งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548 – 2551( ตค.50- กย.51) ข้อมูลปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ผู้มารับบริการทั้งหมด 476, , , ,23 3 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) 1,6671,7921,8732,113 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ( ราย ) 391, , , ,38 1 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) 1,3691,4461,5101,585 จำนวนผู้ป่วยใน ( ราย ) 31, , ,78 045,806 : วันนอนเฉลี่ยคน ละ ( วัน ) อัตราการครองเตียง (%) จำนวนผู้ป่วยใน เสียชีวิต ( ราย ) 1,1571,2541,2111,305 อัตราการตาย ( ต่อ 1,000 ราย )

3 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน ( %) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน ( %) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน

4 จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551 ราย แผนก หลัก

5 ราย แผนก หลัก จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามแผนกหลัก ปีงบประมาณ 2551

6 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2551 จำนวน รายโรค

7 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551 จำนว น กลุ่มโรค

8 สถิติผู้ป่วยในเสียชีวิต 10 อันดับแรก จำนวน รายโรค

9 ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี 51 = 3,886 ราย คิดเป็นอัตราป่วย : แสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย ( อ. เมือง 2, ดอยหล่อ 1)

10 อ. แม่ริมพบผู้ป่วย 243 ราย ( อัตราป่วย : แสนประชากร )

11 สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2547 – 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2551 คน ( ราย ใหม่ )

12 Cycle time OPD. โดยรวม ปี นาที Star t

13

14 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

15 * หนี้สินคงค้าง 95,953, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 19,997, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 115,950, บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 291,421, บาท * มูลค่าคงคลัง 86,238, บาท เดือนกันยายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ปลอดหนี้ ) 175,470, บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 101,484, บาท ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 125,408, บาท

16 รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ( เดือนตค กย. 51) ( ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี ) รายรับเงินบำรุงทั้งปี ,218, บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี ,162, บาท I : E Ratio=

17 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี ตค.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610, บาท 2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823, บาท 3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45, บาท 4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373, บาท 5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715, บาท 6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214, บาท 7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422, บาท 8. พค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 216, บาท 9. มิย.51 อนุมัติ 19 รายการมูลค่า 311, บาท 10. กค.51 อนุมัติ 4 รายการมูลค่า 230, บาท 11. สค.51 อนุมัติ 12 รายการมูลค่า 356, บาท 12. กย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 173 รายการ 6,320, บาท

18 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 =

19 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

20


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google