งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน แก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด ห้องคลอด โดย นางธรรมวรรณ บูรณสรรค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน แก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด ห้องคลอด โดย นางธรรมวรรณ บูรณสรรค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน แก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด ห้องคลอด โดย นางธรรมวรรณ บูรณสรรค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2 1. ระบบงาน 1.1 การให้ความรู้แก่หญิง ตั้งครรภ์

3 1.2 ให้ความรู้เรื่องการเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด - อาการและอาการแสดงที่ต้องมา โรงพยาบาล - ผลเสียต่อแม่และทารกในครรภ์ - การรักษาของแพทย์ - ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล - Individual Approach หนังยับยั้ง คลอดครบตามเกณฑ์

4 1.3 ให้ความรู้ในการดูแลทารกแรก เกิดก่อนกำหนด

5 2. การเฝ้าระวัง 2.1 โดยการใช้แบบบันทึกการ คลอดก่อนกำหนดของเครือข่าย ร่วมกับจังหวัด 2.2 ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงจาก แผนก ANC

6 3. การดูแลรักษายับยั้ง คลอด 3.1 จัดทำแนวทางการดูแล แบบเครือข่าย

7 หญิงตั้งครรภ์ที่ Admit ด้วยภาวะ คลอดก่อนกำหนด ในเวลา ราชการ พบแพทย์ที่แผนก ผู้ป่วยนอกโดยระบบ ทางด่วน ปรึกษาสูติ แพทย์ ส่งห้องคลอด เพื่อยับยั้งการ คลอด นอกเวลา ราชการ พบแพทย์ที่ห้อง ฉุกเฉินโดยระบบ ทางด่วน ปรึกษาสูติ แพทย์ ส่งห้องคลอด เพื่อยับยั้งการ คลอด

8 แนวทางการดูแลภาวะ เจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด ใช่ ไม่มี มี ปากมดลูก - เปิด > 2 ชม. - บาง 80 % รพ สต. แพทย์ ประเมิน รับไว้ใน รพ. มีน้ำเดิน หรือไม่ ดูแลแบบน้ำคร่ำ ซึม Tocolytic Protocol ไม่ใช่ ยับยั้งการคลอด สำเร็จ คลอด นัดติดตามที่คลินิก ครรภ์เสี่ยงสูง ใช่ ไม่ใช่

9 3.2 มี Care Map for Preterm Labor ดูแลในห้องคลอด สื่อสาร ในสหสาขาวิชาชีพ

10 3.3 Care Map for Preterm Labor - Fetal Monitoring - Ultrasonography - BUN, Cr, Electrolyte, UA, CBC, BS - Terbutaline 5 amp in 5% DW 500ml. iv start 20ud/m ปรับยา 5ud/m ทุก 15-30 นาที จนกระทั่ง interval>10 นาทีและคงระดับน้ำยานั้นไว้ 24 ชั่วโมง - เปลี่ยนยาฉีด Terbutaline 1/2 amp ทุก 4hr.×6doses - Feso 4 1×3 pc

11 3.3 Care Map for Preterm Labor ( ต่อ ) - Terbutaline(2.5) 2×4 pc - Amocy(500) 1×4  pc × 5 วัน - Homemedication, Terbutaline(2.5)pc×2, FeSO4 11 pc #30, vit C 1×3 pc - Pethidine 50 mg/im for Theraprutic - Dexamethasone (GA24-34 week)6 mg im ทุก 12 hr.×4 doses

12 3.4 ดูแลยับยั้งคลอดโดย 3.4.1 ให้ Bricanyl 5 amp+5%DW 500 ml v drip tritrate จนไม่มี Contraction in 24 hr 3.4.2 Bricanyl 0.5 ml sc ทุก 4 hr

13 4. ระบบการส่งต่อ 4.1 จัดทำแนวทางการส่งต่อแบบ เครือข่าย MCH Board / Conference Case โรงพยาบาล หนองหาน โรงพยาบาล ทุ่งฝน โรงพยาบาล ไชยวาน โรงพยาบาล บ้านดุง โรงพยาบาล พิบูลย์รักษ์

14 4.2 การส่งต่อ โรงพยาบาลอุดรธานี แพทย์ประเมินน้ำหนักทารกในครรภ์ น้อยกว่า 2,000 กรัม ให้การรักษาพยาบาลดูแล ตามมาตรฐาน ส่งต่อโรงพยาบาล อุดรธานี

15 จัด สถานที่ 5. จัด Unit Preterm

16 6. จัดหาอุปกรณ์ / เครื่องมือ

17 7. ติดตามดูแลต่อเนื่องใน ชุมชน

18 8. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารกับ รพ. สต./PCU ทางระบบ HOSxP และทางโทรศัพท์

19 ผลการดำเนินงาน

20 อัตรามารดาตาย เท่ากับ 0

21

22

23

24

25

26 เกิดนวัตกรรมการดูแลมารดา และทารก

27 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงาน 2. มีทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ให้ การดูแล 3. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 4. มีเครือข่ายการดูแลมารดาทารก ระดับจังหวัด 5. สปสช. สนับสนุนด้านอุปกรณ์ / เครื่องมือ

28 ปัญหา อุปสรรค 1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจำนวนไม่ เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น 2. Teen Age Pregnancy / Elderly Pregnancy 3. ไม่ฝากครรภ์, ฝากครรภ์ไม่ครบตาม เกณฑ์ 4. ระบบสารสนเทศยังไม่เอื้อต่อการบันทึก และจัดเก็บข้อมูล 5. ระบบการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด ที่ รพศ. ซับซ้อนยุ่งยาก 6. ระบบขอคำปรึกษากุมารแพทย์ รพศ. ซับซ้อนหลายขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน แก้ไขปัญหา การเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนด ห้องคลอด โดย นางธรรมวรรณ บูรณสรรค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google