งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nakhon Sawan Survey “ เท่าเทียม ทั่วถึง ทุกท้องที่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nakhon Sawan Survey “ เท่าเทียม ทั่วถึง ทุกท้องที่ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nakhon Sawan Survey “ เท่าเทียม ทั่วถึง ทุกท้องที่ ”

2 จุดเริ่มต้นโครงการ

3 กรอบความคิด โครงการรังวัดต่าง สำนักงาน วัตถุปร ะสงค์ OBJECTIVES ปัจจัย นำเข้า INPUTS กิจกรร ม PROCESSESผลผลิตOUTPUTSผลลัพธ์OUTCOMES ผลสัมฤท ธิ์ RESULT S ความ ประหยัด ความมี ประสิทธิภาพ ความมี ประสิทธิผล

4 เท่า เทียม ทั่วถึง ทุก ท้อง ที่ นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 - ให้รัฐจัดระบบงานราชการ ให้มี ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน - ให้รัฐจัดระบบงานราชการ ให้มี ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 และการดำเนินการตามเกณฑ์ พิจารณาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ( PMQA ) นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี - ระบบการบริหารภาครัฐมี ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และ - ระบบการบริหารภาครัฐมี ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และ มีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นจาก ประชาชน เป้าหมายการให้บริการของ กระทรวงมหาดไทย - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ ให้บริการของการดำเนินงานหน่วยงานใน สังกัด - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ ให้บริการของการดำเนินงานหน่วยงานใน สังกัด OBJECTIVES เป้าหมายการให้บริการของกรมที่ดิน - ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องาน บริการภาครัฐ ในการคุ้มครองสิทธิใน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ - ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องาน บริการภาครัฐ ในการคุ้มครองสิทธิใน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายการให้บริการของจังหวัด - การเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชน - การเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชน INPUTS

5 โครงการ รังวัดต่าง สำนักงาน เพื่อ บริการ ประชาช นด้วย โปรแกรม นัดรังวัด “Nakhon Sawan Survey โครงการ รังวัดต่าง สำนักงาน เพื่อ บริการ ประชาช นด้วย โปรแกรม นัดรังวัด “Nakhon Sawan Survey”จำนวนวันนัดรังวัด ทุก สำนักงาน อยู่ใน ระยะเวลา ที่ ใกล้เคียง กัน - เจ้าของที่ดิน พึงพอใจในการ ให้บริการด้าน การรังวัดที่ไม่ ต้องรอวันรังวัด นานเกินไป ซึ่ง อาจส่งผล เสียหายต่อวิถี ชีวิตความ เป็นอยู่และ ความจำเป็น เร่งด่วนทาง เศรษฐกิจ - ช่างรังวัดทุก คนได้เรียนรู้ และแก้ไข ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานใน มาตรฐาน เดียวกัน PROCESSESOUTCOME OUTPUTS

6 สภาพ ปัญหา

7 วิเคราะห์ปัญหา / สู่การ ร่วมคิดร่วมทำ โครงการนัดรังวัดต่าง สำนักงาน โดยใช้โปรแกรม Nakhon Sawan Survey

8 ขั้นตอน ดำเนินการ ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ช่างรังวัด ออกไปทำการรังวัดได้ ทุกพื้นที่ โดยมีฝ่ายรังวัด สำนักงาน ที่ดินจังหวัดเป็นศูนย์กลาง ๓. หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงาน ที่ดินจังหวัด ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา ๒. สำนักงานที่ดินลงข้อมูลการนัด รังวัดในเว็บไซต์

9 ขั้นตอน ดำเนินการ ( ต่อ ) ๔. กำหนดตัวช่างรังวัดจากสำนักงาน ที่ดินที่คิวรังวัดสั้น จำนวนแปลง วัน และ สำนักงานที่ดินที่จะไปทำการรังวัด ๕. แจ้งสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบ ๖. สำนักงานที่ดินที่ช่างรังวัดจะไป ช่วยทำการรังวัด ทำการนัดรังวัด ๗.ช่างรังวัดทำการรังวัดและส่งเรื่อง ให้ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินเจ้าของพื้นที่ ดำเนินการต่อไปตามระเบียบ

10 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ทุกสำนักงานต้องมี คิวนัดรังวัด จำนวน ใกล้เคียงกัน

11 การดำเนินการ โครงการ

12 ภายหลังโครงการ ระยะที่ 1

13 ภายหลังโครงการ ระยะที่ 2

14 ภายหลังโครงการ ระยะที่ 3

15 สำนักงานฯ ยอดรวม 54 ปริมาณทั้งปี = จำนวนช่างที่ สามารถนัดรังวัดได้ภายใน 30 วัน ช่างที่ออก รังวัด เพิ่ม + 12 เดือน x 13 ( แปลง ) ปัจจุบันลด - สจ. นครสวรรค์ 2,065 13.24 = 13 10 + 3 สาขา บรรพต พิสัย 631 4.04 = 4 4- สาขาตาคลี601 3.85 = 3 4- สาขา ลาดยาว 547 3.50 = 4 5 - 2 สาขาพยุหะ คีรี 466 2.99 = 3 3- สาขา ชุมแสง 331 2.12 = 2 3 - 1 สาขาหนอง บัว 503 3.22 = 3 2 + 1 ส่วนแยก ไพศาลี 419 2.69 = 3 4 - 1 ส่วนแยก ตากฟ้า 482 3.09 = 3 4 - 1 สาขาท่า ตะโก 460 2.95 = 3 3- สถิติปริมาณงาน ภาพรวม ปี ๒๕๕๔

16 Center Center กระจายอย่าง เป็นระบบ

17 โปรแกรม Nakhon Sawan Survey เริ่มแรก ดำเนินการ

18 โปรแกรม Nakhon Sawan Survey มีการพัฒนา

19

20

21

22 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt Nakhon Sawan Survey “ เท่าเทียม ทั่วถึง ทุกท้องที่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google