งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548 – 2552 ข้อมูลปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ( ตค - พย ) ผู้มารับบริการ ทั้งหมด 476, , , , ,9 88 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) 1,66 7 1,79 2 1,87 32,1132,203 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ( ราย ) 391, , , , ,81 3 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) 1,36 9 1,44 6 1,51 01,5851,675 จำนวนผู้ป่วยใน ( ราย ) 31, , , ,80 6 8,521 : วันนอนเฉลี่ยคน ละ ( วัน ) อัตราการครอง เตียง (%) จำนวนผู้ป่วยใน เสียชีวิต ( ราย ) 1,15 7 1,25 4 1,21 11, อัตราการตาย ( ต่อ 1,000 ราย ) ( ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2551)

3 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 2,203 ราย / วัน (+ 4.26%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ยปี 52 2,203 ราย / วัน (+ 4.26%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน

4 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี ราย อัตราเพิ่ม ปีละ 1,126 คน

5 ประเด็นข้อพิจารณา กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552 ตามเกณฑ์ของ กพร. จังหวัดเชียงใหม่ สสจ. เชียงใหม่ รพ. นคร พิงค์ 1. มิติด้านประสิทธิผล (3) - ผลสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ 14 ตัวชี้วัด IRBM R มิติด้านคุณภาพ บริการ (5) - คุณภาพบริการ 8 ตัวชี้วัด 3. มิติด้านประสิทธิภาพ (3) - ประสิทธิภาพ 2 ตัวชี้วัด 4. มิติด้านการพัฒนา องค์การ (1) - พัฒนาองค์การ 3 ตัวชี้วัด ประเด็นข้อพิจารณา กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552 ตามเกณฑ์ของ กพร.

6 ตัวชี้วัดที่ 11 ของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 21 ของสสจ. ตัวชี้วัดที่ ? ของ รพ. นครพิงค์ * ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ - จังหวัดคัดเลือกจาก 20 กระบวนงาน เหลือ 13 – 15 กระบวนงาน ที่ต้องถูกประเมินผล ในปี การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก ( ไม่นับระยะเวลา พบแพทย์ ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ –> โรงพยาบาลระดับจังหวัด

7 สิ่งที่ต้องดำเนินงานต่อไป ► รวบรวมข้อมูลระยะเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก ตาม แบบฟอร์ม 2 ตามตารางวันเวลาที่กำหนด วันละไม่ น้อยกว่า 30 ราย ส่ง สสจ. รายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ( สสจ. สรุปเสนอจังหวัด ) เริ่ม วันแรก วันที่ 5 มค ► ประกาศขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ แต่ละ กระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐานของ จังหวัดให้ประชาชน ทราบอย่างชัดเจน

8 Cycle time OPD. โดยรวม ปี นาที Start ( มิย.49)

9 Cycle time OPD. โดยรวม ปี 2549 – 2552 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (Code 0100) นาที

10 Cycle time OPD. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (Code 0100) เดือน พย.51 นาที

11 Cycle time OPD. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (Code 0100) วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ( ปรับปรุง ) นา ที ผู้รับบริการ OPD = 2,166 ราย คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (0100) จำนวน 176 ราย

12 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ► จัดตั้ง / Revise คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ ผู้ป่วยนอก  ผอก.( หรือผู้ได้รับมอบหมาย ) ประธาน  รองฯแพทย์ / รองฯบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงาน OPD รองประธาน  ประธาน PCT. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ  หัวหน้าการพยาบาลผู้ป่วยนอก เลขาฯ  คณะทำงาน ► ประเมินผล / รายงาน ทีมสารสนเทศ (CIO/ ศูนย์ ข้อมูล ) ► ประสานงานตัวแทนคลินิกต่าง ๆ / ► อื่น ๆ

13

14 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

15 * หนี้สินคงค้าง 47,663, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 9,606, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 57,270, บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 239,958, บาท * มูลค่าคงคลัง 57,281, บาท เดือนพฤศจิกายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ปลอดหนี้ ) 182,687, บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 223,985, บาท ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 102,485, บาท

16 รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2552 ( เดือนตค พย. 51) ( ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี ) รายรับเงินบำรุงทั้งปี ,900, บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี ,085, บาท I : E Ratio=

17 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 =

18 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

19


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google