งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มี อปท.สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน มี อปท. จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มี อปท.สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน มี อปท. จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มี อปท.สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน มี อปท. จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ
ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน มุมมองประชาชน มีการสื่อสารข่าวสารในชุมชน หญิงตั้งครรภ์มีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง วัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม มีข้อมูลสุขภาพแม่และเด็ก มีมาตรการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก มุมมองภาคี มี อปท.สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน มี อปท. จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ มีโรงเรียนจัดให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน มีผู้นำชุมชนเผยแพร่ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว มี อสม. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและจัดกิจกรรมด้าน สุขภาพ มุมมองกระบวนการ มีการจัดบริการที่มีคุณภาพ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ มีผลงานวิชาการและนวัตกรรม มีการบริหารจัดการกับภาคีเครือข่าย มีการประสานงานและติดตามประเมินผล มุมมองพื้นฐาน มีการบริหารจัดการข้อมูลแม่และเด็ก มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีขวัญกำลังใจและจิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

2 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก
จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ ตุลาคม 2553 ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง -สรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สื่อสารเรื่องแม่และเด็ก -สร้างคลังความรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้มีต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม -ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมให้มีแม่ตัวอย่างในชุมชน วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนและชุมชน -lสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน -ผลักดันให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดเก็บข้อมูล -ผลักดันการนำข้อมูลด้านสุขภาพแม่และเด็กมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่และเด็กที่มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหญิงตั้งครรภ์ -ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน มุมมองประชาชน (Valuation) อปท.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง -จัดเวทีการเสวนาด้านสุขภาพ -ผลักดันข้อบัญญัติของท้องถิ่น -จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน อปท.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กอย่างทั่วถึง -ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแม่และเด็ก -พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก -พัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง -จัดหาข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็ก -จัดทำแผนการเผยแพร่ข่าวสาร - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสุขภาพ โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน -สร้างสัมพันธภาพของนักเรียน -พัฒนาศักยภาพของครูอนามัยโรงเรียน อสม.มีระบบข้อมูลแม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูล อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารในชุมชน -ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน มุมมองภาคี (Stakeholder) ระบบบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบฝากครรภ์ คลอด หลังคลอดให้มีคุณภาพ -พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์และระบบส่งต่อ -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ช่องทางต่างๆ) -จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย -พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการนวัตกรรมที่ดี -สนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม -สร้างคลังนวตักรรมสุขภาพ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือข่าย -สรรหาแหล่งทุนในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย การประสานงานและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการนิเทศติดตามประเมินผล -พัฒนาระบบการสื่อสาร -พัฒนาเทคโนโลยีการติดตามประเมินผล มุมมองกระบวนการ (Management) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล -พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล -ส่งเสริมให้มีการประเมินผล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลกรทุกคนในการบริหารจัดการข้อมูล -จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการข้อมูล บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกที่ดีที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี -เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน -พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด - เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development)

3 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
อ. ไชยวาน อ. ทุ่งฝน และ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี ระยะเวลา 2 ปี ( พ.ศ – 2556 ) กำหนด ณ วันที่ กันยายน 2554 หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มุมมองประชาชน (Valuation) ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง หญิงตั้งครรภ์มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วม กิจกรรมกับทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มุมมองภาคี (Stakeholder) อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง การประสานงานและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริการที่มีคุณภาพ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มุมมองกระบวนการ (Management) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development) เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 อ. ไชยวาน อ. ทุ่งฝน และ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย อ. ไชยวาน อ. ทุ่งฝน และ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี แสดงเส้นทางด่วน ( ลูกศรสีแดง ) ระยะเวลา 1 ปี ภายในปีงบประมาณ กำหนด ณ วันที่ กันยายน 2554 มุมมองประชาชน (Valuation) หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หญิงตั้งครรภ์ดูแลสุขภาพตนเอง อย่างเหมาะสม อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มุมมองภาคี (Stakeholder) อปท.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบบริการที่มีคุณภาพ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ การประสานงานและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มุมมองกระบวนการ (Management) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development)

5 แผนปฏิบัติการ ( Mini-SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ.ทุ่งฝน จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ ตุลาคม 2554 หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มุมมองประชาชน (Valuation) ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วม กิจกรรมกับทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง มุมมองภาคี (Stakeholder) อปท.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบบริการที่มีคุณภาพ การประสานงานและประเมินผล ที่มี ประสิทธิภาพ มุมมองกระบวนการ (Management) ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development) เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ชุมชนมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง สรรหาบุคลากรที่จะทำหน้าที่สื่อสารให้ความรู้เรื่องแม่และเด็ก - จัดตั้งคณะกรรมการสื่อสารให้ความรู้แม่และเด็กในชุมชน นัดประชุมกรรมการ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งกฎกติกาให้คณะกรรมการรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองโดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับรู้และปฏิบัติตามกฎ จำนวนครั้งการประชุม 2 ครั้ง ชุมชนมีคณะกรรมการในการสื่อสารให้ความรู้แม่และเด็ก 20 คน x 20 บาท x 12 ครั้ง = 4,800 บาท ต.ค. 2554 ผู้ใหญ่บ้านและกรรม การ แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารในชุมชน จำนวนคณะกรรมการ 20 คน พ.ย. จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานกับวิทยากร และเตรียมเอกสาร - ธ.ค. จัดอบรมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะให้ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ……….คน ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. = 3,600 บาท 20 คน x 100 บาท = 2,000 บาท ม.ค. 2555 6

7 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ต่อ - เผยแพร่ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวโดยผู้นำ/อสม จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ ครั้ง ม.ค.-ก.ย. 2555 - ติดตามการรับรู้ข่าวสารในครัวเรือนโดยการสอบถาม จำนวนครัวเรือนที่มีการติดตาม ครัวเรือน 7

8 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ต่อ วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน จัดตั้งมุมเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียน ประสานงานเพื่อหาทีมงานจากนักเรียน - นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและใช้บริการจากมุมเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวนครั้ง 2 ครั้ง ทีมงานของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ต.ค. 2554 ทีมงานนักเรียนที่ได้รับมอบ หมายหน้าที่ - ขอคำปรึกษาจากครูที่เกี่ยวข้อง - ต.ค. 2554 - เสนอขอแต่งตั้งทีมงานและจัดตั้งมุมเพื่อนช่วยเพื่อน มีคำสั่งแต่งตั้งทีมงาน 1 ชุด พ.ย. - ประชุมทีมทำงาน เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่และวางแผนการทำงาน 2 ครั้ง - ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งมุมมองเพื่อนช่วยเพื่อน และแจ้งการจัดกิจกรรมต่างๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง - จัดทำบอร์ดเรื่องทักษะชีวิตและเรื่องเพศศึกษาที่บอร์ดความรู้ - จัดทำบอร์ดความรู้ 3 เรื่องต่อเทอม 6 เรื่อง ใช้อุปกรณ์ในโรงเรียน พ.ย. 2554 - จัดทำห้องให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่นโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญและแกนนำนักเรียน - จำนวนนักเรียนที่ขอคำปรึกษา 8

9 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ต่อ จัดทำมุมให้คำปรึกษาวัยรุ่นหน้าเว็บบอร์ด ประสานงานกับอาจารย์คอมพิวเตอร์ จำนวนครั้ง 2 ครั้ง - พ.ย. 2554 นำเนื้อหากิจกรรมให้ครูทำเว็บบอร์ด จำนวนเนื้อหาที่ขึ้นในเว็บบอร์ด ......เรื่อง ประกาศเสียงตามสายให้เพื่อนได้รู้ จำนวนนักเรียนที่เข้าไปดูเว็บบอร์ด การประกาศเสียงตามสาย คัดเลือกเนื้อหาความรู้ด้านสุขภาพและนำมาถ่ายทอดในโรงเรียน จำนวนครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 9

10 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ต่อ เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น ประสานอาจารย์แผนกเสียงตามสายขอคำปรึกษาในการจัดทำเสียงตามสายการให้ความรู้วัยรุ่น จำนวนครั้ง 2 ครั้ง - พ.ย. 2554 กำหนดวัน เวลา เรื่อง เนื้อหาสำหรับวัยรุ่น จำนวนครั้ง/วัน 2 ครั้ง ต่อวัน เช้าและเที่ยง จัดเตรียมเนื้อหาและส่งมอบให้ผู้ประกาศเสียงตามสาย จำนวนเนื้อหา 12 เรื่อง พ.ย – ก.ย. 2555 ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย 2 ครั้ง/วัน 10

11 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ. อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ต่อ รณรงค์วันวาเลนไทน์ จัดนิทรรศการทักษะชีวิตการเลือกคู่ยาเสพติด จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศ การ คน มิ.ย. 2555 - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ คน ก.ค. 11

12 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองประชาชน ต่อ - จัดแสดงละครเวทีสุขภาพวัยรุ่น จำนวนผู้ที่เข้าชม คน มิ.ย. ก.ค. 2555 - ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมจากมุมเพื่อนช่วยเพื่อน มีเอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 ชุด ส.ค. - สรุปผลการดำเนินงาน มีเอกสารสรุปผลการดำเนิน งาน ก.ย. 12

13 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 1.ประชุมครูผู้รับผิดชอบ และวางแผนการทำงาน นักเรียนได้รับความรู้ด้านสุขภาพและนำมาปฏิบัติได้ถูกต้อง จำนวนครั้ง 2 ครั้ง ครูมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพที่หลาก หลายในโรงเรียน บาท พ.ค. 2555 ครูอนามัย 2. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ พ.ย – ก.ย. - 3. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในโรงเรียน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 4.จัดกิจกรรมด้านสุขภาพให้นักเรียน จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พ.ค. – มิ.ย. 2555 4.1 ประกวดการเต้น แอโรบิค 4.2 ตรวจสุขภาพประจำปี 4.3.จัดเข้าค่ายวิชาการด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่พึงปรารถนา 13

14 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีเอกสารสรุปผลการประเมินฯ 1 ชุด ส.ค. 2555 6. สรุปผลการดำเนินงาน มีเอกสารสรุปผลการดำเนิน งาน ก.ย. 14

15 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ อสม. ประชา สัมพันธ์และร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน จัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ประชุม อสม. เพื่อวางแผนการทำงาน หญิงตั้งครรภ์ในชุมชนมีคุณภาพเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2.5 กรัม จำนวนครั้ง 1 ครั้ง อสม.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จำนวนเงิน 20,000 สปสช. อบต. อบจ. สสว. 6 ต.ค. 2554 อสม.ทุก หมู่บ้าน - เขียนโครงการเพื่อของบประมาณ จาก สปสช. จำนวนโครงการ 1 โครงการ ประชาคมหมุ่บ้านเพื่อหาหญิงตั้งครรภ์ต้นแบบในหมู่บ้าน จำนวนครั้ง/ จำนวนคน ….ครั้ง/....คน พ.ย. จัดอบรมแกนนำหญิงตั้งครรภ์ต้นแบบ จำนวนคน/ หมู่บ้าน ......คน /.....หมู่บ้าน ธ.ค. อสม.และหญิงตั้งครรภ์ต้นแบบร่วมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองกับหญิงตั้งครรภ์รายอื่นในชุมชน จำนวนผู้ได้รับคำแนะนำ …….คน 2554 – ก.ย. 2555 15

16 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ อสม. ประชาสัม พันธ์และร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน จัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อสม. คัดเลือกข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์ในชุมชนมีคุณภาพเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2.5 กรัม จำนวนเรื่อง …….เรื่อง ต.ค. 2554- ก.ย. 2555 -อสม.เผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็กผ่านหอกระจายข่าวธ.ค. 2554 – ก.ย. จำนวนครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - อสม.ติดตามการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์ จำนวนตั้งครรภ์ที่ได้รับการติดตาม คน ม.ค.ก.ย. สรุปผลการดำเนินงาน มีเอกสารสรุปผลการดำเนิน งาน 1 ชุด 16

17 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ อสม. มีระบบข้อมูลแม่และเด็กครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล สำรวจจำนวนหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน อสม.ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการทำงาน ทุกครัวเรือนและหญิงตั้งครรภ์ให้ความร่วมมือในการตอบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน จำนวนครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน อสม.มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง 20,000บาท อบต. เทศบาล ต.ค. 2554 อสม. ทุกหมู่บ้าน อสม.ทุกคนรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ จำนวนครั้ง/อสม 12 ครั้ง/ 1 อสม (เดือนละ 1 ครั้ง ) ทุกคน ต.ค – ก.ย. 2555 อสม.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ระหว่าง อสม. จำนวนครั้ง .....ครั้ง 17

18 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ เชิญหญิงวัยเจริญพันธ์เข้าร่วมประชุม กับ อสม. จำนวนครั้ง/เดือน จำนวนคุ้ม 1 ครั้ง/เดือน คุ้มละ 1 คน พ.ย – ก.ย. 2555 ออกเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ จำนวนครั้ง พ.ย – ก.ย. 2555 สรุปผลการเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ มีเอกสารสรุปการเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ 1 ชุด นำเสนอข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ต่อชุมชน 1 ครั้ง 18

19 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จัดหาข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็ก เผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็กในชุมชน ประชุมร่วมกับ อสม.และมอบ อสม. จัดหาข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและคนในชุมชนต้องรับรู้ข่าวสารและนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ - กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านมีการหาข่าวสารด้านสุขภาพแม่และเด็กและเผยแต่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ต.ค. 2554 กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน คัดเลือกเรื่องข่าวสารด้านแม่และเด็กเพื่อนำไปเผยแพร่ จำนวนเรื่อง.. ... เรื่อง ต.ค – ก.ย. 2555 กำหนดแผนในการเผยแพร่ข่าวสารฯ มีแผนการเผยแพร่ฯ 1 แผน 19

20 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ เผยแพร่ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวฯ จำนวนครั้ง สัปดาห์ ต.ค – ก.ย. 2555 ประสานงานกับ อสม. ในกาติดตามการับรู้ข่าวสารฯ ... ครั้ง สรุปผลการเผยแพร่ข่าวสารฯ มีเอกสารสรุปผลฯ 1 ชุด 20

21 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.ทุ่งฝน อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ อปท. มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบ ประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน สนับสนุนงบ ประมาณในการดำเนิน งานแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่างและพิจารณาข้อบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานทุกโครงการ จำนวนครั้ง 1 ครั้ง อบต. มีการจัดสรรงบ ประมาณและติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ... บาท 1 ต.ค. 2554 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวนหน่วยงาน ...แห่ง 1 ม.ค. 2555 1 มี.ค. 2555 รวบรวมตรวจสอบและเสนอโครงการต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จำนวนโครงการ ...โครงการ ส.ค. 2555 21

22 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองภาคี ต่อ จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ จำนวนโครงการ ...โครงการ มี.ค. 2555 ติดตามการดำเนินงานของโครงการที่จัดสรรงบประมาณ ก.ค.- ส.ค. 2555 สรุปผลการสนับสนุนงบประมาณ มีเอกสารสรุปผล 1 ชุด ก.ย. 22

23 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ระบบบริการที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบฝากครรภ์คลอด หลังคลอดให้มีคุณภาพ การพัฒนาระบบการฝากครรภ์ ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ MCH BOARD หญิงตั้งครรภ์ทุกคนต้องไปฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้งและต้องปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์อย่างเหมาะสม - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ MCH BOARD/คน 1 ชุด/ 20 คน รพ.สต.มีการพัฒนาการให้บริการฝากครรภ์ และการดูแลระหว่างคลอดที่มีประสิทธิ ภาพ - ต.ค. 2554 บ้านดุง วิมลพรรณ รพสต. หนึ่ง ไชยวาน อรชร รพสต. สงวน ทุ่งฝน รพสต. ประชุมคณะกรรมการ MCH BOAND ทุก 3 เดือน มีรายงานการประชุม 4 ครั้ง ม.ค. 2555 จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการฝากครรภ์ มีคู่มือฯ 1 ชุด ม.ค.-ก.พ. 2555 23

24 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการงาน MCH กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน - จนท. และ ภาคีเครือข่ายได้รับการอบรมฟื้นฟูวิชาการงาน MCH ปีละ 1 ครั้ง 20 คน - 20,000 บาท งบสร้างสุขภาพ พ.ย. 2554 ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาระเลี้ยงได้รับการติดตาม ร้อยละ 90 ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 24

25 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ ระบบบริการที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบฝากครรภ์คลอด หลังคลอดให้มีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการฝากครรภ์ ฟื้นฟูวิชาการการดูแลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด - หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้รับการยับยั้งการคลอดสำเร็จ - เจ้าหน้า ที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ 1 ครั้ง /ปี คน รพ.สต.มีการพัฒนาการให้บิการแก่หญิงตั้งครรภ์ - ม.ค. 2555 ผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต. จัดทำคู่มือแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด - มีคู่มือแนวทางการดูแลฯ 1 ชุด 10,000 บาทเงินบำรุง ม.ค.- ก.พ. 2555 25

26 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ ระบบบริการที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบฝากครรภ์คลอด หลังคลอดให้มีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการฝากครรภ์ จัดประชุมฟื้นฟูความรู้วิชาการ ด้านการดูแลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด - หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้รับการยับยั้งการคลอดสำเร็จ - เจ้าหน้า ที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ครั้ง / คน 1 ครั้ง / 20 คน 20,000 บาท งบสร้างสุขภาพ ม.ค. 2555 ผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต. จัดทำคู่มือแนวทางการดูแลเด็กที่มีภาวะ LBW พ.ย. 2554- ม.ค. 2555 นำคู่มือไปใช้ให้บริการ - ม.ค.- ก.ย. 2555 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ 1 ชุด ส.ค. สรุปผลการให้บริการ มีเอกสารสรุปผลฯ ก.ย. 26

27 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ พัฒนา การส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประชุมทีมง่าน และจัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ จำนวนครั้ง 1-2 ครั้ง 50,000 บาท งบสร้างสุขภาพ ต.ค.-พ.ย. 2554 อบรมให้ความรู้เข้าใจ แก่ อสม. ภาคเครือข่าย เรื่อง การส่งต่อข้อมูล เพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จำนวนครั้ง / จำนวนคน 1 ครั้ง / 90 คน พ.ย. 2554 ติดตามและสรุปผลการส่งต่อ มีเอกสารสรุปผลการส่งต่อ 1 ชุด ก.ค.- ก.ย. 2555 27

28 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิ ภาพ สร้างสัมพันธ ภาพที่ดีกับภาคีเครือข่าย ประสาน งานกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งคณะทำงานภาคีเครือข่าย หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคีเครือข่าย/จำนวนคน 1 ชุด /20 คน สถานบริการมีการจัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ - ต.ค 2554 จัดประชุมกับภาคีเครือข่าย เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน จำนวนครั้ง 3 ครั้ง/ปี พ.ย. 2554 บ้านดุง นส.วิมลพรรณ ทองชาติ นางหนึ่งนุช ศูนย์ศร ทุ่งฝน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน - จำนวนหน่วยงาน / จำนวนคน ......ครั้ง/.....คน งบกองทุน 150,000 บาท ก.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงาน มีเอกสารสรุปผลการดำเนิน งานฯ 1 ชุด ก.ย. 28

29 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ - ประสานพื้นที่ศึกษาดูงาน และผู้ไปศึกษาดูงาน - งบกองทุน + งบสร้างสุขภาพ 300,000 บาท ม.ค. 2555 รพ.สต. ไชยวาน นางอรชน ผาสุขจินดา - ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานที่ศึกษาดูงาน มี.ค. สรุปผลการศึกษางาน มีเอกสารสรุปผลฯ 1 ชุด 29

30 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองกระบวน การ ต่อ การประสาน งานและประเมินผลที่มีประสิทธิ ภาพ พัฒนาระบบการนิเทศติดตามประเมินผล พัฒนาระบบนิเทศและประเมิน ผล 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/จำนวนคน 1 ชุด/7 คน หน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดและแผนการนิเทศงาน รวมทั้งมีการนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง 20,000 บาท ต.ค. 2554 บ้านดุง วิมลพรรณ รพสต. หนึ่งนุช ไชยวาน อรชร รพสต. สงวน ทุ่งฝน 2. ประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผล การนิเทศและกำหนดแผนการนิเทศฯ 2. ชี้แจงการประเมินและออกนิเทศตามแผน มีการออกนิเทศประเมิน ผล 3 ครั้ง พ.ย. 2554- ส.ค. 2555 3. สรุปผลการนิเทศ มีผลการนิเทศงาน ก.ย. 30

31 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิ ภาพ พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล อบรมผู้รับผิด ชอบงาน บันทึกข้อมูล แต่งตั้งคณะทำงาน มีคณะทำ งาน 1 คณะ มีบุคลากรผู้รับผิด ชอบงานบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิ ภาพ 10 คน x 25 บาท = 250 บาท พ.ย. 2554 ผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต. ประชุมชี้แจงกำหนดบทบาทหน้าที่ มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ มีโครงการ 1 โครงการ ประสานวิทยากร มีการประสานวิทยากร ประสานสถานที่จัดการประชุม มีการประสานสถานที่ ประสานกลุ่มเป้าหมาย มีการประสานกลุ่มเป้า หมาย /15 คน 31

32 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ - มีการเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ 1 ชุด 1,000 บาท พ.ย. 2554 จัดเตรียมเอกสาร - มีการจัดเตรียมเอกสาร 15 ชุด 15 ชุด x 50 บาท = 750 บาท จัดเตรียมข้อมูลรายงานสถานบริการงาน MCH - มีการเตรียมข้อมูล 32

33 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ ดำเนินการจัดประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ……….คน 600 บาท x 6 ชม. = 3,600 บาท 100 x 15 คน = 1,500 บาท รวมงบ ประมาณ 7,100 บาท (งบ ประมาณจาก PP) ธ.ค. 2554 ประเมินผลการประชุม มีการประเมิน ผลการประชุม 1 ครั้ง สรุปผลการประชุม มีการสรุปผล เสนอผลต่อผู้บริหาร - มีการเสนอต่อผู้บริหาร 33

34 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ จนท.ทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติงาน อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลงาน แม่และเด็ก แต่งตั้งคณะทำงาน หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวให้ความร่วมมือให้การรวบรวมข้อมูลด้านแม่และเด็ก มีคณะทำ งาน 1 คณะ มีบุคลากรผู้รับผิด ชอบงานบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิ ภาพ 10 คน x 25 บาท = 250 บาท พ.ย. 2554 MCH บอร์ด ประชุมชี้แจงเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ/จัดทำแผนการอบรม มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ มีโครงการ 1 โครงการ ประสานวิทยากร มีการประสานวิทยากร ประสานสถานที่จัดการประชุม มีการประสานสถานที่ 34

35 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ ประสานกลุ่มเป้าหมาย มีการประสานกลุ่มเป้า หมาย 1 ครั้ง /60 คน พ.ย. 2554 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ - มีการเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ 1 ชุด 1,000 บาท จัดเตรียมเอกสาร - มีการจัดเตรียมเอกสาร 60 ชุด 60 ชุด x 50 บาท = 3,000 บาท 35

36 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ทางสังคม) ตัวชี้วัดผลงาน ปริมาณงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลาดำเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ต้องทำ ข้อตกลงที่ชุมชนต้องทำ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) มุมมองพื้นฐาน ต่อ ดำเนินการจัดประชุม เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลด้านแม่และเด็ก - จำนวนรุ่น/จำนวนวัน 2 รุ่น 1วัน/รุ่น 60 คน x 100 บาท = 6,000 บาท 600 บาท x 6 ชม. = 3,600 บาท รวมงบ ประมาณ 12,850 บาท ธ.ค. 2554 ประเมินผลการประชุม มีการประเมิน ผลการประชุม 1 ครั้ง สรุปผลการประชุม มีการสรุปผล เสนอผลต่อผู้บริหาร - มีการเสนอต่อผู้บริหาร 36


ดาวน์โหลด ppt มี อปท.สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน มี อปท. จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google