งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)
หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

2 พรฎ. ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA เป้าหมาย วิธีการ ผล พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล ประสิทธิผล การนำ องค์กร คุณภาพ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการ กระบวนการ ประสิทธิภาพ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนา

3 1 2 4 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment)
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ส่วนราชการทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 1 2 สร้างแผนปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง 4 3

4 จังหวัด หน่วยงานประเมิน สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครอง จังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด สำนักงานเกษตร จังหวัด สนง.สาธารณสุข จังหวัด ที่ทำการปกครอง อำเภอ สนง.พัฒนาชุมชน อำเภอ สนง.เกษตร อำเภอ สนง.สาธารณสุข อำเภอ ที่ทำการปกครอง กิ่งอำเภอ สนง.พัฒนาชุมชน กิ่งอำเภอ สนง.เกษตร กิ่งอำเภอ สถานีอนามัย สำนักงานประมง จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด สำนักงานที่ดิน จังหวัด สนง.ประมง อำเภอ สนง.ปศุสัตว์ อำเภอ สนง.ที่ดินจังหวัด สาขา สนง.ที่ดินจังหวัด สาขาส่วนแยก สำนักงานที่ดิน อำเภอ

5 การวัด วิเคราะห์ สารสนเทศ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ PMQA วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน HR Scorecard Risk Management Individual Scorecard 2 การวางแผน ยุทธ์ศาสตร์ 5 การมุ่งเน้น บุคลากร มิติที่ 1 ประสิทธิผล 1 การนำ องค์กร 7 ผลลัพธ์ องค์กร มิติที่ 2 คุณภาพ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 3 การมุ่งเน้น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 6 การจัดการ กระบวนการ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร IT & KM 4 การวัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และการจัดการความรู้ PMQA

6 1 5 9 2 6 3 7 10 4 8 11 หลักคิด : 11 Core Values การนำองค์การ
อย่างมีวิสัยทัศน์ 5 การมุ่งเน้นอนาคต 9 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 2 6 ความคล่องตัว การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริง 3 7 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า 10 การให้ความสำคัญกับ พนักงานและคู่ค้า การเรียนรู้ของ องค์การและแต่ละบุคคล 4 ความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การจัดการเพื่อ นวัตกรรม 8 มุมมองเชิงระบบ 11

7 หลักคิด : 11 Core Values 11 8 6 10 1 4 5 7 2 3 9 Lead the organization
Systems Perspective มองเชิงระบบ Agility คล่องตัว Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม 10 1 5 4 7 Focus on Future เน้นอนาคต Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ 2 3 9 Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Lead the organization Manage the organization Improve the organization

8 Path to Performance Excellence
คิด ปรับ 2 Reacting to Problems 3 Systematic Approach P 1 No system 4 Alignment 5 Integration 6 Role Model 1 2 3 6 Role Model ระบบส่งผลเป็นเลิศ เป็นองค์กรต้นแบบ Strategic Leadership 6 Lead the organization 5 Integration ระบบมีบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน 1 / 2 / 5 / 11 5 4 Alignment ระบบมีความสอดคล้องกัน ในแต่ละหน่วยงาน 4 3 Systematic Approach มีระบบการวางแผน 2 Reacting to Problems แก้ปัญหาเฉพาะหน้า C A 3 4 7 D 2 1 No system ไม่มีระบบ Organizational Learning 5 6 ทำ Improve the organization 1 Manage the organization Execution Excellence 7 / 8 / 9 3 / 4 / 6 / 10

9 1. การนำองค์กร P. ลักษณะสำคัญขององค์กร 1.1 การนำองค์กร
ระดับชั้นของเกณฑ์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร 15 ข้อ 1. การนำองค์กร 7 หมวด 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควรพิจารณา ก. การกำหนดทิศทาง ของส่วนราชการ ข. การควบคุมดูแลให้มีการจัดการภายในที่ดี ค. การทบทวนผล การดำเนินการขององค์กร 90 คำถาม (1) (2)

10 คำถามการประเมิน ในหมวด 1-7

11 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
P : ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

12 หมวด 1 การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ค. การทบทวน ผลการดำเนินการของส่วนราชการ ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการอย่างมี จริยธรรม ค. การให้การสนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง (2)2 นโยบาย (3)3 การกำกับดูแลตนเองที่ดี (4)4 การทบทวนผลดำเนินการ (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ผ่านมา (6) การใช้ผลการทบทวนเพื่อจัดลำดับความสำคัญและเพื่อการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร (7)7 การประเมินผลงานผู้บริหาร (8)8 การดำเนินการต่องานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการจัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการผลกระทบทางลบ (11)11 การกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทำอย่างมีจริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ How 10 What 2

13 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี (14)2 การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Scorecard How 5 What 4

14 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ How 11 What 0

15 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ข. การจัดการความรู้ (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพื่อ (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ KM IT IT How 9 What 1

16 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ก. การจัดและบริหารงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าในการงาน ก. การพัฒนาบุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (51)9 การพัฒนาบุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและฝึกอบรม (53)11 การบริหารการฝึกอบรม (54)12 การพัฒนาบุคลากร (43)1 การจัดการระบบงาน (44)2 การนำวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัดระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสารภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและการยกย่องชมเชย (47)5 การกำหนดคุณลักษณะและทักษะบุคลากร (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร (49)7 การเตรียมบุคลากรและความก้าวหน้าในงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (55)13 การส่งเสริมให้นำความรู้และทักษะจากการอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมินประสิทธิผลของการศึกษาอบรม (57)15 การทำให้บุคลากรพัฒนาตนเอง HR Scorecard How 21 What 0

17 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่บุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อมการทำงาน (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบายสวัสดิการการบริการ (62)20 การประเมินความพอใจบุคลากร (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความพอใจกับผลลัพธ์องค์กร HR Scorecard

18 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ How 12 What 6

19 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (77)2 ผลของวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี และ การสร้างความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภทการให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่สำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (81)6 ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม

20 หลักการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ในหมวด 1-6

21 Integration I Learning L Approach A Result Deployment D
การประเมิน หมวด 1-6 ADLI Integration I PDCA Alignment Learning L Approach A Result Check/Share/Act Plan Deployment D Do

22 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW
มิติการประเมิน มิติย่อย A 1 การตั้งวัตถุประสงค์ การมีแนวทาง 2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด D 1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ 2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L 1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้ 2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I 1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ 2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

23 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW
มิติการประเมิน A D L I 1 การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่เหมาะสมกับประเด็นหลักตามข้อกำหนดของเกณฑ์ 2 การวางแผนโดยอาศัยข้อมูลแล้วกำหนดขั้นตอน กรอบเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 3 การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ ผลในระหว่างการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการกำหนดแผนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วย 1 การดำเนินงานตามแผนงานและขั้นตอนที่วางแผนไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 2 ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการกระทำตามที่กำหนดไว้ทุกคน 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความพยายามในการกระทำสู่ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อทุกคน 1 การประเมินผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมายทั้งตัวชี้วัดระหว่างการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ ทำได้ครบทุกประเด็น 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนที่ได้ มีการกระทำอย่างเป็นระบบ 3 การนำบทเรียนไปสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง 1ความสอดคล้องที่ดีของการจัดการกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการทั้ง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง 3การมีแนวทางดำเนินงานหรือจัดการกระบวนการ ที่สอดคล้องและมุ่งสู่ผลสำเร็จตามความต้องการและเป้าหมายขององค์กร

24 การประเมินตามคำถามที่ 1 หมวด1.1ก (1)
การประเมินตามคำถามที่ 1 หมวด1.1ก (1) HOW 1การกำหนดหรือทบทวนและสื่อสารทิศทางองค์กร4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนด ผลดำเนินงาน โดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน(ครอบคลุม 1 ประเด็น) ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ (ครอบคลุม 4 ประเด็น) สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ครอบคลุม 4 ประเด็น)

25 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW
มิติประเมิน มิติย่อย ระดับคะแนน ประเมิน (0 - 5) คูณ ค่าน้ำหนัก คะแนนรายมิติย่อย รวมคะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้งคำถาม A 1 การตั้งวัตถุประสงค์ 5 0.4 2 10 การทำแนวทาง 2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด 0.2 1 D 1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ 2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 0.1 0.5 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L 1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้ 2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I 1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ 2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 0.05 0.25 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

26 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT
มิติการประเมิน WHAT 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง

27 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT
มิติประเมิน ระดับคะแนน ประเมิน คูณ ค่าน้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ ทั้งคำถาม 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม 5 0.6 3 10 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง 0.8 4

28 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภทที่มทั้ง WHAT+HOW
มิติประเมิน ระดับคะแนน ประเมิน คูณ ค่าน้ำหนัก รวม คะแนน รายข้อ ทั้งคำถาม 1 ระดับคะแนนรวมของคำถาม WHAT 10 0.4 4 2 ระดับคะแนนรวมของคำถาม HOW 0.6 6

29 แนวทางประเมินผล หมวด 1 : 12 คำถาม
แนวทางประเมินผล หมวด 1 : 12 คำถาม คำถามหลัก ประเด็นที่พิจารณา หัวข้อ How ADLI คะแนน (1) บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ 1.1 คะแนน (2) 1.1 คะแนน (3) คะแนน (4) What 3R คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ 1.2 คะแนน (9) คะแนน (10) 1.2 คะแนน (11) คะแนน (12)

30 ตารางการจัดลำดับความสำคัญ
ระดับผลกระทบ น้อย มาก ปรับปรุงง่าย ผลกระทบน้อย ปรับปรุงง่าย ผลกระทบมาก ง่าย ความยากง่ายของการปรับปรุง ปรับปรุงยาก ผลกระทบน้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบมาก ยาก

31

32 ลำดับความสำคัญโอกาสในการปรับปรุง
หมวด 1 ลำดับ 1.1 ลำดับ 1.2 ลำดับ 1.3 หมวด 2 ลำดับ 2.1 ลำดับ 2.2 ลำดับ 2.3 หมวด 3 ลำดับ 3.1 ลำดับ 3.2 ลำดับ 3.3

33 แนวทาง การประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ในหมวด 7

34 การประเมิน หมวด 7 LeTCLi
Level Le Goal Linkage Li KRA KPI Trend T Trend Key Measure Compare C Benchmark

35 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7
แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 LeTCLi Le T C Li ประเด็นพิจารณาตามเกณฑ์ 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญเทียบกับค่าเป้าหมายในทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2 ระดับผลลัพธ์ของการดำเนินงานบรรลุผลตามค่าเป้าหมายในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานแนวโน้มของผลลัพธ์สำคัญเทียบจากข้อมูลย้อนหลังในอดีตทำได้ครบทุกตัวชี้วัด 2 ทิศทางแนวโน้มของผลลัพธ์การดำเนินงานมีทิศทางที่ดีหรือเหมาะสมในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานการเปรียบเทียบผลลัพธ์สำคัญกับหน่วยงานอื่นในทุกตัวชี้วัด 2 ระดับของผลการเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับหน่วยงานอื่น มีผลในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ในทุกตัวชี้วัดที่สำคัญ 1 การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุมครบถ้วนมีความสำคัญตามความต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญขององค์กร

36 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 คำถามประเภท RESULT
มิติประเมิน มิติย่อย ระดับคะแนน ประเมิน คูณ ค่าน้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวมคะแนน ทั้งคำถาม Le 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ 5 0.4 2 4 10 ระดับผลลัพธ์ 2 ระดับผลลัพธ์สำคัญ T 1 รายงานแนวโน้ม 0.2 1 แนวโน้ม 2 ทิศทางแนวโน้ม C 1 รายงานการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ 2 ระดับของผลการเปรียบเทียบ Li 1 รายงานตัววัดที่สอดคล้อง การบูรณาการ 2 ระดับของผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการ

37 กระบวนการปรับปรุงองค์กร 9 ขั้นตอน
หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย 1 ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง 9 2 วัดและประเมินผล การดำเนินงาน ประเมินสภาพ องค์กรในปัจจุบัน 8 3 ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ 7 4 วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว 6 5 เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ วางแผนปฏิบัติ การประจำปี

38 6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Organizational Change Process ปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 9 วัดและประเมินผล การดำเนินงาน 8 ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ 7 เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ 6 5 วางแผนปฏิบัติการ ประจำปี วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว 4 ประเมินสภาพ องค์การในปัจจุบัน 3 กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง 2 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย 1

39 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1 การวิเคราะห์ ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

40 2 การกระตุ้น ให้เกิดการปรับปรุง

41 3 การประเมินองค์กร ในปัจจุบัน

42 4 การวางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นระยะยาว

43 5 การวางแผน ปฏิบัติการ ประจำปี

44 6 การเสริมศักยภาพ ภายในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google