งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

2 รายรับกระแสเงินสดเงินบำรุง ปี 2549-2550 บาท เดือน กันยายน 2550 รวม 15,119,679 บาท เงินบำรุงโรงพยาบาล 13,384,648.09 บาท รพ. สาขารวม 1,246,744.00 บาท ศรีดอนไชย 881,726.00 บาท รพ. แม่และเด็ก 26,028.00 บาท สสจ. เชียงใหม่ 356,990.00 บาท ศูนย์แพทย์ดอนแก้ว 43,887.00 บาท ตรวจสุขภาพ 426,400.00 บาท

3 * หนี้สินคงค้าง 75,800,684.85 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 16,798,182.26 บาท งบลงทุนรอดำเนินการ ปี 50+ จัดสรรเพิ่ม 13,052,840.30 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 105,651,707.41 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 294,104,485.07 บาท * มูลค่าคงคลัง 57,450,064.08 บาท เดือนกันยายน 2550 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ปลอดหนี้ ) 188,452,777.66 บาท ( ไม่รวมสินค้าคงคลัง ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 80,676,361.90 บาท

4 หนี้ค้างชำระ ณ สิ้นเดือน ปีงบประมาณ 2549 - 2550 บาท

5 มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 เปรียบเทียบเทียบปี 2549 บาท เดือน กย.50 ( เกินประมาณ การ 53.72%) * คลังพัสดุ 8,641,291.37 บาท (+59.43%) * คลังยา 42,242,494.55 บาท (+61.48%) * คลัง OR 4,162,114.86 บาท (- 25.58%) ( เคลื่อนไหวน้อย ) 2,415,651.23 บาท * คลังอื่น ๆ 2,43,765.30 บาท

6 รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2550 ( ตค.- กย.50) รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2550 ( ตค.- กย.50) ( ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี ) บาท ปี 50 +12.20% ปี 49+50 +38.37% ปี 50 -14.24% ปี 49+50 - 1.53%

7 ประเมินรายรับเงินบำรุงปี 2550 จำแนก รายสิทธิ์ ล้านบาท

8 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 จำแนกตามหมวดจ่าย ล้านบาท

9 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบ บุคลากร ล้านบาท

10 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบ ดำเนินงาน ล้านบาท

11 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบ ลงทุน ล้านบาท

12 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2550 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 50 = 1.1399841

13 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ( รวมหนี้สิน + งบลงทุนรอจ่าย ) ปีงบประมาณ 2550

14 การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ขั้นตอน ประชุมคณะทำงาน 28 มิย.50 ประชุมคณะทำงาน 28 มิย.50 หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอตั้งรายจ่าย หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอตั้งรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ทีดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ทีดินและสิ่งก่อสร้าง  รอบ 12-10 กค 50  รอบ 2 16-20 กค.50 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี 2551 16 กค.50 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี 2551 16 กค.50 พิจารณาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ระบุเหตุผลเพื่อทดแทน 9 สค.50 พิจารณาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ระบุเหตุผลเพื่อทดแทน 9 สค.50 นำเสนอในที่ประชุมผู้ช่วย ผอก./ หนฝ / หนง 28 สค.50 นำเสนอในที่ประชุมผู้ช่วย ผอก./ หนฝ / หนง 28 สค.50 สรุปผลการพิจารณา สรุปผลการพิจารณา รวบรวม จัดทำรูปเล่มเอกสาร รวบรวม จัดทำรูปเล่มเอกสาร นำเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนกย.- ตค.50 นำเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนกย.- ตค.50 ประกาศใช้แผน (31 ตค.50) ประกาศใช้แผน (31 ตค.50)

15 เงินบำรุงคงเหลือยกยอดมาจากปี 50 294,104,485.07 บาท ประมาณการรายรับปี 2550649,600,000.00 บาท รวม 943,704,485.07 บาท เงินบำรุงคงเหลือยกยอดมาจากปี 50 294,104,485.07 บาท ประมาณการรายรับปี 2550649,600,000.00 บาท รวม 943,704,485.07 บาท ประมาณการรายจ่าย 723,000,000.00 บาท ( เหลือ ~220.7 ล้าน ) บุคลากร 143,000,000 บาท งบดำเนินงาน 524,000,000 บาท - สาธารณูปโภค 18,000,000 บาท - ค่าใช้สอย 36,000,000 บาท - วัสดุทั่วไป 33,000,000 บาท - วัสดุการแพทย์ 90,000,000 บาท - ค่ายาและเวชภัณฑ์ 347,000,000 บาท งบลงทุน 33,000,000 บาท - ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ 5,000,000 บาท - ครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000,000 บาท - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 3,000,000 บาท ประมาณการรายจ่าย 723,000,000.00 บาท ( เหลือ ~220.7 ล้าน ) บุคลากร 143,000,000 บาท งบดำเนินงาน 524,000,000 บาท - สาธารณูปโภค 18,000,000 บาท - ค่าใช้สอย 36,000,000 บาท - วัสดุทั่วไป 33,000,000 บาท - วัสดุการแพทย์ 90,000,000 บาท - ค่ายาและเวชภัณฑ์ 347,000,000 บาท งบลงทุน 33,000,000 บาท - ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ 5,000,000 บาท - ครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000,000 บาท - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 3,000,000 บาท

16 สรุปผลการพิจารณางบลงทุน ปี 2551 ครุภัณฑ์การแพทย์ รวม 48,013,900 บาท - ตามแผนปี 255137,100,170 บาท - ยกยอดมาจากปี 5010,913,730 บาท ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ รวม 5,770,000 บาท - ตามแผน ปี 2551 3,193,510 บาท - กันไว้เพื่อทดแทนระหว่างปี 745,590 บาท - ยกยอดมาจาก ปี 2550 770,000 บาท - ตามแผน IT 1,000,000 บาท ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวม 79,651,000 บาท - ตามแผนปี 51 7,213,000 บาท - ตามนโยบายปี 5149,200,000 บาท - ยกยอดมาจากปี 5123,038,380 บาท รวมงบลงทุน 133,434,900 บาท สรุปผลการพิจารณางบลงทุน ปี 2551 ครุภัณฑ์การแพทย์ รวม 48,013,900 บาท - ตามแผนปี 255137,100,170 บาท - ยกยอดมาจากปี 5010,913,730 บาท ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ รวม 5,770,000 บาท - ตามแผน ปี 2551 3,193,510 บาท - กันไว้เพื่อทดแทนระหว่างปี 745,590 บาท - ยกยอดมาจาก ปี 2550 770,000 บาท - ตามแผน IT 1,000,000 บาท ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวม 79,651,000 บาท - ตามแผนปี 51 7,213,000 บาท - ตามนโยบายปี 5149,200,000 บาท - ยกยอดมาจากปี 5123,038,380 บาท รวมงบลงทุน 133,434,900 บาท

17


ดาวน์โหลด ppt สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google