งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates นายอดิเทพ รอดพุก ชื่อเล่น นิว รหัส 54005919 เซกชั่น 01 เลขที่ 15 เรื่อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates นายอดิเทพ รอดพุก ชื่อเล่น นิว รหัส 54005919 เซกชั่น 01 เลขที่ 15 เรื่อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates นายอดิเทพ รอดพุก ชื่อเล่น นิว รหัส 54005919 เซกชั่น 01 เลขที่ 15 เรื่อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

2 Free Powerpoint TemplatesPage 2 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) 1. การกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการ ใช้คอมพิวเตอร์ อันทำให้เหยื่อ ได้รับ ความเสียหาย และผู้กระทำได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทน

3 Free Powerpoint TemplatesPage 3 2. การกระทำผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งใช้ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ และในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน

4 Free Powerpoint TemplatesPage 4 การก่ออาชญากรรม ทาง คอมพิวเตอร์ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจของประเทศจำนวนมหาศาล อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ จึงจัดเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ อาชญากรรมทางธุรกิจรูปแบบ หนึ่งที่มีความสำคัญ

5 Free Powerpoint TemplatesPage 5 Hacker หมายถึง บุคคลผู้ที่เป็นอัจฉริยะ มีความรู้ใน ระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถเข้าไปถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดย เจาะผ่านระบบ รักษาความปลอดภัยของ คอมพิวเตอร์ได้ แต่อาจไม่แสวงหา ผลประโยชน์

6 Free Powerpoint TemplatesPage 6 Cracker หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และทักษะทาง คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี จนสามารถเข้าสู่ระบบได้ เพื่อเข้าไปทำลาย หรือลบแฟ้มข้อมูล หรือทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เสียหายรวมทั้งการทำลาย ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์

7 Free Powerpoint TemplatesPage 7 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1. การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย ทางกายภาพ ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์และสื่อต่างๆ 2. การเจาะเข้าไปในระบบสื่อสาร และการ รักษาความ ปลอดภัยของซอฟต์แวร์ข้อมูลต่างๆ 3. เป็นการเจาะเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย ของ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 4. เป็นการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการกระทำความผิด

8 Free Powerpoint TemplatesPage 8 ตัวอย่างการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ การเจาะระบบข้อมูลของ Kevin Mitnick โดยเจาะระบบของนักฟิสิกส์ Shimomura ของ San Diego Supercomputer center เจาะระบบการบริการออนไลน์ The Well เจาะระบบโทรศัพท์มือถือ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ Mitnick เจาะระบบข้อมูลเหมือนคนติดยาเสพติด ไม่สามารถ เลิกได้

9 Free Powerpoint TemplatesPage 9 การทุจริตในโรงพยาบาล และบางบริษัท โดยการทำใบส่งของปลอมจากคอมพิวเตอร์ เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ ยักยอกเงิน โรงพยาบาล 40,000 เหรียญ โดยการทำใบส่งของปลอมที่กำหนดจาก เครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ควบคุมสินเชื่อ จัดทำใบส่งของ ปลอม จากบริษัทที่ตั้งขึ้นปลอม โดยให้เช็คสั่งจ่ายบริษัทปลอมของตัวเองที่ ตั้งขึ้น สูงถึง 155,000 เหรียญ

10 Free Powerpoint TemplatesPage 10 การทุจริตในบริษัทค้าน้ำมัน พนักงานควบคุมบัญชี สั่งให้คอมพิวเตอร์นำเช็ค จ่ายภรรยา แทนการจ่าย ให้แก่เจ้าของที่ดิน โดยการแก้ไขรหัสผู้รับเงิน

11 Free Powerpoint TemplatesPage 11 การทุจริตในบริษัทประกัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินไหมทดแทนของบริษัท ทำการทุจริตเงินของ บริษัทจำนวน 206,000 เหรียญ ในรอบ 2 ปี ใช้ความรู้เรื่องสินไหม ทดแทน โดยใช้ชื่อผู้เสียหายปลอมแต่ใช้ที่อยู่ ของ ตัวเองและแฟน


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates นายอดิเทพ รอดพุก ชื่อเล่น นิว รหัส 54005919 เซกชั่น 01 เลขที่ 15 เรื่อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google