งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านส่งเสริม สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ประเด็น : ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ “80 ยัง แจ๋ว ” เป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านส่งเสริม สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ประเด็น : ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ “80 ยัง แจ๋ว ” เป้าประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านส่งเสริม สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ

2

3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ประเด็น : ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ “80 ยัง แจ๋ว ” เป้าประสงค์ : “80 ปียังแจ๋ว สุขภาพดีมีมาตรฐาน อายุยืนนาน พึ่งตนเอง ช่วยสังคม ” อายุยืน ช่วยสังคม Long Term Care : LTC วัดส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

4 4 สถานการณ์ผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แล้ว ผู้สูงอายุไทยมีจำนวน 8,300,000 คน คิดเป็น 13% อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด ชาย 66 ปี หญิง 74 ปี ตั้งแต่ปีพ. ศ.2566-2586 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มากกว่าปีละ 1 ล้านคนทุกปี ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล : มิเตอร์ประเทศไทย ข้อมูลผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ผู้สูงอายุ 2,548,538 คน อุดรธานี 11.7 % ( ประชากรผู้สูงอายุ 159,688 คน เป็นอันดับที่ 17 ประชากร รวมสูงเป็น อันดับ 5 ของภาค ) ข้อมูล : Who,2012

5 5 จังหวัดอุดรธานี จำนวนประชากร 60 ปีขึ้นไป มี ประชากร 159,688 คน คิดเป็น 10.32 % ผู้สูงอายุ : เด็ก 100 คน = 52.9 ผู้สูงอายุ : คนวัยทำงาน 100 คน = 14.7 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 31 ธันวาคม 2554

6 สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัด อุดรธานี ปีงบประมาณประชากรทั้งหมด ( คน ) ผู้สูงอายุ ( คน ) ร้อยละ ปี 2550 1,529,543125,7078.21 ปี 2551 1,532,851126,0408.22 ปี 2552 1,535,735126,3178.22 ปี 2553 1,541,339135,6988.80 ปี 2554 1,543,274 159,688 10.32 สภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 80. 98 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 17. 81 กลุ่มติดเตียง ร้อยละ 1. 21

7 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ : ปัญหาการเจ็บป่วย ด้วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง และภาวะความ เสื่อมสมรรถภาพของอวัยวะในร่างกาย สถานะทางสังคม : การพึ่งพิงวัยสูงอายุ เพิ่มขึ้น อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุลดลง แนวโน้ม ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพิ่มขึ้น โรคที่พบบ่อย 5 อันดับ 1.. ความดันโลหิตสูง 2. เบาหวาน 3. โลหิต จาง 4. ปวดหลัง ปวดเอ 5. โรคหัวใจ อัตราการตาย 5 อันดับ 1. ปอดอักเสบ 2. ติดเชื้อในกระแสโลหิต 3. มะเร็งในถุงน้ำดี 4. กล้ามหัวใจวายเฉียบพลัน 5. หลอดเลือด สมองขาดเลือด


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านส่งเสริม สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ประเด็น : ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ “80 ยัง แจ๋ว ” เป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google