งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2548–2551(9 เดือน)
ข้อมูล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี (9 เดือน) ผู้มารับบริการทั้งหมด 476,764 512,388 535,486 428,580 : เฉลี่ยวันละ (ราย) 1,667 1,792 1,873 1,998 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ราย) 391,440 413,400 431,888 322,639 1,369 1,446 1,510 1,504 จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) 31,344 33,865 44,780 35,662 : วันนอนเฉลี่ยคนละ (วัน) 5.46 4.34 4.01 3.99 อัตราการครองเตียง (%) 95.67 98.29 100.93 100.02 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต (ราย) 1,157 1,254 1,211 980 อัตราการตาย (ต่อ 1,000 ราย) 34.87 34.91 35.34 32.50

3 จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551(ตค.50-มิย.51)
ราย 30.75% แผนกหลัก

4 จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามแผนกหลัก ปีงบประมาณ 2551
(ข้อมูล ตค.50 - มิย.51) ราย แผนกหลัก

5 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2551
รายโรค จำนวน

6 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551
รายโรค จำนวน

7 สถิติผู้ป่วยในเสียชีวิต 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2551
รายโรค จำนวน

8 จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน)

9 AdjRW เฉลี่ยต่อรายผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน)

10 AdjRW เฉลี่ยต่อรายผู้ป่วยในจำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551 (9 เดือน)

11 AvgLOS ผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน)
มาตรฐาน = 5.45 วัน

12 AvgLOS ผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551(9 เดือน)

13 Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551
นาที Start

14 Question

15 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

16 เดือนมิถุนายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 195,285,856.45 บาท
*เงินบำรุงคงเหลือ ,169, บาท * มูลค่าคงคลัง ,128, บาท * หนี้สินคงค้าง ,058, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 20,825, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ,883, บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 195,285, บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 111,466, บาท) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 138,471, บาท

17 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50 - มิย
รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค มิย. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) รายรับเงินบำรุงทั้งปี ,754, บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี ,573, บาท I : E Ratio =

18 ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม 50 - มิถุนายน 2551 (9 เดือน)
ล้านบาท ประมาณการรายรับ 9 เดือน ล้านบาท รับตามแผนปี ล้านบาท ( +4.82%) รับจริง ปี ล้านบาท (+17.12%)

19 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่าย เดือนตุลาคม 50 - มิถุนายน 2551 (9 เดือน)
บาท

20 มูลค่าการใช้สินค้า 10 เดือน ปีงบประมาณ 2551 (ตค.50-กค.51)
หมวด จัดสรร สั่งซื้อ รับเข้าคลัง จ่ายเงิน % ใช้สินค้า คลังพัสดุ 1. ค่าจ้าง 36.7 27.4 22.9 22.6 62.40% 2. วัสดุทั่วไป 32.5 23.8 23.2 21.5 71.38% 3. วัสดุวิทย์ฯ 91.6 77.0 74.8 75.9 81.66% 4. ครุภัณฑ์ 90.5 33.8 30.4 26.9 33.59% 5. สิ่งก่อสร้าง 63.5 4.1 4.9 7.72% คลังยา 1. ED. 226.0 179.7 187.0 164.8 82.74% 2. NED. 128.0 112.9 115.0 96.8 89.84% 3. เวชภัณฑ์ 23.0 16.0 16.7 13.4 72.61%

21 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตค. 50
สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี ตค.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า 1,610, บาท 2. พย.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า 823, บาท 3. ธค.50 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 4. มค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 5. กพ.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า ,715, บาท 6. มีค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 7. เมย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า , บาท 8. พค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า 216, บาท 9. มิย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า 311, บาท 10.กค.51 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 230, บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง ,963, บาท

22 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 =

23 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551
(รวมงบลงทุนรอจ่าย)

24 แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2552
หน่วยงานส่งความต้องการ ขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุงปี 52 (4 กลุ่ม) 15 มิย.-31 กค.51 ฝ่ายแผนงานรวบรวมข้อมูล ส่งงานพัสดุตรวจสอบ สค. ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา สค. (การแพทย์, มิใช่การแพทย์, คอมฯ, สิ่งก่อสร้าง, แผนงาน/โครงการ, แผนอบรมบุคลากร) ผอก.นัดประชุมจัดทำแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1 วันที่ 18 สค.51 ( น.) พิจารณาเกณฑ์การจัดสรร ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2552 ทีมคณะกรรมการ (6 champion) นำเสนอผลการพิจารณาภาพรวม ผู้บริหารพิจารณาครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 25 สค.51 ( น.) (เชิญผู้บริหาร,คณะกรรมการ,หัวหน้ากลุ่มงาน core+support) ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบลงทุนหมวดอื่นๆ วันที่ 28 สค.51 ( น.) ตามกำหนดการ และระหว่างวันที่ 1-15 กย.51 เพิ่มเติม คณะทำงานรวบรวมข้อมูล / จัดทำเอกสาร กย.51 ประกาศใช้แผน ตค.51

25 สรุปรายการงบลงทุนที่ขอรับจัดสรรเงินบำรุง ปี 2552
ครุภัณฑ์การแพทย์ ทดแทน 55 รายการ 41,611,500 บาท มาตรฐาน รายการ 9,267,000 บาท เพิ่มปริมาณ 72 รายการ 19,198,810 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 66 รายการ 24,144,020 บาท รวม 201 รายการ 94,221,330 บาท มิใช่การแพทย์ ทดแทน 33 รายการ 5,046,180 บาท เพิ่มปริมาณ 87 รายการ 5,172,880 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 58 รายการ 4,114,950 บาท รวม 178 รายการ 14,334,010 บาท

26 สรุปรายการงบลงทุนที่ขอรับจัดสรรเงินบำรุง ปี 2552 (ต่อ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69 รายการ 2,022,900 บาท อาคาร สิ่งก่อสร้าง 88 รายการ 31,838,332 บาท แผนงาน/โครงการ 61 รายการ 4,104,905 บาท (ไม่เสนอราคา 4 รายการ) แผนอบรมบุคลากร 233 รายการ 6,092,301 บาท

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google