งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2548 – 2551(9 เดือน ) ข้อมูล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 (9 เดือน ) ผู้มารับบริการทั้งหมด476,764512,388535,486428,580 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) : เฉลี่ยวันละ ( ราย )1,6671,7921,8731,998 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ( ราย ) 391,440413,400431,888322,639 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) : เฉลี่ยวันละ ( ราย )1,3691,4461,5101,504 จำนวนผู้ป่วยใน ( ราย ) 31,34433,86544,78035,662 : วันนอนเฉลี่ยคนละ ( วัน ) : วันนอนเฉลี่ยคนละ ( วัน )5.464.344.013.99 อัตราการครองเตียง (%) 95.6798.29100.93100.02 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต ( ราย ) 1,1571,2541,211980 อัตราการตาย ( ต่อ 1,000 ราย ) 34.8734.9135.3432.50

3 จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551( ตค.50- มิย.51) ราย แผนก หลัก 30.75%

4 ราย แผนก หลัก จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามแผนกหลัก ปีงบประมาณ 2551 ( ข้อมูล ตค.50 - มิย.51)

5 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2551 จำนวน รายโรค

6 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551 จำนวน รายโรค

7 สถิติผู้ป่วยในเสียชีวิต 10 อันดับ แรก ปีงบประมาณ 2551 จำนวน รายโรค

8 จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน )

9 AdjRW เฉลี่ยต่อรายผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน ) AdjRW เฉลี่ยต่อรายรวมทุกสิทธิ์ = 1.3482

10 AdjRW เฉลี่ยต่อรายผู้ป่วยในจำแนกตาม แผนกหลัก ปี 2551 (9 เดือน )

11 AvgLOS ผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน ) AvgLOS จริง = 5.04 วัน มาตรฐาน = 5.45 วัน

12 AvgLOS ผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551(9 เดือน )

13 Cycle time OPD. โดยรวม ปี 2549 - 2551 นาที Star t

14

15 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

16 * หนี้สินคงค้าง 66,058,419.19 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 20,825,449.23 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 86,883,868.42 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 282,169,724.87 บาท * มูลค่าคงคลัง 62,128,823.50 บาท เดือนมิถุนายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ปลอดหนี้ ) 195,285,856.45 บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 111,466,915.40 บาท ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 138,471,127.36 บาท

17 รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ( เดือนตค. 50 - มิย. 51) ( ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี ) รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2551 573,754,966.58 บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี 2551 568,573,664.06 บาท I : E Ratio=1.0091129

18 ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม 50 - มิถุนายน 2551 (9 เดือน ) ล้านบาท ประมาณการรายรับ 9 เดือน 487.2 ล้านบาท รับตามแผนปี 51510.67 ล้านบาท ( +4.82%) รับจริง ปี 50+51573.75 ล้านบาท (+17.12%) ประมาณการรายรับ 9 เดือน 487.2 ล้านบาท รับตามแผนปี 51510.67 ล้านบาท ( +4.82%) รับจริง ปี 50+51573.75 ล้านบาท (+17.12%)

19 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่าย เดือนตุลาคม 50 - มิถุนายน 2551 (9 เดือน ) บาท

20 มูลค่าการใช้สินค้า 10 เดือน ปีงบประมาณ 2551 ( ตค.50- กค.51) หมวดจัดสรรสั่งซื้ อ รับเข้า คลัง จ่ายเ งิน % ใช้ สินค้ า คลังพัสดุ 1. ค่าจ้าง 36.727.422.922.662.40 % 2. วัสดุ ทั่วไป 32.523.823.221.571.38 % 3. วัสดุ วิทย์ฯ 91.677.074.875.981.66 % 4. ครุภัณฑ์ 90.533.830.426.933.59% 5. สิ่งก่อสร้ าง 63.54.14.9 7.72% คลังยา 1. ED.226.0179. 7 187.0164. 8 82.74 % 2. NED.128.0112. 9 115.096.889.84 % 3. เวชภัณ ฑ์ 23.016.016.713.472.61 %

21 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอก แผน ปี 2551 1. ตค.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610,869.50 บาท 2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823,450.00 บาท 3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45,900.00 บาท 4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373,500.00 บาท 5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715,340.00 บาท 6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214,080.00 บาท 7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422,500.00 บาท 8. พค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 216,350.00 บาท 9. มิย.51 อนุมัติ 19 รายการมูลค่า 311,410.00 บาท 10. กค.51 อนุมัติ 4 รายการมูลค่า 230,500.00 บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 5,963,899.50 บาท

22 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 = 1.0091129

23 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

24 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2552 หน่วยงานส่งความต้องการ ขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุงปี 52 (4 กลุ่ม )15 มิย.-31 กค.51 ฝ่ายแผนงานรวบรวมข้อมูล ส่งงานพัสดุตรวจสอบ 1-6 สค. ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา 7-17 สค. ( การแพทย์, มิใช่การแพทย์, คอมฯ, สิ่งก่อสร้าง, แผนงาน / โครงการ, แผนอบรมบุคลากร ) ผอก. นัดประชุมจัดทำแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1 วันที่ 18 สค.51 (13-16.30 น.) พิจารณาเกณฑ์การจัดสรร ประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2552 ทีมคณะกรรมการ (6 champion) นำเสนอผลการพิจารณาภาพรวม ผู้บริหารพิจารณาครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 25 สค.51 (13-16.30 น.) ( เชิญผู้บริหาร, คณะกรรมการ, หัวหน้ากลุ่มงาน core+support) ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบลงทุนหมวดอื่นๆ วันที่ 28 สค.51 (9.00-16.30 น.) ตามกำหนดการ และระหว่าง วันที่ 1-15 กย.51 เพิ่มเติม คณะทำงานรวบรวมข้อมูล / จัดทำเอกสาร 16-30 กย.51 ประกาศใช้แผน 1 ตค.51

25 สรุปรายการงบลงทุนที่ขอรับจัดสรรเงินบำรุง ปี 2552 ครุภัณฑ์การแพทย์ ทดแทน 55 รายการ 41,611,500 บาท ทดแทน 55 รายการ 41,611,500 บาท มาตรฐาน 3.18 รายการ 9,267,000 บาท มาตรฐาน 3.18 รายการ 9,267,000 บาท เพิ่มปริมาณ 72 รายการ 19,198,810 บาท เพิ่มปริมาณ 72 รายการ 19,198,810 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 66 รายการ 24,144,020 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 66 รายการ 24,144,020 บาท รวม 201 รายการ 94,221,330 บาท มิใช่การแพทย์ ทดแทน 33 รายการ 5,046,180 บาท ทดแทน 33 รายการ 5,046,180 บาท เพิ่มปริมาณ 87 รายการ 5,172,880 บาท เพิ่มปริมาณ 87 รายการ 5,172,880 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 58 รายการ 4,114,950 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 58 รายการ 4,114,950 บาท รวม 178 รายการ 14,334,010 บาท ครุภัณฑ์การแพทย์ ทดแทน 55 รายการ 41,611,500 บาท ทดแทน 55 รายการ 41,611,500 บาท มาตรฐาน 3.18 รายการ 9,267,000 บาท มาตรฐาน 3.18 รายการ 9,267,000 บาท เพิ่มปริมาณ 72 รายการ 19,198,810 บาท เพิ่มปริมาณ 72 รายการ 19,198,810 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 66 รายการ 24,144,020 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 66 รายการ 24,144,020 บาท รวม 201 รายการ 94,221,330 บาท มิใช่การแพทย์ ทดแทน 33 รายการ 5,046,180 บาท ทดแทน 33 รายการ 5,046,180 บาท เพิ่มปริมาณ 87 รายการ 5,172,880 บาท เพิ่มปริมาณ 87 รายการ 5,172,880 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 58 รายการ 4,114,950 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 58 รายการ 4,114,950 บาท รวม 178 รายการ 14,334,010 บาท

26 สรุปรายการงบลงทุนที่ขอรับจัดสรรเงินบำรุง ปี 2552 ( ต่อ ) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69 รายการ 2,022,900 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69 รายการ 2,022,900 บาท อาคาร สิ่งก่อสร้าง 88 รายการ 31,838,332 บาท ผนงาน / โครงการ 61 รายการ 4,104,905 บาท แผนงาน / โครงการ 61 รายการ 4,104,905 บาท ( ไม่เสนอราคา 4 รายการ ) แผนอบรมบุคลากร 233 รายการ 6,092,301 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69 รายการ 2,022,900 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69 รายการ 2,022,900 บาท อาคาร สิ่งก่อสร้าง 88 รายการ 31,838,332 บาท ผนงาน / โครงการ 61 รายการ 4,104,905 บาท แผนงาน / โครงการ 61 รายการ 4,104,905 บาท ( ไม่เสนอราคา 4 รายการ ) แผนอบรมบุคลากร 233 รายการ 6,092,301 บาท

27


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google