งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

2 PMQA Organization ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์ สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์กรพัฒนา เป้าหมายวิธีการผล

3 PMQA Organization การประเมิน องค์กรด้วย ตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการ ทราบจุดแข็ง และโอกาสใน การปรับปรุง ดำเนินการ ปรับปรุง สร้างแผน ปรับปรุง 1 2 3 4ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

4 จังหวัด ที่ทำการปกครอง จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด สำนักงานเกษตร จังหวัด สนง.สาธารณสุข จังหวัด สำนักงานประมง จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด สำนักงานที่ดิน จังหวัด สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครอง อำเภอ ที่ทำการปกครอง กิ่งอำเภอ สนง.พัฒนาชุมชน อำเภอ สนง.พัฒนาชุมชน กิ่งอำเภอ สนง.เกษตร อำเภอ สนง.สาธารณสุข อำเภอ สถานีอนามัย สนง.ที่ดินจังหวัด สาขา สำนักงานที่ดิน อำเภอ สนง.ที่ดินจังหวัด สาขาส่วนแยก สนง.ประมง อำเภอ สนง.ปศุสัตว์ อำเภอ สนง.เกษตร กิ่งอำเภอ หน่วยงานประเมิน

5 PMQA Organization 1การนำองค์กร 2การวางแผนยุทธ์ศาสตร์ 3การมุ่งเน้นผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย 5การมุ่งเน้นบุคลากร 6การจัดการกระบวนการ6การจัดการกระบวนการ 4 การวัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และการจัดการความรู้ การจัดการเชิงกลยุทธ์ PMQA ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายในปัจจัยภายใน มิติที่ 1 ประสิทธิผล มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร มิติที่ 2 คุณภาพ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 7ผลลัพธ์องค์กร7ผลลัพธ์องค์กร Risk Management Individual Scorecard IT & KM HR Scorecard วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ PMQA

6 PMQA Organization หลักคิด : 11 Core Valuesการนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง มุมมองเชิงระบบ ความรับผิดชอบต่อสังคม การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การจัดการเพื่อนวัตกรรม ความคล่องตัว การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า การเรียนรู้ของ องค์การและแต่ละบุคคล 1 2 5 6 7 8 9 10 11 4 3

7 PMQA Organization หลักคิด : 11 Core Values Lead the organizationManage the organizationImprove the organization Strategic LeadershipExecution ExcellenceOrganizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Systems Perspective มองเชิงระบบ Focus on Future เน้นอนาคต Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Agility คล่องตัว Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง 1 2 5 11 6 4 3 10 8 7 9

8 PMQA Organization Path to Performance Excellence Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning 123 2 Reacting to Problems 3 Systematic Approach มีระบบการวางแผน 4 Alignment5 Integration ระบบมีบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน 4 Alignment ระบบมีความสอดคล้องกัน ในแต่ละหน่วยงาน 3 Systematic Approach 2 Reacting to Problems แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2 3 6 Role Model ระบบส่งผลเป็นเลิศ เป็นองค์กรต้นแบบ 1 No system ไม่มีระบบ 1 No system 6 Role Model 4 5 6 1 56 47 P D AC คิดทำปรับ Lead the organization Manage the organization Improve the organization 1 / 2 / 5 / 11 3 / 4 / 6 / 10 7 / 8 / 9

9 PMQA Organization 1. การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของ ส่วนราชการ 1.1 การนำ องค์กร 1.2 ความ รับผิดชอบต่อสังคม (1 ) (2 ) ค. การทบทวนผล การดำเนินการของ องค์กร ระดับชั้นของเกณฑ์ ข. การ ควบคุมดูแลให้มี การจัดการ ภายในที่ดี P. ลักษณะสำคัญขององค์กร 7 หมวด 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควร พิจารณา 90 คำถาม 15 ข้อ

10 PMQA Organization คำถามการประเมิน ในหมวด 1-7

11 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P : ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

12 PMQA Organization หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผล การดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง (2)2 นโยบาย (3)3 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี (4)4 การทบทวนผล ดำเนินการ (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญและเพื่อ การปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร (7)7 การประเมินผล งานผู้บริหาร (8)8 การดำเนินการต่อ งานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์ แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการ จัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ (11)11 การกำหนดวิธี ปฏิบัติให้ทำอย่างมี จริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ How 10 What 2

13 PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผล การดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Scorecard How 5 What 4

14 PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึง พอใจของผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ เรียนรู้ (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึง พอใจ (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึง พอใจ How 11 What 0

15 PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบเพื่อ (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการ บ่งชี้ (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรใน องค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT KM IT How 9 What 1

16 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรม (53)11 การบริหารการฝึกอบรม (54)12 การพัฒนาบุคลากร (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา อบรม (57)15 การทำให้บุคลากร พัฒนาตนเอง HR Scorecard How 21 What 0

17 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่ บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อม การทำงาน (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการการบริการ (62)20 การประเมินความพอใจ บุคลากร (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ พอใจกับผลลัพธ์องค์กร HR Scorecard

18 PMQA Organization หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ How 12 What 6

19 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (81)6 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบด้าน การเงินทั้งภายในและภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดีใน การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของ บุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความ ไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน จริยธรรม (77)2 ผลของวัดความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่าจาก มุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึง องค์กรในทางที่ดี และ การสร้าง ความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้าน ขอบเขต ขนาด และประเภทการ ให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่สำคัญ อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

20 PMQA Organization หลักการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ในหมวด 1-6

21 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL ResultResult การประเมิน หมวด 1-6 ADLI IntegrationIIntegrationI Plan Do Check/Share/Act PDCAAlignment

22 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติการประเมินมิติย่อย A1 การตั้งวัตถุประสงค์ การมีแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

23 PMQA Organization มิติการ ประเมิน ADLI 1 การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่เหมาะสมกับประเด็นหลักตาม ข้อกำหนดของเกณฑ์ 2 การวางแผนโดยอาศัยข้อมูล แล้วกำหนดขั้นตอน กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 3 การกำหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของ ผลในระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการ กำหนดแผนการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วย 1 การดำเนินงานตาม แผนงานและขั้นตอนที่ วางแผนไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2 ความรับผิดชอบของบุคคล ที่เกี่ยวข้องมีการกระทำ ตามที่กำหนดไว้ทุกคน 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของ บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความ พยายามในการกระทำสู่ ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อทุก คน 1 การประเมินผลลัพธ์เทียบกับ ค่าเป้าหมายทั้งตัวชี้วัดระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ ทำได้ครบทุก ประเด็น 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จาก การดำเนินงานและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนที่ ได้ มีการกระทำอย่างเป็นระบบ 3 การนำบทเรียนไปสร้างเป็น นวัตกรรมเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดและ ต่อเนื่อง 1ความสอดคล้องที่ดีของการ จัดการกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการ ทั้ง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่ สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่น ที่เกี่ยวข้อง 3การมีแนวทางดำเนินงาน หรือจัดการกระบวนการ ที่ สอดคล้องและมุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและ เป้าหมายขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW

24 PMQA Organization การประเมินตามคำถามที่ 1 หมวด1.1ก (1) HOW 1การกำหนดหรือทบทวนและสื่อสาร ทิศทางองค์กร 4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนด ผลดำเนินงาน โดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน(ครอบคลุม 1 ประเด็น) ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ (ครอบคลุม 4 ประเด็น) สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ครอบคลุม 4 ประเด็น) HOW 1การกำหนดหรือทบทวนและสื่อสาร ทิศทางองค์กร 4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนด ผลดำเนินงาน โดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน(ครอบคลุม 1 ประเด็น) ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ (ครอบคลุม 4 ประเด็น) สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ครอบคลุม 4 ประเด็น)

25 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติประเมินมิติย่อยระดับ คะแนน ประเมิน (0 - 5) คูณ ค่า น้ำหนัก คะแนน รายมิติ ย่อย รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม A1 การตั้งวัตถุประสงค์50.425 10 การทำแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน50.42 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด50.21 D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน50.21 2 การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร50.10.5 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร50.10.5 L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง50.212 การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม50.10.5 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง50.10.5 I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ50.10.51 การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง50.050.25 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย50.050.25

26 PMQA Organization มิติการ ประเมิน WHAT 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT

27 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT มิติประเมินระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม50.63 10 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม50.63 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง50.84

28 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภทที่มทั้ง WHAT+HOW มิติประเมินระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายข้อ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม 1 ระดับคะแนนรวมของคำถาม WHAT100.44 10 2 ระดับคะแนนรวมของคำถาม HOW100.66

29 PMQA Organization คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล หมวด 1 : 12 คำถาม คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) คะแนน (10) คะแนน (11) คะแนน (12) ข ค ก ข ค 1.1 1.2 HowADLI What3R บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ 1.1 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ 1.2

30 PMQA Organization ปรับปรุงง่าย ผลกระทบน้อย ความยากง่ายของการปรับปรุง ระดับผลกระทบ ง่าย ยาก มาก น้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบน้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบมาก ปรับปรุงง่าย ผลกระทบมากตารางการจัดลำดับความสำคัญ

31 PMQA Organization

32 หมวด 1ลำดับ 1.1 ลำดับ 1.2 ลำดับ 1.3 หมวด 2ลำดับ 2.1 ลำดับ 2.2 ลำดับ 2.3 หมวด 3ลำดับ 3.1 ลำดับ 3.2 ลำดับ 3.3ลำดับความสำคัญโอกาสในการปรับปรุง

33 PMQA Organization แนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ในหมวด 7

34 PMQA Organization LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC LeTCLi การประเมิน หมวด 7 LeTCLi KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Key Measure

35 PMQA Organization LeTCLi LeTCLi ประเด็น พิจารณา ตาม เกณฑ์ 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ เทียบกับค่าเป้าหมายในทุก ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2 ระดับผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานบรรลุผลตามค่า เป้าหมายในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานแนวโน้มของ ผลลัพธ์สำคัญเทียบจาก ข้อมูลย้อนหลังในอดีตทำได้ ครบทุกตัวชี้วัด 2 ทิศทางแนวโน้มของ ผลลัพธ์การดำเนินงานมี ทิศทางที่ดีหรือเหมาะสมใน ทุกตัวชี้วัด 1 รายงานการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์สำคัญกับหน่วยงาน อื่นในทุกตัวชี้วัด 2 ระดับของผลการ เปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับ หน่วยงานอื่น มีผลในระดับ แนวหน้าของกลุ่ม ในทุก ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1 การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุม ครบถ้วนมีความสำคัญตามความ ต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึง ความสำเร็จในการตอบสนองต่อ ความต้องการของ ผู้รับบริการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญ ขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 7

36 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 คำถามประเภท RESULT มิติประเมินมิติย่อยระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม Le1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ50.424 10 ระดับผลลัพธ์2 ระดับผลลัพธ์สำคัญ50.42 T1 รายงานแนวโน้ม50.212 แนวโน้ม2 ทิศทางแนวโน้ม50.21 C1 รายงานการเปรียบเทียบ50.212 การเปรียบเทียบ2 ระดับของผลการเปรียบเทียบ50.21 Li1 รายงานตัววัดที่สอดคล้อง50.212 การบูรณาการ2 ระดับของผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการ50.21

37 PMQA Organization 1 2 4 3 7 56 8 9 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง ประเมินสภาพ องค์กรในปัจจุบัน วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว วางแผนปฏิบัติ การประจำปี ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ วัดและประเมินผล การดำเนินงาน ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง กระบวนการปรับปรุงองค์กร 9 ขั้นตอน

38 PMQA Organization 1 2 4 3 7 5 6 8 9 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง ประเมินสภาพ องค์การในปัจจุบัน วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว วางแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ วัดและประเมินผล การดำเนินงาน ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง Organizational Change Process Organizational Change Process 6 6

39 PMQA Organization การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1

40 การกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง 2

41 การประเมินองค์กรในปัจจุบัน 3

42 การวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นระยะยาว 4

43 การวางแผนปฏิบัติการประจำปี 5

44 การเสริมศักยภาพภายในองค์กร 6


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google