายจ่าย (ค่าใช้สอย ประมาณการทั้งปี 52ใช้สินค้า% จ้างทำฟันปลอม650,000304, ค่าจ้างขนขยะ400,000228, ค่าจ้างทำความสะอาด8,000,0004,072, ค่าจ้าง/ซ่อมแซมและอื่นๆ12,323,5836,371, ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - การแพทย์3,000,0001,738, ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - อื่น1,000,000138, ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - ยานพาหนะ500,000192, ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร1,900, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว200,00086, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน1,000,000392, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ100,0001, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์250,00037, ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์938,520181, ค่าเช่าเครื่องสลายนิ้ว4,000,0001,945, ค่าจ้างซักผ้า3,500,0001,756, รวม37,762,10317,446, รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 (6 เดือน ) หมวดค่าใช้สอย

19 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 (6 เดือน ) หมวดวัสดุทั่วไป รายจ่าย (ค่าวัสดุทั่วไป)ประมาณการทั้งปี 52ใช้สินค้า% วัสดุสำนักงาน3,000,0002,286, วัสดุไฟฟ้า1,200,000643, วัสดุงานบ้านงานครัว7,000,0005,810, วัสดุก่อสร้าง1,050,000416, วัสดุยานพาหนะ150,00084, วัสดุเชื้อเพลิง7,000,0002,460, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่50,0001, วัสดุเครื่องแต่งกาย500,000397, วัสดุการเกษตร300,000173, วัสดุคอมพิวเตอร์3,000,0001,620, วัสดุเครื่องบริโภค9,000,0003,919, วัสดุการกีฬา10,0002, วัสดุการศึกษา400,00072, รวม32,660,00017,889,

20 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ หมวดครุภัณฑ์ตามแผน ( เดือนตค เมย.52) แหล่งข้อมูล : งานพัสดุ ดำเนินการแล้ว 53.3%

21 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 =

22 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

23 ประเด็นการประชุมปรึกษาหารือ  ปรับแผนเงินบำรุง ปี 52  การจัดทำแผนรายรับ – รายจ่าย ปี 2553 เงินบำรุง  งบลงทุน ( ครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงาน / โครงการ  แผนฝึกอบรม  แผนปฏิบัติการ 1 ปี, 5 ปี งบ สปสช งบประมาณ เงินอื่น ๆ (Mega Project, โครงการพิเศษ )

24


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะการเงิน การคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google