งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน มีการสื่อสารข่าวสารในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน มีการสื่อสารข่าวสารในชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน มีการสื่อสารข่าวสารในชุมชน หญิงตั้งครรภ์มีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง วัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม มีข้อมูลสุขภาพแม่และเด็ก มีมาตรการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก มุมมองภาคี มี อปท.สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน มี อปท. จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ มีโรงเรียนจัดให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน มีผู้นำชุมชนเผยแพร่ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว มี อสม. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและจัดกิจกรรมด้าน สุขภาพ มุมมองกระบวนการ มีการจัดบริการที่มีคุณภาพ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ มีผลงานวิชาการและนวัตกรรม มีการบริหารจัดการกับภาคีเครือข่าย มีการประสานงานและติดตามประเมินผล มุมมองพื้นฐาน มีการบริหารจัดการข้อมูลแม่และเด็ก มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีขวัญกำลังใจและจิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

2 มุมมองประชาชน (Valuation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึก ข้อมูล -พัฒนาระบบการวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูล -ส่งเสริมให้มีการประเมินผล และ การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึก ข้อมูล -พัฒนาระบบการวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูล -ส่งเสริมให้มีการประเมินผล และ การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ ชุมชนมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ ทั่วถึง -สรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สื่อสาร เรื่องแม่และเด็ก -สร้างคลังความรู้ด้านสุขภาพแม่และ เด็ก -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้มี ต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ ชุมชนมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ ทั่วถึง -สรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สื่อสาร เรื่องแม่และเด็ก -สร้างคลังความรู้ด้านสุขภาพแม่และ เด็ก -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้มี ต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ ระบบบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบฝากครรภ์ คลอด หลัง คลอดให้มีคุณภาพ -พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์ และระบบส่งต่อ -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ระบบบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบฝากครรภ์ คลอด หลัง คลอดให้มีคุณภาพ -พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์ และระบบส่งต่อ -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเยาวชนและชุมชน -lสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน -ผลักดันให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเยาวชนและชุมชน -lสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน -ผลักดันให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 หญิงตั้งครรภ์ดูแลสุขภาพ ตนเองอย่างเหมาะสม -ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการ ปฏิบัติตนที่เหมาะสม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมให้มีแม่ตัวอย่างในชุมชน หญิงตั้งครรภ์ดูแลสุขภาพ ตนเองอย่างเหมาะสม -ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการ ปฏิบัติตนที่เหมาะสม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมให้มีแม่ตัวอย่างในชุมชน ชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาพแม่และ เด็กอย่างครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดเก็บ ข้อมูล -ผลักดันการนำข้อมูลด้านสุขภาพแม่ และเด็กมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาพแม่และ เด็กอย่างครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดเก็บ ข้อมูล -ผลักดันการนำข้อมูลด้านสุขภาพแม่ และเด็กมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่ และเด็กที่มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวดูแล สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหญิง ตั้งครรภ์ -ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่ และเด็กที่มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวดูแล สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหญิง ตั้งครรภ์ -ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน อปท.ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กอย่าง ทั่วถึง -ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแม่ และเด็ก -พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ แม่และเด็ก -พัฒนาศักยภาพของ เครือข่าย อปท.ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กอย่าง ทั่วถึง -ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแม่ และเด็ก -พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ แม่และเด็ก -พัฒนาศักยภาพของ เครือข่าย โรงเรียนให้ความรู้ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพนักเรียน -สร้างสัมพันธภาพของ นักเรียน -พัฒนาศักยภาพของครู อนามัยโรงเรียน โรงเรียนให้ความรู้ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพนักเรียน -สร้างสัมพันธภาพของ นักเรียน -พัฒนาศักยภาพของครู อนามัยโรงเรียน อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนา สุขภาพแม่และเด็กอย่าง ต่อเนื่อง -จัดเวทีการเสวนาด้าน สุขภาพ -ผลักดันข้อบัญญัติของ ท้องถิ่น -จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนา สุขภาพแม่และเด็กอย่าง ต่อเนื่อง -จัดเวทีการเสวนาด้าน สุขภาพ -ผลักดันข้อบัญญัติของ ท้องถิ่น -จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน อสม.มีระบบข้อมูลแม่และ เด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูล อสม.มีระบบข้อมูลแม่และ เด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูล การจัดการนวัตกรรมที่ดี -สนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม -สร้างคลังนวตักรรมสุขภาพ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการนวัตกรรมที่ดี -สนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม -สร้างคลังนวตักรรมสุขภาพ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่องทางต่างๆ) -จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย -พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่องทางต่างๆ) -จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย -พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคี เครือข่าย -สรรหาแหล่งทุนในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี เครือข่าย ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคี เครือข่าย -สรรหาแหล่งทุนในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี เครือข่าย เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพใน การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มี ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลกรทุกคนในการบริหาร จัดการข้อมูล -จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การบริหารจัดการข้อมูล เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพใน การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มี ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลกรทุกคนในการบริหาร จัดการข้อมูล -จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การบริหารจัดการข้อมูล บุคลากรมีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี -เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี บุคลากรมีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี -เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน -พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทาง ที่กำหนด - เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน -พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทาง ที่กำหนด - เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน         การประสานงานและประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล -พัฒนาระบบการสื่อสาร -พัฒนาเทคโนโลยีการติดตาม ประเมินผล การประสานงานและประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล -พัฒนาระบบการสื่อสาร -พัฒนาเทคโนโลยีการติดตาม ประเมินผล อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสาร ในชุมชน -ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพในชุมชน อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสาร ในชุมชน -ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพในชุมชน ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง -จัดหาข่าวสารด้านสุขภาพ แม่และเด็ก -จัดทำแผนการเผยแพร่ ข่าวสาร - ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพ ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง -จัดหาข่าวสารด้านสุขภาพ แม่และเด็ก -จัดทำแผนการเผยแพร่ ข่าวสาร - ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพ

3 มุมมองประชาชน (Valuation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ระบบการบริหารจัดการข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ระบบบริการที่มีคุณภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย อ. ไชยวาน อ. ทุ่งฝน และ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี ระยะเวลา 2 ปี ( พ.ศ. 2555 – 2556 ) กำหนด ณ วันที่ 28 กันยายน 2554 หญิงตั้งครรภ์มีการดูแล สุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ เหมาะสม โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน การประสานงานและ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วม กิจกรรมกับทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วม กิจกรรมกับทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

4 มุมมองประชาชน (Valuation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ระบบการบริหารจัดการข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง ระบบบริการที่มีคุณภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย อ. ไชยวาน อ. ทุ่งฝน และ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี แสดงเส้นทางด่วน ( ลูกศรสีแดง ) ระยะเวลา 1 ปี ภายในปีงบประมาณ 2555 กำหนด ณ วันที่ 28 กันยายน 2554 หญิงตั้งครรภ์ดูแลสุขภาพ ตนเอง อย่างเหมาะสม วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อปท.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กอย่าง ต่อเนื่อง ระบบบริหารจัดการองค์กร และภาคีเครือข่ายมี ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน การประสานงานและ ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วม กิจกรรมกับทุกภาคส่วนอย่าง ต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

5 มุมมองประชาชน (Valuation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ระบบการบริหารจัดการ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ระบบบริการที่มีคุณภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม แผนปฏิบัติการ ( Mini-SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ.ทุ่งฝน จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2554 โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานและประเมินผล ที่มี ประสิทธิภาพ อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วม กิจกรรมกับทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วม กิจกรรมกับทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

6 6 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ชุมชนมี การสื่อสาร อย่าง ต่อเนื่อง และทั่วถึง สรรหา บุคลากรที่ จะทำ หน้าที่ สื่อสารให้ ความรู้ เรื่องแม่ และเด็ก - จัดตั้ง คณะกรรม การ สื่อสารให้ ความรู้แม่ และเด็ก ในชุมชน - นัดประชุม กรรมการ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งกฎ กติกาให้ คณะกรรม การ รับผิดชอบ ในหน้าที่ ของตัวเอง โดยมีการ ประชาสัม พันธ์อย่าง ต่อเนื่องให้ ประชาชน รับรู้และ ปฏิบัติตาม กฎ จำนวน ครั้งการ ประชุม 2 ครั้งชุมชนมี คณะกรรม การในการ สื่อสารให้ ความรู้แม่ และเด็ก 20 คน x 20 บาท x 12 ครั้ง = 4,800 บาท ต.ค. 2554 ผู้ใหญ่ บ้าน และ กรรม การ - แต่งตั้ง คณะกรรมการ สื่อสารใน ชุมชน จำนวน คณะกรรม การ 20 คนพ.ย. 2554 - จัดเตรียม สถานที่ ประสานงาน กับวิทยากร และเตรียม เอกสาร --ธ.ค. 2554 - จัดอบรมให้ ความรู้ และ เพิ่มทักษะให้ ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชน จำนวนผู้ เข้ารับการ อบรม ………. คน ค่า วิทยากร 600 บาท x 6 ชม. = 3,600 บาท 20 คน x 100 บาท = 2,000 บาท ม.ค. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

7 7 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ต่อ - เผยแพร่ ความรู้ผ่านหอ กระจายข่าว โดยผู้นำ/อสม จำนวน ครั้งของ การ ประชาสัม พันธ์......... ครั้ง ม.ค.- ก.ย. 2555 - ติดตามการ รับรู้ข่าวสารใน ครัวเรือนโดย การสอบถาม จำนวน ครัวเรือน ที่มีการ ติดตาม........ ครัวเรือน ม.ค.- ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

8 8 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ต่อ วัยรุ่นมี พฤติกรรม ที่เหมาะสม สร้างการมี ส่วนร่วม ของ นักเรียน จัดตั้งมุม เพื่อนช่วย เพื่อนใน โรงเรียน -ประสานงาน เพื่อหาทีมงาน จากนักเรียน - นักเรียน ทุกคนให้ ความ ร่วมมือใน การจัด กิจกรรม และใช้ บริการ จากมุม เพื่อนช่วย เพื่อน จำนวน ครั้ง 2 ครั้งทีมงาน ของ นักเรียนมี การจัด กิจกรรม ด้าน สุขภาพใน โรงเรียน อย่าง ต่อเนื่อง ต.ค. 2554 ทีมงาน นักเรียน ที่ได้รับ มอบ หมาย หน้าที่ - ขอ คำปรึกษาจาก ครูที่เกี่ยวข้อง -ต.ค. 2554 - เสนอขอ แต่งตั้งทีมงาน และจัดตั้งมุม เพื่อนช่วย เพื่อน มีคำสั่ง แต่งตั้ง ทีมงาน 1 ชุดพ.ย. 2554 - ประชุมทีม ทำงาน เพื่อ แบ่งบทบาท หน้าที่และวาง แผนการ ทำงาน จำนวน ครั้ง 2 ครั้งพ.ย. 2554 - ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้ง มุมมองเพื่อน ช่วยเพื่อน และแจ้งการ จัดกิจกรรม ต่างๆ จำนวน ครั้ง สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง พ.ย. 2554 - จัดทำบอร์ด เรื่องทักษะ ชีวิตและเรื่อง เพศศึกษาที่ บอร์ดความรู้ - จัดทำ บอร์ด ความรู้ 3 เรื่องต่อ เทอม 6 เรื่องใช้ อุปกรณ์ ใน โรงเรียน พ.ย. 2554 - จัดทำห้อง ให้คำปรึกษา สำหรับวัยรุ่น โดยคุณครู ผู้เชี่ยวชาญ และแกนนำ นักเรียน - จำนวน นักเรียนที่ ขอ คำปรึกษา พ.ย. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

9 9 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ต่อ จัดทำมุม ให้ คำปรึกษา วัยรุ่นหน้า เว็บบอร์ด -ประสานงาน กับอาจารย์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ครั้ง 2 ครั้ง-พ.ย. 2554 -นำเนื้อหา กิจกรรมให้ครู ทำเว็บบอร์ด จำนวน เนื้อหาที่ ขึ้นในเว็บ บอร์ด......เรื่อง- พ.ย. 2554 - ประกาศ เสียงตามสาย ให้เพื่อนได้รู้ จำนวน ครั้ง -พ.ย. 2554 - จำนวน นักเรียนที่เข้า ไปดูเว็บบอร์ด การ ประกาศ เสียงตาม สาย - พ.ย. 2554 - คัดเลือก เนื้อหาความรู้ ด้านสุขภาพ และนำมา ถ่ายทอดใน โรงเรียน จำนวน ครั้ง/ สัปดาห์ 1 ครั้ง/ สัปดาห์ - พ.ย. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

10 10 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ต่อ เสียงตาม สายให้ ความรู้ เกี่ยวกับ วัยรุ่น - ประสาน อาจารย์แผนก เสียงตามสาย ขอคำปรึกษา ในการจัดทำ เสียงตามสาย การให้ความรู้ วัยรุ่น จำนวน ครั้ง 2 ครั้ง- พ.ย. 2554 - กำหนดวัน เวลา เรื่อง เนื้อหาสำหรับ วัยรุ่น จำนวน ครั้ง/วัน 2 ครั้ง ต่อวัน เช้าและ เที่ยง - พ.ย. 2554 - จัดเตรียม เนื้อหาและส่ง มอบให้ผู้ ประกาศเสียง ตามสาย จำนวน เนื้อหา 12 เรื่อง พ.ย. 2554 – ก.ย. 2555 - ให้ความรู้ ผ่านเสียงตาม สาย จำนวน ครั้ง/วัน 2 ครั้ง/ วัน พ.ย. 2554 – ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

11 11 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ต่อ รณรงค์วัน วาเลน ไทน์ -จัด นิทรรศการ ทักษะชีวิตการ เลือกคู่ยาเสพ ติด จำนวนผู้ เข้าชม นิทรรศ การ.......คนมิ.ย. 2555 - จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม รณรงค์........คนก.ค. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ. อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

12 12 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ต่อ - จัดแสดง ละครเวที สุขภาพวัยรุ่น จำนวนผู้ที่ เข้าชม......... คน มิ.ย. ก.ค. 2555 - ประเมิน ความพึงพอใจ การจัด กิจกรรมจาก มุมเพื่อนช่วย เพื่อน มีเอกสาร สรุปผล การ ประเมิน ความพึง พอใจ 1 ชุดส.ค. 2555 - สรุปผลการ ดำเนินงาน มีเอกสาร สรุปผล การ ดำเนิน งาน 1 ชุดก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

13 13 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี โรงเรียนให้ ความรู้ด้าน สุขภาพ อย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริม พฤติกรรม สุขภาพ นักเรียน โครงการ ส่งเสริม สุขภาพ นักเรียน 1.ประชุมครู ผู้รับผิดชอบ และวางแผน การทำงาน นักเรียน ได้รับ ความรู้ด้าน สุขภาพ และนำมา ปฏิบัติได้ ถูกต้อง จำนวน ครั้ง 2 ครั้งครูมีการจัด กิจกรรม ด้าน สุขภาพที่ หลาก หลายใน โรงเรียน......... บาท พ.ค. 2555 ครู อนามัย 2. จัดเตรียม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ พ.ย. 2554 – ก.ย. 2555 --พ.ค. 2555 3. ประชาสัมพันธ์ การจัด กิจกรรมใน โรงเรียน จำนวน ครั้ง สัปดาห์ ละ 2-3 ครั้ง พ.ค. 2555 4.จัดกิจกรรม ด้านสุขภาพ ให้นักเรียน จำนวน นักเรียน เข้าร่วม กิจกรรม พ.ค. – มิ.ย. 2555 4.1 ประกวด การเต้น แอโร บิค 4.2 ตรวจ สุขภาพ ประจำปี 4.3.จัดเข้า ค่ายวิชาการ ด้านสุขภาพ ของวัยรุ่นที่พึง ปรารถนา ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

14 14 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ 5. ประเมินผล การจัด กิจกรรม มีเอกสาร สรุปผล การ ประเมินฯ 1 ชุด ส.ค. 2555 6. สรุปผลการ ดำเนินงาน มีเอกสาร สรุปผล การ ดำเนิน งาน 1 ชุด ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

15 15 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ อสม. ประชา สัมพันธ์ และร่วม กิจกรรมกับ ทุกภาค ส่วนอย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริม การจัด กิจกรรม สุขภาพใน ชุมชน จัด กิจกรรม ชุมชนร่วม ใจส่งเสริม สุขภาพ หญิง ตั้งครรภ์ -ประชุม อสม. เพื่อวาง แผนการ ทำงาน หญิง ตั้งครรภ์ใน ชุมชนมี คุณภาพ เด็กแรก เกิดมี น้ำหนักไม่ ต่ำกว่า 2.5 กรัม จำนวน ครั้ง 1 ครั้งอสม.มีการ จัดกิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ หญิง ตั้งครรภ์ใน ชุมชน อย่าง ต่อเนื่อง จำนวน เงิน 20,000 -สปสช. - อบต. - อบจ. - สสว. 6 ต.ค. 2554 อสม. ทุก หมู่บ้าน - เขียน โครงการเพื่อ ของบประมาณ จาก สปสช. จำนวน โครงการ 1 โครงการ ต.ค. 2554 -ประชาคมหมุ่ บ้านเพื่อหา หญิงตั้งครรภ์ ต้นแบบใน หมู่บ้าน จำนวน ครั้ง/ จำนวนคน …. ครั้ง/.... คน พ.ย. 2554 -จัดอบรมแกน นำหญิง ตั้งครรภ์ ต้นแบบ จำนวน คน/ หมู่บ้าน......คน /..... หมู่บ้าน ธ.ค. 2554 - อสม.และ หญิงตั้งครรภ์ ต้นแบบร่วมให้ คำแนะนำการ ดูแลสุขภาพ ตนเองกับ หญิงตั้งครรภ์ รายอื่นใน ชุมชน จำนวนผู้ ได้รับ คำแนะนำ …….คนธ.ค. 2554 – ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

16 16 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ อสม. ประชาสัม พันธ์และ ร่วม กิจกรรมกับ ทุกภาค ส่วนอย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริม การจัด กิจกรรม สุขภาพใน ชุมชน จัด กิจกรรม ชุมชนร่วม ใจส่งเสริม สุขภาพ หญิง ตั้งครรภ์ - อสม. คัดเลือก ข่าวสารด้าน สุขภาพแม่ และเด็ก หญิง ตั้งครรภ์ใน ชุมชนมี คุณภาพ เด็กแรก เกิดมี น้ำหนักไม่ ต่ำกว่า 2.5 กรัม จำนวน เรื่อง ……. เรื่อง ต.ค. 2554- ก.ย. 2555 -อสม.เผยแพร่ ข่าวสารด้าน สุขภาพแม่ และเด็กผ่าน หอกระจาย ข่าวธ.ค. 2554 – ก.ย. 2555 จำนวน ครั้ง สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ต.ค. 2554- ก.ย. 2555 - อสม.ติดตาม การปฏิบัติตัว ของหญิง ตั้งครรภ์ จำนวน ตั้งครรภ์ที่ ได้รับการ ติดตาม.......คนม.ค. ก.ย. 2555 - สรุปผลการ ดำเนินงาน มีเอกสาร สรุปผล การ ดำเนิน งาน 1 ชุดก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

17 17 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ อสม. มี ระบบข้อมูล แม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน พัฒนา ระบบการ จัดเก็บ ข้อมูล สำรวจ จำนวน หญิง ตั้งครรภ์ ในชุมชน - อสม.ประชุม ร่วมกัน เพื่อ วางแผนการ ทำงาน ทุก ครัวเรือน และหญิง ตั้งครรภ์ให้ ความ ร่วมมือใน การตอบ ข้อมูลที่ ถูกต้อง และ ครบถ้วน จำนวน ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/ เดือน อสม.มีการ เก็บ รวบรวม ข้อมูลของ หญิง ตั้งครรภ์ อย่าง ต่อเนื่อง 20,000 บาท - อบต. - เทศบาล ต.ค. 2554 อสม. ทุก หมู่บ้าน - อสม.ทุกคน รวบรวมข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ จำนวน ครั้ง/อสม 12 ครั้ง/ 1 อสม (เดือนละ 1 ครั้ง ) ทุกคนต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 - อสม. แลกเปลี่ยน เรียนรู้การ รวบรวมข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ ระหว่าง อสม. จำนวนครั้ง.....ครั้งต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

18 18 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ - เชิญหญิงวัย เจริญพันธ์เข้า ร่วมประชุม กับ อสม. - จำนวน ครั้ง/เดือน - จำนวน คุ้ม 1 ครั้ง/ เดือน คุ้มละ 1 คน พ.ย. 2554 – ก.ย. 2555 - ออกเยี่ยม บ้านและให้ คำแนะนำแก่ หญิงตั้งครรภ์ จำนวนครั้ง1 ครั้ง/ เดือน พ.ย. 2554 – ก.ย. 2555 - สรุปผลการ เยี่ยมบ้าน หญิงตั้งครรภ์ มีเอกสาร สรุปการ เยี่ยมบ้าน หญิง ตั้งครรภ์ 1 ชุดก.ย. 2555 - นำเสนอ ข้อมูลหญิง ตั้งครรภ์ต่อ ชุมชน จำนวนครั้ง1 ครั้งก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

19 19 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ ผู้นำ เผยแพร่ ข่าวสาร ด้าน สุขภาพ อย่าง สม่ำเสมอ จัดหา ข่าวสาร ด้าน สุขภาพแม่ และเด็ก เผยแพร่ ข่าวสาร ด้าน สุขภาพ แม่และ เด็กใน ชุมชน - ประชุม ร่วมกับ อสม. และมอบ -อสม. จัดหา ข่าวสารด้าน สุขภาพแม่ และเด็ก หญิง ตั้งครรภ์ วัยรุ่นและ คนใน ชุมชนต้อง รับรู้ ข่าวสาร และ นำมาใช้ใน การดูแล สุขภาพ --กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน มีการหา ข่าวสาร ด้าน สุขภาพแม่ และเด็ก และเผยแต่ ในชุมชน อย่าง ต่อเนื่อง -ต.ค. 2554 กำนัน / ผู้ใหญ่ บ้าน - คัดเลือก เรื่องข่าวสาร ด้านแม่และ เด็กเพื่อนำไป เผยแพร่ จำนวน เรื่อง..... เรื่องต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 - กำหนดแผน ในการ เผยแพร่ ข่าวสารฯ มีแผนการ เผยแพร่ฯ 1 แผนต.ค. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

20 20 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ - เผยแพร่ ข่าวสารผ่าน หอกระจาย ข่าวฯ จำนวน ครั้ง สัปดาห์ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 - ประสานงาน กับ อสม. ใน กาติดตามกา รับรู้ข่าวสารฯ จำนวน ครั้ง... ครั้งต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 - สรุปผลการ เผยแพร่ ข่าวสารฯ มีเอกสาร สรุปผลฯ 1 ชุดต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

21 21 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ อปท. มี นโยบาย สนับสนุน งบประมา ณการ พัฒนา สุขภาพแม่ และเด็ก อย่าง ต่อเนื่อง จัดสรรงบ ประมาณ สนับสนุน การ ดำเนินงาน สนับสนุน งบ ประมาณ ในการ ดำเนิน งานแก้ไข ปัญหา ทารกแรก เกิด น้ำหนัก น้อยให้ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง - ประชุมร่าง และพิจารณา ข้อบัญญัติ แผน ยุทธศาสตร์ คนใน ชุมชนให้ ความ ร่วมมือใน การ ดำเนินงาน ทุก โครงการ จำนวน ครั้ง 1 ครั้งอบต. มี การจัดสรร งบ ประมาณ และ ติดตาม การ ดำเนินงาน อย่าง สม่ำเสมอ... บาท1 ต.ค. 2554 - แจ้ง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำ โครงการขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ จำนวน หน่วยงาน...แห่ง1 ม.ค. 2555 1 มี.ค. 2555 - รวบรวม ตรวจสอบและ เสนอโครงการ ต่อสภาฯ เพื่อ พิจารณา อนุมัติ จำนวน โครงการ... โครงการ ส.ค. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.ทุ่งฝน อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

22 22 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ - จัดสรร งบประมาณให้ หน่วยงานที่ ขอรับ งบประมาณ จำนวน โครงการ... โครงการ มี.ค. 2555 - ติดตามการ ดำเนินงาน ของโครงการ ที่จัดสรร งบประมาณ จำนวน โครงการ... โครงการ ก.ค.- ส.ค. 2555 - สรุปผลการ สนับสนุน งบประมาณ มีเอกสาร สรุปผล 1 ชุดก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

23 23 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ระบบ บริการที่มี คุณภาพ พัฒนา ระบบฝาก ครรภ์ คลอด หลังคลอด ให้มี คุณภาพ การ พัฒนา ระบบการ ฝากครรภ์ - ทบทวนและ แต่งตั้ง คณะกรรมการ MCH BOARD หญิง ตั้งครรภ์ ทุกคนต้อง ไปฝาก ครรภ์ตาม นัดทุกครั้ง และต้อง ปฏิบัติตน ขณะ ตั้งครรภ์ อย่าง เหมาะสม - มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรม การ MCH BOARD/ คน 1 ชุด/ 20 คน รพ.สต.มี การ พัฒนาการ ให้บริการ ฝากครรภ์ และการ ดูแล ระหว่าง คลอดที่มี ประสิทธิ ภาพ -ต.ค. 2554 บ้านดุง วิมล พรรณ รพสต. หนึ่ง ไชย วาน อรชร รพสต. สงวน ทุ่งฝน รพสต. - ประชุม คณะกรรมการ MCH BOAND ทุก 3 เดือน -มีรายงาน การ ประชุม 4 ครั้ง-ม.ค. 2555 -จัดทำคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติการฝาก ครรภ์ มีคู่มือฯ1 ชุดม.ค.- ก.พ. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

24 24 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ - จัดประชุม ฟื้นฟูวิชาการ งาน MCH กับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งาน - จนท. และ ภาคี เครือข่าย ได้รับการ อบรม ฟื้นฟู วิชาการ งาน MCH ปีละ 1 ครั้ง 20 คน- 20,000 บาท งบสร้าง สุขภาพ พ.ย. 2554 -ติดตามหญิง ตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเสี่ยง -หญิง ตั้งครรภ์ที่ มีภาระ เลี้ยง ได้รับการ ติดตาม ร้อยละ 90 ของ หญิง ตั้งครรภ์ ที่มีภาวะ เสี่ยง ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

25 25 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ ระบบ บริการที่มี คุณภาพ พัฒนา ระบบฝาก ครรภ์ คลอด หลังคลอด ให้มี คุณภาพ ปรับปรุง ระบบการ ฝากครรภ์ - ฟื้นฟูวิชาการ การดูแล มารดาที่มี ภาวะเจ็บครรภ์ คลอดก่อน กำหนด - หญิง ตั้งครรภ์ที่ มีภาวะเจ็บ ครรภ์ คลอดก่อน กำหนด ได้รับการ ยับยั้งการ คลอด สำเร็จ - เจ้าหน้า ที่ได้รับ การอบรม ฟื้นฟู วิชาการ 1 ครั้ง /ปี........คนรพ.สต.มี การ พัฒนาการ ให้บิการแก่ หญิง ตั้งครรภ์ -ม.ค. 2555 ผู้รับผิด ชอบ งาน ของ รพ.สต. -จัดทำคู่มือ แนวทางการ ดูแลหญิง ตั้งครรภ์เจ็บ ครรภ์คลอด ก่อนกำหนด - มีคู่มือ แนว ทางการ ดูแลฯ 1 ชุด10,000 บาทเงิน บำรุง ม.ค.- ก.พ. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

26 26 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ ระบบ บริการที่มี คุณภาพ พัฒนา ระบบฝาก ครรภ์ คลอด หลังคลอด ให้มี คุณภาพ ปรับปรุง ระบบการ ฝากครรภ์ - จัดประชุม ฟื้นฟูความรู้ วิชาการ ด้าน การดูแล มารดาที่มี ภาวะเจ็บครรภ์ คลอดก่อน กำหนด - หญิง ตั้งครรภ์ที่ มีภาวะเจ็บ ครรภ์ คลอดก่อน กำหนด ได้รับการ ยับยั้งการ คลอด สำเร็จ - เจ้าหน้า ที่ได้รับ การอบรม ฟื้นฟู วิชาการ ครั้ง / คน 1 ครั้ง / 20 คน 20,000 บาท งบสร้าง สุขภาพ ม.ค. 2555 ผู้รับผิด ชอบ งาน ของ รพ.สต. -จัดทำคู่มือ แนวทางการ ดูแลเด็กที่มี ภาวะ LBW พ.ย. 2554- ม.ค. 2555 - นำคู่มือไปใช้ ให้บริการ - -ม.ค.- ก.ย. 2555 - ประเมิน ความพึงพอใจ การให้บริการ มีผลการ ประเมิน ความพึง พอใจฯ 1 ชุดส.ค. 2555 - สรุปผลการ ให้บริการ มีเอกสาร สรุปผลฯ 1 ชุดก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

27 27 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ - พัฒนา การส่งต่อ ข้อมูลเพื่อ การดูแล ต่อเนื่องที่ บ้าน - ประชุมทีม ง่าน และ จัดทำ โครงการ เพื่อ ขออนุมัติ จำนวน ครั้ง 1-2 ครั้ง50,000 บาท งบสร้าง สุขภาพ ต.ค.- พ.ย. 2554 - อบรมให้ ความรู้เข้าใจ แก่ อสม. ภาค เครือข่าย เรื่อง การส่ง ต่อข้อมูล เพื่อป้องกัน ทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อย จำนวน ครั้ง / จำนวนคน 1 ครั้ง / 90 คน พ.ย. 2554 - ติดตามและ สรุปผลการส่ง ต่อ มีเอกสาร สรุปผล การส่งต่อ 1 ชุดก.ค.- ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

28 28 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ ระบบ บริหาร จัดการ องค์กรและ ภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิ ภาพ สร้าง สัมพันธ ภาพที่ดีกับ ภาคี เครือข่าย ประสาน งานกับ ภาคี เครือข่าย - จัดตั้ง คณะทำงาน ภาคีเครือข่าย หญิง ตั้งครรภ์ ได้รับการ ดูแลจาก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ด้วยดี มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงา นภาคี เครือข่าย/ จำนวนคน 1 ชุด /20 คน สถาน บริการมี การ จัดระบบ บริหาร จัดการที่มี ประสิทธิ ภาพ -ต.ค 2554 - จัดประชุมกับ ภาคีเครือข่าย เพื่อวาง แผนการ ทำงานร่วมกัน - จำนวน ครั้ง 3 ครั้ง/ปีพ.ย. 2554 บ้านดุง นส. วิมล พรรณ ทอง ชาติ นาง หนึ่งนุช ศูนย์ศร ทุ่งฝน - จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ดำเนินงาน - จำนวน หน่วยงาน / จำนวน คน...... ครั้ง/..... คน งบ กองทุน 150,000 บาท ก.ค. 2555 - สรุปผลการ ดำเนินงาน -มีเอกสาร สรุปผล การ ดำเนิน งานฯ 1 ชุด-ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

29 29 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ ศึกษาดู งานนอก สถานที่ - ประสาน พื้นที่ศึกษาดู งาน และผู้ไป ศึกษาดูงาน --งบ กองทุน + งบ สร้าง สุขภาพ 300,000 บาท ม.ค. 2555 รพ.สต. ไชย วาน นางอร ชน ผาสุข จินดา - ร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับ สถานที่ศึกษา ดูงาน --มี.ค. 2555 - สรุปผล การศึกษางาน มีเอกสาร สรุปผลฯ 1 ชุดมี.ค. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

30 30 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ การประสาน งานและ ประเมินผลที่ มีประสิทธิ ภาพ พัฒนา ระบบการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล - พัฒนา ระบบ นิเทศและ ประเมิน ผล 1. แต่งตั้ง คณะ กรรมการฯ มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรม การ/ จำนวนคน 1 ชุด/7 คน หน่วยงาน มีการ กำหนด ตัวชี้วัด และ แผนการ นิเทศงาน รวมทั้งมี การนิเทศ งานอย่าง ต่อเนื่อง 20,000 บาท ต.ค. 2554 บ้านดุง วิมล พรรณ รพสต. หนึ่งนุช ไชย วาน อรชร รพสต. สงวน ทุ่งฝน รพสต. 2. ประชุมเพื่อ กำหนดตัวชี้วัด การประเมินผล การนิเทศและ กำหนด แผนการนิเทศ ฯ ต.ค. 2554 2. ชี้แจงการ ประเมินและ ออกนิเทศตาม แผน มีการออก นิเทศ ประเมิน ผล 3 ครั้งพ.ย. 2554- ส.ค. 2555 3. สรุปผลการ นิเทศ มีผลการ นิเทศงาน 3 ครั้งก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

31 31 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ระบบ บริหาร จัดการ ข้อมูลที่มี ประสิทธิ ภาพ พัฒนา ระบบการ จัดเก็บและ บันทึก ข้อมูล - อบรม ผู้รับผิด ชอบงาน บันทึก ข้อมูล - แต่งตั้ง คณะทำงาน -มีคณะทำ งาน 1 คณะมีบุคลากร ผู้รับผิด ชอบงาน บันทึก ข้อมูลที่มี ประสิทธิ ภาพ 10 คน x 25 บาท = 250 บาท พ.ย. 2554 ผู้รับผิด ชอบ งาน ของ รพ.สต. - ประชุมชี้แจง กำหนด บทบาทหน้าที่ -มีการจัด ประชุม 1 ครั้งพ.ย. 2554 - เขียน โครงการเพื่อ ขออนุมัติ -มี โครงการ 1 โครงการ พ.ย. 2554 - ประสาน วิทยากร -มีการ ประสาน วิทยากร 1 ครั้งพ.ย. 2554 - ประสาน สถานที่จัดการ ประชุม -มีการ ประสาน สถานที่ 1 ครั้งพ.ย. 2554 - ประสาน กลุ่มเป้าหมาย -มีการ ประสาน กลุ่มเป้า หมาย 1 ครั้ง /15 คน พ.ย. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

32 32 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ - มีการ เตรียม วัสดุ – อุปกรณ์ 1 ชุด1,000 บาท พ.ย. 2554 - จัดเตรียม เอกสาร - มีการ จัดเตรียม เอกสาร 15 ชุด15 ชุด x 50 บาท = 750 บาท พ.ย. 2554 - จัดเตรียม ข้อมูลรายงาน สถานบริการ งาน MCH - มีการ เตรียม ข้อมูล 15 ชุด ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

33 33 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ - ดำเนินการ จัดประชุม - จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุม ………. คน 600 บาท x 6 ชม. = 3,600 บาท 100 x 15 คน = 1,500 บาท รวมงบ ประมาณ 7,100 บาท (งบ ประมาณ จาก PP) ธ.ค. 2554 - ประเมินผล การประชุม -มีการ ประเมิน ผลการ ประชุม 1 ครั้ง -สรุปผลการ ประชุม -มีการ สรุปผล 1 ครั้ง - เสนอผลต่อ ผู้บริหาร - มีการ เสนอต่อ ผู้บริหาร 1 ครั้ง ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

34 34 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ จนท.ทุกคน มีศักยภาพ ในการ ปฏิบัติงาน และบริหาร จัดการ ข้อมูลได้ อย่างมีประ สิทธิ ภาพ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร ทุกคนให้มี ความรู้ ความ สามารถใน การ ปฏิบัติงาน อบรมเชิง ปฏิบัติการ การ พัฒนา ข้อมูลงาน แม่และ เด็ก - แต่งตั้ง คณะทำงาน หญิง ตั้งครรภ์ และ ครอบครัว ให้ความ ร่วมมือให้ การ รวบรวม ข้อมูลด้าน แม่และเด็ก -มีคณะทำ งาน 1 คณะมีบุคลากร ผู้รับผิด ชอบงาน บันทึก ข้อมูลที่มี ประสิทธิ ภาพ 10 คน x 25 บาท = 250 บาท พ.ย. 2554 MCH บอร์ด - ประชุมชี้แจง เพื่อแบ่ง หน้าที่ รับผิดชอบ/ จัดทำแผนการ อบรม -มีการจัด ประชุม 1 ครั้งพ.ย. 2554 - เขียน โครงการเพื่อ ขออนุมัติ -มี โครงการ 1 โครงการ พ.ย. 2554 - ประสาน วิทยากร -มีการ ประสาน วิทยากร 1 ครั้งพ.ย. 2554 - ประสาน สถานที่จัดการ ประชุม -มีการ ประสาน สถานที่ 1 ครั้งพ.ย. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

35 35 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ - ประสาน กลุ่มเป้าหมาย -มีการ ประสาน กลุ่มเป้า หมาย 1 ครั้ง /60 คน พ.ย. 2554 - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ - มีการ เตรียม วัสดุ – อุปกรณ์ 1 ชุด1,000 บาท พ.ย. 2554 - จัดเตรียม เอกสาร - มีการ จัดเตรียม เอกสาร 60 ชุด60 ชุด x 50 บาท = 3,000 บาท พ.ย. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554

36 36 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ - ดำเนินการ จัดประชุม เรื่อง การ จัดเก็บข้อมูล ด้านแม่และ เด็ก - จำนวน รุ่น/ จำนวนวัน 2 รุ่น 1วัน/รุ่น 60 คน x 100 บาท = 6,000 บาท 600 บาท x 6 ชม. = 3,600 บาท รวมงบ ประมาณ 12,850 บาท ธ.ค. 2554 - ประเมินผล การประชุม -มีการ ประเมิน ผลการ ประชุม 1 ครั้ง -สรุปผลการ ประชุม -มีการ สรุปผล 1 ครั้ง - เสนอผลต่อ ผู้บริหาร - มีการ เสนอต่อ ผู้บริหาร 1 ครั้ง ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.ไชยวาน อ.บ้านดุง อ. จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 28 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน มีการสื่อสารข่าวสารในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google