งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2531 Syndrome X ( Reaven )2531 Syndrome X ( Reaven ) 2532 Deadly quartet ( Kaplan )2532 Deadly quartet ( Kaplan ) 2535 Insulin resistance syndrome.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2531 Syndrome X ( Reaven )2531 Syndrome X ( Reaven ) 2532 Deadly quartet ( Kaplan )2532 Deadly quartet ( Kaplan ) 2535 Insulin resistance syndrome."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 2531 Syndrome X ( Reaven )2531 Syndrome X ( Reaven ) 2532 Deadly quartet ( Kaplan )2532 Deadly quartet ( Kaplan ) 2535 Insulin resistance syndrome ( Defronzo )2535 Insulin resistance syndrome ( Defronzo ) 2537 Metabolic syndrome ( Alberti )2537 Metabolic syndrome ( Alberti ) 2541 Metabolic syndrome (WHO )2541 Metabolic syndrome (WHO ) 2544 Metabolic syndrome (NCEP III )2544 Metabolic syndrome (NCEP III ) 2548 Metabolic syndrome (IDF/AHA )2548 Metabolic syndrome (IDF/AHA ) 2549 Metabolic syndrome (IDF)2549 Metabolic syndrome (IDF)

7 น้ำหนักเกิน หรือ อ้วน น้ำหนักเกิน หรือ อ้วน ไม่ออกกำลังกาย ไม่ออกกำลังกาย กรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์ ภาวะดื้ออินซูลิน ภาวะดื้ออินซูลิน  สาเหตุของเบาหวาน  ไขมันชนิดดีHDL-C ต่ำ  ไขมัน Triglyceride สูง  ความดันโลหิตสูง  อ้วนลงพุง NCEP ATP III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

8

9 Dyslipidemia Obesity Dysfibrinolysis Hyperglycemia Endothelial Dysfunction Macrovascular Disease Glucose Intolerance Adapted from McFarlane SI, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:713-718; Reusch JEB. Am J Cardiol. 2002;90(suppl):19G-26G. Hypertension

10  FFA,  cytokines, adipokines  น้ำตาลในเลือด เบาหวาน  Triglycerides  HDL  ความดันโลหิต

11

12

13

14 inch

15 WHO 2542 WHO 2542 European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) 2542 European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) 2542 NCEP ATPIII 2544 NCEP ATPIII 2544 American College of Endocrinology (ACE) 2545 American College of Endocrinology (ACE) 2545 International Diabetes Federation (IDF) 2548 International Diabetes Federation (IDF) 2548 American Heart Association (AHA) ร่วมกับ National Heart Lung and Blood Institutes (NHLBI) 2548 American Heart Association (AHA) ร่วมกับ National Heart Lung and Blood Institutes (NHLBI) 2548 International Diabetes Federation (IDF) 2549 International Diabetes Federation (IDF) 2549

16

17 การวินิจฉัย metabolic syndrome จะต้องมีความผิดปกติอย่างน้อย 3 ข้อใน 5 ข้อต่อไปนี้ 1. อ้วนลงพุง (เส้นรอบเอว≥ 102 ซม.หรือ 40 นิ้วในผู้ชาย หรือ ≥ 88 ซม.หรือ 35 นิ้วในผู้หญิง) ≥ 88 ซม.หรือ 35 นิ้วในผู้หญิง) 2. ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ≥ 150 มก./ดล. 3. ระดับ เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอล ≤ 40 มก./ดล.ในผู้ชาย หรือ ≤ 40 มก./ดล.ในผู้ชาย หรือ ≤ 50 มก./ดล.ในผู้หญิง ≤ 50 มก./ดล.ในผู้หญิง 4. ความดันโลหิต ≥ 130/85 มม.ปรอท หรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่ หรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่ 5. ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร ≥ 110 มก./ดล.

18 อ้วนลงพุง อ้วนลงพุง (วัดรอบเอว ผู้ชาย >90 ซม. ผู้หญิง >80 ซม. ) บวกกับมีปัจจัยเสี่ยงอื่นอีก≥ 2 ใน 4 อย่างต่อไปนี้ 1. Triglyceride ≥ 150 mg/dl 2. HDL-C <40 mg/dl (ผู้ชาย) <50 mg/dl (ผู้หญิง) <50 mg/dl (ผู้หญิง) 3. ความดันโลหิต ≥ 130 /85 mm/Hg 4. ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร ≥ 110 mg/dl หรือรู้ว่าเป็นเบาหวาน

19

20 *US adults age 20 and over (NHANES III,1988-94) อ้วนลงพุง 39% อ้วนลงพุง 39% ไขมันTriglycerideสูง 30% ไขมันTriglycerideสูง 30% ไขมัน HDL cholesterol ต่ำ 37% ไขมัน HDL cholesterol ต่ำ 37% ความดันโลหิตสูง หรือกำลังรักษา 34% ความดันโลหิตสูง หรือกำลังรักษา 34% น้ำตาลในเลือดสูง หรือกำลังรักษา 13% น้ำตาลในเลือดสูง หรือกำลังรักษา 13% > 171% > 171% >244% >244% >324% (~45% of people age 50-70 years) >324% (~45% of people age 50-70 years) Ford et al. JAMA;287:356-9,2545

21

22 โรคอ้วน (BMI > 30 kg/m2) ร้อยละ 38.2 โรคอ้วน (BMI > 30 kg/m2) ร้อยละ 38.2 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 34.2 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 34.2 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (TG>200 มก./ดล. หรือHDL 200 มก./ดล. หรือHDL < 40 มก./ดล.) ร้อยละ 29.4 ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือ ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือ เคยคลอดบุตรมีน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม ร้อยละ 17.9 เคยคลอดบุตรมีน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม ร้อยละ 17.9 ผู้ที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 14.1 ร้อยละ 14.1 การศึกษาในผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานที่อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1623 คนทั่วประเทศ อายุเฉลี่ย 43 ปี

23 NCEP ATPIII NCEP ATPIII ความชุกของ Metabolic Syndrome ในคนไทยกลุ่มเสี่ยง สูง = 24.1 % (ผู้ชาย 22.2% and ผู้หญิง 24.7% ) ความชุกของ Metabolic Syndrome ในคนไทยกลุ่มเสี่ยง สูง = 24.1 % (ผู้ชาย 22.2% and ผู้หญิง 24.7% ) WHO Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) WHO Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) ความชุกของ Metabolic Syndrome ในคนไทยกลุ่มเสี่ยง สูง = 33.3 % ( ผู้ชาย 36.0% and ผู้หญิง 32.6% ) ความชุกของ Metabolic Syndrome ในคนไทยกลุ่มเสี่ยง สูง = 33.3 % ( ผู้ชาย 36.0% and ผู้หญิง 32.6% ) การศึกษาในผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานที่อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1623 คนทั่วประเทศ อายุเฉลี่ย 43 ปี

24 NCEP ATPIII NCEP ATPIII พบความชุก = 21.9 % พบความชุก = 21.9 % WHO Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) WHO Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) พบความชุก = 29.3 % พบความชุก = 29.3 % การศึกษา Interasia ในประชากรไทยทั่วประเทศที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปจำนวน 5,091 ราย

25 NCEP ATPIII NCEP ATPIII ความชุกของ Metabolic Syndrome = 16.4 % (ชาย 18.2 % and หญิง 9.4 % ) ความชุกของ Metabolic Syndrome = 16.4 % (ชาย 18.2 % and หญิง 9.4 % ) NCEP ATPIII Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) NCEP ATPIII Asian Guideline ( Male > 90 cm, Women > 80 cm ) ความชุกของ metabolic syndrome = 21.5 % ( ชาย 21.5 % and หญิง 13.7 % ) ความชุกของ metabolic syndrome = 21.5 % ( ชาย 21.5 % and หญิง 13.7 % ) การศึกษาในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในกรุงเทพ ปี พ.ศ.2538 อายุ 35-54 ปี จำนวน 3499 ราย

26 Pongchaiyakul et al: 2005

27

28 Population based, prospective 1209 Finnish men aged 42-60 year at baseline (1984-9), follow-up through December 1998 Population based, prospective 1209 Finnish men aged 42-60 year at baseline (1984-9), follow-up through December 1998 ความเสี่ยง NCEP III WHO ความเสี่ยง NCEP III WHO โรคหลอดเลือดหัวใจ 2.9 (1.2-7.2) 4.2 (1.6-10.8) โรคหลอดเลือดสมอง 2.6 (1.4-5.1) 3.0 (1.5-5.7) โรคหลอดเลือดสมอง 2.6 (1.4-5.1) 3.0 (1.5-5.7) อัตราตายรวม 1.9 (1.2-3.0) 2.1 (1.3-3.3) อัตราตายรวม 1.9 (1.2-3.0) 2.1 (1.3-3.3) Lakka. JAMA 2002;288:2709-16

29

30

31

32 ให้ลดพลังงานจากอาหารที่รับประทาน ประมาณวันละ 500-1,000 แคลอรี่ ให้ลดพลังงานจากอาหารที่รับประทาน ประมาณวันละ 500-1,000 แคลอรี่ เป้าหมายการลดน้ำหนัก ให้ลดอย่างน้อยร้อยละ 5-10 ในช่วง 6-12 เดือน เป้าหมายการลดน้ำหนัก ให้ลดอย่างน้อยร้อยละ 5-10 ในช่วง 6-12 เดือน ทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ระดับไตรกลีเซอไรด์ ระดับเอช-ดี-แอล ดีขึ้น ทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ระดับไตรกลีเซอไรด์ ระดับเอช-ดี-แอล ดีขึ้น ในผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง ที่มีเบาหวานแฝงพบว่าการลด น้ำหนักโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลา ประมาณ 3 ปี สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ ในผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง ที่มีเบาหวานแฝงพบว่าการลด น้ำหนักโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลา ประมาณ 3 ปี สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้

33

34

35

36  ช่วยลดน้ำหนักตัวและทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดดีขึ้น  การรักษาน้ำหนักให้คงเดิม ควรออกกำลังกายชนิดที่ชื่นชอบ สัปดาห์ละ 3 วัน ควรออกกำลังกายชนิดที่ชื่นชอบ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที  การลดน้ำหนัก ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อเนื่อง ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 45 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ไม่น้อยกว่า 45 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ด้วยความแรงของการออกกำลังกายที่เหมาะสม (moderate intensity) ด้วยความแรงของการออกกำลังกายที่เหมาะสม (moderate intensity)  การลดไขมันหน้าท้อง ซิทอัพ วันละไม่น้อยกว่า 150 ครั้ง ซิทอัพ วันละไม่น้อยกว่า 150 ครั้ง

37 ปัจจัยเสี่ยงคะแนนความเสี่ยง อายุ 34-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 00120012 เพศ หญิง ชาย 0202 ดัชนีมวลกาย ต่ำกว่า23 กก/ม 2 23-27.4 กก/ม 2 ตั้งแต่ 27.5 กก/ม 2 ขึ้นไป 035035 เส้นรอบเอว ผู้ชาย ต่ำกว่า 90 ซม ผู้หญิง ต่ำกว่า 80 ซม ผู้ชาย ตั้งแต่ 90 ซม ขึ้นไป ผู้หญิง ตั้งแต่ 80 ซม ขึ้นไป 0202 ความดันโลหิตสูง ไม่มี มี 0202 ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง) ไม่มี มี 0404

38 ผลรวม คะแนน ความเสี่ยงต่อ เบาหวานใน12ปี ระดับความเสี่ยง โอกาสเกิด เบาหวาน ข้อแนะนำ ≤2<5 %น้อย1/20 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ ตรวจวัดความดันโลหิต ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 3 ปี 3-55-10 %เพิ่มขึ้น1/12 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ ตรวจวัดความดันโลหิต ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1-3 ปี 6-811-20 %สูง1/7 ควบคุมอาหารและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1-3 ปี >8>20 %สูงมาก1/3-1/4 ควบคุมอาหารและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1 ปี

39


ดาวน์โหลด ppt 2531 Syndrome X ( Reaven )2531 Syndrome X ( Reaven ) 2532 Deadly quartet ( Kaplan )2532 Deadly quartet ( Kaplan ) 2535 Insulin resistance syndrome.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google