งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดงานอาชีวอนามัย ความสำเร็จการประเมินความ เสี่ยงจากการทำงานของ บุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2555 ร้อยละของความสำเร็จ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ของบุคลากรในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดงานอาชีวอนามัย ความสำเร็จการประเมินความ เสี่ยงจากการทำงานของ บุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2555 ร้อยละของความสำเร็จ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ของบุคลากรในโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดงานอาชีวอนามัย ความสำเร็จการประเมินความ เสี่ยงจากการทำงานของ บุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2555 ร้อยละของความสำเร็จ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ของบุคลากรในโรงพยาบาล ( น้ำหนัก 1.0)

2 ผลการดำเนินงาน ปี 2554  คปสอ. ขนาด ใหญ่ รพ. อุดรธานี ระดับ 5 รพ. หนองหาน ระดับ 4 รพร. บ้านดุง ระดับ 4 รพ. บ้านผือ ระดับ 3 รพ. กุมภวาปี ระดับ 3 รพ. เพ็ญ ระดับ 3  คปสอ. ขนาด กลาง รพ. หนองวัวซอ ระดับ 5 รพ. ศรีธาตุ ระดับ 5 รพ. โนนสะอาด ระดับ 4 รพ. น้ำโสม ระดับ 2 รพ. วังสามหมอ ระดับ 2 รพ. กุดจับ ระดับ 2

3 ผลการดำเนินงาน ปี 2554  คปสอ. ขนาดเล็ก รพ. หนองแสง ระดับ 3 รพ. ทุ่งฝน ระดับ 2 รพร. นายูง ระดับ 2 รพ. สร้างคอม ระดับ 2 รพ. ไชยวาน ระดับ 2 รพ. พิบูลย์รักษ์ ระดับ 2

4 เป้าหมาย ปี 2555  คปสอ. ขนาดใหญ่ รพ. ทุกแห่งได้รับการประเมินยกระดับเป็น ระดับ 5 ครบทุกแห่ง ( โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข )  คปสอ. ขนาดกลาง รพ. โนนสะอาด ยกระดับเป็นระดับ 5 รพ. น้ำโสม และ รพ. วังสามหมอ รพ. กุดจับ ยกระดับ เป็นระดับ 4  คปสอ. ขนาดเล็ก รพ. หนองแสง ยกระดับเป็นระดับ 5 รพ. 5 แห่ง ยกระดับเป็นระดับ 3 - 4

5  ใช้เกณฑ์การประเมิน ปี 2554 ( เล่มสีเขียว ) อ้างอิงคู่มือจาก สำนักโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรม ควบคุมโรค กรทรวงสาธารณสุข  แบ่งเป็น 5 ระดับ ระดับ 1-5  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 10 ข้อใหญ่ 34 ข้อย่อย

6 Paper จากเอกสาร หลักฐานต่างๆ Participation จากการซักถาม ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ เกี่ยวข้อง Practice จากการเดิน สำรวจในพื้นที่ ปฏิบัติงานและ ซักถามบุคลากร วิธีการ ประเมิน

7 หน่วยงานรับผิดชอบการ ประเมินฯ  ระดับ 1 – 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี  ระดับ 3 – 4 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 6 ขอนแก่น  ระดับ 5 สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข หมายเหตุ การขอรับการประเมินระดับ 5 ต้องจัดเตรียม เอกสาร และ จัดการความเสี่ยงภายในโรงพยาบาลให้เสร็จสิ้นก่อน ถึงจักแสดงความจำนงต่อ สคร. 6 ขอนแก่น ก่อนเดือนมีนาคม 2555 เพื่อขอคิวรับการประเมินกับ สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม ฯ

8 1. การบริหาร จัดการ 2. การ ดำเนินการ ประเมินและ ควบคุมความ เสี่ยง 3. การติดตาม ประเมินผล เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยงฯ

9 จำน วน ข้อ เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยงฯ

10 ระดับ 1 ระดับพอใช้ มีพื้นฐาน นโยบาย ทีมงาน แผนการดำเนินงาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ระดับ 2 ระดับเริ่มมีการแก้ไขปรับปรุง มีการ ดำเนินการสำรวจความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ระดับ 3 ระดับมีแนวโน้มที่ดีในกิจกรรมสำคัญ มี การทำงานที่เป็นระบบ ใช้หลักให้ ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ และจัดลำดับความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ระดับ 4 ระดับมีผลลัพธ์ที่ดีในทุกกิจกรรมที่ สำคัญ มีแผนและระบบควบคุมและแก้ไข ความเสี่ยงที่ดี ระดับ 5 ระดับมีการดำเนินงานผลลัพธ์ดีมาก มี แผนและระบบควบคุมและแก้ไขความเสี่ยง ที่ดี ตลอดจนปรับปรุง / พัฒนาอย่าง ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ระดับความสำเร็จ

11


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดงานอาชีวอนามัย ความสำเร็จการประเมินความ เสี่ยงจากการทำงานของ บุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2555 ร้อยละของความสำเร็จ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ของบุคลากรในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google