งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะการเงิน การคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะการเงิน การคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะการเงิน การคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2550-2552 ( ตค.51 - มีค 52) บาท

3 แนวโน้มผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน 10 ปีย้อนหลัง ( ปี 2541-2552) ราย * อัตราเพิ่ม 9.12% ( ประมาณปีละ 188 คนต่อวัน )

4 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2550- 2552 ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,673 ราย / วัน ( +5.46%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,673 ราย / วัน ( +5.46%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน

5 แนวโน้มผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 10 ปีย้อนหลัง ( ปี 2541-2552) ราย

6 ผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกหลัก ปี 2550-2552 ราย Top 5 ปี 52 Med30.2% Ortho11.9% Surg10.6% Ped8.6% Eye7.0%

7 ผู้ป่วยใน จำแนกตามแผนกหลัก ปี 2550-2552 ราย Rank ปี 52 Surg27.6% Med22.5% Obs16.5% Ped13.1% Ortho13.0% Eye 6.3% ENT 0.6% Dent 0.3%

8 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2550 - 2552 ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี 52 100.13% (-0.96%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 101.09% * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29% * ค่าเฉลี่ยปี 52 100.13% (-0.96%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 101.09% * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29%

9 ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ ( วัน ) ปี 2549-2552 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 52 3.58 วัน (- 2.93%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 4.03 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 50 4.02 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 49 4.40 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 48 5.47 วัน

10 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี 2549- 2552 : ผู้ป่วย จำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 = 29.84 (- 12.24%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 = 34.00 * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

11

12 สถานะทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

13 สถานทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552

14 * หนี้สินคงค้าง 76,821,416.47 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 5,682,730.48 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 82,504,146.95 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 270,849,870.19 บาท * มูลค่าคงคลัง 56,177,036.01 บาท สถานะการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2552 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 188,345,723.24 บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 198,123,520.01 บาท )

15 รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 ( เดือนตค.51- มีค.52) แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี บาท 100.5% 86.1%

16 รายรับเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 สิทธิ์ประมาณ การ 6 ด. รายรับ ตามแผน ปี 52 รายรับ จริง ปี 51+52 % 1. UC. 103.4107.7118.2114.3 3. ประกันสังคม 26.014.520.077.2 4. ชำระเงิน – OPD 20.015.515.979.8 - IPD 20.015.7 78.7 5. ข้าราชการ - OPD 135.0117.7145.0107.4 - IPD 60.038.354.190.2 6. อื่น ๆ19.611.417.685.4 รวม385.0320.9386.9100.50 (50.3%) เทียบประมาณการทั้งปี หน่วย : ล้านบาท แหล่งข้อมูลจากฝ่ายบัญชี

17 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 (6 เดือน ) หมวดรายจ่าย ( หน่วย : ล้านบาท ) ประมาณ การ 6 เดือน รายจ่าย ตาม แผน ปี 52 รายจ่าย จริงปี 50+5 1+52% 1. งบบุคลากร 91.287.991.4100.2 2. งบ ดำเนินงาน ( รวม ) 290.8184.2307.4105.7 - ค่าจ้าง 18.817.924.5133.1 - วัสดุทั่วไป 16.311.817.8109.0 - วัสดุ การแพทย์ / เวชภัณฑ์มิใช่ ยา 58.929.548.182.8 - ยาและ เวชภัณฑ์ 190.088.0166.087.4 3. งบลงทุน ( รวม ) 115.815.933.629.0 - ครุภัณฑ์มิใช่ การแพทย์ 7.32.07.298.5 - ครุภัณฑ์ การแพทย์ 63.011.821.233.8 - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 36.92.05.013.8 รวม รวม502.9288.5433.086.1

18 รายจ่าย (ค่าใช้สอย ประมาณการทั้งปี 52ใช้สินค้า% จ้างทำฟันปลอม650,000304,59946.9 ค่าจ้างขนขยะ400,000228,00057.0 ค่าจ้างทำความสะอาด8,000,0004,072,24350.9 ค่าจ้าง/ซ่อมแซมและอื่นๆ12,323,5836,371,50851.7 ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - การแพทย์3,000,0001,738,34757.9 ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - อื่น1,000,000138,20613.8 ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - ยานพาหนะ500,000192,41938.5 ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร1,900,00000.0 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว200,00086,25243.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน1,000,000392,19939.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ100,0001,9902.0 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์250,00037,03314.8 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์938,520181,92019.4 ค่าเช่าเครื่องสลายนิ้ว4,000,0001,945,00048.6 ค่าจ้างซักผ้า3,500,0001,756,34250.2 รวม37,762,10317,446,05747.4 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 (6 เดือน ) หมวดค่าใช้สอย

19 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 (6 เดือน ) หมวดวัสดุทั่วไป รายจ่าย (ค่าวัสดุทั่วไป)ประมาณการทั้งปี 52ใช้สินค้า% วัสดุสำนักงาน3,000,0002,286,43376.2 วัสดุไฟฟ้า1,200,000643,51553.6 วัสดุงานบ้านงานครัว7,000,0005,810,97883.0 วัสดุก่อสร้าง1,050,000416,33739.7 วัสดุยานพาหนะ150,00084,43456.3 วัสดุเชื้อเพลิง7,000,0002,460,52135.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่50,0001,5903.2 วัสดุเครื่องแต่งกาย500,000397,52279.5 วัสดุการเกษตร300,000173,01357.7 วัสดุคอมพิวเตอร์3,000,0001,620,74654.0 วัสดุเครื่องบริโภค9,000,0003,919,21243.5 วัสดุการกีฬา10,0002,17021.7 วัสดุการศึกษา400,00072,97418.2 รวม32,660,00017,889,44654.8

20 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ หมวดครุภัณฑ์ตามแผน ( เดือนตค.51-28 เมย.52) แหล่งข้อมูล : งานพัสดุ ดำเนินการแล้ว 53.3%

21 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 = 0.8935754

22 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

23 ประเด็นการประชุมปรึกษาหารือ  ปรับแผนเงินบำรุง ปี 52  การจัดทำแผนรายรับ – รายจ่าย ปี 2553 เงินบำรุง  งบลงทุน ( ครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงาน / โครงการ  แผนฝึกอบรม  แผนปฏิบัติการ 1 ปี, 5 ปี งบ สปสช งบประมาณ เงินอื่น ๆ (Mega Project, โครงการพิเศษ )

24


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานะการเงิน การคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google