งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 รายรับกระแสเงินสดเงินบำรุง ปี 2549-2550
บาท เดือน กันยายน รวม 15,119,679 บาท เงินบำรุงโรงพยาบาล 13,384, บาท รพ.สาขา รวม 1,246, บาท ศรีดอนไชย , บาท รพ.แม่และเด็ก , บาท สสจ.เชียงใหม่ , บาท ศูนย์แพทย์ดอนแก้ว , บาท ตรวจสุขภาพ , บาท

3 เดือนกันยายน 2550 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 188,452,777.66 บาท
*เงินบำรุงคงเหลือ 294,104, บาท * มูลค่าคงคลัง ,450, บาท * หนี้สินคงค้าง ,800, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 16,798, บาท งบลงทุนรอดำเนินการ ปี 50 +จัดสรรเพิ่ม ,052, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ,651, บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 188,452, บาท (ไม่รวมสินค้าคงคลัง) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 80,676, บาท

4 หนี้ค้างชำระ ณ สิ้นเดือน ปีงบประมาณ 2549 - 2550
บาท

5 มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 เปรียบเทียบเทียบปี 2549
บาท เดือน กย.50 (เกินประมาณการ 53.72%) *คลังพัสดุ ,641, บาท (+59.43%) *คลังยา 42,242, บาท (+61.48%) *คลัง OR ,162, บาท (-25.58%) (เคลื่อนไหวน้อย) 2,415, บาท *คลังอื่น ๆ 2,43, บาท

6 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2550 (ตค.-กย.50) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี)
รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2550 (ตค.-กย.50) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) บาท ปี % ปี % ปี % ปี %

7 ประเมินรายรับเงินบำรุงปี 2550 จำแนกรายสิทธิ์
ล้านบาท

8 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 จำแนกตามหมวดจ่าย
ล้านบาท

9 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบบุคลากร
ล้านบาท

10 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบดำเนินงาน
ล้านบาท

11 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบลงทุน
ล้านบาท

12 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2550
I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 50 =

13 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน (รวมหนี้สิน+งบลงทุนรอจ่าย) ปีงบประมาณ 2550

14 การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551
ขั้นตอน ประชุมคณะทำงาน มิย.50 หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอตั้งรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ทีดินและสิ่งก่อสร้าง รอบ กค 50 รอบ กค.50 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี กค.50 พิจารณาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ระบุเหตุผลเพื่อทดแทน 9 สค.50 นำเสนอในที่ประชุมผู้ช่วย ผอก./หนฝ/หนง สค.50 สรุปผลการพิจารณา รวบรวม จัดทำรูปเล่มเอกสาร นำเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผน กย.-ตค.50 ประกาศใช้แผน (31 ตค.50)

15 เงินบำรุงคงเหลือยกยอดมาจากปี 50. 294,104,485. 07
เงินบำรุงคงเหลือยกยอดมาจากปี ,104, บาท ประมาณการรายรับปี ,600, บาท รวม 943,704, บาท ประมาณการรายจ่าย 723,000, บาท (เหลือ~220.7 ล้าน) บุคลากร ,000,000 บาท งบดำเนินงาน 524,000,000 บาท - สาธารณูปโภค 18,000,000 บาท - ค่าใช้สอย 36,000,000 บาท - วัสดุทั่วไป 33,000,000 บาท - วัสดุการแพทย์ 90,000,000 บาท - ค่ายาและเวชภัณฑ์ 347,000,000 บาท งบลงทุน 33,000,000 บาท - ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ 5,000,000 บาท - ครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000,000 บาท - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ,000,000 บาท

16 สรุปผลการพิจารณางบลงทุน ปี 2551 ครุภัณฑ์การแพทย์ รวม. 48,013,900. บาท
สรุปผลการพิจารณางบลงทุน ปี ครุภัณฑ์การแพทย์ รวม 48,013,900 บาท - ตามแผนปี ,100,170 บาท - ยกยอดมาจากปี ,913,730 บาท ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ รวม 5,770,000 บาท - ตามแผน ปี ,193,510 บาท - กันไว้เพื่อทดแทนระหว่างปี ,590 บาท - ยกยอดมาจาก ปี ,000 บาท - ตามแผน IT 1,000,000 บาท ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวม 79,651,000 บาท - ตามแผนปี ,213,000 บาท - ตามนโยบายปี ,200,000 บาท - ยกยอดมาจากปี ,038,380 บาท รวมงบลงทุน ,434, บาท

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google